Overdenking zondag 17 januari

Votum en zegengroet
Zingen:  Ps. 75:1,7 (LB)   Nederland Zingt: Psalm 75 – YouTube
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
Kindermoment
Lezen uit de Bijbel: Matt.11:2-6
Zingen: Psalm 130 PvN   Nederland Zingt: Psalm 130 – YouTube
Preek
Zingen:  Opw.798   Nederland Zingt: Houd vol – YouTube
Dankgebed en voorbede
Collectemoment, luisterlied: Handel Messiah: Behold the Lamb of God   Händel: Messiah – 24. Behold the Lamb of God – Gardiner – YouTube
Zingen: ‘Mijn Jezus, ik houd van U   Nederland Zingt: Mijn Jezus, ik houd van U – YouTube
Zegengroet

 

Goedemorgen broeders en zusters en gasten, iedereen die digitaal aanwezig is tijdens deze kerkdienst of deze op een later tijdstip bekijkt. Van harte welkom in deze eredienst.

De kerkenraad heeft de volgende mededelingen voor u:

  • In deze dienst gaat ds. Rozenmuller van Oldehove voor.
  • De collecte is vandaag bestemd voor de kerk. U kunt op de bekende manieren geven: via de Givt-app of via overschrijving.

 

Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag: ‘Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’ Jezus antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien: blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt.’

 

We hebben gelezen over Johannes de Doper die twijfelt.
Hij twijfelt omdat hij het niet snapt.
Misschien herken je dat, heb jij dat ook wel eens: dat je twijfelt omdat je het niet snapt.
Er gebeurt van alles en nog wat.
En waar is God in dit alles?

Zeker in deze verwarrende tijd komt die vraag boven: waar is God in dit alles?

Die vraag kan je ook aan het twijfelen brengen: heeft Hij het allemaal nog wel in de hand?
Waarom laat Hij dit gebeuren?
Door deze crisis wordt het leven toch op heel veel manieren ingeperkt?
Er komt steeds meer schade: psychische schade, mensen die het al psychisch moeilijk hadden krijgen het nog moeilijker.
Maar ook geestelijke schade: we kunnen als kerk elkaar moeilijk opbouwen in het geloof als we elkaar niet kunnen ontmoeten.
Worden we in deze crisis niet los geweekt van God en van elkaar?

Waar is God in dit alles?
Is Hij nog wel in control?

Ook in je persoonlijke leven kun je die vragen hebben.
Als je in een huwelijkscrisis zit.
Als je oploopt tegen zonde van anderen of van jezelf.
Als er problemen zijn in je gezin.
Als je het op je werk fout gaat.
Waar is God eigenlijk, Ik heb Hem al zo vaak gebeden of het beter mocht gaan.
Maar dat bidden lijkt zo weinig zin te hebben.

Zo kun je twijfelen aan God, aan de zin van je geloof.

Johannes de Doper heeft ook zulke twijfels.
Hij zit in de gevangenis, koning Herodes heeft hem gevangen laten zetten.
In hst 14 lezen we ook waarom: Johannes had Herodes aangesproken op zijn overspel met de vrouw van zijn broer Filippus.
Herodes pikte die kritiek niet en gooide hem in de gevangenis.

Johannes zit daar in die gevangenis en denkt: “Is Jezus wel de lang verwachte Messias?”

***

Aan de ene kant kun je je het wel voorstellen dat Johannes twijfelt.
Je zult maar een tijd gevangen zitten en geen idee hebben of je nog weer vrij komt!
Misschien heeft Johannes er wel een voorgevoel van gehad dat hij het er niet levend van zou afbrengen.

Dus je kunt je voorstellen dat Johannes daar in die gevangenis twijfelt.

Maar aan de andere kant: Johannes had al geweldige dingen meegemaakt met Jezus.
Hij had Jezus zelf gedoopt en toen hoorde hij een stem uit de hemel: “Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.”
En hij had de Heilige Geest gezien, die als een duif op Jezus neerdaalde.

Hij had ook zo vol vuur gepreekt over Jezus: dit is het Lam van God die de zonde van de wereld weg neemt.
Ik ben nog niet waard de riemen van zijn schoenen vast te maken!

Dat had Johannes allemaal meegemaakt met Jezus, Hij kon dus heel goed weten dat Jezus wel degelijk de Messias is.
Dat wist hij al van jongs af aan, dat had zijn ouders hem al verteld: jouw neef Jezus is de Messias.

En dan toch die twijfel.
“Bent U het wel? Bent U wel de Messias die komen zou of moeten we nog een ander verwachten?”

Johannes de Doper twijfelt, terwijl Jezus toch over hem zegt: “Ik verzeker jullie, er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper” (Matt.11:11).
Niemand is groter dan Johannes de Doper!

Ook zo’n kanjer in Gods Koninkrijk kan dus twijfelen.
Het is niet vreemd als je twijfelt.

Het is niet vreemd als jou dat soms overkomt.
Soms dringt de twijfel zich op: als God almachtig is, als Jezus de Messias is, waarom gaat het dan zus of zo in mijn leven of in het leven van anderen of in de wereld?

Johannes gaat met zijn twijfels naar Jezus toe.
Daarin is hij een voorbeeld voor ons.
Het is niet vreemd als je twijfelt, maar ga er wel mee naar Jezus toe.
Jezus kan er echt wel tegen als je bij hem komt met je verwijten: Here Jezus, waar bent U nou eigenlijk?
Ga ermee naar Hem toe!

***

Waarom twijfelde Johannes eigenlijk?
Misschien vind je dat een domme vraag.
Natuurlijk omdat Jezus hem in de gevangenis liet zitten!

Ja, maar Johannes wist tegelijk wel dat Jezus allerlei wonderen deed.
Dat had hij wel meegekregen in de gevangenis.
En die wonderen waren toch wel een sterke aanwijzing dat Jezus de Messias was.
Waarom twijfelde Johannes dan?

Omdat hij iets anders had verwacht van Jezus.
Johannes had verwacht dat Jezus zou gaan oordelen.
Daar had hij zelf steeds over gepreekt.

Hij had gezegd tegen de mensen die naar hem kwamen luisteren: “De bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vruchten draagt wordt omgehakt en in het vuur geworpen.”
Dat is oordeelstaal.

Maar van dat oordeel ziet Johannes nu helemaal niets.
Jezus doet wel mooie dingen, maar dat oordeel – dat volgens Johannes één van de belangrijkste dingen is die de Messias gaat doen – dat blijft uit!

Het zou wel eens kunnen dat Johannes had verwacht dat Jezus een eind zou maken aan de macht van Herodes en aan de macht van de Romeinen.
En dat Jezus daarna koning zou worden in Jeruzalem.
En Johannes zou dan in zijn paleis een belangrijke plek krijgen.

Daar komt niks van terecht.
Johannes zit in de gevangenis.
En Herodes en de Romeinen kunnen gewoon het Joodse volk blijven onderdrukken.

Vandaar die vraag: “Bent U, degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?”

***

Hoe is dat eigenlijk met u, met jou?
Heb jij dat ook wel eens dat God, dat Jezus helemaal niet doet wat jij van Hem verwacht?
Ben je daarom misschien teleurgesteld in God, omdat jou allemaal moeilijke dingen overkomen en je gebed lijkt niet te helpen?

Daardoor kan je geloof echt gaan wankelen!
Je schreeuwt tot God en Hij lijkt je niet te horen!

Johannes gaat met zijn twijfels naar Jezus, zijn leerlingen brengen zijn twijfels over.
En Jezus geeft een antwoord, dat nogal vreemd kan over komen.
Eigenlijk zegt Jezus: ”Ja, maar kijk eens naar al die wonderen die Ik doe, Johannes: blinden kunnen weer zien, verlamden weer lopen.”

Ja, dat wist Johannes ook wel.
Maar dat was zijn probleem niet.
Zijn probleem was dat hij iets anders had verwacht.
Stuurt Jezus hem niet met een kluitje in het riet?

Wat Johannes in ieder geval meteen herkend zal hebben, dat is dat wat Jezus hier zegt. allemaal citaten zijn van Jesaja, die gaan over de komende Messias.
Kijk eens om je heen, Johannes, al die profetieën over de Messias komen uit.
Door Mij.

Jezus wil Johannes anders leren kijken.
Hoezo anders?

Nou, in de eerste plaats dus dat Hij niet de Messias is, die doet wat je verwacht.
Hij is geen Messias die onze ideeën waar maakt over wat Hij zou moeten doen.
Hij is groter dan ons, groter dan onze ideeën en wij moeten leren ons daaraan over te geven.

Voor Johannes was moeilijk.
Die moeite heeft Jezus ook wel gezien.
Dat kun je merken aan iets dat Hij weg laat, als Hij Jesaja citeert.
Weet je wat Hij weg laat?

Het staat in Jesaja 61, daar staat dit: “De Geest van de HEER heeft mij gezalfd om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding.”
Dat is de boodschap waar Johannes zo’n behoefte aan had: “aan gevangenen maak ik bekend dat ze vrij worden.”
Maar Jezus slaat het keihard over.
Hij belooft Johannes niet dat hij vrij komt uit de gevangenis.
We weten dat dit ook niet gebeurd is, want hij wordt een tijdje later onthoofd.

Inderdaad werkt de Messias soms anders dan wij hadden gewild.
Daarom moeten we soms anders gaan kijken, we moeten soms onze verwachting bijstellen, onze verwachting van wat Hij zou moeten doen.

Hoe moeten we Hem dan zien?
Wij moeten in de eerste plaats leren zien dat Jezus juist als een lijdende knecht de Messias is.
Dat is wat de leerlingen niet hadden verwacht en dat Johannes ook niet had verwacht.
Ze hadden verwacht dat Jezus de vijand zou verslaan en als overwinnaar op de troon in Jeruzalem zou plaats nemen.

Maar Hij werd juist uit Jeruzalem uitgestoten en Hij stierf buiten de stad.
Dat is de manier waarop Hij als Messias voor verlossing zorgt.

En wat we daarvan moeten leren, dat is dat wij als christenen vaak nog lijken op die lijdende Jezus.
Ook Johannes moest in dat opzicht op Hem lijken: hij moest net als Jezus lijden – hij bleef een gevangene en werd zelfs onthoofd.
In dat lijden volgde Hij Jezus.
In dat lijden was Jezus dus heel dicht bij Hem.

Dat geldt ook voor de kerk.
De kerk is, juist als het moeilijk wordt, heel dicht bij Jezus.

Afgelopen week kwam Open Doors weer met een lijst van landen waar de zwaarste christenvervolging voorkomt.
Daarin viel op dat in sommige Afrikaans landen heel veel christenen zijn vermoord.
En dat in China de druk op christenen ook weer toeneemt.

De kerken in zulke landen zijn heel duidelijk kerken onder het kruis, kerken die Jezus volgen in het lijden.

Wij staan gelukkig niet in die lijst van Open Doors.
Maar ook wij zijn kerk onder het kruis: we worden door veel mensen eigenlijk geminacht.

En we worden als kerken in Nederland eigenlijk alleen maar steeds kleiner en zwakker.
In deze crisistijd voelen we ons ook niet zo sterk als kerk, toch?
We hopen en bidden dat we deze corona tijd een beetje goed door komen.
Maar of iedereen straks weer terug komt naar de kerk.
De kerk kan ook verzwakken door de crisis.

Maar lijkt een zwakke kerk juist niet veel op de Here Jezus?
Natuurlijk willen we geen leden missen.
Maar er is ook geen reden om in tijden van crisis te klagen en te vragen: God, waarom laat U dit gebeuren?
De kerk is kerk onder het kruis.

En juist op die manier breekt Gods nieuwe wereld door, door de crisis heen.
Via het kruis komt de overwinning.

Johannes vroeg zich af waarom Jezus niet kwam met het oordeel, waarom Jezus Herodes niet strafte voor wat Hij Johannes aan deed.
Maar ook wat dat betreft moest Hij anders leren kijken.
Het oordeel zou eerst op de Here Jezus zelf neer komen.

Jezus kwam niet naar de aarde om meteen alle tegenstanders te oordelen.
Nee, Hij trok het oordeel eerst zelf naar zich toe.
Hij werd gevangen genomen, bespot, geslagen.
Hij maakte aan het kruis de meest intense eenzaamheid mee.
En Hij stierf.

Op die manier droeg Hij het oordeel, zodat er bevrijding is voor iedere zondaar die bij Jezus schuilt en Hem wil volgen.

***

Ja, en als je Hem volgt, dan weet je dat je Hem ook volgt in de overwinning.
Want Hij bleef niet in de dood, Hij stond op.
En wij, wij maken ook niet alleen maar crisissituaties mee.
We delen niet alleen in zijn lijden, maar we delen ook in zijn overwinning.
We horen bij zijn Koninkrijk.
En soms zien we ook al iets van dat koninkrijk doorbreken.

Dat is waar Jezus aan Johannes liet zien: blinden kunnen zien, verlamden kunnen weer lopen, melaatsen worden weer rein, enzovoort.
Het Koninkrijk is er al!

Ook vandaag zien we dat.
Dat moeten we leren zien, dat er soms wel degelijk mooie dingen gebeuren, waarin je iets van Gods Koninkrijk ziet doorbreken.
In de maanden dat ik weer catechisatie heb gegeven, merkte ik sommige jongeren veel meer behoefte hadden aan gesprekken over het geloof, meer dan voor de crisis.
Daarin zie je iets van Gods Koninkrijk doorbreken, in zulke geestelijke oplevingen, bij jongeren of bij anderen.

En ja, er is veel bezorgdheid over de kerk, maar zie je in de bezorgdheid ook niet iets van liefde voor de kerk en liefde voor de leden van de kerk, liefde voor de zaak van de Heer?
En is die liefde ook niet een uiting van het werk van de Geest?
Daarin zie je iets van het Koninkrijk!

Verder zie je in de kerk en ook buiten de kerk mooie dingen gebeuren: mensen die elkaar bemoedigen door kaarten te sturen of filmpjes, door elkaar te bellen of een wandeling met elkaar te maken.
Ik denk dat iedereen voor zichzelf wel dingen kan bedenken, mooie dingen die gebeuren en waarin je al een glimp van het nieuwe rijk van God ziet.

Dat soort dingen moet je leren zien, zegt Jezus tegen Johannes en tegen ons.
Daaraan zie je dat Ik doorga met mijn werk, dat mijn Koninkrijk verder komt, totdat alles voltooid is.

O ja, en je kunt er zelf voor kiezen om ook zulke mooie dingen te doen, dingen waarmee je iets van Gods Koninkrijk laat zien.
Doe dat, kies daarvoor: ga iets doorgeven van Gods liefde en goedheid.
Waarom zou je daar deze week niet weer voor kiezen?

***

Ik wil nog voor één ding aandacht vragen.
Als Jezus aan Johannes een opsomming geeft van mooie dingen die al te zien zijn – blinden kunnen zien, doven hoeren weer, enz. – dan eindigt Hij zo: aan armen wordt het goede nieuws bekend gemaakt.
Dat is een heel belangrijk teken van het Koninkrijk: aan armen wordt het evangelie bekend gemaakt.

Wie zijn dat, die armen?
Dat zijn mensen die tot in het diepst van hun wezen voelen, dat ze het zelf niet redden.
Armen, dat zijn dus niet de zelfverzekerde mensen, die het allemaal heel goed weten, die zichzelf prima redden, die altijd een oplossing klaar hebben.
Nee, armen weten het soms helemaal niet, ze zien er geen gat meer in.

Juist als je je soms reddeloos voelt, als je het soms helemaal niet weet, als je over de toekomst grote zorgen hebt, dan ben je zo’n arme en dan sta je goed voorgesorteerd om het evangelie te ontvangen.

Misschien dat we de crisis wel nodig hebben om dit te leren, dat we arm zijn, kwetsbaar, klein, onzeker, bang, afhankelijk, klein.
Bij zulke kleine, nederige, reddeloze mensen kan het evangelie goed landen.

Gelukkig degen die aan mij geen aanstoot neemt, zo besluit Jezus zijn woorden aan Johannes.
Johannes had bepaalde verwachtingen van Jezus en die kwamen niet uit.
Hij nam aanstoot aan Jezus, Hij struikelde bijna over Hem.
Johannes moest anders leren kijken.

Zo moeten wij onze verwachtingen van Jezus ook steeds weer laten bijstellen door wat Jezus zelf laat zien in de Bijbel.
Je moet steeds je verwachting kunnen bijstellen en je dan overgeven aan Hem.

Ja, geef je over aan Hem, die wonderlijke, bijzondere, geweldige Redder van ons.