9 – 10 sept – Kerkproeverij 2017

Een gastvrije gemeente zijn waar iedereen zich welkom voelt. Dat is een streven wat we allemaal wel herkennen, maar wanneer hebt u voor het laatst echt iemand uitgenodigd om mee te gaan naar de kerk?

Op zondag 10 september willen we als Gereformeerde Kerken vrijgemaakt deelnemen aan het landelijke initiatief ‘Kerkproeverij’, waarbij gemeenten erop uit gaan om anderen uit te nodigen mee te gaan naar de kerk. Een initiatief dat de Raad van Kerken heeft genomen en dat opgepakt is door landelijke en plaatselijke kerken. De Kerkproeverij laat niet alleen mensen proeven aan de kerk, maar helpt de kerk ook om missionair te groeien. Want de ander uitnodigen om naar de kerk te gaan, dat is niet altijd makkelijk.Verspreid de blijde boodschap Hoe meer plaatselijke kerken meedoen aan de Kerkproeverij, hoe meer mensen we kunnen bereiken met het evangelie. De deputaten Kerkelijk eenheid ondersteunen dit initiatief en hopen dat zoveel mogelijk GKv-gemeenten meedoen.www.gkv.nl/kerkproeverij

Cursus Helpen in de kerk

Misschien hoor je bij de mensen die graag iets willen doen in de kerk. Misschien lijkt het je ook wel mooi om eens op bezoek te gaan bij mensen, niet zozeer voor de gezelligheid maar om ze te ondersteunen. Misschien vind je het ook wel belangrijk om tijdens zo’n bezoek over God te praten. Wat is het waardevol om in gesprek te komen over mooie en moeilijke dingen die mensen meemaken. Wat is het goed als je samen kunt stilstaan bij de vragen waar mensen tegenaan lopen in hun leven als christen. Misschien verlang je ernaar zulke bezoeken af te leggen en misschien doe je het ook wel. Wie ouderling of diaken is, zal wel moeten. Maar het betekent niet dat je het gemakkelijk vindt om zo’n bezoek af te leggen.

Als je ondersteuning zoekt voor dit werk in de kerk, dan kunnen we je een cursus aanbieden. De cursus is ontwikkeld door het Steunpunt Gemeenteopbouw. Hij wordt jaarlijks in Leek gegeven voor de nieuw benoemde ouderlingen en diakenen; ook wie geen ouderling of diaken is, is welkom. We willen de cursus ook aanbieden aan gemeenteleden en ambtsdragers uit de classis Grootegast.

De cursus gaat over “Helpen in de kerk“:
–           onze grenzen (hoe bewaak je die? hoe ga je er mee om?),
–           de gesprekken (hoe voer je een gesprek waarmee een ander echt geholpen is?),
–           de emoties (hoe ga je om met je eigen emoties en met die van de ander?),
–           praktische zaken rondom het afleggen van bezoeken.

De cursus neemt vier avonden in beslag (van 19.30 tot 22.15 uur):
donderdag 05 oktober 2017,
donderdag 19 oktober 2017,
donderdag 02 november 2017 en
donderdag 16 november 2017.

Voor de cursisten is een cursusmap met documentatie beschikbaar.
De cursisten buiten de kerkelijke gemeente van Leek betalen € 25 voor cursusmap en koffie/thee.
Er kunnen maximaal 16 deelnemers meedoen, dus geef je snel op.
Opgave is mogelijk tot uiterlijk 1 augustus bij ondergetekende per email:dbarekker@gmail.com.

Namens KOP (Kerkenraadscommissie Onderricht-Prediking):
Dineke Rekker

Naast #4

Geloofsopvoeding: gewoon de glijbaan af?!

Kinderen opvoeden… poeh, dat is over het algemeen best een uitdaging. Hoe zit het met kinderen opvoeden in het geloof? Behoefte aan wat bemoediging en inspiratie? Laat je verrassen door de nieuwe Naast over geloofsopvoeding en inzichten van christenen wereldwijd!

Je leest de praktische opvoedtips van geloofsgenoten uit Brazilië, Sri Lanka en Congo. Hoe doen zij dat thuis als ouders en in de kerk als gemeente? Moeders hier in Noord-Nederland en aan de andere kant van de wereld, op het Indonesische eiland Soemba, delen hun visie. Paul blogt over de rol van oma  Loïs in het leven van zijn leerling Timotëus. Je ontdekt hoe in Benin de rollen zijn omgedraaid en kinderen juist een grote rol spelen in de geloofsopvoeding van hun ouders. En hoe het allemaal niet veel ingewikkelder hoeft te zijn dan gezellig samen de glijbaan afgaan. Speciaal voor de kinderen zelf staat er in deze Naast een superleuke stripwedstrijd!

Verder legt Martine Vonk uit waarom eerlijk consumeren ook evangeliseren is. En blikken we terug op een vlammende, tweede editie van Missie V.O.N.K., waar 18 teams de actieve, nachtelijke sponsoruitdaging van Verre Naasten aangingen. Een boost voor hun persoonlijke geloofsopvoeding!

 

Naast #4 (editie juli 2017) ligt nú in de kerken, mis ‘niet!

Synodeverslag 7e vergaderweek 15-17 juni 2017

Door Andries van den Berg (synodeverslaggever en afgevaardigde voor de GS)

Synode neemt historische besluiten rond vrouw en ambt en de NGK

In de voorlaatste zitting nam de synode het historische besluit om alle ambten open te stellen voor vrouwen. Ook werd een grote stap gezet op weg naar eenwording van de GKv met de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK).

Vrouwen in alle ambten
De besluitvorming rond vrouw en ambt kwam op de drie vergaderdagen aan de orde. Op donderdag besloot de synode vrouwen toe te laten tot het ambt van ouderling en diaken. Het besluit over vrouwen als diaken vroeg weinig discussie en werd met 30 stemmen voor en 2 tegen aangenomen. Het besluit over vrouwen als ouderling kreeg kritiek vanwege de, naar het oordeel van sommige synodeleden, magere onderbouwing. Deputatenvoorzitter Avelien Haan-Kamminga wees erop dat de brede discussie van de afgelopen maanden nu leek te worden versmald tot een bespreking over gronden, terwijl deputaten meenden te hebben aangetoond dat mannen en vrouwen worden geroepen samen te dienen en dat ook in de ambten te doen, inclusief de eindverantwoordelijkheid op kerkenraadsniveau. Na een lange bespreking werd het voorstel met 23 stemmen voor en 9 tegen aangenomen.

Predikant en preekconsent
Op vrijdag kwam eerst het besluit aan de orde over het verlenen van preekconsent aan vrouwen dat met 27 stemmen voor, 2 onthoudingen en 3 stemmen tegen werd aangenomen. Het besluit over de vrouw als predikant riep een aantal vragen op over de visie op de ambten en het feit dat dit ambt voor het leven wordt aangegaan. Deputaat Erik de Boer ging daar uitgebreid op in. De stemming leverde het volgende resultaat op: 21 stemmen voor, 1 onthouding en 10 stemmen tegen. Daarmee was de openstelling van alle ambten een feit. Een van de broeders legde een stemverklaring af, die verwoordde wat hij als tegenstander van de genomen besluiten ‘nu meemaakte’. Mede naar aanleiding van zijn betoog, ging de vergadering in gebed waarin God om ontferming over de kerken en de kerkleden werd gebeden. Emotionele reacties volgden. Er was zeker geen juichstemming. De zwaarte van het besluit en het verdriet van de mensen die vinden dat de Bijbel zo geen recht wordt gedaan, werd gevoeld.

Invoering besluit is aan plaatselijke kerken
Daarna was de invoering van de besluiten kort aan de orde. Deputaten presenteerden een voorstel om het pas in 2020 mogelijk te maken dat vrouwen ouderling of predikant worden. Dit voorstel werd zaterdagmorgen door deputaten ingetrokken, waarna de synode na een uitgebreide besprekingsronde met 23 stemmen voor, 1 onthouding en 7 stemmen tegen het oorspronkelijke voorstel van deputaten aannam om de uitvoering van de besluiten aan de plaatselijke kerken over te laten zonder daar verdere voorwaarden aan te verbinden.

Grote stap naar samengaan van GKv en NGK
Op zaterdag werd een grote stap gezet in het proces naar kerkelijke eenheid van de NGK en de GKv. Ds. Peter Sinia hield namens de NGK-deputaten een enthousiaste en soms bevlogen toespraak. Hij spoorde aan tot verdere concrete stappen. Sinia: “Wij vragen niet het uiterste. Wij kunnen er mee leven als plaatselijke kerken anders denken over de vrouw in het ambt. Voor ons hoeft dat niet kerk scheidend te zijn. Ons verlangen gaat ook uit naar al diegenen die dat besluit betreuren. In alle oprechtheid strekken wij onze open armen naar u uit”. Na de eerste besprekingsronde reageerde ds. Henk Messelink. Hij liet weten blij te zijn met het aanbod en graag te willen doorspreken over kerkelijke eenheid “vanuit een verlangen om bij elkaar te komen”.

Gezamenlijke synode
Vervolgens kwam een amendement aan de orde dat beoogde in het najaar een gezamenlijke vergadering van de synode van de GKv en de Landelijke Vergadering van de NGK te beleggen om het streven naar eenheid tussen de beide kerken concreet naar elkaar toe uit te spreken. Een ruime meerderheid stemde in met het amendement (19 voor, 1 onthouding, 12 tegen). Daarna viel er een stilte; iedereen had behoefte om dit bijzondere moment te verwerken. Vervolgens kreeg ds. Willem Smouter, voorzitter van de Landelijke Vergadering van de NGK het woord. Hij sprak woorden van grote dankbaarheid en constateerde nuchter dat “de bal bij de beide moderamina ligt om de voorgestelde bijeenkomst te beleggen”. Daarna brachten alle aanwezigen het lied ‘Samen in de naam van Jezus’ tweestemmig maar in grote eenstemmigheid ten gehore.

Op de synodevergadering van 29 en 30 juni 2017, zullen de andere besluiten die Deputaten Kerkelijke eenheid aan de synode hebben voorgelegd, over o.a. de Nationale Synode, aan de orde komen.

Meer informatie: www.gkv.nl/synode

Klik hier voor het lange verslag van de synodevergaderingen.

Utrecht Leidsche Rijn: een nieuwe kerk in een prachtige wijk

In de prachtige nieuwe Utrechtse Wijk Leidsche Rijn wil de GKV Leidsche Rijn samen met de NGK Rijnwaarde een nieuw kerkgebouw realiseren. Daarvoor hebben we uw hulp nodig.

En dat nieuwe kerkgebouw is hard nodig! Onze gemeente groeit snel. Ooit begonnen als dorpskerkje van Vleuten-De Meern, behoort onze gemeente nu tot de Gemeente Utrecht én is ze onderdeel van de grootste Vinex-locatie van Nederland. Leidsche Rijn is een prachtige groene stad met uiteindelijk 100.000 inwoners. In de nieuwbouwwijken is tot nu toe geen kerkgebouw neergezet of ingetekend.

De nodige (financiële) hobbels hebben we met Gods hulp mogen nemen. Zo hebben we huidige kerkgebouw inmiddels verkocht! Een belangrijke stap want hiermee kunnen we een aanzienlijk deel van de nieuw te bouwen kerk financieren.

De kavel voor onze kerk is al aangekocht en met uw hulp kunnen we op deze centrale plaats een kerkgebouw neerzetten.  Dan kunnen we getuigen van het plan dat God heeft voor ons en onze stadsgenoten.

We hebben uw steun nodig
We willen u vragen om uw steun.  Allereerst kunt u ons steunen door te bidden voor onze wijk en de plaats die onze gemeente  inneemt in Leidsche Rijn.

We willen u als broeders en zusters ook vragen om een gift.  Uw steun is hard nodig om onze plannen te realiseren. Natuurlijk hebben onze eigen kerkleden ook hun steentje bijgedragen door middel van speciale acties,  de VVB, eenmalige giften en obligaties.

Op de website http://nieuwbouw.leidscherijn.gkv.nl/  vindt u verdere informatie over onze gemeente en onze nieuwbouwplannen.

Helpt u ons?

Als u onze gemeente en onze nieuwbouwplannen een warm hart toedraagt, willen we u vragen om een gift.  U kunt uw gift (groot of klein) overmaken op NL40RABO 0341454370 t.n.v. GKv Leidsche Rijn, onder vermelding van Kerkbouw. We hopen dat u met ons mee wilt bouwen aan Gods gemeente in Leidsche Rijn .

Kerkenraad GKv Leidsche Rijn
juni 2017

Synodeverslag 6e vergaderweek 1-3 juni 2017


Door Andries van den Berg (synodeverslaggever en afgevaardigde voor de GS)

M/V en ambt: op weg naar besluitvorming

Tijdens de zesde vergaderweek van de GS stond de vervolgbespreking over het rapport ‘Samen dienen’ (m/v en ambt) centraal. Op zaterdag stond het dovenpastoraat op de agenda. Op donderdag werden vijf zaken in hoger beroep behandeld.

Deputaatschap M/V in de Kerk (MViK) opgeheven
Op vrijdag 2 juni 2017 besprak de GS het rapport van het Deputaatschap M/V in de Kerk, dat een onderzoek deed naar de huidige positie van de vrouwen binnen de GKv en in gesprek ging met de kerken. Dit deputaatschap had dus een andere opdracht dan het studiedeputaatschap M/V en ambt. Namens het deputaatschap MViK sprak Berdien Wijnalda over wat het meest opvallend was tijdens hun werkzaamheden. Ze sprak over de besprekingen in het land die in goede sfeer verliepen, uiteenlopende emoties opriepen en mensen meenamen in het proces. Een heel belangrijke constatering was ook dat voor- en tegenstanders vrijwel altijd willen teruggrijpen op Gods Woord. Tot slot wees zij op de noodzaak van het maken van een keuze. Zowel deputaten als synodeleden benadrukten het belang van een goede voorlichting aan de kerken, hoe de besluitvorming ook uitpakt.

Derde besprekingsronde over M/V-rapport ‘Samen dienen’
De GS heeft zich tijdens een derde en naar het zich laat aanzien voorlaatste besprekingsronde weer diepgaand beraden over het M/V-rapport ‘Samen dienen’ en de verder beschikbaar gekomen informatie zoals een uitgebreide beantwoording van de door synodeleden gestelde vragen aan deputaten. Om de nog levende vragen te kanaliseren en te benoemen werden groepsbesprekingen van synodeleden en deputaten gehouden waarbij belangstellende broeders en zusters en de aanwezige persvertegenwoordigers zich als toehoorders mochten voegen.

Aan het einde van de dag waren de volgende voorzichtige conclusies te trekken: 1. Vrijwel alle synodeleden geven er de voorkeur aan dat we op 15 juni 2017 tot besluitvorming over zullen gaan en besluitvorming dus niet uitstellen tot een volgende synode. 2. Er dient na besluitvorming veel aandacht besteed te worden aan de voorlichting van de kerken. 3. Alle GS-leden zijn ervan overtuigd, dat elk van hun medebroeders op een correcte manier omgaat met de Bijbel. Wel is het jammer en verdrietig, dat er verschil van mening lijkt te blijven bestaan. 4. De besluitvorming zal helder en goed onderbouwd moeten zijn. Verschillen mogen worden benoemd. 5. Het instellen van een eigen ambt voor vrouwen wordt unaniem afgewezen. 6. Het instellen van een kernkerkenraad ondervindt steun. De vraag is wel: wat houdt dat precies in? 7. Het openstellen van een deel van de ambten voor vrouwen ondervindt geringe steun. 8. Het meer dan drie tot nu toe bekende als bijzondere ambten te erkennen en een aantal daarvoor open te stellen voor vrouwen, heeft enige steun. 9.De openstelling van de bestaande ambten voor vrouwen lijkt op een meerderheid te kunnen rekenen.

GS besluit dovenpastoraat onder te brengen bij Interkerkelijk Doven Pastoraat (IDP)
Door allerlei omstandigheden en het ontslag van dovenpastor ds. Tjerk van Dijk was het dovenpastoraat in de GKv komen stil te liggen. De synode heeft erkend dat er fouten zijn gemaakt en heeft besloten daarvoor excuses aan te bieden aan ds. Van Dijk. Daarna werd doorgesproken over de pastorale zorg. De GS kreeg informatie over het werk van het Interkerkelijk Doven Pastoraat (IDP) waarin de PKN, NGK en CGK samenwerken. Het IDP organiseert vanuit de kerken activiteiten op een voor doven en slechthorenden toegankelijke manier. Persoonlijk pastoraat, kerkdiensten, Bijbelgespreksgroepen, onderlinge ontmoeting maar vooral ook de gerichtheid op mensen van buiten de kerk vormen daarbij kernactiviteiten; met gebruikmaking van de taal en de cultuur van de dove mensen. Na bespreking besloot de GS tot aansluiting en personele inbreng bij het IDP. Ook werd besloten dat de GS oprechte excuses aanbiedt voor het ontbreken van de toegezegde zorg in de afgelopen jaren. Een GS-commissie werd gemachtigd om deze excuses in persoon over te brengen en de plannen voor de toekomst toe te lichten.

GS oordeelt in hoger beroepzaken
In de kerkelijke rechtspraakstructuur is de GS het hoogste beroepsorgaan. Met de komst van de nieuwe Kerkorde in 2014 veranderde de wijze van behandeling ter synode. De GS behandelde een vijftal beroepszaken dat door de Deputaten Hoger Beroep was voorbereid, door onder andere het houden van hoorzittingen, waarna deputaten tot oordeelsvorming kwamen en de GS dienden met een voorstel voor een uitspraak. De betrokken personen kregen publiek de mogelijkheid te reageren op het voorstel van deputaten waarna de GS-leden de mogelijkheid hadden informatieve vragen te stellen om tot een goede oordeelsvorming te komen. Daarna werd in besloten vergadering (buiten afwezigheid van betrokkene en synodeleden die eerder bij het proces betrokken waren, bijvoorbeeld omdat ze lid van de classis waren waar de zaak diende) tot een definitieve uitspraak gekomen. Zo werd gewerkt aan vrede in de kerk door recht te spreken.

Meer informatie: www.gkv.nl/synode

Klik hier voor het lange verslag van de synodevergaderingen.

Reportage buitenlanddagen Generale Synode 2017

Begin april bezochten 37 afgevaardigden van buitenlandse kerken de generale synode in Elspeet. Van deze dagen is een reportage gemaakt die nu online te bekijken is.

Voor de buitenlandse gasten die vanuit allerlei landen met zeer verschillende kerkelijke en culturele achtergronden de synode in Nederland bezochten, was een speciaal weekprogramma samengesteld wat de gasten gelegenheid gaf kennis te maken met elkaar en de synodeleden. Zo kregen ze een excursie naar Amsterdam waar zij een inkijkje kregen in hoe je in Nederland vorm kunt geven aan kerk zijn. Op hun beurt vertelden de buitenlandse afgevaardigden hoe het is om christen te zijn in hun land.

Tijdens een speciaal belegde miniconferentie konden de buitenlandse gasten hun bijdrage leveren aan de bespreking van het rapport ‘Samen dienen’ van het deputaatschap m/v en ambt. Sommige landen maken zich zorgen over de ontwikkelingen in de GKv en spraken die ook uit. Anderen deden een oproep vooral met elkaar in gesprek te blijven, ook al lopen de meningen op dit punt uiteen.

De week werd afgesloten met een samenkomst in de Kruiskerk in Meppel. Daar vierden de afgevaardigden uit het buitenland en de synodeafgevaardigden gezamenlijk het Heilig Avondmaal.
Bekijk de trailer en de reportage via www.gkv.nl/synode.

vr 16 jun – Optreden Mirakel, Wake-Up en combo Re-Switch

Op vrijdag 16 juni kunt u luisteren en kijken naar een enthousiast optreden van tienerkoor Wake-up en kinderkoor Mirakel uit Zuidhorn. Mirakel bestaat uit 14 kinderen in de leeftijd van 6 tot 10 jaar en ze staan onder leiding van Annet Dwarshuis. Bij Wake-up zingen 13 enthousiaste tieners met hun dirigent Janty Buursema. Meestal worden ze begeleid door piano en gitaar of werken ze met tracks, maar voor dit optreden worden ze ook begeleid door drie leden van combo Re-Switch: Ronald Folkerts, Richard Kikstra en Erik Zijlstra. Het beloofd voor jong en oud een leuke avond te worden waarbij het publiek lekker mee mag doen. Ook zeer geschikt voor jonge kinderen. U bent van harte Welkom!

Locatie: GKV De Rank, Westergast 8 Zuidhorn
Datum: 16 juni 2017
Aanvang: 19.00 uur (tot ca. 20.30 uur)
Entree volwassenen: €5,00
Entree kinderen t/m 12 jaar: €3,00