Steunverzoek van de GKV Leidsche Rijn

Utrecht Leidsche Rijn: een nieuwe kerk in een prachtige wijk
In de prachtige nieuwe Utrechtse Wijk Leidsche Rijn wil de GKV Leidsche Rijn samen met de NGK Rijnwaarde een nieuw kerkgebouw realiseren. Daarvoor hebben we uw hulp nodig. En dat nieuwe kerkgebouw is hard nodig! Onze gemeente groeit snel. Ooit begonnen als dorpskerkje van Vleuten-De Meern, behoort onze gemeente nu tot de Gemeente Utrecht én is ze onderdeel van de grootste Vinex-locatie van Nederland. Leidsche Rijn is een prachtige groene stad met uiteindelijk 100.000 inwoners. In de nieuwbouwwijken is tot nu toe geen kerkgebouw neergezet of ingetekend.

De nodige (financiële) hobbels hebben we met Gods hulp mogen nemen. Zo hebben we huidige kerkgebouw inmiddels verkocht! Een belangrijke stap want hiermee kunnen we een aanzienlijk deel van de nieuw te bouwen kerk financieren. De kavel voor onze kerk is al aangekocht en met uw hulp kunnen we op deze centrale plaats een kerkgebouw neerzetten.  Dan kunnen we getuigen van het plan dat God heeft voor ons en onze stadsgenoten.

We hebben uw steun nodig
We willen u vragen om uw steun.  Allereerst kunt u ons steunen door te bidden voor onze wijk en de plaats die onze gemeente  inneemt in Leidsche Rijn. We willen u als broeders en zusters ook vragen om een gift.  Uw steun is hard nodig om onze plannen te realiseren. Natuurlijk hebben onze eigen kerkleden ook hun steentje bijgedragen door middel van speciale acties,  de VVB, eenmalige giften en obligaties. Op de website http://nieuwbouw.leidscherijn.gkv.nl/  vindt u verdere informatie over onze gemeente en onze nieuwbouwplannen.

Helpt u ons?
Als u onze gemeente en onze nieuwbouwplannen een warm hart toedraagt, willen we u vragen om een gift.  U kunt uw gift (groot of klein) overmaken op NL40RABO 0341454370 t.n.v. GKv Leidsche Rijn, onder vermelding van Kerkbouw. We hopen dat u met ons mee wilt bouwen aan Gods gemeente in Leidsche Rijn .

Kerkenraad GKv Leidsche Rijn

Schooldag 23 september 2017

Hoe moet de TU bijdragen aan de kerk van 2030?  Dat is de vraag die we u/jou als bezoeker willen stellen. Om deze vraag te beantwoorden organiseren we diverse workshops waarin u kennismaakt met onze vakgebieden.  Op www.schooldagkampen.nl ziet u een overzicht van alle workshops die door onze eigen docenten en medewerkers verzorgt worden. Daarnaast organiseren we samen met het Praktijkcentrum een speciale workshop voor jongeren vanaf ongeveer 16 jaar en gaat Roel Kuiper in gesprek met christelijke studentenverenigingen. Van harte welkom op zaterdag 23 september in Kampen!

Kerken vinden elkaar weer

door ds. Melle Oosterhuis en ds. Willem Smouter

Het is nu vijftig jaar geleden dat onze kerken scheurden als gevolg van een reeks conflicten. Oudere gemeenteleden dragen de pijn daarvan nog met zich mee, zeker omdat de scheur door kerken en families heen liep. We ervaren het als een onverdiend geschenk van onze hemelse Vader dat we elkaar steeds meer ontmoeten en herkennen als broers en zussen in het geloof.

Volhardend gebed
Dat is niet in de eerste plaats vrucht van synode en landelijke vergadering. Het is begonnen met volhardend gebed van vele gemeenteleden die geen vrede konden hebben met de geslagen breuk. Het heeft vorm gekregen in ontmoetingen over en weer op plaatselijk vlak, in verzoening met destijds geschorste predikanten, in verootmoediging voor Gods aangezicht en in steeds meer gemeenten die besloten om samen verder te gaan, bijvoorbeeld onder de naam NGKv.

Parallel daaraan hebben wederzijdse deputaten (ze heten DKE en CCS) veel werk verzet door steeds opnieuw naar elkaar te luisteren, vertrouwen te winnen en samen te zoeken naar de weg die God ons wijst. Ook buiten de officiële verbanden vond studie, gesprek en overleg voortdurend plaats.

Uiteindelijk kwamen ook landelijke vergadering en generale synode tot uitspraken in de richting van hereniging, van herstel van de kerkelijke eenheid. Een “verlovingsaanzoek” heette het dan in de wandelgangen en dat is best, maar we zullen nooit vergeten dat het veeleer het herstel is van een verbroken relatie. Daarom doen we er niet triomfantelijk over, maar in een geest van verootmoediging ervaren we wel een diepe dankbaarheid over de recente ontwikkelingen.

Concrete stappen
Het gaat dan met name over de uitnodiging van de NGK aan de GKv om in een gezamenlijke vergadering concrete stappen te zetten op weg naar kerkelijke eenheid. Die uitnodiging hebben de GKv in juni dit jaar van harte aanvaard en daarom zijn we als twee moderamina om tafel gaan zitten om deze gezamenlijke vergadering voor te bereiden. Het was een emotionele ontmoeting waarin we hebben verwoord wat we ons (voor zover van toepassing) herinnerden van de pijnlijke breuk, maar waarin we nog meer vooruit gekeken hebben naar wat we hopen en bidden te bereiken.

We realiseren ons daarbij dat het perspectief van hereniging wel mooi is, maar dat het onderwerp voor veel kerken en gemeenteleden nauwelijks leeft. Voor velen is een synode of landelijke vergadering ver weg, en de geschiedenis van de breuk iets van ver voor hun tijd. En dat is ook goed: het hart van de kerk klopt in de plaatselijke gemeente bij Woord en sacrament, en het gaat erom dat we ons in geloof inzetten voor de kerk van vandaag en die van de toekomst.

Elkaar nodig hebben
Maar we zijn er diep van overtuigd dat we juist voor de toekomst elkaar werkelijk nodig hebben. Naar het woord van de apostel die zegt: “Wij zijn allen ​gedoopt​ in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Als de voet zou zeggen: ‘Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort hij er dan werkelijk niet bij? Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig,’ en het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen” (1 Korintiërs 12). Het perspectief dat ons voor ogen staat is dat we steeds meer werkelijk elkaar tot een hand en een voet zullen zijn, omdat we elkaar nodig hebben.

Gezamenlijke vergadering in Kampen
Concreet willen we nu de afgesproken gezamenlijke vergadering gaan houden DV op zaterdag 11 november aanstaande. We zijn welkom in de Nieuwe Kerk aan de Broederweg te Kampen en in de Theologische Universiteit aan dezelfde Broederweg.

Over de invulling van deze vergaderdag informeren we u na de vakantie. Wat ons betreft is de hoofdlijn dat de vergadering iets moet weerspiegelen van het proces naar eenheid dat nog volgen moet. We willen luisteren naar wat er leeft in de kerken, we willen als afgevaardigden elkaar ontmoeten, we hopen enkele concrete besluiten te nemen en we sluiten af met een gezamenlijke viering waarin we danken en bidden voor het pad waarop we verder hopen te komen.

ds Melle Oosterhuis, preses GKv generale synode
ds. Willem Smouter, preses NGK landelijke vergadering

500 jaar Reformatie in Stad en Lande.

Na 500 jaar:  Luther herdenking.
In Europa wordt op allerlei manieren aan dit herdenken aandacht gegeven. In ons land is vooral ‘Refo500’  actief. Zo ook in de provincie Groningen door de werkgroep ‘Refo500 Stad en Lande’.

Tentoonstelling juli – november
De werkgroep maakte voor dit herdenkingsjaar een speciale tentoonstelling. Het is een tentoonstelling die heel de provincie “rond trekt “. Op diverse plaatsen kunnen belangstellenden deze bezoeken. De tentoonstelling bestaat onder andere uit prachtige panelen. Deze tonen het optreden van Luther en de gevolgen daarvan in woord en beeld. De rondreis wordt besloten in de Martinikerk te Groningen. Kom, zie en verwonder je.

Hagenpreek op historische grond (9 sept.)
Een andere belangrijke activiteit van de werkgroep “ Refo500 Stad en Lande “ vindt plaats op zaterdag 9 september. Dominee J.T. Oldenhuis uit Groningen zal een zogenaamde ‘hagenpreek’ houden. Deze ‘dienst’ vindt plaats op het terrein van de Coendersborg in Helpman. In 1566 stond op dezelfde plek ds. Menso Alting, geboren in 1541 te Eelde. De stad Groningen liep massaal uit om deze protestantse eredienst in de openlucht bij te wonen. Ervaar NU iets van de tijd van TOEN,  op 9 september. Maar tegelijk met een preek die toen en nu met elkaar verbindt. U staat op historische grond. Jong en oud: van harte uitgenodigd.

Tijdschema Refo 500 tentoonstelling in Stad en Lande

1. BOURTANGE– PKN-Herv. Kerk in de vesting.
Periode: 1 juli – 28 juli.

2. ASSEN– PKN-Herv. Kerk: Jozefkerk, Collardslaan 2a.
Periode: 5 augustus – 19 augustus

3. APPINGEDAM – GKV Dijkstraat 73.
Periode: 22 augustus – 29 augustus.

4. BEDUM – PKN-Herv. Kerk.
Periode: 31 augustus – 7 september.

5. HAREN – GKV Sterremuurweg 4.
Periode: 9 september – 20 september.

6. WINSUM – GKV De Poort, Borgweg 36.
Periode: 23 september – 4 oktober.

7. NOORDHORN – Locatie: Ver. Gebouw De Wegwijzer, Oosterweg 11.
Periode: 6 oktober – 16 oktober.

8. LEEK – Locatie: Borg Nienoord in de hal van de expositieruimte.
Periode: 17 oktober – 26 oktober

9. GRONINGEN – Locatie: Martinikerk.
Periode: 28 oktober – 14 november

Uitnodiging: Gespreksgroep voor ouders van een kind met een niet zichtbare beperking

Wat voor impact heeft je kind dat ‘anders’ is op jullie gezinsleven? Hoe ga je als ouder om met reacties vanuit je omgeving? Mag je kind zijn zoals hij/zij is? En geloofsopvoeding, hoe geef je dat vorm? Ouders van kinderen met een niet zichtbare beperking zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze interactieve gespreksgroep.

In september 2017 start deze groep in Groningen. In een gespreksgroep staat ontmoeting met andere ouders centraal. Ouders en verzorgers gaan met elkaar in gesprek over onderwerpen zoals, gezinsleven, geloofsopvoeding, acceptatie, loslaten en de toekomst van je kind. Tijdens deze avonden is er ruimte zelf onderwerpen in te brengen. De groep komt vijf avonden bij elkaar en wordt begeleid door Joke Leene, regio consulent van Dit Koningskind.

Voor wie: Ouders en verzorgers van een kind met een niet zichtbare beperking
Data: 19 september, 3, 17 en 31 oktober en 14 november 2017
Locatie: Groningen, Koperstraat 4,
Aanmelden: www.ditkoningskind.nl → agenda
Informatie: Heeft u vragen of wilt u meer informatie neem contact met ons op: info@ditkoningskind.nl / 030-2363788.

Synodeverslag 8e vergaderweek 29-30 juni 2017

Door Andries van den Berg (synodeverslaggever en afgevaardigde voor de GS)

Generale Synode sluit voorlopig

De GS heeft tijdens de laatste twee vergaderdagen in de dossiers M/V en Ambt en de relatie GKv/NGK belangrijke besluiten kunnen nemen. Na de zomerperiode zal de synode D.V. weer vergaderen om nog enkele dossiers af te ronden. Ook voor de gezamenlijke vergadering van de GS en de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken in het kader van de kerkelijke eenwording zullen de broeders bijeenkomen.

Synode rondt bespreking M/V en Ambt af
De bespreking van het onderwerp ‘Man/Vrouw en Ambt’ werd afgesloten. De synode besloot een nieuw deputaatschap in het leven te roepen dat plaatselijke kerken en classes -zo zij dat wensen- gaat informeren en adviseren. Ook het verzamelen en ontwikkelen van een samenhangend informatiepakket ten dienste van het bezinningsproces in de gemeenten behoort tot de taken.
Het laatste besluit betrof het sturen van een brief aan de kerken. Daarin informeert het moderamen de kerken over de voorgeschiedenis die tot deze besluitvorming leidde, de achtergronden ervan en hoe de GS daarmee omging. De brief sluit af met een verzoek en bede aan de kerken om samen de weg te vinden in de thans ontstane situatie. De brief kunt u lezen via www.gkv.nl/synode.

GS overtuigend op weg naar kerkelijke eenheid met NGK
Medio juni 2017 zette de GS een grote stap naar kerkelijke eenheid met de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) toen het dit besluit nam om naar volledige kerkelijke eenheid in de nabije toekomst toe te werken. Deputaten kregen de opdracht alles te doen wat nodig is om een zo spoedig mogelijke hereniging van de kerkverbanden voor te bereiden en om het proces van herstel en verzoening op plaatselijk niveau te stimuleren en te ondersteunen. Ook besloot de synode de uitnodiging van de NGK voor een gezamenlijke vergadering van deze synode met de Landelijke Vereniging, gericht op hereniging, te aanvaarden.
De preses sprak een dankwoord voor dit historische besluit en benadrukte, dat de dank vooral uitgaat naar onze hemelse Vader. Onder Zijn zegen zal de breuk van 50 jaar geleden worden geheeld.

Bovenstaand besluit houdt ook in dat vanaf nu GKv-kerken in principe alle NGK-predikanten kunnen uitnodigen om voor te gaan in de diensten (mits zij zich gebonden hebben aan de belijdenis).

GKv staan er financieel goed voor
“Het gaat goed met de financiën binnen ons kerkverband. Hier staat een dankbare en tevreden voorzitter,” aldus deputatenvoorzitter Financiën en Beheer Rudy de Graaf. In een helder betoog onderbouwde hij zijn woorden. Goed nieuws voor de kerken, want de komende drie jaren wordt uit de algemene reserve elk jaar 300.000 euro aan de kerken teruggegeven in de vorm van een lager quotum. In de bespreking bleek dat sommige kerken een aantal kerkleden (m.n. asielzoekers) niet opgeven als om hun ledental gevraagd wordt. Verschillende sprekers drongen aan op eerlijkheid bij de kerken in het doen van de opgaven en zich daarbij te houden aan de Generale Regeling voor het kerklidmaatschap. Kerken die daardoor in financiële problemen komen, kunnen dit inbrengen bij de classis. De voorgestelde besluiten werden met algemene stemmen aanvaard.

Meer informatie: www.gkv.nl/synode

Klik hier voor het lange verslag van de synodevergaderingen