vr 1 sept – Kick-off Kerkproeverij

U bent allen van harte uitgenodigd voor de feestelijke Kick-off van Kerkproeverij, de landelijke campagne die plaatselijke kerken uitdaagt om in het weekend van 9 en 10 september gasten mee te nemen naar de kerk. Om de eerste editie van Kerkproeverij met elkaar in te wijden, wordt dit moment op vrijdag 1 september a.s. gevierd op het terrein van de St. Joriskerk, Hof 1 in Amersfoort.

KERKPROEVERIJ KICK-OFF – vrijdag 1 september in Amersfoort om 11.00 uur
Om 11.00 uur ‘s ochtends is er een feestelijke receptie met een spectaculaire Kerkproeverij-taart, gebakken door de winnares van Heel Holland Bakt 2016, Annemarie Pronk. Deze willen we met u / jullie en alle andere deelnemende kerkgenootschappen aansnijden als aftrap van de campagne. Tot 11.30 uur vindt er een kort programma plaats gepresenteerd Leo Fijen, bekend als presentator van het KRO-televisieprogramma Geloofsgesprek. Het geheel loopt uit op een koffie-met-taart-moment, waarbij we ook voorbijgangers uitnodigen om van de taart te proeven.

De taakgroep Communicatie heeft deze bijeenkomst opgezet om landelijke publiciteit te genereren. Dus het is van belang dat we als kerken ons gezicht laten zien en daarmee onderstrepen dat we de campagne belangrijk vinden. De pers zal verslag doen van deze kick-off. We willen graag laten zien dat Kerkproeverij een samenwerking is die breed gedragen wordt in kerkelijk Nederland. Uw aanwezigheid stellen we daarom niet alleen zeer op prijs, maar is ook van evident belang. We hopen daarom van harte dat een ieder van jullie aanwezig kan zijn. Wilt u even laten weten of u komt? Dat kan door een mailtje te sturen naar rvk@raadvankerken.nl.

Zoals u weet wordt deze campagne vanuit diverse organisaties ondersteund, waaronder de Raad van Kerken, de IZB, MissieNederland, de EO en NCRV/KRO.  Het initiatief heeft in Nederland de naam Kerkproeverij gekregen; het betreft de Nederlandse variant van Back to Church Sunday.  Meer dan twintig kerkgenootschappen doen mee met de campagne, een uniek resultaat. Op het moment van schrijven hebben zo’n 360 plaatselijke kerken zich al aangemeld via de website om ook plaatselijk te participeren; en dat aantal groeit met de dag. Dit is geweldig nieuws.

Meer informatie over Kerkproeverij is te vinden op de website van de Raad van Kerken (zie het logo aan de rechterkant) en op www.kerkproeverij.nl.

ma 18 sept – Open repetitie mannenkoor Drachten

Op maandagavond 18 september houdt het Gereformeerd Drachtster Mannenkoor een open repetitie in de Fonteinkerk aan de Kolken in Drachten. Iedere (jonge) man vanaf 16 jaar is hartelijk welkom om een keertje geheel vrijblijvend mee te zingen.

Het Gereformeerd Drachtster Mannenkoor is een enthousiast koor met een fris en divers repertoire. De repetities zijn op maandagavond van acht tot tien uur onder leiding van de nieuwe en gedreven dirigent Minne Veldman.

Zingen is gezond! Het stimuleert de ademhaling en bloedsomloop en het werkt ontspannend. Zingen maakt blij en werkt samenbindend.

HARTELIJK WELKOM!

za 27 sept- infoavond Timon pleegzorg

Pleegouder worden?

Timon gelooft in de kracht van gemeenschappen. Een plek waar kinderen en jongeren die niet langer thuis kunnen wonen hoop en herstel vinden. Wilt u ontdekken of pleegzorg iets voor u is? Heeft u ruimte in uw hart en huis?

Op D.V. 27 september wordt in Haren een informatieavond over pleegzorg gehouden. Tijdens die informatieavond krijgt u informatie over wat pleegzorg is en kunt u vragen stellen aan ervaren pleegouders. Aanmelden kan via: www.timon.nl/pleegouders

De Hoeksteen, P. Wieringaweg 2
Inloop 19:30 uur, aanvang 19:45 uur

Start Groot Reformatiekoor jaar 3 en 4

Medio 2018 en 2019 hoopt het Groot Reformatiekoor van start te gaan voor het derde en vierde jaar. Het Groot Reformatiekoor is een gemengd koor onder leiding van Martin Zonnenberg dat ook in 2017 diverse composities ten gehore hoopt te brengen die gerelateerd zijn aan de reformatie en aan Maarten Luther. In 2018 wordt de synode van Dordrecht herdacht en in 2019 de Reformatie in Zwitserland. Het hele project wordt ondersteund door stichting In de Rechte Straat. Er wordt het komende jaar onder andere gezongen in de Doelen te Rotterdam, de St. Joriskerk te Amersfoort en de Grote Kerk te Dordrecht. Ook staat medewerking aan een Nederland Zingt-opname op de planning.

In het repertoire zit een speciaal gecomponeerde Reformatie-Cantate, diverse psalmen en liederen.  Vanaf de leeftijd van 16 jaar is iedereen welkom op dit ‘alle-leeftijdenkoor’. Voor dit project is het koor op zoek naar koorleden. We hopen op 500 koorleden voor 500 jaar informatie! In april 2018 hopen deze repetities van start te gaan.

In de volgende plaatsen en regio’s kan er worden gestudeerd:
Amersfoort en Sliedrecht o.l.v. Martin Zonnenberg;
Apeldoorn en Nunspeet o.l.v. Rik Gerritsen;
Krimpen en Barneveld o.l.v. Ria v.d. Noort;
Geldermalsen o.l.v. Joost van Belzen;
Middelharnis o.l.v. Wilhelm Groenendijk;
Goes o.l.v. Jolanda van de Wege;
Hardenberg, Hollandscheveld en Nijverdal (repeteren op 1 locatie) o.l.v. Frank Kaman
Urk o.l.v. Gerard Zoer.

De kosten van dit project bedragen maar €75,- voor 1 jaar en 140 euro voor 2 jaar. Hiervoor ontvangen de koorleden een map met gedrukte muziek van het repertoire van het Groot Reformatiekoor en een oefen cd met de zangpartij erop! Hierdoor is thuisstudie ook mogelijk.

Opgeven kan via de site www.reformatiekoor.nl. Op de website is ook alle informatie betreffende het koor te vinden, waaronder de repetitiedata van de locaties.

Kerken vinden elkaar weer

door ds. Melle Oosterhuis en ds. Willem Smouter

Het is nu vijftig jaar geleden dat onze kerken scheurden als gevolg van een reeks conflicten. Oudere gemeenteleden dragen de pijn daarvan nog met zich mee, zeker omdat de scheur door kerken en families heen liep. We ervaren het als een onverdiend geschenk van onze hemelse Vader dat we elkaar steeds meer ontmoeten en herkennen als broers en zussen in het geloof.

Volhardend gebed

Dat is niet in de eerste plaats vrucht van synode en landelijke vergadering. Het is begonnen met volhardend gebed van vele gemeenteleden die geen vrede konden hebben met de geslagen breuk. Het heeft vorm gekregen in ontmoetingen over en weer op plaatselijk vlak, in verzoening met destijds geschorste predikanten, in verootmoediging voor Gods aangezicht en in steeds meer gemeenten die besloten om samen verder te gaan, bijvoorbeeld onder de naam NGKv.

Parallel daaraan hebben wederzijdse deputaten (ze heten DKE en CCS) veel werk verzet door steeds opnieuw naar elkaar te luisteren, vertrouwen te winnen en samen te zoeken naar de weg die God ons wijst. Ook buiten de officiële verbanden vond studie, gesprek en overleg voortdurend plaats.

Uiteindelijk kwamen ook landelijke vergadering en generale synode tot uitspraken in de richting van hereniging, van herstel van de kerkelijke eenheid. Een “verlovingsaanzoek” heette het dan in de wandelgangen en dat is best, maar we zullen nooit vergeten dat het veeleer het herstel is van een verbroken relatie. Daarom doen we er niet triomfantelijk over, maar in een geest van verootmoediging ervaren we wel een diepe dankbaarheid over de recente ontwikkelingen.

Concrete stappen

Het gaat dan met name over de uitnodiging van de NGK aan de GKv om in een gezamenlijke vergadering concrete stappen te zetten op weg naar kerkelijke eenheid. Die uitnodiging hebben de GKv in juni dit jaar van harte aanvaard en daarom zijn we als twee moderamina om tafel gaan zitten om deze gezamenlijke vergadering voor te bereiden. Het was een emotionele ontmoeting waarin we hebben verwoord wat we ons (voor zover van toepassing) herinnerden van de pijnlijke breuk, maar waarin we nog meer vooruit gekeken hebben naar wat we hopen en bidden te bereiken.

We realiseren ons daarbij dat het perspectief van hereniging wel mooi is, maar dat het onderwerp voor veel kerken en gemeenteleden nauwelijks leeft. Voor velen is een synode of landelijke vergadering ver weg, en de geschiedenis van de breuk iets van ver voor hun tijd. En dat is ook goed: het hart van de kerk klopt in de plaatselijke gemeente bij Woord en sacrament, en het gaat erom dat we ons in geloof inzetten voor de kerk van vandaag en die van de toekomst.

Elkaar nodig hebben

Maar we zijn er diep van overtuigd dat we juist voor de toekomst elkaar werkelijk nodig hebben. Naar het woord van de apostel die zegt: “Wij zijn allen ​gedoopt​ in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Als de voet zou zeggen: ‘Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort hij er dan werkelijk niet bij? Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig,’ en het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen” (1 Korintiërs 12). Het perspectief dat ons voor ogen staat is dat we steeds meer werkelijk elkaar tot een hand en een voet zullen zijn, omdat we elkaar nodig hebben.

Gezamenlijke vergadering in Kampen

Concreet willen we nu de afgesproken gezamenlijke vergadering gaan houden DV op zaterdag 11 november aanstaande. We zijn welkom in de Nieuwe Kerk aan de Broederweg te Kampen en in de Theologische Universiteit aan dezelfde Broederweg.

Over de invulling van deze vergaderdag informeren we u na de vakantie. Wat ons betreft is de hoofdlijn dat de vergadering iets moet weerspiegelen van het proces naar eenheid dat nog volgen moet. We willen luisteren naar wat er leeft in de kerken, we willen als afgevaardigden elkaar ontmoeten, we hopen enkele concrete besluiten te nemen en we sluiten af met een gezamenlijke viering waarin we danken en bidden voor het pad waarop we verder hopen te komen.

ds Melle Oosterhuis, preses GKv generale synode
ds. Willem Smouter, preses NGK landelijke vergadering

Twintig eeuwen kerkgeschiedenis in Tien Lessen

Veel discussies en tegenstellingen in de kerk (of tussen kerken) vandaag, worden gevoerd of besproken alsof het onderwerp of ‘probleem’ zich nu voor het eerst voordoet. Vaak worden dan eigen gewoonten of vormen als normatief gehanteerd, zonder Bijbelse onderbouwing of de vaak relativerende kennis van de ontstaansgeschiedenis van die gewoonten en vormen.

Kennisname en bespreking van (gebeurtenissen en personen uit) de Kerkgeschiedenis, kan ons helpen onze eigen tijd en/of strijd beter te begrijpen en waar nodig te beoordelen. Deze cursus geeft daarvoor hopelijk een eerste opzet en/of aanzet.

Het zoeken naar relevantie voor vandaag of aanknopingspunten bij discussies die vandaag (weer) spelen is daarbij leidend voor de selectie van personen, stromingen of gebeurtenissen die aan de orde komen, en verder is het de bedoeling dat er tijdens de lessen ruim tijd is voor inbreng van de cursisten zelf (discussie en reflectie).

De cursus is vooral bedoeld als een inleiding in de geschiedenis van de kerk voor wie daar graag wat meer over wil weten, of zijn of haar wat weggezakte kennis weer wat op wil halen. Het voorbereidingsmateriaal en de inhoud van de lessen is daarop afgestemd. Deelnemers met meer deskundigheid zijn echter ook van harte welkom. In de besprekingen kunnen wij namelijk heel goed van hun kennis en inzichten gebruik maken.

Cursusinformatie
Data
Woensdagavond 11 en 25 oktober, 8 en 22 november, 6 en 20 (filmavond) december 2017;
10 en 24 januari, 7 en 21 februari, 7 maart 2018

Tijd en plaats
‘t Anker (GKv Hoogkerk, Hoendiep 233a), we beginnen om 20.00 en sluiten af rond 22.00.

Inschrijving en kosten
Inschrijven kan per mail tot 15 september 2017 bij Henk de Wit – hadewit@kpnplanet.nl
De kosten zijn € 30,- per deelnemer en sluiten al het cursusmateriaal in (map + voorbereidingsmateriaal).

Oproep van woongroep

Wie geabonneerd is op de Gereformeerde Kerkbode van het noorden heeft onlangs een interview met ons kunnen lezen over een woongroep in oprichting. Aan het eind van dat verhaal staat dat we nog op zoek zijn naar een echtpaar van ergens in de vijftig. Dat is ook de reden dat we via jullie kerkblad nog een keer een oproepje doen.

Wie zijn wij? Initiatiefnemers zijn Jan-Willem en Tea Roosenbrand. Wij zijn zelf begin 60. We hebben nu drie jonge gezinnen die graag met ons mee willen doen,  twintigers en dertigers (met twee kleintjes en nog twee kleintjes op komst). Voor de evenwichtigheid van de groepssamenstelling en ook voor de financiële draagkracht zijn we nog op zoek naar een niet meer zo heel jong stel 😉

We zoeken ergens rondom Winsum een pand, met ruimte om het huis. We willen graag een pand met uiteindelijk nul op de energiemeter. Ons ideaal is gemeenschappelijk leven, gebed en gastvrijheid.

Onder gemeenschappelijk leven verstaan we: ieder heeft zijn eigen werk en zijn eigen appartement, vanwaaruit we mee leven met elkaar; we  staan klaar voor elkaar en eten een paar keer per week met elkaar, we delen gemeenschappelijke logeerruimte, en een werkschuur en waar mogelijk ook apparaten en gereedschap. Gebed: we zoeken een manier om dagelijks of een paar keer per week een korte gebeds- en bijbelbijeenkomst te hebben, die ook openstaat voor mensen uit de omgeving. Gastvrijheid: we willen een paar gastenverblijven inrichten waar mensen die er even tussen uit moeten welkom zijn en vanwaaruit ze een tijdje mee kunnen draaien met onze woongroep; geen therapie, maar gezonde aandacht. Samen willen we zo ons geloof in Christus in praktijk brengen.

Spreekt dit ideaal je aan, neem dan contact op met jwr@filternet.nl

za 23 sept – Schooldag Kampen

Hoe moet de TU bijdragen aan de kerk van 2030?  Dat is de vraag die we u/jou als bezoeker willen stellen. Om deze vraag te beantwoorden organiseren we diverse workshops waarin u kennismaakt met onze vakgebieden.  Op www.schooldagkampen.nl ziet u een overzicht van alle workshops die door onze eigen docenten en medewerkers verzorgt worden. Daarnaast organiseren we samen met het Praktijkcentrum een speciale workshop voor jongeren vanaf ongeveer 16 jaar en gaat Roel Kuiper in gesprek met christelijke studentenverenigingen. Van harte welkom op zaterdag 23 september in Kampen!