zo 2 augustus – collectes voor Kerk en Pastoriefonds

Zondag 2 augusuts a.s. zijn er 2 collectes. De 1ste zondag van de maand zijn ze zoals gewoonlijk voor Kerk en Pastoriefonds.

Omdat wij de komende zondagen niet in de erediensten onze gaven kunnen geven heeft de diaconie heeft twee mogelijkheden voor u ingericht waarop u vanuit huis uw gift kunt doen.

De GivT app
Geven vanuit huis kan net zo eenvoudig als in de eredienst met de GivT app. Kies onze kerk uit de lijst met goede doelen, of scan de onderstaande QR code om uw gift te doen.

Via iDeal
Voor de mensen die op dit moment géén gebruik maken van de app, hebben we een aparte rekening geopend waarop u met iDeal kunt betalen.

Via de link: https://bunq.me/gkvAduard kunt u uw gift doen, u kunt zelf een bedrag invullen en de betaling uitvoeren.

Let op: de betaalpagina toont dat u een betaling doet aan Richard. Helaas kunnen we dit niet wijzigen, uiteraard komt uw betaling bij het collectedoel terecht.

Grote Schoonmaak Kerkgebouw

We hopen vanaf 16 augustus weer in aangepaste vorm kerkdiensten te kunnen houden in het kerkgebouw. Dat is natuurlijk het fijnst in een fris en schoon gebouw! Daarom willen we op zaterdagmiddag 15 augustus tussen 13 en 16 uur het gebouw samen schoonmaken. De koster zorgt voor een lijst met klussen en natuurlijk nemen we de 1,5m regel in acht. Schrijft u het ook al vast in de agenda? Vele handen maken licht werk. Volgende week volgt meer informatie!

Overdenking zondag 26 juli

Vooraf  psalm 119 door Date Jan

Votum en groet – amen
Zingen:      Opwekking 830 Hoe we ook zwerven
Gods leefregels
Zingen:      NLB 1008: 1,2,3 ‘Rechter in het licht verheven’
Gebed
Bijbellezing: Lucas 21: 5-36
Zingen:      NLB 462: 1-6 Zal er ooit een dag van vrede…?
Verkondiging over m.n. Lucas 21: 19/28/36
Zingen:      Opwekking 798 Houd Vol
Gebed
Collecte (bestemd voor Stichting Bibliotheekfonds TU)
Ontmoetgroet:    https://youtu.be/dfNNib1ngNE
Zingen:      Gz. 231: 1-4 NGK ‘Maak muziek voor God de Vader’
Zegen
Zingen:      NLB 425 ‘Vervuld van uw zegen’

Lucas 21: 5-36

Toen er gesproken werd over de tempel, over de mooie stenen en wijgeschenken waarmee hij versierd was, zei hij: ‘Wat jullie hier zien – er zullen dagen komen waarop geen steen op de andere zal blijven; alles zal worden afgebroken.’ Ze stelden hem toen de vraag: ‘Meester, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we het herkennen?’ Jezus zei: ‘Let op, laat je niet misleiden.

Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben het,” of: “De tijd is gekomen.” Volg hen niet! Als jullie berichten horen over oorlog en opstand, raak dan niet in paniek. Die dingen moeten eerst gebeuren, maar dat is nog niet meteen het einde.’ Hij vervolgde: ‘Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk zal de strijd aanbinden met het andere, er zullen zware aardbevingen komen en hongersnoden en epidemieën alom, en er zullen aan de hemel grote en verschrikkelijke tekenen verschijnen.

Maar eerst zullen jullie worden mishandeld en vervolgd en uitgeleverd aan de synagogen, jullie zullen worden opgesloten in de gevangenis en worden voorgeleid aan koningen en gouverneurs omwille van mijn naam. Dan zullen jullie moeten getuigen. Bedenk wel dat jullie je verdediging niet moeten voorbereiden. Want ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die door geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken.

Zelfs je ouders en broers, verwanten en vrienden zullen je uitleveren, sommigen van jullie zullen worden terechtgesteld, en jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam. Maar geen haar van je hoofd zal verloren gaan. Red je leven door standvastigheid! Wanneer jullie zien dat Jeruzalem door legertroepen omsingeld is, weet dan dat de verwoesting van de stad nabij is.

Wie in Judea is moet dan de bergen in vluchten, wie in Jeruzalem is moet er wegtrekken, en wie op het land is moet niet naar de stad gaan, want in die dagen wordt de straf voltrokken, waardoor alles wat geschreven staat in vervulling zal gaan. Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! Want er zal ontzaglijk veel leed zijn in het land, en een zwaar vonnis zal de bevolking treffen.

De inwoners zullen omkomen door het zwaard of in gevangenschap worden weggevoerd en onder alle volken worden verstrooid, terwijl Jeruzalem vertrapt zal worden door heidenen, tot de tijd van de heidenen voorbij is. Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen.

Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!’ Hij vertelde hun ook een gelijkenis: ‘Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is. Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker niet verdwenen zijn wanneer dit alles gebeurt. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.

Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven, zodat die dag jullie overvalt, onvoorspelbaar als een val die dichtklapt. Want plotseling zal hij komen over allen die waar ook op aarde wonen. Wees waakzaam en bid onophoudelijk om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan en om voor de Mensenzoon te kunnen verschijnen.’

Verkondiging over m.n. Lucas 21: 19/28/36
‘Hoe blijf je overeind in een tijd vol onrust, dreiging en onzekerheid?
Leer van Jezus
1) volhouden ;
2) moed vatten;
3) scherp blijven – en dat alles: op God gericht

Gemeente van Christus,

We leven in een tijd vol onrust, onzekerheid, slecht echt en slecht nepnieuws. Het is vaak al lastig om er achter te komen wat echt nieuws is en wat nep, fake-nieuws. En dat laatste maakt mensen vaak nog meer angstig en verward dan wat werkelijk is. Ik denk aan dat oude gezegde dat een mens nog het meest lijdt door onheil dat hij vreest en dat niet op komt dagen – maar het waart wel rond als een nog gevaarlijker virus dan corona – het zet aan tot terreur tegen b.v 5G-masten maar – nog erger – tegen medemensen die anders zijn en daarom dreigend – in de Middeleeuwen waren dat de Joden die werden aangezien als de bron van de pestepidemie, in onze tijd zijn het zomer Aziaten of anderen met een andere kleur of cultuur of gewoonten.

Maar inderdaad, onze tijd is onzeker en zit vol dreiging, onrust en ook veel angst, en dan is er meer dan dat virus: aanslagen hier en daar, oorlogen met als gevolg ook voor onze wereld de komst van vluchtelingen, klimaatproblemen, wantrouwen tegen de politiek en de media – niet alleen in de VS – aardbevingen zoals in Groningen…
En misschien is wel het moeilijkst de onzekerheid: hoe lang duurt wat we nu meemaken, en wat zijn de gevolgen op langere termijn voor onze manier van omgaan met elkaar, voor je bedrijf of baan, voor onze manier van kerk – zijn….
En als hopelijk deze pandemie voorbij is of er een afdoend vaccin gevonden is, wat is dat het volgende dat op ons af komt – weer: dat lijden dat ik vrees…wat misschien.
Vragen en nog eens vragen met daarachter dé vraag: hoe ben ik eronder, wat doet het mij/ons, en hoe ga ik en hoe gaan wij samen daar dan mee om, als gelovigen.

We hebben met elkaar een aangrijpend en ook wel lastig uit te leggen Bijbelgedeelte gelezen, een weergave van een stuk onderwijs van Jezus, kort na zijn triomfantelijke intocht in Jeruzalem en kort voor zijn arrestatie en veroordeling en kruisiging….het was dus in de laatste week van Jezus op aarde, vlak voor het laatste pesachmaal. Een aankondiging is het van wat allemaal te gebeuren staat in de tijd nadat Hijzelf via kruisdood en opstanding teruggegaan zal zijn naar zijn Vader in de hemel; zeg maar: in de tijd tussen zijn hemelvaart en zijn terugkomen naar deze wereld, dus de tijd waarin ook wij vandaag nog altijd leven en van alles en nog wat meemaken, ook aan moeilijke en dreigende en vreselijke dingen als oorlogen, rampen, epidemieën, natuurgeweld, klimaatproblemen, en ook een tijd waarin wie geloven het al te vaak zwaar hebben door bedreigingen en vervolgingen, zelfs van wie heel dichtbij staan.
En weer die vraag: wat doet dat met je, hoe ga je ermee om, hoe blijf je overeind?

Ik zei net dat dit Bijbelgedeelte best lastig is om helder te krijgen wat bedoeld is.
Dat zit vooral vast op de vraag op welke tijd en situaties slaat wat Jezus zei. Je krijgt het ene moment de indruk dat het gaat om wat we dan wel de ‘eindtijd’ noemen, de periode die voorafgaat aan de terugkomst van de Heer op de wolken; daar gaat het ook met zoveel woorden over in de verzen 27 en 28 en ook in vers 36, waar we lezen over ‘de Mensenzoon’ die in heerlijkheid arriveert, en ons ter verantwoording roept. Maar in het gedeelte vanaf vers 20 heeft Jezus het over de stad Jeruzalem die door vijandelijke legers omsingeld en verwoest zal worden en dat het er dan op aan komt of je op tijd weg kan komen voordat je gevangen genomen, weggevoerd of gedood wordt, want Jeruzalem zal “vertrapt worden door de heidenen”, een vreselijke tijd.
Terugkijkend in de geschiedenis weten wij dat het zo ook is gegaan, in het jaar 70 na Christus, toen de Romeinen Jeruzalem en de tempel hebben verwoest en veel mensen, vooral christenen, de stad zijn ontvlucht de bergen in, naar her dorp Pella.
Maar dan, als in één adem, gaat het verder over tekenen aan de hemel, en angst onder de volken, als het ware vanwege kosmische rampen, en dan komt Jezus. Dan vraag je je af wat dat wil zeggen want dat slaat toch op gebeurtenissen veel later?

Zoals vaker helpt het ook hier om andere Bijbelgedeelten erbij te betrekken, zeker als het om een van de vier evangelieverhalen gaat – vier die vaak elkaar aanvullen. In dit geval is verhelderend ernaast te leggen wat Marcus – de secretaris van Petrus – over ditzelfde gesprek vertelt, met veel overeenkomsten maar ook aanvullingen. B.v. dat de aanleiding tot dit gesprek een opmerking was van een van de leerlingen in het zicht van het tempelcomplex: “Meester, kijk eens wat een enorme stenen en wat een imposante gebouwen”(Marcus 13: 1). Waarop Jezus reageert met hard zal zijn aangekomen bij zijn leerlingen: er blijft geen steen op de ander, heel die tempel zal worden afgebroken. Het was blijven hangen bij ze, want als ze dan later op de dag vanaf de Olijfberg die tempel weer zien liggen, vraagt Petrus wanneer dat vreselijke zal gebeuren en waaraan ze kunnen herkennen dat het zover is – waarop Jezus als antwoord geeft wat we ook lazen bij Lucas dat ze niet door nepnieuws zich moeten laten beetnemen, en dat er eerst nog heel wat gebeuren zal – juist ook aan moeilijke dingen voor wie Hem willen volgen – en dat zij rustig moeten blijven en volhouden.

Dat is dan ook meteen de eerste les om overeind te blijven in een tijd vol onrust, dreiging en onzekerheid : volhouden – daar zit uithoudingsvermogen en geduld bij.
Dat gold voor de eerste generatie christenen die na Pinksteren de wereld in gaan met de boodschap van Jezus en die zullen stuiten op weerstand, vijandschap, vervolging, en die dat zelfs kan komen te staan op gevangenschap en doodstraf. We weten dat dat ook is gebeurd in die eerste eeuwen en ook later, tot vandaag aan toe. En ook – ik zei het al – is uitgekomen wat Jezus zei over Jeruzalem en de tempel. Maar, zei hij erbij, dat is nog niet het einde, en wanneer dat einde komt, weet God alleen – in Marcus 13 lezen we: “Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet, en de Zoon niet, alleen de Vader”(13: 32).

Een les die al te vaak niet geleerd is, als b.v. in tijden van oorlogen of grote rampen altijd wel weer dominees of andere zogenaamde profeten denken te weten dat het nu wel bijna zover is, en dat met allerlei Bijbelteksten of spitsvondige rekensommen. En ze beroepen zich er dan op dat Jezus zelf ons ‘tekenen der tijden’ gegeven heeft. Dat laatste is waar, maar die tekenen zijn wel wake-up-calls maar geen tijdpad. Ik zal nooit vergeten dat toen ik student was de al oude dominee Douwe van Dijk een lezing hield over die tekenen van de tijden en toen zei dat je ze moet zien als richtingwijzers – die kant gaat het op – maar niet als kilometerpaaltjes – zo ver nog. Een wijze les van een al vergrijsde voorganger – altijd goed om bij die les te blijven.

Ja, want het is eigenlijk gewoon een les van Jezus zelf: laat je niet misleiden en raak niet in paniek bij allerlei berichten over oorlogen en opstanden, aardbevingen en hongersnoden en epidemieën – pandemieën – dan weer hier en dan weer daar, all over the world, en door alle tijden heen – “want dat is nog niet meteen het einde.”
Waarmee we dichter bij de betekenis komen van dit onderwijs van onze Heer, dat bestemd is voor de tijd die zijn eerste leerlingen nog zouden meemaken maar ook meegaat daarna tot aan de dag dat Hij terugkomt, en dus ook actueel voor ons.

Sinds onze Heer wat in dit hoofdstuk is opgeschreven heeft gezegd, zijn bijna tweeduizend jaar voorbijgegaan en veel van wat we lazen is gebeurd en gebeurt nog steeds, en daar kun je van onrustig worden, bang, of zelfs van in paniek raken – of –
en dat kan ook zomaar – er cynisch van worden en je ogen maar ervoor sluiten. Vooral als het nieuws is – zomaar oud nieuws – dat onszelf minder of niet raakt: al die vluchtelingen in wrakke bootjes of in tenten in Griekenland of Libanon of waar dan ook; die ondernemers die bang zijn failliet te gaan, die jongeren aan de kant zonder contract en zonder geld, die daklozen die niet thuis kunnen blijven, die ouderen in het verpleeghuis die gelukkig geen familie of bekenden zijn, die oorlog en al die verwoestingen ver van ons veilige huis; die christenen die worden vervolgd, die mensen die lijden onder discriminatie en racisme, anti -semitisme, haat tegen moslims, en ga zo maar door –heel erg, maar je kunt er toch niets aan veranderen….

Maar wat dan wel? Hoe blijf je overeind bij dat alles zonder in paniek te raken of cynisch te worden, zonder of je kop in het zand te steken of er niet van te slapen?
Als eerste – ik gaf het al even aan – wat in vers 18 staat : standvastigheid, om zo erdoor heen te komen, je leven te redden omdat God er is en je overeind houdt. Het is een ijzersterke bemoediging van Jezus je Heer: “Geen haar van je hoofd zal worden gekrenkt. Red je leven door standvastigheid” – het gebruikte woord heeft in zich dat geduld gevraagd wordt en uithoudingsvermogen, veel dus, het kost veel en je krijgt niet de garantie dat je niks kan overkomen – integendeel – lees maar wat er allemaal op je af kan komen en wat het je kan kosten, maar houd vol en houd moed want dit is niet het einde, het einde is gered worden en overwinnen, met Jezus.

Houd vol en – dat is twee – vat moed. Dat haal ik vooral uit vers 28, na dat lastige gedeelte over al die ellende tijdens en na de belegering en verwoesting van Jeruzalem en daarna – weer komen beelden langs van natuurgeweld boven en beneden – en angst slaat door de wereld: “de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren”- dat slaat op de tijd die de eerste leerlingen zouden gaan meemaken, maar het herhaalt zich de eeuwen erna, tot op vandaag, en we herkennen het in onze tijd met dan weer aanslagen, nu weer zo’n pandemie en we weten niet wat het volgende zal zijn, en oorlogen en dictaturen zijn er ook steeds maar weer – en dan is de bemoediging van onze Heer om moed te vatten en er voortekenen in te zien van de definitieve afrekening en verlossing als Hij terug zal komen: “wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij”. Nabij, dat wordt herhaald in vers 31: “Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is”.
‘Nabij’, zoals vaker in de Bijbel staat er geen datum bij en krijgen we ook geen tijdpad mee, maar is het wel een stip op de horizon: het komt goed, laat je hoofd niet hangen maar kijk omhoog en zorg dat je er klaar voor bent.

Ja, want dat is de derde en laatste aansporing; wees waakzaam en blijf bidden. Dat is een oproep om scherp te blijven, en in alles gericht op God en op zijn toekomst.
Er gaat een waarschuwing aan vooraf – ook heel actueel voor onze tijd – om niet afgestompt te raken door of ‘de roes en de dronkenschap’- zeg maar: werk, geld, luxe, spullen, uitjes en noem maar op – óf ‘de zorgen van het dagelijks leven’- zeg maar: m’n baan, m’n gezondheid, m’n pensioen, m’n huis of het zoeken ernaar, dat virus en wat er de gevolgen van zijn, en zoveel meer dat ons in beslag kan nemen.
Allemaal vanuit de gedachte of de wens om alles in je leven in de grip te hebben.
Ik herken het bij mezelf als het meest lastige en ingrijpende van al die beperkende maatregelen van de laatste maanden: ik heb er moeite mee dat ik niet het leven kan leven dat ik graag wil en waar ik me goed bij voel: op bezoek gaan als dat zo uitkomt, naar een museum of een stad als ik daar zin in heb, en vooral ook: naar de kerk elke zondag en de preekafspraken die gemaakt zijn nakomen, en elkaar ontmoeten…en ook dat de vakantie die we hebben geboekt gewoon kan doorgaan en zo nog wat…en dan ineens gaat door een heleboel een streep of je moet in elk geval erover nadenken wat wel en niet kan en dat je elkaar op afstand moet houden…heftig!
En dan bekruipt me de nare gedachte dat het zo nog maanden door kan gaan misschien, dat je de hele winter niet gewoon naar de kerk kan en op bezoek…je hebt het niet meer onder controle, je moet afwachten en geduld hebben en volhouden… Het zijn precies de aansporingen die we in dit gedeelte horen van onze Heer zelf,
met het oog op tijden vol onrust en onzekerheid; maar hoe brengen we dat op?

Het kan niet op eigen kracht en met allerlei eigen goede voornemens, we hebben er de hulp van boven voor nodig, van God zelf die in ons woont en werkt door zijn Geest – Jezus zegt ook in vers 36 dat we niet moeten ophouden te bidden, en bidden is vooral om hulp en kracht vragen om vol te houden, de moed erin te houden en waakzaam te blijven – en daar geeft God ons ook elkaar voor: familie, gemeente, en ook een overheid die goed luistert naar de burgers en het goede met ons voor heeft – anders dan in landen waar regeringsleiders de situatie misbruiken voor eigen gewin en vergroting van hun eigen grip op hun burgers – bid vooral ook voor die landen, en voor zovelen die extra kwetsbaar zijn als vluchtelingen, daklozen, armen.

Gemeente, nog altijd zijn we onderweg en in afwachting, onderweg naar de echt goede nieuwe tijden als Jezus een eind maakt aan al die onzekerheid en onvrede. Als er een wereld komt zonder ziekte en oorlog, zonder eenzaamheid en stress. Zover is het nog niet, en daarom blijft het aankomen op volhouden en moed houden. In de zekerheid van vers 19: je redt je leven door standvastigheid. Beloofd is beloofd!

Amen

za 25 juli – Oud papier halen

Aanstaande zaterdag 25 juli wordt het oud papier weer gehaald; zet u het weer tijdig bij de weg? De medewerkers nemen de landelijke voorschriften betreft het coronavirus in acht. Zij halen alleen het oud papier bij de weg op.

Deze keer is ook het buitengebied weer aan de beurt, dat betekent, dat er ook weer een container op de parkeerplaats bij ‘De Meeden’ staat.

Mocht u om wat voor reden ook te laat zijn met het papier bij de weg zetten, dan kan u het zo mogelijk ook daar brengen.

Met vriendelijke groet,
Lena Cruiming
050-4031702

zo 26 juli – collecte voor St. Bibliotheeksfonds TU

Zondag 26 juli a.s. is de collecte bestemd voor Stichting Bibliotheekfonds Theologische Universiteit.

Omdat wij de komende zondagen niet in de erediensten onze gaven kunnen geven heeft de diaconie heeft twee mogelijkheden voor u ingericht waarop u vanuit huis uw gift kunt doen.

De GivT app
Geven vanuit huis kan net zo eenvoudig als in de eredienst met de GivT app. Kies onze kerk uit de lijst met goede doelen, of scan de onderstaande QR code om uw gift te doen.

Via iDeal
Voor de mensen die op dit moment géén gebruik maken van de app, hebben we een aparte rekening geopend waarop u met iDeal kunt betalen.

Via de link: https://bunq.me/gkvAduard kunt u uw gift doen, u kunt zelf een bedrag invullen en de betaling uitvoeren.

Let op: de betaalpagina toont dat u een betaling doet aan Richard. Helaas kunnen we dit niet wijzigen, uiteraard komt uw betaling bij het collectedoel terecht.

Bericht van Inlia: “Mijn moeder leeft nog? Is dit een grap?”

Een Ethiopische moeder wordt herenigd met haar kinderen, dankzij een gezamenlijke krachtsinspanning van INLIA en Goedwerk. Een goed nieuws verhaal in twee delen. Deel 2

Hassan kan het bijna niet geloven. Hij dacht dat zijn moeder tijdens de vlucht uit Ethiopië was omgekomen. Het hele gezin moest drie jaar geleden op de vlucht slaan omdat drie van de kinderen van moeder Sabu politiek actief waren. De gezinsleden raken elkaar kwijt. Sabu belandt in Nederland, zonder enig idee waar haar kinderen zijn.

Ook Hassan is de rest van de familie kwijtgeraakt. Hij werd gepakt en heeft twee jaar vastgezeten. Toen hij vrijkwam is hij gaan zoeken. Tevergeefs. Na een jaar vruchteloos zoeken verliest hij de hoop dat zijn moeder nog leeft. Hij heeft dan al drie jaar niets van haar gehoord. Totdat de Goedwerk Foundation hem traceert en het goede nieuws vertelt.

Goedwerk is ingeschakeld door INLIA omdat de Amsterdamse stichting veel kennis en ervaring heeft in Ethiopië. De oprichter komt zelf uit het land. Ze ondersteunen mensen die terug willen keren naar Ethiopië bij het regelen van de benodigde papieren, maar ook door het bieden van nazorg ter plekke zodat terugkeer een duurzame oplossing is. Een ideale partner voor INLIA dus.

De zaak van Sabu is er eentje die doorzettingsvermogen vergt van beide stichtingen. “We hadden echt wekelijks contact”, vertelt Juliette van Goedwerk. Er is een brondocument nodig om Sabu’s identiteit te bewijzen, zodat ze kan reizen. Door de onrust in de regio lukt het Hassan echter niet om dit naar Addis Abeba te brengen. “Dus heeft onze collega het opgehaald en naar Nederland gebracht.”

De collega heeft een pasfoto bij zich van Sabu, nodig voor het brondocument. Hassan bekijkt de foto steeds opnieuw. Hij kan eigenlijk nog niet geloven dat zijn moeder leeft. Is het geen oude foto? Pas als hij haar later aan de telefoon heeft, durft Hassan het echt te geloven. Sabu leeft. En ze komt terug!

Ondertussen kijkt INLIA in Groningen hoe het zit met de medische gesteldheid van Sabu. Ze ziet heel slecht. De eerste diagnose luidt: staar, operatie nodig. Maar de wachtlijsten zijn lang en Sabu wil niet wachten. Ze wil naar haar kinderen. Gelukkig blijkt vervolgens dat een operatie toch niet nodig is, maar enkel een bril.

Als ondertussen ook het laatste papierwerk met de ambassade is geregeld – die hield eerst nog vol dat de nationaliteit niet was aangetoond, vertelt Juliette – helpt Anne Sabu met inpakken. De reis is ondertussen geregeld door IOM, de internationale organisatie voor migratie van de VN, waar INLIA al jaren goed mee samenwerkt. Een onmisbare partner. Iemand van de IOM zal met Sabu meereizen.

Op Schiphol zwaait Juliette Sabu uit en belooft haar binnenkort op te zoeken. Een belofte die ze een maand later inlost. “Wát een leuke ontmoeting was dat”, vertelt Juliette. Ze zien elkaar in Adama, 1,5 uur rijden van Addis, een mooie, groene stad. “Sabu was zó blij om ons te zien. Een glimlach van oor tot oor. Ze bleef maar kussen en knuffelen ook. Ongemakkelijk voor ons Nederlanders, hoor, haha.” Sabu vertelt tot hilariteit van het gezelschap dat ze de eerste twee weken ziek werd van het eten; het was weer even wennen, dat Ethiopische eten.

Ze woont nu bij haar broer, met haar zoon en diens gezin. Sabu heeft voor het eerst de twee kinderen van haar zoon gezien. Haar kleinkinderen! Twee jongetjes die ze fijn kan ‘begrootmoederen’. De DT&V heeft voor nog wat extra financiële ondersteuning gezorgd. Het uitgebreide gezin heeft nu koeien en wat kippen, zodat ze eieren kunnen verkopen. Ze wil al haar zeven kinderen weer bijeen brengen, vertelt ze Juliette. Ze heeft er al drie weten te vinden.

“Ik ben jullie zo dankbaar. Ik voel me ook als jullie moeder”, zegt ze. En op de valreep: “Doen jullie de groeten aan de begeleidsters van INLIA? Ik mis hun echt.”

Overdenking zondag 19 juli

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
https://www.youtube.com/watch?v=NmaQZzXGtx8&list=RD6XtTnqlG5n4&index=3

Votum en groet.

Bidden

Psalm 34 psalmen van nu
https://www.youtube.com/watch?v=scRvFcg7mdw

Lezen Psalm 34 : 2-9

De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof. Laat mijn leven een loflied zijn voor de HEER, de nederigen zullen het met vreugde horen. Roem met mij de grootheid van de HEER, sluit u aan om zijn naam te verheffen. Ik zocht de HEER en hij gaf antwoord, hij heeft mij van alle angst bevrijd. Wie naar hem opzien, stralen van vreugde, schaamte zal hun gezicht niet kleuren. In mijn verdrukking riep ik tot de HEER, hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered. De engel van de HEER waakt over wie hem vrezen, en bevrijdt hen. Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt.

‘k Heb gelooft en daarom zing ik
https://www.youtube.com/watch?v=lPjhwNYcCsc

Lezen 1 Petrus 1 : 3-6     vers 4 en 5 is de tekst

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren.

Preek van Ds Harmanny Zeeuws Vlaanderen

Ik wandel in het licht met Jezus
https://www.youtube.com/watch?v=v0IWspsRFlg

Geloofsbelijdenis met de woorden van het volgende lied:

Heer u bent mijn leven
https://www.youtube.com/watch?v=Q606BSR5pzM

Bidden

Collekte

Als je geen liefde hebt voor elkaar
https://www.youtube.com/watch?v=sW56nG3Dj9M&list=RD6XtTnqlG5n4&start_radio=1

Zegen

 

Votum

Ook vanmorgen weten we dat onze hulp is van de Heer die Hemel en aarde gemaakt heeft.
Genade zij u, en vrede van God onze Vader en van de Here Jezus Christus.

Amen

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de Hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begra­ven, neergedaald in de hel;
op de derde dag opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de Hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almach­tige Vader;
vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden;
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een Heilige, algemene, christelijke kerk.
De gemeenschap der Heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees, en een eeuwig leven.

Zegen…Spreken

Moge de Heer u zegenen en u beschermen, moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de Heer u Zijn gelaat toewenden en u vrede geven.
Amen

Geloven…een topprestatie…

Er is overeenkomst tussen koken in een sterrenrestaurant, meedoen aan de Tour de France en het schrijven van een bestseller, een boek uit de top 10.
Meer sterren koks, fietsers in de tour en schrijvers van een bestseller, leveren topprestaties.
Voor een toppresentatie moet je je voor 100 % inzetten.
Maar als je weet wat de uitslag van je prestatie zal zijn, werk je heel anders dan wanneer je nog maar moet afwachten hoe hoog je zult komen Als je zeker weet dat je bij de top zult horen hoef je je zelf niet meer te bewijzen.
In de eerste brief van Petrus gaat het over topprestaties op het gebied van geloof.
Petrus schrijft: wees heilig want ik ben heilig
Heb onvoorwaardelijk lief. Leef met een zuiver hart en ervaar een onuitsprekelijke, hemelse vreugde.
Hij past dit toe op allerlei kanten van het leven.
Hij beschrijft hoe een gelovige in zijn werk staat en omgaat met zijn/haar baas.
Hij beschrijft hoe je in je huwelijk elkaar onvoorwaardelijk trouw bent. Hij waarschuwt je om niet zo te gaan stappen dat je niet meer weet waar je mee bezig bent en met een dronken hoofd over straat loopt.
Misschien wordt je wel moe van al die opdrachten van Petrus.
Als Christen moet je zo enorm veel. Als geloof invloed heeft op je werk, je huwelijk, je relatie, je vrije tijd, kun je je soms voelen als een kok die niet weet of hij wel goed genoeg is voor een ster.
Als een renner die nog maar moet afwachten of hij Parijs wel haalt. Als een auteur die niet weet of zijn boek wel wordt uit gegeven.
Veel mensen knappen daar op af.
Hun geloof loopt vast op de drempel van al die prestaties.
Dit kan ik niet.
Zo ben ik niet.
Onder zo’n druk wil ik niet leven.
Misschien vecht u wel om goed genoeg te zijn voor God.
Misschien voelt u zich wel weken of maanden ongelukkig en onzeker als u struikelt en fouten maakt.
Accepteert God mij wel?
Mag ik wel bij God horen als ik zoveel fouten maak? Red Hij mij als ik zondig?
Als je met geloof omgaat kan het heel vermoeiend worden, je leeft onder de druk van een topsporter.
Het voelt alsof God je afrekent op wat je doet
Je vraagt je af, moet ik dit wel willen?
Kan ik niet beter van mijn leven gaan genieten en de kerkdeur achter mij dicht doen?
Petrus laat zien dat dat niet de bedoeling van het geloof is.
God is geen coach die ons wil aanzetten tot boven menselijke prestaties.
Geloven geeft je leven juist zin en doel zonder dat het zwaar wordt. Geloven motiveert je om iets moois van je leven te maken omdat je al weet wat de uitslag zal zijn.
Mensen die in hun vak de top hebben bereikt hoeven zich geen zorgen te maken of ze wel goed genoeg zijn. Net zo hoeft een christen zich niet af te vragen of zijn leven wel voldoet aan de normen van God.
Het resultaat van je leven is al bekend, dus maak er iets moois van.

Het eerste wat Petrus laat zien is: je bent los van de aarde en verbonden aan de he-mel. Hij schrijft zijn brief aan de uitverkorenen die als vreemdeling verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië verblijven.
Deze brief is niet aan een persoon gericht, maar bedoeld als rondzendbrief. Een rondzendbrief werd van kerk tot kerk doorgegeven. Iedereen kan zichzelf er in herkennen en er iets van leren. En iedereen mag zo’n brief lezen alsof ‘ie aan hem of haar persoonlijk is geschreven.
Je mag dus lezen: aan de uitverkorenen die als vreemdeling verspreid in Aduard verblijven.
Dat is vreemd : voel jij je hier een vreemdeling? De meeste van ons wonen hier al jaren. Misschien ben je hier zelfs geboren en opgegroeid. Dan verblijf je toch niet als vreemdeling in Aduard?
Toch heeft Petrus het tegen u en tegen jou. Hij zegt niet: aan de gelovigen, aan de christenen of aan de kerk. Hij zegt: u bent door God uitgekozen om op aarde een vreemdeling te zijn. Uw erfenis is in de hemel. Waar je erfenis is, daar ben je thuis.
God maakt je erfgenaam van de hemel. Zelfs al ben je hier in Nederland opgegroeid, dan nog blijf je hier een vreemdeling. Want je thuis is bij Hem.
Deze wereld is niet uw thuis, u bent een voorbijganger, op weg naar de hemel.

Het tweede dat Petrus schrijft is: het is zeker dat de erfenis in de hemel op je ligt te wachten.
Soms lopen mensen een erfenis mis waar ze op gerekend hebben.
Het kan ook zijn dat de erfenis zijn waarde verliest. Geld kan belegd zijn in slechte aandelen. Een boerderij kan afbranden. Sieraden kunnen zoek raken. Ook als er iets met de erfenis gebeurt, krijg je niets.
Petrus schrijft: met de erfenis die God geeft kan niets gebeuren, want God beschermt je. Hij heeft je niet met goud of zilver tot erfgenaam gemaakt. Hij heeft u met het bloed van zijn Zoon gekocht. Er is een bloedband tussen God en u. Hij beschermt u en Hij beschermt die bloedband. Daardoor ben je familie van Hem geworden. Wat er ook in je leven gebeurt: er kan je niets gebeuren waardoor je geen recht meer hebt op de erfenis. Door Christus is het 100% zeker dat je er recht op hebt.
De erfenis zelf is ook veilig. Hij is waardevast, zelfs in crisistijd. Niemand kan er aan komen om hem te stelen. En wat er ook gebeurt: de erfenis kan niet over de datum raken, niet verwelken, verzuren of verrotten. Het is heel zeker dat de erfenis zijn waarde houdt.
Dus als er niets met jou kan gebeuren en er kan niets met de erfenis gebeuren kun je er zeker van zijn dat het goedkomt.
Dat kun je niet zeggen over je leven op aarde. In dit leven ben je nooit zeker van de toekomst.
We hebben dat de afgelopen maanden op een harde manier geleerd.
Niemand had kunnen bedenken dat het dit jaar zo zou lopen. Niemand had kunnen bedenken dat examens niet door zouden gaan of dat we massaal thuis zouden werken. Onze toekomst is door één virus totaal onzeker geworden.
Dat wat we nu allemaal tegelijk ervaren hoort bij ons leven hier. Als je een opleiding volgt weet je niet zeker of je een baan krijgt. Als je verliefd wordt weet je niet zeker of die ander ook van jou houdt. Als je vrienden hebt weet je niet zeker of die vriendschap overal tegen bestand is. Op aarde heb je nergens volledig zekerheid over.
Als Aduard je thuis moet zijn sul je je hele leven moeten vechten voor je bestaan. Ieder jaar kan de oogst tegenvallen, elke dag kan je relatie kapot gaan, zelfs op je oude dag kun je je vrienden verloren hebben. En als er niets in je persoonlijk leven gebeurt kan er een oorlog uitbreken of een virus opduiken. Als deze wereld je thuis is, is dit een onzekere plaats.
Maar als je huis in de hemel is waar God je beschermt heb je zekerheid. Dan werkt alles in dit leven uiteindelijk mee aan een goede toekomst. Zelfs de slechtste dingen die je overkomen, de grootste tegenvallers, de zwaarste ziekten. God gebruikt ze zo dat ze tegen alle verwachting in meewerken aan de komst van het goede leven. Wat er ook misgaat, in jouw huis staat de goede afloop vast.
En niets kan ervoor zorgen dat die erfenis u voorbijgaat.

Het derde wat Petrus zegt is: zekerheid geeft vreugde.
Ik noemde een beroemde kok, een beroemde wielrenner en een beroemde auteur. Zij hebben zelf voor hun succes moeten vechten. En bij elke maaltijd, elke wedstrijd en elk boek moeten ze zichzelf opnieuw bewijzen. Natuurlijk maakt het verschil dat je al weet dat je succes zult hebben. Je hoeft steeds minder te bewijzen. Maar toch wordt er steeds opnieuw een topprestatie van je gevraagd. Als je faalt verlies je als-nog alles.
En zelfs als je niet faalt kan het leven tegenzitten.

Prijzen uit het verleden helpen je niet als de hele wereld in quarantaine thuis zit.
Bij geloven is het anders: God vraagt geen prestatie van mensen. Wat Hij ons geeft is een erfenis die zeker is. Ik hoef er niets voor te doen om ‘m te krijgen.
Het is alsof je zegt: het maakt niet uit wat je kookt, het geeft niet hoe hard je fietst, schrijf wat je schrijven wilt, je bent sowieso de beste. Je hoeft je niet te bewijzen.
Als je dat weet geeft dat een enorme ontspanning. Wat ik ook doe, het resultaat is zeker. Zelfs als mijn leven moeilijk wordt, zelfs als ik grote fouten maak, zelfs als ik alles verkeerd zou doen dan nog geeft God me zekerheid van mijn redding.
Die zekerheid geeft vreugde.

Je hoeft je geen zorgen meer te maken dus kun je genieten.

Zo is leven voor een christen. Het resultaat van ons leven is een topresultaat. Maar Christus leverde de topprestatie die voor dat resultaat nodig is. Daardoor is een gelovige er zeker van dat zijn geloof altijd uitloopt op redding door God.
Iemand die niet gelooft in Christus weet niet of zijn leven zin heeft.
Als je niet gelooft weet je niet hoe het af zal lopen. Je neemt beslissingen zonder dat je weet wat het effect is. Je leeft zonder dat je weet waar het op uitloopt. En daardoor kun je wakker liggen of in een crisis raken: is dit nou het beste wat ik er uit kan halen? Heb ik wel de juiste keuzes gemaakt? Moet ik toch niet van baan wisselen? Moet ik toch niet een andere man zoeken? Moet ik toch niet verhuizen naar een andere stad?
Overal om ons heen zie je mensen die onzeker zijn en die zoeken naar juiste keuzes. Mensen die gaan scheiden, die op hun 55e toch nog aan een nieuwe carrière beginnen, die hulp zoeken omdat ze niet weten wat ze moeten doen. Die zich zorgen maken nu er geen zinnig woord over ons leven in de komende maanden te zeggen valt.
Zonder geloof in Jezus Christus is leven het meest onzekere wat je kunt doen. Het is logisch dat je je dan zorgen maakt.
Maar een christen weet dat de toekomst goed is. Er is genade en vrede in overvloed. Je hoeft je geen zorgen te maken over je leven. Alles wat je doet is in Gods hand. Als je gelooft kun je geen keuzes maken waardoor je leven zinloos wordt. Je kan genieten van wat je overkomt en moed houden als je even niet meer weet hoe het verder moet.
Wat je ook overkomt, het resultaat van je leven is een topresultaat. Als je daar van te voren al zeker van bent geeft je dat vreugde en moed om door te gaan. Het risico op een verkeerde afloop is nul.

Als je het idee hebt dat je steeds aan Gods eisen moet voldoen kun je moe worden van geloof en de moed laten zakken. Hoe kan ik heilig zijn? Hoe kan ik onvoorwaardelijk liefhebben? Hoe kan ik met een zuiver hart leven en onuitsprekelijke, hemelse vreugde beleven? Dat is toch veel te veel gevraagd?
Maar daarom begint Petrus met die zekerheid: ook als je dat even niet doet, als je niet zo heilig bent, als liefde ver te zoeken is of als je geen vreugde beleeft, heeft dat geen invloed op het eindresultaat: God heeft je gered. Jezus heeft aan Gods eisen voldaan.
Dat werkt door in alles. Als je niet hoeft te zoeken of je wel de juiste carrière hebt ge-kozen geeft je dat de rust die je nodig hebt om je werk eerlijk en trouw te doen. Als je je niet hoeft af te vragen of je wel met de ideale man bent getrouwd geeft je dat de ruimte om te bouwen aan een goede relatie. Als je je geen zorgen hoeft te maken over de zin van je leven kun je je richten op heiligheid en trouw.
Lees de brief van Petrus niet als een handleiding voor topsporters. Het is een brief aan vreemdelingen die zeker zijn van een topresultaat. Dat biedt zekerheid als al het andere onzeker is. God geeft hoop.
Geniet daarom van het leven dat God u geeft. Als u gelooft in Jezus Christus is uw redding zeker.