Belangrijke coronaregels rondom de kerkdiensten

  • Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
  • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
  • Volg de aangewezen looproutes.
  • Gemeentezang is vooralsnog niet toegestaan.
  • Volg de aanwijzingen op van gastheren/-vrouwen.
  • Geen ontmoeting en consumptie na afloop.
  • Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.

Voor uitgebreide informatie zie de Informail van woensdag 26 augustus en de informatie op de website.

Liturgie voor zondag 11 oktober

Votum en groet
Orgel luisteren Psalm 96: vers 1 en 2
Tien geboden
Luisterlied Opw.167 (Samen in de naam van Jezus)
Gebed
L 1 Koningen 19,1-19
T Kol.4,5.6
Luisterlied Opw.407 (Hoe groot zijt Gij)
Preek: Wees Obaja / Elia over Kolossenzen 4 : 5, 6
Luisterlied Opw.687 (Heer, wijs mij uw weg)
Dankzegging en voorbede
Collecte
Orgel luisteren GK 119:16-18 (Stort over mij uw goedertierenheid)
Zegen

zo 18 okt – collecte voor de Kerk

Zondag 20 september a.s. is de collecte bestemd voor de Kerk

Omdat wij de komende zondagen niet in de erediensten onze gaven kunnen geven heeft de diaconie  twee mogelijkheden voor u ingericht waarop u vanuit huis uw gift kunt doen.

De GivT app
Geven vanuit huis kan net zo eenvoudig als in de eredienst met de GivT app. Kies onze kerk uit de lijst met goede doelen, of scan de onderstaande QR code om uw gift te doen.

Via overschrijving
Als u géén gebruik maakt van de GivT app kunt u de gift direct over maken naar het rekeningnummer van de diaconie.

Het rekeningnummer is: Diaconie – NL 53 RABO 0375 8507 24

Uit de Regiegroep

Afgelopen maandag zijn de adviezen rondom kerkdiensten aangepast. In dit artikel van Steunpunt Kerkenwerk kunt u hier meer over lezen. Kort gezegd komt het hier op neer:

  • maximaal 30 mensen aanwezig tijdens de dienst (exclusief medewerkers);
  • geen gemeentezang;
  • advies om mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen.

Dit zijn de adviezen. Die nemen we over. Alleen over het mondkapje hebben we het binnen de regiegroep niet gehad. Dat geven we in eigen verantwoordelijkheid.

Voor de komende zondag is geïnventariseerd binnen de kringen 1-4 hoeveel mensen de kerkdienst gaan bezoeken. Daaruit blijkt dat we de komende zondag onder het aantal van 30 personen zitten.

Volgende week zal een besluit genomen worden over de komende kerkdiensten. Dit kunt u dan lezen in de Informail van volgende week.

Liturgie zondag 11 oktober

Votum groet
Psalm 23
Gebed (Onze Vader)
Filip 3: 7-14
Overdenking
Gez. 177    (Heer U bent mijn leven de grond waarop)
Gebed
Sela – aan uw tafel
Zegen

Avondmaal
Opw 705 Toon mij uw liefde

zo 11 oktober – collecte voor Voedselbank Westerkwartier

Zondag 20 september a.s. is de collecte bestemd voor Voeselbank Westerkwartier

Omdat wij de komende zondagen niet in de erediensten onze gaven kunnen geven heeft de diaconie  twee mogelijkheden voor u ingericht waarop u vanuit huis uw gift kunt doen.

De GivT app
Geven vanuit huis kan net zo eenvoudig als in de eredienst met de GivT app. Kies onze kerk uit de lijst met goede doelen, of scan de onderstaande QR code om uw gift te doen.

Via overschrijving
Als u géén gebruik maakt van de GivT app kunt u de gift direct over maken naar het rekeningnummer van de diaconie.

Het rekeningnummer is: Diaconie – NL 53 RABO 0375 8507 24

Een Bijbelse plicht van de kerk om open te blijven

Een open brief aan alle kerkleiders van Nederland

Christus is de Heer van alles. Hij is het enige ware hoofd van de kerk (Efeziërs 1:22; 5:23; Colossenzen 1:18). Hij is ook de Koning der koningen – soeverein over elke aardse autoriteit (1 Timotheüs 6:15; Openbaring 17:14; 19:16). De kerk heeft altijd onveranderlijk gestaan op die Bijbelse principes. Als Zijn volk zijn we onderworpen aan Zijn wil en geboden zoals geopenbaard in de Schrift. Daarom kunnen en willen we niet instemmen met een door de overheid opgelegd verbod op onze gemeentelijke eredienst of
andere bijeenkomsten. Naleving zou ongehoorzaamheid zijn aan de duidelijke geboden van onze Heer.

Sommigen zullen denken dat een dergelijke verklaring in strijd is met het gebod om onderworpen te zijn aan de autoriteiten zoals uiteengezet in Romeinen 13 en 1 Petrus 2. De Schrift verplicht zorgvuldige, gewetensvolle gehoorzaamheid aan de overheid en hun agenten (in de woorden van Petrus: “niet alleen hen die goed en zachtaardig zijn, maar ook aan degenen die onredelijk zijn” [1 Petrus 2:18]). Zolang de overheid zich niet bemoeit met het kerkelijk gezag, en zolang ze geen bevelen uitvaardigen die in strijd zijn met onze gehoorzaamheid aan Gods wetten, moeten we hun gezag gehoorzamen, ongeacht we het met hen eens zijn of niet. M.a.w. Romeinen 13 en 1 Petrus 2 geldt nog steeds voor ons christenen. We moeten onze burgerlijke autoriteiten gehoorzamen als machten die God Zelf heeft verordend.

De overheid heeft geen gezag in de kerk

Hoewel de overheid bekleed is met goddelijk gezag om de staat te regeren, kent geen enkele Bijbeltekst de overheid gezag toe over de kerk.

Klik hier voor het hele artikel.

A. Japenga

Nieuw: portal voor ouderenwerk op Opkijken.nl

Ouder worden of oud zijn is vandaag een actueel thema. Niet alleen in het leven van individuele ouderen maar ook in onze complexe samenleving. En in de gemeenschap van de kerk. Steeds meer mensen leven langer en willen bewust omgaan met de kwaliteit van leven. Opkijken.nl, onderdeel van LPB media, heeft verschillende thema’s in een nieuw portal opgenomen die werkers in de kerk helpen om het gesprek aan te gaan met of over ouderen en de onderwerpen die hen bezighouden.

“Wist je dat één van de oudste Nederlanders op 100-jarige leeftijd nog dwars door Parijs reed, zonder schade?”, lacht Ron (67). “Dus wat zegt leeftijd nou eigenlijk!” En hij zegt: “Het maakt verschil hoe we samen naar ouderen kijken. Veel mensen denken gelukkig bij de 65-plusser allang niet meer aan strompelende oudjes die moeite hebben met traplopen en die niets meer verstaan. Want juist mensen in deze leeftijdsgroep hebben tijd, een schat aan werk- en levenservaring en zijn ook online aanwezig. Daarom juich ik het toe dat LPB media thema’s aansnijdt zoals ‘voltooid leven’ en kerkverlating. Dingen die ons bezighouden.”

Om werkers in de kerk, ouderen, hun familieleden en mantelzorgers te helpen zich te verdiepen in de (be)leefwereld van senioren, heeft Opkijken.nl portretten, artikelen en andere materialen verzameld. Deze zijn te vinden in het portal voor ouderenwerk op Opkijken.nl.

Maak bijvoorbeeld kennis met mevrouw Dijk: “Het loopt, zoals het loopt en ik leg het maar in Gods hand”, zegt zij berustend. Ze wordt bepaald bij haar verlies van eigen regie. Ze heeft weinig meer te kiezen. Maar eigen regie is belangrijk als mensen in een kwetsbare situatie hulp of zorg van anderen nodig hebben, vindt ze: “Ik ben nog wel degene die ‘achter het stuur zit’!”

Of bekijk het interview met Esmé Wiegman ‘Ben ik nog wel waardevol?’. Naast de discussie rondom ‘(on)voltooid leven’ is er ook steeds meer aandacht voor waardig leven en waardig ouder worden. Dit mensbeeld krijgen we aangereikt vanuit de bijbel: iedere persoon is van waarde ongeacht zijn of haar prestaties.

Naast dit alles tref je in het portal voor ouderenwerk themapagina’s over o.a. eenzaamheid en dementie. Deze bieden o.a. gesprekstechnieken en meditaties die geschreven zijn voor de oudere generatie.

Neem een kijkje in het portal ouderenwerkwww.opkijken.nl/ouderen/
Voor iedereen toegankelijk en de materialen zijn gratis te gebruiken.

Onderweg: ‘Kerk2030, Terug naar de basis’

OnderWeg jaargang 6 nummer 16

Nummer 16 van OnderWeg heeft als thema ‘Kerk2030, Terug naar de basis’. Wat heeft een gemeente nodig om te bestaan en om een nieuwe impuls te geven aan het geloofsleven van gemeenteleden? Dat is de vraag die Kerk2030 stelt. Is dit niet opnieuw een intiatief om de kerk te vernieuwen en de jongere generatie bij de kerk proberen te houden? Hoe duurzaam is dit intiatief? Wat onderscheidt Kerk2030 van andere initiatieven van kerkvernieuwing? Kerk2030 haakt ook in op de impact van de coronacrisis op het gemeenteleven. Op dit kerkelijk vernieuwingsproject met de daarbijhorende vragen gaat OnderWeg nader in.

Het themagedeelte opent met een beschouwing van Hans Schaeffer. Vanaf de start is hij betrokken bij het kerkvernieuwingsinitiatief Kerk2030. Het sluit goed aan bij zijn vakgebied, praktische theologie. Afgelopen jaren is Kerk2030 voor hem meer geworden dan een interessant traject. ‘We willen de oude waarheden opnieuw aanbieden aan kerken.’.

Daarop volgt een interview met Janneke Burger en Klaas Koelewijn. Zij zijn beiden kernteamleden van Kerk2030. Kerk2030 is een vernieuwingsbeweging ‘die inhoudelijk niet veel nieuws zegt, maar wel manieren aanreikt om te gaan doen wat in deze tijd vernieuwend is: als kerken weer terug naar de basis van geloven.’

Het themagedeelte sluit af met een reportage over het implementeren van Kerk2030 in de Boogkerk (GKv) in Amersfoort. Han Kiela en Anne Henk ter Haar zijn beiden ouderling in de Boogkerk. Samen dragen zij het project Kerk2030 in hun gemeente. Han: ‘Door Kerk2030 zijn wij als gemeente op een structurele manier in gesprek met elkaar over persoonlijke geloofszaken.’ Anne Henk: ‘Vaste agendapunten bij de kerkenraad zijn nu: hoe staan we ervoor met onze geloofspraktijken en wat voor werkvormen gaan we hierbij bedenken?

Tot slot een ontmoeting met Piet Mars, medeoprichter van het miljoenbedrijf AFAS. Jarenlang werkte hij hard om het softwarebedrijf tot grote hoogten te brengen. Met nog meer hartstocht probeert hij nu de wereld een beetje eerlijker te maken. ‘God heeft bij me aangeklopt: Piet, wat ga je nu doen met je bezit?’

Ga naar onderwegonline.nl/gratis voor een gratis en vrijblijvend proefabonnement.