Liturgie zondag 29 augustus

Welkom
Samenzang: Laat ons nu vrolijk zingen – vers 1, 2 en 3
Liedboek 1973: lied 20 – Liedboek 2013: Lied 146a
Bemoediging, groet, gebed
Samenzang: Samen in de naam van Jezus
Opwekking 167
Lezen Prediker 11
Samenzang: Aan u behoort o Heer der Heren – vers 1, 2, 3, 4
Liedboek 1973: Lied 479 – Liedboek 2013: Lied 978
Lezen Mattheüs 6: 25-34
Samenzang: Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere – vers 1, 2, 5
Liedboek 1973: Lied 434 – Liedboek 2013: Lied 868
Overdenking
Muzikale bijdrage
Samenzang: Als je geen liefde hebt voor elkaar – vers 1, 2, 3,
Evangelische Liedbundel 422
Gebed
Collecte
Samenzang: Zolang er mensen zijn op aard – vers 1, 2, 3, 4, 5
Liedboek 1973: Lied 488b – Liedboek 2013: Lied 981
Wegzending en zegen

zo 29 aug – collecte voor Stichting Aduard Helpt

Zondag 29 augustus a.s. is de collecte bestemd voor Stichting Aduard Helpt.

Omdat wij de komende zondagen niet allemaal in de erediensten onze gaven kunnen geven heeft de diaconie twee mogelijkheden voor u ingericht waarop u vanuit huis uw gift kunt doen.

De GivT app
Geven vanuit huis kan net zo eenvoudig als in de eredienst met de GivT app. Kies onze kerk uit de lijst met goede doelen, of scan de onderstaande QR code om uw gift te doen.

Via overschrijving
Als u géén gebruik maakt van de GivT app kunt u de gift direct over maken naar het rekeningnummer van de diaconie.

Het rekeningnummer is: Diaconie – NL 53 RABO 0375 8507 24

Openluchtdienst 29 augustus 14:00

Op zondag 29 augustus om 14.00 uur is er een openluchtdienst op het voetbalveld achter De Meeden. Het thema is Ongeacht Leven.

Met alles wat er op ons af komt kun je je veel zorgen maken, maar is dat nodig? Hoe helpt de bijbel ons in het leven te staan?

De dienst wordt georganiseerd door de PKN en de GKv samen en de beide predikanten (Ds Maat en Ds Pomp) zullen de dienst leiden. De collecte is voor Stichting Aduard Helpt en er wordt een bijdrage gevraagd voor de onkosten. De dienst wordt begeleid door het leukste fanfarekorps van het Noorden: CMV Juliana.

Wees welkom!

Liturgie zondag 22 augustus

Votum en groet
Zingen Opwekking 407
Gebed
Bijbellezing Joh.4:3-30; 39-42
Opw.281 Als een hert dat dorst naar water
‘Jezus en de Samaritaanse vrouw’
Preek
Explaining Jesus
Levensregels 10 geboden Groen
Thank you
Gebed
Collecte
LvK 705:1-4 Ere zij aan God de Vader
Zegen

Toen Jezus hoorde dat aan de Farizeeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes – Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat -, verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.’ Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’ ‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’ ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus, ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ ‘Geef mij dat water, heer,’ zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten.’ Toen zei Jezus tegen haar: ‘Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug.’ ‘Ik heb geen man,’ zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt,’ zei Jezus, ‘u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.’ Daarop zei de vrouw: ‘Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent! Onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden.’ ‘Geloof me,’ zei Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel; de redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in Geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in Geest en in waarheid.’ De vrouw zei: ‘Ik weet wel dat de messias zal komen’ (dat betekent ‘gezalfde’), ‘wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen.’ Jezus zei tegen haar: ‘Dat ben ik, die met u spreekt.’ Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug, en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand: ‘Wat wilt u daarmee?’ of ‘Waarom spreekt u met haar?’ De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar: ‘Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de messias zijn?’ Toen gingen de mensen de stad uit, naar hem toe.

In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw: ‘Hij weet alles van me.’ Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog twee dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei; ze zeiden tegen de vrouw: ‘Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is.’

zo 22 aug – collecte voor de Kerk

Zondag 22 augustus a.s. is de collecte bestemd voor de Kerk.

Omdat wij de komende zondagen niet allemaal in de erediensten onze gaven kunnen geven heeft de diaconie twee mogelijkheden voor u ingericht waarop u vanuit huis uw gift kunt doen.

De GivT app
Geven vanuit huis kan net zo eenvoudig als in de eredienst met de GivT app. Kies onze kerk uit de lijst met goede doelen, of scan de onderstaande QR code om uw gift te doen.

Via overschrijving
Als u géén gebruik maakt van de GivT app kunt u de gift direct over maken naar het rekeningnummer van de diaconie.

Het rekeningnummer is: Diaconie – NL 53 RABO 0375 8507 24

Open Lucht Dienst 29 augustus 14:00 uur

Op zondag 29 augustus om 14.00 uur is er een open lucht dienst op het voetbalveld achter De Meeden. Het thema is Leven!

Met alles wat er op ons af komt kun je je veel zorgen maken, maar is dat nodig? Hoe helpt de bijbel ons in het leven te staan?

De dienst wordt georganiseerd door de PKN en de GKV samen en de beide predikanten (Ds Maat en Ds Pomp) zullen de dienst leiden. De collecte is voor Stichting Aduard Helpt en er wordt een bijdrage gevraagd voor de onkosten. De dienst wordt begeleid door fanfarekorps CMV Juliana.

Wees welkom!

Een kamer vrij?

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp.

zo 15 aug – collecte voor de Buurthuiskamer Aduard

Zondag 15 augustus a.s. is de collecte bestemd voor de Buurthuiskamer Aduard.

Omdat wij de komende zondagen niet allemaal in de erediensten onze gaven kunnen geven heeft de diaconie twee mogelijkheden voor u ingericht waarop u vanuit huis uw gift kunt doen.

De GivT app
Geven vanuit huis kan net zo eenvoudig als in de eredienst met de GivT app. Kies onze kerk uit de lijst met goede doelen, of scan de onderstaande QR code om uw gift te doen.

Via overschrijving
Als u géén gebruik maakt van de GivT app kunt u de gift direct over maken naar het rekeningnummer van de diaconie.

Het rekeningnummer is: Diaconie – NL 53 RABO 0375 8507 24