Zondag 2 jan – collectes voor Kerk en Pastoriefonds

Zondag 2 januari a.s. zijn de collectes bestemd voor Kerk en Pastoriefonds.

Omdat wij de komende zondagen niet in de erediensten onze gaven kunnen geven heeft de diaconie twee mogelijkheden voor u ingericht waarop u vanuit huis uw gift kunt doen.

De GivT app
Geven vanuit huis kan net zo eenvoudig als in de eredienst met de GivT app. Kies onze kerk uit de lijst met goede doelen, of scan de onderstaande QR code om uw gift te doen.

Via overschrijving
Als u géén gebruik maakt van de GivT app kunt u de gift direct over maken naar het rekeningnummer van de diaconie.

Het rekeningnummer is: Diaconie – NL 53 RABO 0375 8507 24

Dienst van Oudjaarsavond gaat niet door

Zoals elders te lezen in deze Informail is de moeder van Trudy Pomp, de schoonmoeder van onze voorganger Erik, de afgelopen week overleden. Erik kan niet voorgaan in de dienst van Oudjaarsavond en het is op deze korte termijn niet meer gelukt een preeklezer te vinden.

We verwijzen hierbij graag naar (digitale) diensten bij onze buurkerken.

Enumatil

Zuidhorn

Bedum

Grootegast

Bericht van de Verre Naasten

Een veelbewogen jaar: zo kunnen we 2021 het beste omschrijven. Ondanks alles kijken we als Verre Naasten terug op een mooi jaar, vol van Jezus’ licht! Op allerlei plaatsen wereldwijd, lieten broers en zussen Zijn Licht schijnen.

Dankbaar voor Jezus’ licht in 2021

In 2021 zagen we Jezus’ licht op zoveel plekken. We zijn dankbaar voor:

  • 63 studenten die gesponsord werden via het Studiefonds Kerkleiders. Een geweldige investering in de toekomst van leiders voor Gods wereldwijde kerk.
  • honderden middelbare scholieren die actie voerden voor broers en zussen wereldwijd. Op creatieve wijze haalden zij duizenden euro’s op voor het mission-werk!
  • kerken in India, Spanje, Oeganda en nog veel meer landen die voedselpakketten uitdeelden aan gezinnen die keihard geraakt werden door de coronacrisis.
  • een openbare doopdienst van 52 mannen en vrouwen in een Aziatisch land waar christenen een kwetsbare minderheid zijn. Gods kerk groeit!

Help je ons om ook in 2022 Jezus’ licht wereldwijd te laten schijnen?

Ook in het nieuwe jaar willen we zoveel mogelijk broers en zussen, dichtbij en ver weg, helpen om Jezus’ licht te laten schijnen. Daarvoor hebben we jouw steun nodig. Geef en maak het prachtige mission-werk van onze partners wereldwijd mogelijk.

Hartelijk bedankt voor je betrokkenheid in 2021! We hopen dat we ook 2022 weer op je steun mogen rekenen.

Met vriendelijke groet,
Klaas Harink
directeur Verre Naasten

Collectes 1ste Kerstdag en zondag 26 december

1ste Kerstdag 25 december a.s. is de collecte bestemd voor Voedselbank Westerkwartier.

Zondag 26 december a.s. is de collecte bestemd voor Stichting de Brug.

Omdat wij de komende zondagen niet in de erediensten onze gaven kunnen geven heeft de diaconie twee mogelijkheden voor u ingericht waarop u vanuit huis uw gift kunt doen.

De GivT app
Geven vanuit huis kan net zo eenvoudig als in de eredienst met de GivT app. Kies onze kerk uit de lijst met goede doelen, of scan de onderstaande QR code om uw gift te doen.

Via overschrijving
Als u géén gebruik maakt van de GivT app kunt u de gift direct over maken naar het rekeningnummer van de diaconie.

Het rekeningnummer is: Diaconie – NL 53 RABO 0375 8507 24

Nieuwsbrief PNG

Dag lieve mensen,

Hier is onze eerste nieuwsbrief vanuit PNG na een lange tijd!
Klik op de afbeelding om de nieuwsbrief te openen.


En iedereen alvast een gezegende Kerst en voorspoedig 2022 gewenst!

Hartelijke groet, Marjan en Luke

Terugblik en vooruitblik – PKW

Beste ambtsdragers, predikanten en kerkleden,

Wat hadden wij, het bestuur en afgevaardigden/leden van onze aangesloten kerken binnen het Platform van Kerken Westerkwartier (PKW), elkaar graag sinds veel te lange tijd weer willen ontmoeten op de geplande reguliere platform vergadering op 16 november 2021. Het heeft helaas weer niet zo mogen zijn. Het is soms om moedeloos van te worden. Vele malen is er op de bestuursvergadering gesproken of het verantwoord was om een platform bijeenkomst te organiseren. Wij hopen van ganser harte dat wij u in het 1e kwartaal van 2022 weer voor een plenaire platform vergadering kunnen uitnodigen
.
Ondanks de problematische tijd waarin wij al geruime tijd leven kunt u er van verzekerd zijn dat wij als bestuur en haar medewerkenden moedig voorwaarts gaan met onze hulpverlening en werkzaamheden. Juist in deze tijd is het van ontzettend groot belang om te zien naar elkaar! En daar aanwezig te zijn waar hulp (in de brede zin) gevraagd wordt. Helpen waar geen helper is.

Wij leven nu al bijna 2 jaren in een onzekere, chaotische en bizarre tijd, wat het Corona Covid-19 betreft. Nu al enige tijd de Delta variant die volop om zich heen slaat en de op dit moment zeer besmettelijke en zeer verontrustende, snel opkomende, Omikron variant het nog gecompliceerder maakt is het zaak voorzichtig en oplettend te zijn in onze contacten. Het bestuur wil u en de omgeving van één ieder dan ook met klem oproepen voorzichtig te zijn en de veiligheidsmaatregelen en de dringende adviezen van de Rijksoverheid zoveel mogelijk in acht te nemen! Hoe moeilijk dat gevoelsmatig in sommige omstandigheden ook kan zijn.Laten we ons gezamenlijk inspannen om de besmettingen te verminderen.

In vertrouwen op God en biddend om zijn hulp komen wij door deze tijd heen.

Kerst 2021

Bijna aan het eind van het jaar 2021 en vlak voor dat wij de geboorte van onze Heer Jezus Christus tijdens de kerstdagen hopen te vieren en herdenken, stil staan bij het feit dat God in zijn grenzeloze liefde het Licht, Zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus naar onze aarde gezonden heeft om Zijn Licht over de aarde te doen schijnen. En ons tevens voor te leven hoe wij naar Zijn voorbeeld, ondanks al onze menselijke gebreken, tot Gods eer en welbehagen van Zijn Vader zouden moeten handelen en leven.
In vele voorbeelden en uitspraken/opdrachten heeft onze Heer Jezus Christus dit ons in de Bijbel duidelijk gemaakt. Wat hij concreet heeft verwoord in de werken van barmhartigheid Matth. 25:35-40.

Samengevat: Heb God lief boven alles en de naaste als jezelf.
Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven – Joh. 6:47.
Wat een heerlijke belofte.

Klaas Wildeboer – voorzitter PKW/SHM

Zalig Kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! – EH nieuws

De volheid van genade
Het begint altijd met genade. Let maar op!
Als Mozes voor de weergaloze opdracht staat het volk Israël verder te leiden naar het beloofde land, zegt God tegen Hem: ‘Ik ken u bij uw naam’ en: ‘u hebt genade gevonden in Mijn ogen.’

Als Maria voor een onzekere toekomst geplaatst wordt bij de aankondiging van de geboorte van Jezus, zegt de engel Gabriël: ‘Wees niet bang, Maria, want u hebt genade gevonden bij God.’

Het vervolg op genade is vervulling en ook hierin is een prachtige parallel te vinden in het verhaal van Mozes en dat van Maria. Let maar op!

Toen Mozes de tabernakel gebouwd had, was dat een leeg huis. Maar men beleefde het ontzagwekkende: De Heere daalde neer in een wolk op dat lege huis en vervulde dat. De wolk overdekte de tent van ontmoeting en de heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel. God ging er Zelf wonen.

Toen Maria aan de engel vroeg hoe het mogelijk zou zijn dat zij een kind zou baren zonder gemeenschap met een man, zei hij: ‘De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen.’ Als Gods kracht Maria overschaduwt, betekent dat dat Hij in een mens intrek neemt.

Wat de wind ons brengt
In de weg die God met mensen gaat, is Hij als de wind. Die zien we niet altijd, we weten zelfs niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat, maar we merken wel wat hij in beweging zet. Als de Geest begint te waaien, vaagt Hij angsten weg, onrust, onbegrip, onzekerheid en wat al niet meer, zodat er ruimte vrijkomt om Gods genade uit te zaaien in ons leven. Voor Jezus was geen plaats in de herberg, maar Hij bouwt voor Zichzelf een tempel in de harten van Zijn kinderen. Om daar present te zijn en daar te blijven. Hij wil voor altijd woning maken in ons diepste wezen en ons hele bestaan vervullen.

Het is mijn diepe wens voor ons als EH-gemeenschap, voor al onze studenten, en niet minder voor u in de situatie waarin u verkeert of in de dingen die op uw pad komen, dat er steeds meer ruimte komt voor Gods genade en de aanwezigheid van Christus in ons hele bestaan. Dan kan het zelfs zo zijn dat een onvervuld verlangen een vervuld leven niet in de weg hoeft te staan.

Drs. Els J. van Dijk
Directeur van de EH