Liturgie zondag 27 februari

Votum en groet
Lied: NLB 91a ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’
Gebed
Tien geboden
Bijbellezing uit BGT: Jesaja 58; 2-14
NLB Lied 973: 1-4 Om voor elkaar te zijn uw oog en oor
Bijbellezing uit BGT: Matteüs 4: 1-11
NLB Lied 536 ‘Alles wat over ons geschreven is’
Preek
Opwekking 378 ‘Ik wil jou van harte dienen
Kinderkring
Dank gebed
Collecte
NLB 416: 1-4 ´Ga met God
Zegen

zo 27 feb – collecte voor de Voedselbank Westerkwartier

Zondag 20 februari a.s. is de collecte bestemd voor de Voedselbank Westerkwartier

De GivT app
Geven vanuit huis kan net zo eenvoudig als in de eredienst met de GivT app. Kies onze kerk uit de lijst met goede doelen, of scan de onderstaande QR code om uw gift te doen.

Via overschrijving
Als u géén gebruik maakt van de GivT app kunt u de gift direct over maken naar het rekeningnummer van de diaconie.

Het rekeningnummer is: Diaconie – NL 53 RABO 0375 8507 24

Collectedoelen maart/april

De Verre Naasten

Geloof delen wereldwijd, samen met en namens kerken in Nederland- dat is de missie van DVN. Om dat te bereiken, werken ze samen met lokale keren en organisaties in het buitenland die daar volop mee bezig zijn, en het geloof delen, in woord en daad.

Inmiddels ondersteunen de Nederlandse partnerkerken allerlei programma’s van vijftig kerken en lokale instanties in ruim dertig landen wereldwijd. Dat doen zij in samenwerking met Verre Naasten. Het gaat om programma’s waarmee lokale kerken, in hun directe omgeving, in woord en daad het geloof willen delen. Dit gebeurt door middel van de volgende programma’s

 • Kerkelijk opbouwwerk
 • Missionair werk
 • Diaconale projecten
 • Training
 • Noodhulp

Ze investeren vooral in mensen en zorgen er zo voor dat -in afhankelijkheid van onze Heer- het bereik, effect en de duurzaamheid van het mission-werk zo groot mogelijk is.

https://verrenaasten.nl/

 

Evangelie en moslims

Evangelie & Moslims helpt christenen in Nederland om goede contacten met moslims op te bouwen en hen uit te nodigen Jezus Christus te leren kennen en volgen.

 • Training en toerusting Evangelie & Moslims stimuleert en ondersteunt christenen om aan moslims in ons land in woorden en daden te laten zien wie Jezus Christus is. Ze helpen kerken om moslims gastvrij uit te nodigen kennis te maken met het evangelie. Ze ondersteunen hen die tot geloof komen om Jezus te volgen.
 • Begeleiding van missionair werk: Ze ondersteunen en begeleiden christenen en kerken om moslims te ontmoeten en daarbij het licht van Christus te laten schijnen.
 • Ondersteuning van nieuwe gelovigen: Ze verbinden hen die van moslimachtergrond tot geloof komen, met een christelijke gemeente en moedigen hen aan en trainen hen om hun geloof te delen in de moslimgemeenschap.

https://evangelie-moslims.nl/

 

Leger des Heils

Het Leger des Heils doet wat het gelooft: “God dienen is mensen dienen en mensen dienen is God dienen”

Het Leger des Heils helpt mensen. Mensen met een verhaal. Mensen die meer zijn dan hun ziekte, hun verslaving, hun schulden.

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. Het Leger de Heils ondersteunt mensen die hulp nodig hebben onder andere door:

 • Ambulante begeleiding
 • Beschermd wonen
 • Buurtwerk
 • Jeugdbescherming en begeleiding
 • Opvang
 • Verslavingszorg
 • Veldwerk en soepbus

https://www.legerdesheils.nl/

 

Platform kerken Westerkwartier

Het Kerkelijk Platform Westerkwartier bestaat uit 26 kerken die zich gezamenlijk, en in samenwerking met gemeente en welzijnsorganisaties, inzetten voor: 

 • Bestrijding van eenzaamheid – Werkgroep Welzijn en Zorg
  In de gemeente Westerkwartier werken 26 kerken gezamenlijk mee aan verschillende initiatieven op het gebied van bestrijding armoede, het voorkomen en verlichten van eenzaamheid (ontmoetingsmiddagen in het Cultureel Centrum en in het Zonnehuis, “Samen aan Tafel” in de Gasthorn en seniorenmiddagen in “de Rank”) en werken aan werk.
 • Financiële hulpverlening – Stichting Noodfonds Westerkwartier
  Stichting Noodfonds Westerkwartier, kan onder voorwaarden, financiële hulp verlenen aan inwoners van de gemeente Westerkwartier.
 • Financiële begeleiding – Stichting SchuldHulpMaatje Westerkwartier
  De gecertificeerde Maatjes van SchuldHulpMaatje Westerkwartier helpen bij het op orde brengen van administratie, als men het financiële overzicht kwijt is en/of betalingsachterstanden heeft. Ook zijn de maatjes een steun in de rug tijdens de periode van schuldsanering en helpenook voor langere tijd, om een budget weer onder controle te krijgen en te houden.
 • Werk en inkomen – Stichting DeWerkplaatZ
  De vrijwilligers van DeWerkplaatZ bieden hulp bij het vinden van passend werk en het vergroten van zelfvertrouwen.

https://pkwhelpt.nl/

Nieuws van SSRO (Stichting Steun Reformatie Oostenrijk)

Ds. Jan Berend Wilmink – missionair predikant in Neuhofen

De gemeente

Vijfendertig jaar geleden begon het werk van de SSRO met het ondersteunen van de Evangelisch Reformierte Kirche van Neuhofen en haar predikant ds. Reinhold Widter. Op 20 november jl. mochten we dat vieren met een prachtige jubileumdag in Veenendaal.

In die 35 jaar groeide de ERKWB uit tot een klein kerkverband met inmiddels zes kerken. De kleinste daarvan is de kerk van Neuhofen. Een gemeente met kleine kracht, maar trouw aan Gods Woord, zoals in Openbaring 3:8 van de gemeente in Filadelfia wordt gezegd

Sinds 2000 is de gemeente van Neuhofen, op een korte periode na, vacant. De broeders en zusters bidden al jarenlang om de invulling van deze vacature, niet door een gemeente-pastor, maar door een missionaire predikant.

De dominee

Groot is onze blijdschap dat dominee J.B. Wilmink zich door de HERE geroepen voelt om de laatste vier jaar als predikant de gemeente van Neuhofen te willen dienen. Zijn missionaire hart ging al langer naar Oostenrijk uit.

Op 20 februari preekte hij onder grote belangstelling afscheid in GKV ‘De Kandelaar’ te Amerfoort-Centrum, de gemeente die hij bijna 15 jaar gediend heeft.

Deo Volente 27 maart 2022 hoopt hij in Neuhofen intrede te doen.

Dominee Wilmink gaat voor 70% in Neuhofen en omgeving als missionair predikant aan het werk. Nu is Oostenrijk een duur land om te wonen. De totale traktementskosten van ds. Wilmink zullen ongeveer € 52.500 per jaar bedragen. Via eigen sponsoring zal hij zelf minstens € 12.500 bij elkaar brengen. Voor de overige € 40.000 per jaar wil de SSRO de komende vier jaren garant staan.

Missie voor Neuhofen

Maar … dat kan niet zonder uw hulp. De SSRO ondersteunt al de kerken van Rankweil, Basel en Graz voor in totaal € 150.000 per jaar. Met de € 160.000 extra ondersteuning aan de kerk van Neuhofen voor de vier jaren dat dominee Wilmink daar het Evangelie brengt, komt de bodem van onze kas over vier jaar in zicht.

Daarom doen wij een vrijmoedig beroep op u. Helpt u mee om deze roepstem van de HERE om het Evangelie in Oostenrijk te verkondigen mogelijk te maken? Neem de gemeente van Neuhofen en dominee Wilmink op in uw gebeden. En geef wat u kunt missen. U kunt dat maandelijks of jaarlijks doen voor de periode 2022-2025. Maar ook uw eenmalige bijdrage is hartelijk welkom! U kunt uw gave overmaken op rekeningnummer  NL34 RABO 0312 8935 07  t.n.v. SSRO Hendrik-Ido-Ambacht  onder vermelding van Neuhofen 2022-2025

Zou u dat laatste er bij willen zetten? Dan is duidelijk dat uw gift rechtstreeks ten goede komt aan de uitzending van dominee Wilmink.


De Stichting Steun Reformatie Oostenrijk ondersteunt al meer dan 25 jaar een aantal van de gereformeerde kerken in Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland die samen de ERKWB vormen. Op dit moment zijn dat Basel, Graz, Neuhofen en Rankweil. In een sterk geseculariseerde omgeving brengt men daar in Woord en daad het Evangelie van Jezus Christus.

Kijk voor meer informatie op: www.ssro.nl of www.reformiert.at. Volg de SSRO op Facebook (SSRO.NL) of op Twitter (SSROnl).

Dit Koningskind: activiteiten in 2022

Webinar – Wet Zorg en Dwang
Maandag 14 maart | 19.30 – 21.00 uur | Aanmelden via: formulier

Ben je familie van iemand met een beperking? Dan kun je te maken krijgen met de Wet zorg en dwang. Deze wet regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname. Vanwege grote belangstelling organiseren Sien en Dit Koningskind dit voorjaar opnieuw een webinar over de Wet zorg en dwang. Deze keer in samenwerking met Gerike Nagel (beleidsmedewerker bij de Rozelaar) en Gerda Heijs (orthopedagoog). Tijdens de webinar krijg je meer informatie over de praktische uitwerking van de Wet, bespreken we concrete voorbeelden en is er ruimte om vragen te stellen aan de experts.

Studiedag – Leven met autisme
Georganiseerd door het platform ‘Autisme in de kerk’

Zaterdag 2 april | 9.30 – 15.45 uur | Aanmelden via: formulier

Speelt autisme een rol in jouw leven? Bijvoorbeeld omdat je zelf een vorm van autisme hebt of iemand in je gezin of directe omgeving? Dan weet je als geen ander dat dit effect kan hebben op relaties. Ontdek tijdens deze studiedag hoe je de verbinding met jezelf en de ander kunt maken en hoe de verbinding met God (opnieuw) kan ontstaan. Tijdens het ochtendprogramma zal Hester Lever (relatie- en gezinstherapeut) een lezing geven over de mogelijkheden van verbinding. Aansluitend is er een interview met ervaringsdeskundigen, gevolgd door een forumbespreking. Na de lunch zijn er diverse interactieve workshops.

Online themabijeenkomst – Geloof en autisme
Woensdag 6 april | 19.30 – 21.00 uur | Aanmelden via: website

Als je autisme hebt kan het moeilijk zijn om God te kennen en in Hem te geloven. Het bezoeken van kerkdiensten en Bijbelstudiegroepen kan lastig zijn, waar hebben ze het allemaal over? Er wordt vaak beeldspraak, symboliek en abstracte begrippen gebruikt. Ook het contact met mensen na de dienst kan stress opleveren. In deze themabijeenkomst wisselen we ervaringen uit en geven tips hoe je hier anders mee om kan gaan. Na een presentatie gaan we met elkaar in gesprek over de vragen die er leven rondom dit onderwerp. De themabijeenkomst vindt online plaats.

Vooraankondiging: Ontmoetingsdag – Voor mensen met een licht verstandelijke beperking
Zaterdag 14 mei | 10.30 – 16.00 uur | Oost NL |Meer informatie volgt
Zaterdag 28 mei | 10.30 – 16.00 uur | Zuid-West NL |Meer informatie volgt
Zaterdag 11 juni | 10.30 – 16.00 uur | Noord NL |Meer informatie volgt


Dit Koningskind organiseert een ontmoetingsdag voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Deze activiteit wordt georganiseerd voor de regio Oost-Nederland. De exacte locatie en het programma volgen later. Er zal die dag een inhoudelijk thema besproken worden en daarnaast is er in de middag ruimte voor een ontspannende bezigheid. Tussendoor is er veel gelegenheid om elkaar te ontmoeten en gesprekken te voeren.

Regelmatig worden online nieuwe activiteiten toegevoegd

19 mrt – werkconferentie ‘Missie Binnenstebuiten’

19 maart 2022 | Utrecht

Hoe ben je als kerk te midden van alle verwarring en crises missionair?

Hoe deel je geloof, hoop en liefde?

Deze vragen staan centraal tijdens de werkconferentie ‘Missie Binnenstebuiten’ op 19 maart 2022 in Utrecht. Deze conferentie biedt een gevarieerd programma vol inspirerende verhalen, praktische leertracks en ontspannen uitwisselingsmomenten. Samen nadenken over missionair kerk zijn anno 2022. Het doel is om op een nieuwe manier te verkennen hoe het goede nieuws van Jezus kan landen, en om een beweging op gang te houden om op een frisse manier missionair present te zijn in de samenleving.

Trends en kansen

Op de conferentie wordt de tweede editie van de missionaire trendrede gepresenteerd en kun je in gesprek gaan over de kansen om diaconaal-missionair kerk te zijn. Kom met een groepje uit je gemeente en werk onder professionele begeleiding in één van de leertracks aan een concreet plan om mee aan de slag te gaan. Of, als dat nog een stapje te ver is, kom als verkenner en stel je eigen programma samen waarin je ideeën opdoet voor jouw gemeente om met het goede nieuws naar buiten te gaan.

Kom je ook?

Op www.missiebinnenstebuiten.nl vind je meer informatie en kun je je aanmelden. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, dus wacht niet te lang met aanmelden.

Deze conferentie wordt georganiseerd in samenwerking met verschillende missionaire | diaconale organisaties binnen de GKv, NGK en CGK.

Liturgie zondag 20 februari

DNP 106: 14 (Heer, red ons breng ons weer bijeen)
Wet
Ps 37: 2 (Blijf aan de Heer uw wegen toevertrouwen)
Gebed
Luisterlied Opw 378 (Ik wil jou van harte dienen)
L. Filip 1: 1-11
Preek
Gez. 238: 1, 2, 3 (Ik bouw op U)
Gebed
Collecte
Opw 797 (Breng ons samen)

zo 20 feb – collectes voor Kerk en Pastoriefonds

Zondag 20 februari a.s. zijn de collectes bestemd voor Kerk en Pastoriefonds.

Omdat wij de komende zondagen niet in de erediensten onze gaven kunnen geven heeft de diaconie twee mogelijkheden voor u ingericht waarop u vanuit huis uw gift kunt doen.

De GivT app
Geven vanuit huis kan net zo eenvoudig als in de eredienst met de GivT app. Kies onze kerk uit de lijst met goede doelen, of scan de onderstaande QR code om uw gift te doen.

Via overschrijving
Als u géén gebruik maakt van de GivT app kunt u de gift direct over maken naar het rekeningnummer van de diaconie.

Het rekeningnummer is: Diaconie – NL 53 RABO 0375 8507 24

za 26 feb – oud papier

Zaterdag 26 februari a.s. wordt het oud papier weer opgehaald in het dorp. We starten de route vanaf 08:00 ’s ochtends. Wilt u het oud papier en karton zoveel mogelijk gebundeld aan de weg zetten? Hiermee doet u de verzamelaars een enorm plezier.

Meer info kunt u hier vinden.

Alvast bedankt!

Lena Cruiming
Simon Vooys
Theo ter Veen

Klaar voor het feest!

Ben je klaar voor het feest? In de komende 40 dagen wil www.benjeklaarvoorhetfeest.nl je helpen om je voor te bereiden op het feest van Pasen. Verschillende predikanten, kerkelijk werkers en leden uit acht verschillende GKv-kerken uit het Westerkwartier schrijven hier dagelijks een korte meditatie over een bijbeltekst.

Het thema ‘Ben je klaar voor het feest?!’ wordt uitgewerkt in een aantal weekthema’s:

 • Op(-)Stap (Mt. 6,16-18)
 • Kriebels: het maakt iets los (Joh. 11,55-12,11)
 • Het is anders dan je verwacht! (Joh. 12,20-36)
 • Geloof: wat doe je met de uitnodiging? (Joh. 12,37-50)
 • Hou me vast! (Joh. 15,1-8)
 • Waar ben ik mee bezig? Wat is wijs? (Joh. 15,18-27)
 • Is dit het eindpunt? (Joh. 12,12-19)
 • Feest! (Joh.20,1-18)

We hopen dat de inhoud afwisselend, praktisch, inspirerend, prikkelend of bemoedigend is. De bijdrages worden afgesloten met een verdiepingsvraag die je voor jezelf of thuis kan bespreken of overdenken. Je kunt ook meedoen door te reageren.

De redactie en de medewerkers wensen dat dit project kan bijdragen om persoonlijk en als gemeentes in de regio samen toe te leven naar Pasen!

Veel leesplezier gewenst op weg naar het feest!

Pieter Kars van de Kamp


Vastentijd, veertigdagentijd of quadragesima
is de periode die begint op Aswoensdag als voorbereiding op het Paasfeest. De veertigdagentijd is een periode van vasten, inkeer en bezinning op de christelijke levenspraktijk. Omdat er vanouds op de zondag niet gevast wordt, is de totale duur van de vastentijd 40 dagen. De laatste week vóór Pasen wordt niet meer gerekend tot de “veertigdagentijd”, maar tot de Goede week.