zo 16 jan – collecte voor de Kerk

Zondag 16 januari a.s. is de collecte bestemd voor de Kerk.

Omdat wij de komende zondagen niet in de erediensten onze gaven kunnen geven heeft de diaconie twee mogelijkheden voor u ingericht waarop u vanuit huis uw gift kunt doen.

De GivT app
Geven vanuit huis kan net zo eenvoudig als in de eredienst met de GivT app. Kies onze kerk uit de lijst met goede doelen, of scan de onderstaande QR code om uw gift te doen.

Via overschrijving
Als u géén gebruik maakt van de GivT app kunt u de gift direct over maken naar het rekeningnummer van de diaconie.

Het rekeningnummer is: Diaconie – NL 53 RABO 0375 8507 24

Collectedoelen januari en februari

TU Kampen

De Theologische Universiteit is verbonden aan de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en leidt op tot predikant voor deze kerken en de Nederlands Gereformeerde kerk (NGK).

De Theologische Universiteit Kampen is de toonaangevende instelling voor gereformeerde theologie in hedendaagse context in West-Europa.  We zijn in Nederland de grootste speler als het gaat om nascholing en permanente educatie van predikanten.

Aan de universiteiten ligt altijd een aantal projecten te wachten die vanwege de kosten nu nog niet of gedeeltelijk uitgevoerd kunnen worden. Ze dragen in belangrijke mate bij aan de beoefening van gereformeerde theologie en het eigentijds vormgeven van onderwijs en onderzoek.

https://www.tukampen.nl/

  

Schuldhulpmaatje Westerkwartier

Geïnspireerd door het Evangelie biedt het Platform van Kerken Westerkwartier middels de stichting Schuldhulpmaatje Westerkwartier hulp en begeleiding aan een toenemend aantal mensen met financiële problemen.

Geldzorgen, betalingsachterstanden en (dreigende) schulden veroorzaken veel stress. Het is niet gemakkelijk om daar op eigen kracht uit te komen. Eén op de vijf gezinnen heeft ermee te maken en het komt voor in alle lagen van de bevolking. Mede dankzij de inzet en aandacht van onze Maatjes lukt het de meeste mensen die bij ons aankloppen hun schulden af te lossen en schuldenvrij te blijven.

Onze aanpak richt zich op vroegsignalering en preventie. Wij verlenen hulp aan iedere inwoner (jong en oud) in het Westerkwartier die te maken heeft met (dreigende) schulden cq. financiële problematiek.  Onze (schuldhulp)maatjes helpen niet alleen bij het ordenen van de administratie maar begeleiden ook tijdens en na een periode van schuldsanering, zelfs voor langere tijd, dit om terugval bij de hulpvrager te voorkomen en het zelfvertrouwen te vergroten. Dankzij onze maatjes slagen veel mensen erin om hun schulden af te lossen, overzicht te houden over de financiën en schuldenvrij te blijven.

Samengevat:

 • SchuldHulpMaatje Westerkwartier is een initiatief van kerken.
 • Verbreedt de diaconale inzet van de kerken in het Westerkwartier.
 • Biedt vrijwilligers een betekenisvolle taak.
 • Oogst waardering en respect in de samenleving en van professionele organisaties in de (schuld)hulpverlening.
 • Geeft mensen hoop en perspectief.

https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/westerkwartier/

 

Stichting de Brug

Stichting De Brug wil Cambodjanen steunen bij de wederopbouw van hun land en bij die hulp speciaal aandacht geven aan de allerarmsten en vergeten groepen.

Het zijn de Cambodjanen zelf, die het werk doen. Stichting De Brug wil hen daarbij helpen vanuit een houding van respect voor hun aard en cultuur. Zij richt zich vooral op die projecten en vormen van hulpverlening die niet van overheidswege worden aangepakt, of een lage prioriteit hebben.

Stichting De Brug streeft ernaar met vrijwilligers te werken om de kosten van de organisatie zo laag mogelijk te houden. Zij werkt vanuit een christelijke motivatie en ziet godsdienstvrijheid als essentieel onderdeel van vrijheid in het algemeen, onmisbaar voor voortgaande ontwikkeling. Stichting De Brug richt de hulpverlening op degenen die dat nodig hebben, ongeacht hun geloofsovertuiging, maar streeft in het werk naar samenwerking met plaatselijke christenen.

www.stichtingdebrug.nl

 

Voedselbank

Voedselbanken verstrekken verkregen voedsel gratis aan mensen in Nederland die het tijdelijk zelf niet redden. We doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

 • We werken uitsluitend met vrijwilligers
 • We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt
 • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
 • We verstrekken uitsluitend gratis voedsel
 • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
 • We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’)
 • We zijn transparant in onze verantwoording

www.voedselbankennederland.nl

‘Ik Ben’

Met de campagne ‘Ik Ben’ willen de Theologische Universiteit en Steunpunt Kerkenwerk laten zien wat de rol én toegevoegde waarde is van de predikant in deze tijd. Dat predikanten en theologen onmisbaar zijn voor onze kerken. Hun rol, bijdrage en toegevoegde waarde kent inmiddels vele vormen en juist die diversiteit laat het team graag zien in de campagne.

In oktober 2021 schreef het campagneteam een peiling uit. Het doel: beter inzicht krijgen én inzicht geven in wat de doelgroep van deze campagne, twintigers, dertigers en veertigers, belangrijk vinden in een predikant. Er werd gekozen voor deze doelgroep omdat voor hen de waarde en noodzaak van het beroep predikant minder vanzelfsprekend lijken dan voor andere generaties. En juist zij zijn nu en in de toekomst steeds vaker onze kerkenraadsleden, onze beroepingscommissies en onze begeleidingscommissies. Het team van ‘Ik Ben’ is nieuwsgierig naar hun ervaringen, bevindingen en persoonlijke verhalen.

De resultaten van deze peiling zijn vanaf nu te bekijken. Ik Ben publiceerde een samenvatting genaamd ‘Ik ben.. de onmisbare schakel.’ Ga naar www.ik-ben.nl om het rapport te lezen. Daar vindt u ook mooie portretten van predikanten, inclusief bespreekmateriaal dat gebruikt kan worden bij de bijbelkring of wijkavond.

Uitnodiging regioavond kerkorde

De Regiegroep Hereniging en de Werkgroep Toekomstige Kerkorde (WTK) beleggen dit voorjaar door het land heen vijf voorlichtingsavonden. Geïnteresseerden kunnen daar terecht met hun vragen over de kerkorde voor de herenigde kerk, zoals die in eerste lezing is vastgesteld tijdens de gezamenlijke Landelijke Vergadering en Generale Synode (LV/GS) van 13 november jl.

Deze versie van de kerkorde kent al een voorgeschiedenis waarin alle lokale kerken en hun leden de gelegenheid gehad hebben om zich erover uit te spreken en met wijzigingsvoorstellen te komen. Daar is ruimschoots gebruik van gemaakt. Nu, in deze volgende fase, is het aan de regio’s (NGK) en classes (GKv) om zich erover te buigen. Zij krijgen tot 1 juni a.s. de tijd om de LV/GS te dienen met hun commentaar. Geïnteresseerden kunnen eventuele vragen of opmerkingen via hun eigen kerkenraad aan de classis/regiovergadering doorgeven. In december 2021 is de tekst van de kerkorde met een toelichting en een begeleidende brief naar de kerken gestuurd. Alle relevante documenten kunt u hier vinden.

Tijdens de LV/GS van Zoetermeer, die D.V. in het najaar van 2022 geopend zal worden, komt de concept-kerkorde opnieuw op de agenda. Na een nieuwe besprekingsronde zal de kerkorde dan definitief vastgesteld worden als kerkorde van de Nederlandse Gereformeerde Kerken.

Onder het voorbehoud van de geldende coronamaatregelen zijn de volgende voorlichtingsavonden gepland. Als het nodig is, worden ze gewijzigd in online bijeenkomsten. Via www.onderwegnaar1kerk.nl houden we u op de hoogte van eventuele wijzigingen.

Plaats Datum Adres
Eindhoven Woensdag 2 februari Jan van der Wegestraat 2
Assen Donderdag 10 februari Scharmbarg 37
Deventer Woensdag 16 februari Marienburghstraat 4
Amstelveen 23 of 24 februari (besluit valt binnenkort) De Ruyschlaan 147
Amersfoort Donderdag 10 maart Copernicusstraat 18

Aanvangstijd is altijd 19:30 (zaal open om 19:00 u.), sluiting uiterlijk om 21:30.
We stellen het op prijs als u zich van tevoren aanmeldt. Op www.onderwegnaar1kerk.nl komt binnenkort een aanmeldformulier. Mailen mag ook: regiegroep@ngk.gkv.nl.

zo 9 jan – collecte voor Red een Kind

Zondag 9 januari a.s. is de collecte bestemd voor stichting Red een Kind

Omdat wij de komende zondagen niet in de erediensten onze gaven kunnen geven heeft de diaconie twee mogelijkheden voor u ingericht waarop u vanuit huis uw gift kunt doen.

De GivT app
Geven vanuit huis kan net zo eenvoudig als in de eredienst met de GivT app. Kies onze kerk uit de lijst met goede doelen, of scan de onderstaande QR code om uw gift te doen.

Via overschrijving
Als u géén gebruik maakt van de GivT app kunt u de gift direct over maken naar het rekeningnummer van de diaconie.

Het rekeningnummer is: Diaconie – NL 53 RABO 0375 8507 24

Zondag 2 jan – collectes voor Kerk en Pastoriefonds

Zondag 2 januari a.s. zijn de collectes bestemd voor Kerk en Pastoriefonds.

Omdat wij de komende zondagen niet in de erediensten onze gaven kunnen geven heeft de diaconie twee mogelijkheden voor u ingericht waarop u vanuit huis uw gift kunt doen.

De GivT app
Geven vanuit huis kan net zo eenvoudig als in de eredienst met de GivT app. Kies onze kerk uit de lijst met goede doelen, of scan de onderstaande QR code om uw gift te doen.

Via overschrijving
Als u géén gebruik maakt van de GivT app kunt u de gift direct over maken naar het rekeningnummer van de diaconie.

Het rekeningnummer is: Diaconie – NL 53 RABO 0375 8507 24

Dienst van Oudjaarsavond gaat niet door

Zoals elders te lezen in deze Informail is de moeder van Trudy Pomp, de schoonmoeder van onze voorganger Erik, de afgelopen week overleden. Erik kan niet voorgaan in de dienst van Oudjaarsavond en het is op deze korte termijn niet meer gelukt een preeklezer te vinden.

We verwijzen hierbij graag naar (digitale) diensten bij onze buurkerken.

Enumatil

Zuidhorn

Bedum

Grootegast