Van het BM: zo 16 okt – speciale dienst

Wij zijn als kerk verbonden aan het zendingswerk van De Verre Naasten in Zuid-Afrika. Hieraan nauw verwant is de organisatie Thembalethu Nkomazi. Zij zetten zich in voor gemeenschappen die voornamelijk getroffen zijn door hiv/aids.

Zondag 16 oktober aanstaande zal br. Cleopas Maseko tijdens de dienst bij ons te gast zijn. Hij zal iets vertellen over zijn werk en betrokkenheid bij Thembalethu Nkomazi.

Verdere informatie volgt…

Uit de Regiegroep/BM

Voorafgaand aan onze vergadering was er weer een persconferentie van het kabinet. Daar werd een uitbreiding van de coronamaatregelen gepresenteerd. Voor zover we nu kunnen overzien heeft het geen gevolgen voor onze plannen rond de erediensten. Dat kan voorlopig zo blijven. De nu gepresenteerde maatregelen gelden in eerste instantie tot 20 oktober. We vinden het niet verstandig om op dit moment te overwegen of we meer gasten kunnen uitnodigen voor de erediensten. Vooral nu er steeds meer besmettingen komen. We wachten de ontwikkelingen tot 20 oktober af en bekijken het dan opnieuw.

We vragen ons af of het mogelijk is om gemeenteleden in beeld te brengen bij de erediensten. Dat geeft ook een gevoel van verbondenheid, als je de diensten digitaal bijwoont. Dat kan niet zomaar, want dan hebben we te maken met de AVG-voorschriften. De CvB zal kijken wat we hiermee kunnen.

We spreken nog wel over aanpassingen van de kinderkring. De voorstellen van de leidsters van de kinderkring nemen we over. Zie elders in deze Informail hoe die plannen er uit gaan zien.

We besluiten om nog niet over te gaan tot zingen in de kerk, ook niet door solisten. Daar is nog steeds niet echt duidelijkheid over. Vooraf opnemen en dan uitzenden kan wel en dat gebeurt steeds vaker.

Wel maken we nog afspraken omtrent de ventilatie in het kerkgebouw. Voor het begin van de erediensten wordt die aangezet en daarna weer afgesloten. De ramen blijven wel open.

We maken afspreken over de organisatie van het uitzetten van de vragenlijst over ‘kerk-zijn’ in deze corona periode. We starten daarmee meteen na de herfstvakantie en de doorlooptijd zal naar verwachting ongeveer twee weken in beslag nemen.

We bespreken de gang van zaken op de bevestigingszondag, DV 25 oktober. Hoe richten we dat in met het beperkte aantal zitplaatsen?

Nu we deels digitale en deels fysieke erediensten hebben is het goed om de afspraken met de ‘preeklezers’ weer eens te bezien. Die bespreken we en stellen die opnieuw vast.

Als laatste bepalen we welke agendapunten er aan de orde moeten komen op de vergadering van de kerkenraad en diakenen (in nieuwe samenstelling) op DV 26 oktober 2020.

Uit het BM/de Regiegroep

Vorige week hebben we opnieuw vergaderd. De laatste ontwikkelingen rond de pandemie zijn besproken en de reacties op ons vorig bericht met name met betrekking tot de erediensten.

De conclusie is dat we ons besluit handhaven. Dat betekent dat we – als de situatie het toelaat- na de zomervakantie weer erediensten gaan beleggen. De argumenten die we daarvoor hadden blijven staan. Alles in aanmerking nemend is dat de veiligste optie. Dat betekent dat we in augustus de voorbereidingen opstarten. De eerste erediensten zullen dan eind augustus/begin september georganiseerd worden. Per zondag is er één dienst die door ca 60 a 70 gemeenteleden bijgewoond kan worden. De overige gemeenteleden kunnen de dienst dan digitaal bijwonen.

In juni is er geen Avondmaal gevierd. Dat hebben we overgeslagen. In september, als de diensten tenminste weer kunnen starten willen we het Avondmaal weer samen vieren. En dan in fysieke vorm, zo nodig meerdere zondagen achter elkaar. Als er gemeenteleden zijn die dat thuis digitaal willen meevieren, dan is dat mogelijk.

Als BM hebben we de jaarstukken vastgesteld. We bespreken hoe we die beschikbaar stellen aan de kerkenraad en gemeente. Ze komen in elk geval op de website.

We bespreken de werkwijze van de kerkenraad. Welke afspraken maken we, welke roosters hanteren we en hoe verdelen we de taken. Er worden aanpassingen besproken en vastgesteld voor komend jaar. Als in het najaar de kerkenraad in nieuwe samenstelling weer compleet is bespreken we het daar.

In de vakantieperiode zullen er ook digitale diensten worden gehouden. Als ds. Pomp afwezig is, zullen preeklezers die taken overnemen.

Uit het BM/Regiegroep

Afgelopen dinsdag gaf de regering weer een persconferentie over de coronacrisis. U hebt dat ongetwijfeld meegekregen. Een klein aantal maatregelen zijn versoepeld en andere zijn verlengd. Tijd om als kerk na te gaan wat dat voor ons betekent. Tegelijk is het goed om terug te kijken naar de afgelopen maand.

De evenementen zijn afgelast tot 1 september. Strikt genomen vallen kerkdiensten daar niet onder. Minister Grapperhaus lichtte deze week in de pers al wel toe, dat ook (normale) kerkdiensten voorlopig nog niet aan de orde zijn. Wel gelden de aanwijzingen voor bijvoorbeeld begrafenissen. Daar kunnen maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn. Die regelingen zijn nu nog niet verruimd.

Tot nu toe hebben we digitale diensten op zondag, bestaande uit gebed en overdenking. Heel beperkt hebben we muziek gemaakt. En er is een overdenking en gebed op woensdag.

We hebben een regiegroep ingesteld, die zal DV op maandag 27 april weer digitaal vergaderen. We willen nadenken over de situatie, zoals die nu is. Dan gaat het ook over vragen voor de komende tijd. U kunt dan denken aan: willen we de digitale erediensten zo houden of willen we toch aanpassingen en welke dan? Hoe hebben we het pastoraat nu gedaan en hoe gaan we daar verder mee? Daarna houden we u weer op de hoogte.

Uit het BM/Regiegroep

Update maatregelen Corona

Regiegroep

Om op een goede manier op de coronamaatregelen te kunnen reageren en onze eigen aangepaste activiteiten te kunnen uitvoeren, hebben we een tijdelijke regiegroep gevormd. Het BM zal samen met een lid van de Commissie van Beheer (br. J. Robbe) als regiegroep gaan functioneren. Naast geestelijke zaken zullen ook maatregelen genomen moeten worden mbt gebouw en andere materiele zaken.

Na de persconferentie van de regering afgelopen dinsdag heeft de regiegroep -digitaal- vergaderd. Omdat de maatregelen in elk geval verlengd zijn tot DV 28 april, hebben we overwogen in hoeverre we onze aangepaste plannen moeten verlengen of aanpassen. Dit leidt tot de volgende afspraken:

Communicatie

Als er nieuws is wat u moet weten, wordt als eerste de website van de kerk gebruikt. Het is dus handig als u daar regelmatig een kijkje neemt. Daarnaast is afgesproken om zo nodig 2 keer per week informatie te delen. De eerste twee weken zal de informatie rond Goede vrijdag en Pasen via Informail, verstrekt worden op dinsdag/woensdag. Op de vrijdagen komt de informatie vanuit de kerkenraad en andere van belang zijnde zaken via de Informail. Na Pasen bekijken we hoe de informatie dan naar u toe zal komen.

Erediensten

Tot 1 juni zullen we geen reguliere erediensten kunnen houden. We hebben nu twee keer – via de website en kerkdienstgemist.nl – de overdenking uitgezonden die ds. Pomp heeft verzorgd. Fijn om te merken dat dit erg gewaardeerd wordt, heel veel mensen hebben ernaar gekeken. We gaan hier mee door en de uitzendingen zullen elke zondag DV rond 9.30 uur worden uitgezonden. Afgelopen zondag werd het wat later, vanwege overbelasting van het internet. Dat kan dus gebeuren, dus heb geduld als het even wat langer duurt. Het is de bedoeling elke zondag een overdenking op te nemen en uit te zenden. De overdenkingen worden via Informail en/of de website gedeeld. Voor hen die het aangaat zal er een papieren versie bezorgd worden.

Gebedsmomenten

Elke woensdag zal ds. Pomp een gebedsmoment verzorgen. Dit wordt vooraf opgenomen en via een link op de website kunt u daar getuige van zijn en waar mogelijk aan deelnemen. Het hangt ervan af welke vorm onze predikant dan kiest.

Catechese

Ook de catechisaties liggen stil. De afsluiting zou na Pasen zijn. Maar is eerst tijdelijk stilgelegd en nu helemaal stopgezet. We hebben afgesproken dat de catecheten wel – via digitaal contact – het seizoen op een goede wijze met de jeugd zullen afsluiten. In overleg met de kandidaten die belijdenis willen afleggen, willen we het afleggen van belijdenis uitstellen tot na de zomervakantie.

Goede Vrijdag en Pasen

Ondanks de dreiging van het coronavirus, gaan we ook richting Pasen. Het feest van het lijden en sterven van Jezus Christus. En natuurlijk van Zijn overwinning, van Zijn opstanding om het eeuwige leven voor ons te verdienen. Geweldig om dat – ook in de wereld van vandaag – goed tot je te laten doordringen. En dat willen we delen. Het deel van het paasproject voor de jeugd vindt nu vooral plaats via Informail. Op Goede Vrijdag en Pasen zullen we geen erediensten kunnen houden, maar de werkgroep eredienst heeft alternatieven uitgedacht om toch extra aandacht voor de viering van Pasen te realiseren. U leest daar elders meer over.

Tot slot

We realiseren ons dat het steeds moeilijker kan worden om aan alle voorschriften te blijven voldoen. Na de eerste weken zijn we daar misschien zo langzamerhand een beetje aan gewend. Maar nu het langer gaat duren zal het er niet gemakkelijker op worden. Dat geldt voor de ouderen onder ons, voor de jeugd, voor de gezinnen en ook de alleen gaanden missen hun contacten. Het is van belang om als gemeenteleden op elkaar te letten en elkaar waar mogelijk te ondersteunen. Dat geldt voor ouderlingen, diakenen en kringleiders, maar ook voor alle gemeenteleden. En als u zelf geen mogelijkheden ziet om te helpen, schakel dan uw kringleider/ambtsdragers in. Laten we ook in deze zorgelijke tijd aan elkaar laten zien dat we gemeente van Christus zijn. Maar laten we dat ook uitstralen naar buiten toe in het dorp en daarbuiten.