Start kerkdiensten – wel of niet?

In eerdere berichten hebt u kunnen lezen dat we van plan waren om op 16 augustus weer te starten met diensten in het kerkgebouw. Daarvoor zou de gemeente in kleinere groepen uitgenodigd worden en zou het gebouw ingericht worden op 1,5m. Alle voorbereidingen zijn daarvoor in gang gezet, maar de persconferentie van afgelopen donderdag heeft ons toch aan het twijfelen gebracht.

Het kerkgebouw kan zo worden ingericht dat we op 1,5m met kleinere groepen (4 kringen per keer) tegelijk naar de dienst zouden kunnen. De meeste gemeenteleden hebben inmiddels de inventarisatie ingevuld, waarvoor hartelijk dank. In de opmerkingen geeft een deel van de mensen aan: ik vind het spannend of ik wacht de ontwikkelingen af. De persconferentie geeft aan: de stijging van het aantal besmettingen is zorgwekkend en mensen moeten zich beter aan de maatregelen gaan houden.

Dit is dan ook reden voor de regiegroep om de beslissing om te gaan starten met de diensten op een vergadering op 10 augustus nog eens te doordenken en eventueel uit te stellen. We houden u via de website en de Informail hierover over de hoogte.

Regiegroep

Uit de regiegroep

Afgelopen maandag hebben we voor de laatste keer voor de zomervakantie een overleg gehad. We hebben afgesproken dat we binnenkort inventariseren wie de erediensten zullen bijwonen, als we die DV op 17 augustus weer willen houden. Uiteraard als de situatie niet wijzigt. We willen graag weten hoeveel mensen er zullen komen en dan een verdeling maken zodat ieder die dat wil ook aan bod komt. Daarvoor is een vragenlijst opgesteld. Verderop in deze Informail vindt u een link naar deze vragenlijst. Wilt u die invullen? Zoals bekend zijn er ongeveer 60 a 70 zitplaatsen beschikbaar binnen de ‘coronaregels’. Deze erediensten blijven we ook digitaal uitzenden voor degene die niet in de kerk kunnen/willen komen.

Hoewel de discussie daarover nog niet is afgerond hebben we besloten om voorlopig nog geen gemeentezang te houden.

We regelen dat de inrichting van de kerkzaal wordt voorbereid zoals we dat al eerder hebben afgesproken. Daar gelden dan ook voor de bezoekers een aantal regels en afspraken,  bij komen en gaan bijv. Daar komen we later wel op terug.

Voorlopig gaan we uit van een eredienst per zondag en die begint DV om 9.30 uur.

Na de zomervakantie willen we beginnen met de talstelling ivm de wisseling van ambtsdragers. Op 17 augustus hopen we DV de talstellingsvergadering te houden en als alles volgens de planning verloopt hopen we eind september/begin oktober weer nieuwe ambtsdragers te hebben. Het ‘beleidswerk‘ van de kerkenraad zal dan na de herfstvakantie weer opgestart kunnen worden. Het pastorale werk gaat intussen gewoon door.

Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk wanneer en hoe de catechisaties en het jeugdwerk weer wordt opgepakt. Meteen na de zomervakantie hopen we daar meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Zomervakantie

In de zomervakantie zijn meerdere ambtsdragers op vakantie. Mocht u uw eigen ambtsdrager niet kunnen bereiken dan is br. E. Jongsma het aanspreekpunt van de kerkenraad tot 23 juli. Daarna is dat br. J. Sikkema.

Uit het BM/de Regiegroep

Vorige week hebben we opnieuw vergaderd. De laatste ontwikkelingen rond de pandemie zijn besproken en de reacties op ons vorig bericht met name met betrekking tot de erediensten.

De conclusie is dat we ons besluit handhaven. Dat betekent dat we – als de situatie het toelaat- na de zomervakantie weer erediensten gaan beleggen. De argumenten die we daarvoor hadden blijven staan. Alles in aanmerking nemend is dat de veiligste optie. Dat betekent dat we in augustus de voorbereidingen opstarten. De eerste erediensten zullen dan eind augustus/begin september georganiseerd worden. Per zondag is er één dienst die door ca 60 a 70 gemeenteleden bijgewoond kan worden. De overige gemeenteleden kunnen de dienst dan digitaal bijwonen.

In juni is er geen Avondmaal gevierd. Dat hebben we overgeslagen. In september, als de diensten tenminste weer kunnen starten willen we het Avondmaal weer samen vieren. En dan in fysieke vorm, zo nodig meerdere zondagen achter elkaar. Als er gemeenteleden zijn die dat thuis digitaal willen meevieren, dan is dat mogelijk.

Als BM hebben we de jaarstukken vastgesteld. We bespreken hoe we die beschikbaar stellen aan de kerkenraad en gemeente. Ze komen in elk geval op de website.

We bespreken de werkwijze van de kerkenraad. Welke afspraken maken we, welke roosters hanteren we en hoe verdelen we de taken. Er worden aanpassingen besproken en vastgesteld voor komend jaar. Als in het najaar de kerkenraad in nieuwe samenstelling weer compleet is bespreken we het daar.

In de vakantieperiode zullen er ook digitale diensten worden gehouden. Als ds. Pomp afwezig is, zullen preeklezers die taken overnemen.

Uit de Regiegroep

Maatregelen rond corona

Vorige week donderdagavond hebben we als regiegroep weer een overleg gehad. Onder bepaalde voorwaarden zijn kerkdiensten weer mogelijk vanaf 1 juli a.s. Er mogen maximaal 100  mensen aanwezig zijn en moet onderling een afstand van 1,5 m gerealiseerd worden. Daarnaast zijn er nog allerlei aanvullende maatregelen nodig om de dienst ordelijk en zonder risico’s te laten verlopen. U moet denken aan looproutes, afspraken bij in- en uitgaan, aangepaste schoonmaalregels enzovoort. Zoals het er nu uitziet zullen we ook niet samen kunnen zingen, omdat een aanwezig virus zich dan optimaal kan verspreiden.

Gezien de mogelijkheden kunnen er circa 70 mensen in de kerk als we de anderhalve meter onderlinge afstand willen vasthouden. Dat betekent dat we niet allemaal tegelijk naar de kerk kunnen. We gaan voorlopig uit van één dienst per zondag – in verband met onder meer de schoonmaakregels – waarbij de halve gemeente naar de kerk kan en de andere helft digitaal de diensten kan bij wonen. Daar zullen we afspraken over moeten maken. We komen hier nog wel op terug.

Daarnaast zullen de digitale uitzendingen van de diensten via internet voorlopig gewoon blijven, zodat u de dienst virtueel kunt bijwonen als u niet naar de kerk kunt.

We denken dat het verstandig is om zo mogelijk na de zomervakantie met deze diensten te starten.

We hebben ook gesproken over de invulling van de overdenkingen zoals die nu op zondag verzorgd worden. We kiezen er niet voor om nu een volledige kerkdienst te streamen met alle onderdelen die normaal bij een dienst horen. Neem bijvoorbeeld de wetslezing en de geloofsbelijdenis. Daar gaat het om het samen horen of samen spreken. Dat zit nu niet in de liturgie omdat we er niet samen zijn. En omdat we die ervaring nu niet kunnen organiseren laten we het er nu ook uit.

Ook hebben we gesproken over het digitaal vieren van het Heilig Avondmaal. Daar hebben we geen principiële bezwaren tegen, maar we vinden het mooier om dat samen te doen als er weer diensten gehouden kunnen worden. Dus zo mogelijk na de zomervakantie.

Tenslotte hebben we gesproken over de talstelling en de wisseling van ambtsdragers. We vinden het verstandiger om de talstellingsvergadering en de verkiezing meteen na de zomervakantie te houden.

Uit de Regiegroep

Dinsdag avond 28 april hebben we als Regiegroep weer vergaderd.

We hebben de gevolgen besproken van de maatregelen zoals die door premier Rutte vorige week zijn doorgegeven. De belangrijkste conclusie is dat we nog lang niet toe zijn aan het houden van erediensten, zoals we dat gewend waren. Ook na de zomer verwachten we niet direct weer te kunnen opstarten. We wachten de richtlijnen van de overheid af. We gaan bezig met een scenario met allerlei aandachtspunten waar we over na willen denken. We vragen een drietal mensen om dit praktisch uit te werken en ons te zijner tijd daarover te adviseren. Besluiten nemen we later.

Het betekent wel dat we voorlopig nog op de digitale middelen zijn aangewezen. Wat betreft de zondagse overdenkingen, spreken we af dat we dat nog gaan variëren. Een bijpassend lied of liederen zullen  we inpassen, eventueel filmbeelden,  enz. Een en ander is wel afhankelijk van de technische mogelijkheden waar we over beschikken. Ook zal er aandacht zijn voor de kinderkring. Daar kan thuis mee gewerkt worden.

Fijn is dat we horen dat zowel de zondagse overdenkingen en de woensdagse beschouwingen van ds. Pomp erg gewaardeerd worden.

We bespreken de wijze waarop nu het pastoraat wordt ingevuld. Het lijkt erop dat ambtsdragers en kringleiders daar erg creatief mee om gaan.

We gaan nog verder nadenken over de mogelijkheid om het Heilig Avondmaal te vieren in juni. Hoe kunnen we dat via de digitale weg vormgeven? En willen we dat ook? Daar denken we nog over na.

Ook de vergaderingen van de kerkenraad en diakenen liggen stil en de gemeentevergadering ging ook niet door. Een aantal zaken schuiven we daarom maar door naar het najaar. Wel willen we nog nagaan op welke wijze we de wisseling van ambtsdragers vorm kunnen geven.  We willen ons graag inspannen om die wisseling voor het nieuwe seizoen te realiseren.

Het werk van de commissies loopt zo veel mogelijk door via de digitale weg.

Uit het BM/Regiegroep

Afgelopen dinsdag gaf de regering weer een persconferentie over de coronacrisis. U hebt dat ongetwijfeld meegekregen. Een klein aantal maatregelen zijn versoepeld en andere zijn verlengd. Tijd om als kerk na te gaan wat dat voor ons betekent. Tegelijk is het goed om terug te kijken naar de afgelopen maand.

De evenementen zijn afgelast tot 1 september. Strikt genomen vallen kerkdiensten daar niet onder. Minister Grapperhaus lichtte deze week in de pers al wel toe, dat ook (normale) kerkdiensten voorlopig nog niet aan de orde zijn. Wel gelden de aanwijzingen voor bijvoorbeeld begrafenissen. Daar kunnen maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn. Die regelingen zijn nu nog niet verruimd.

Tot nu toe hebben we digitale diensten op zondag, bestaande uit gebed en overdenking. Heel beperkt hebben we muziek gemaakt. En er is een overdenking en gebed op woensdag.

We hebben een regiegroep ingesteld, die zal DV op maandag 27 april weer digitaal vergaderen. We willen nadenken over de situatie, zoals die nu is. Dan gaat het ook over vragen voor de komende tijd. U kunt dan denken aan: willen we de digitale erediensten zo houden of willen we toch aanpassingen en welke dan? Hoe hebben we het pastoraat nu gedaan en hoe gaan we daar verder mee? Daarna houden we u weer op de hoogte.

Update maatregelen corona

Na de persconferentie van dinsdagavond 31 maart is duidelijk geworden dat de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus nog tot eind april gaan duren. Dat betekent voor onze gemeente dat in ieder geval tot die tijd geen erediensten worden belegd in het kerkgebouw en dat het vergaderwerk en de overige bijeenkomsten stil liggen. We blijven doorgaan met het uitzenden van overdenkingen op de zondagochtend en op de woensdagavond zal ds Pomp een gebed uitspreken dat via de website beschikbaar komt.

Helemaal met Pasen in het vooruitzicht is het verdrietig dat we dit niet samen in de kerk kunnen beleven en niet samen het avondmaal kunnen vieren. De commissie Eredienst zal proberen de diensten rond Pasen toch een bijzonder karakter te geven, daar kunt u vrijdag in de informail meer over lezen. In de aanloop naar Pasen zullen we daarom halverwege de week een extra informail sturen, met daarin het materiaal voor de kinderen voor het paasproject en een aantal vragen om alvast na te denken over het thema voor zondag.

Vanuit het Breed Moderamen en de Commissie van Beheer is een regieteam samengesteld dat alles wat nu op de gemeente afkomt behandelt en daarover communiceert met ambtsdragers en hulporganisaties (ZorgSaam Aduard en PKW). Vrijdag volgt er een uitgebreider bericht in de informail met wat er verder aan maatregelen wordt genomen, bijvoorbeeld rond catechese en bezoekwerk. Hebt u de indruk dat we zaken vergeten zijn of heeft u een vraag, dan kunt u dat aan de scriba mailen (scriba.gkv.aduard@gmail.com).

Regieteam GKv Aduard