Belangrijke coronaregels rondom de kerkdiensten

 • Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
 • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
 • Volg de aangewezen looproutes.
 • Gemeentezang is vooralsnog niet toegestaan.
 • Volg de aanwijzingen op van gastheren/-vrouwen.
 • Geen ontmoeting en consumptie na afloop.
 • Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.

Voor uitgebreide informatie zie de Informail van woensdag 26 augustus en de informatie op de website.

Uit de Regiegroep

Afgelopen maandag zijn de adviezen rondom kerkdiensten aangepast. In dit artikel van Steunpunt Kerkenwerk kunt u hier meer over lezen. Kort gezegd komt het hier op neer:

 • maximaal 30 mensen aanwezig tijdens de dienst (exclusief medewerkers);
 • geen gemeentezang;
 • advies om mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen.

Dit zijn de adviezen. Die nemen we over. Alleen over het mondkapje hebben we het binnen de regiegroep niet gehad. Dat geven we in eigen verantwoordelijkheid.

Voor de komende zondag is geïnventariseerd binnen de kringen 1-4 hoeveel mensen de kerkdienst gaan bezoeken. Daaruit blijkt dat we de komende zondag onder het aantal van 30 personen zitten.

Volgende week zal een besluit genomen worden over de komende kerkdiensten. Dit kunt u dan lezen in de Informail van volgende week.

Uit de Regiegroep/BM

Voorafgaand aan onze vergadering was er weer een persconferentie van het kabinet. Daar werd een uitbreiding van de coronamaatregelen gepresenteerd. Voor zover we nu kunnen overzien heeft het geen gevolgen voor onze plannen rond de erediensten. Dat kan voorlopig zo blijven. De nu gepresenteerde maatregelen gelden in eerste instantie tot 20 oktober. We vinden het niet verstandig om op dit moment te overwegen of we meer gasten kunnen uitnodigen voor de erediensten. Vooral nu er steeds meer besmettingen komen. We wachten de ontwikkelingen tot 20 oktober af en bekijken het dan opnieuw.

We vragen ons af of het mogelijk is om gemeenteleden in beeld te brengen bij de erediensten. Dat geeft ook een gevoel van verbondenheid, als je de diensten digitaal bijwoont. Dat kan niet zomaar, want dan hebben we te maken met de AVG-voorschriften. De CvB zal kijken wat we hiermee kunnen.

We spreken nog wel over aanpassingen van de kinderkring. De voorstellen van de leidsters van de kinderkring nemen we over. Zie elders in deze Informail hoe die plannen er uit gaan zien.

We besluiten om nog niet over te gaan tot zingen in de kerk, ook niet door solisten. Daar is nog steeds niet echt duidelijkheid over. Vooraf opnemen en dan uitzenden kan wel en dat gebeurt steeds vaker.

Wel maken we nog afspraken omtrent de ventilatie in het kerkgebouw. Voor het begin van de erediensten wordt die aangezet en daarna weer afgesloten. De ramen blijven wel open.

We maken afspreken over de organisatie van het uitzetten van de vragenlijst over ‘kerk-zijn’ in deze corona periode. We starten daarmee meteen na de herfstvakantie en de doorlooptijd zal naar verwachting ongeveer twee weken in beslag nemen.

We bespreken de gang van zaken op de bevestigingszondag, DV 25 oktober. Hoe richten we dat in met het beperkte aantal zitplaatsen?

Nu we deels digitale en deels fysieke erediensten hebben is het goed om de afspraken met de ‘preeklezers’ weer eens te bezien. Die bespreken we en stellen die opnieuw vast.

Als laatste bepalen we welke agendapunten er aan de orde moeten komen op de vergadering van de kerkenraad en diakenen (in nieuwe samenstelling) op DV 26 oktober 2020.

Belangrijke coronaregels rondom de kerkdiensten

 • Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
 • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
 • Volg de aangewezen looproutes.
 • Gemeentezang is vooralsnog niet toegestaan.
 • Volg de aanwijzingen op van gastheren/-vrouwen.
 • Geen ontmoeting en consumptie na afloop.
 • Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.

Voor uitgebreide informatie zie de Informail van woensdag 26 augustus en de informatie op de website.

Uit de regiegroep

Maandag hebben we als regiegroep opnieuw een overleg gehad. We hebben nog eens overwogen wanneer we weer op een verantwoorde manier met kerkdiensten kunnen beginnen. We hebben besloten om dat nog niet op 16, maar op 30 augustus te doen. Dat heeft een aantal redenen. In de eerste plaats zijn veel gemeenteleden net terug van vakantie. En het is verstandig om even twee weken af te wachten of iemand niet onverhoopt het coronavirus heeft opgelopen. Na twee weken wordt dat wel duidelijk. Ook speelt een rol dat het nog best ingewikkeld is om het kerkgebouw en de afspraken zo te maken dat alles volgens de geldende regels wordt uitgevoerd. Niet alles is daar nog klaar voor. Dat heeft er ook toe geleid dat we besloten hebben om het Heilig Avondmaal niet meteen te vieren. We willen eerst nagaan hoe de afspraken en regels functioneren bij een reguliere eredienst. Het is de bedoeling dan we na drie zondagen, als iedereen die dat wenst een keer een dienst heeft bijgewoond, de viering van het Heilig Avondmaal alsnog te doen.

We begrijpen dat het voor een aantal gemeenteleden een teleurstelling is om nog een paar weken te moeten wachten met de komst naar de kerk en de viering van het Avondmaal, maar we willen geen overhaaste maatregelen nemen. We vertrouwen erop dat u daar begrip voor heeft.

Dat betekent dat er op DV 16 augustus alleen een digitale dienst zal zijn, op DV 23 augustus is er de tentdienst in samenwerking met de PKN en op DV 30 augustus dan onze eerste eigen eredienst. Waarschijnlijk zullen de leden van een viertal kringen daarvoor worden uitgenodigd en kunnen de andere leden die dienst weer digitaal bijwonen. Als de tentdienst op 23 augustus vanwege slecht weer geen doorgang kan vinden, is er een digitale dienst vanuit ons eigen kerkgebouw.

Nu we de komende periode diensten hopen te houden die deels fysiek zijn bij te wonen en deels digitaal, is het van belang om na te denken over de liturgie in deze diensten. Dat hebben we gedaan en we zullen u daar inhoudelijk later verder over informeren.

De kerkenraad is van mening dat het goed is om ook te starten met een bezinning over kerk zijn. In deze coronatijd zijn allerlei activiteiten niet doorgegaan. Er zijn alternatieven gezocht en gevonden. En we vinden het verstandig om nu na te denken met elkaar hoe we de afgelopen periode hebben beleefd. Wat hebben we erg gemist? Welke alternatieven zijn goed bevallen en moeten we blijven gebruiken. Hoe gaan we verder met onze jeugd? En dan hebben we het niet alleen over de erediensten, maar over heel ons gemeenteleven.  Als start van deze bezinning willen we binnenkort een vragenlijst rondsturen. We inventariseren dan wat er in de gemeente leeft. Vanuit die inventarisatie kunnen we dan als kerkenraad en gemeente ons verder bezinnen.

Tenslotte hebben we besloten dat we wel a.s. maandag 17 augustus DV als kerkenraad en diakenen gaan vergaderen om de talstellingsprocedure te beginnen. Als dit volgens verwachting verloopt, hebben we eind oktober weer een complete kerkenraad.

Start kerkdiensten – wel of niet?

In eerdere berichten hebt u kunnen lezen dat we van plan waren om op 16 augustus weer te starten met diensten in het kerkgebouw. Daarvoor zou de gemeente in kleinere groepen uitgenodigd worden en zou het gebouw ingericht worden op 1,5m. Alle voorbereidingen zijn daarvoor in gang gezet, maar de persconferentie van afgelopen donderdag heeft ons toch aan het twijfelen gebracht.

Het kerkgebouw kan zo worden ingericht dat we op 1,5m met kleinere groepen (4 kringen per keer) tegelijk naar de dienst zouden kunnen. De meeste gemeenteleden hebben inmiddels de inventarisatie ingevuld, waarvoor hartelijk dank. In de opmerkingen geeft een deel van de mensen aan: ik vind het spannend of ik wacht de ontwikkelingen af. De persconferentie geeft aan: de stijging van het aantal besmettingen is zorgwekkend en mensen moeten zich beter aan de maatregelen gaan houden.

Dit is dan ook reden voor de regiegroep om de beslissing om te gaan starten met de diensten op een vergadering op 10 augustus nog eens te doordenken en eventueel uit te stellen. We houden u via de website en de Informail hierover over de hoogte.

Regiegroep

Uit de regiegroep

Afgelopen maandag hebben we voor de laatste keer voor de zomervakantie een overleg gehad. We hebben afgesproken dat we binnenkort inventariseren wie de erediensten zullen bijwonen, als we die DV op 17 augustus weer willen houden. Uiteraard als de situatie niet wijzigt. We willen graag weten hoeveel mensen er zullen komen en dan een verdeling maken zodat ieder die dat wil ook aan bod komt. Daarvoor is een vragenlijst opgesteld. Verderop in deze Informail vindt u een link naar deze vragenlijst. Wilt u die invullen? Zoals bekend zijn er ongeveer 60 a 70 zitplaatsen beschikbaar binnen de ‘coronaregels’. Deze erediensten blijven we ook digitaal uitzenden voor degene die niet in de kerk kunnen/willen komen.

Hoewel de discussie daarover nog niet is afgerond hebben we besloten om voorlopig nog geen gemeentezang te houden.

We regelen dat de inrichting van de kerkzaal wordt voorbereid zoals we dat al eerder hebben afgesproken. Daar gelden dan ook voor de bezoekers een aantal regels en afspraken,  bij komen en gaan bijv. Daar komen we later wel op terug.

Voorlopig gaan we uit van een eredienst per zondag en die begint DV om 9.30 uur.

Na de zomervakantie willen we beginnen met de talstelling ivm de wisseling van ambtsdragers. Op 17 augustus hopen we DV de talstellingsvergadering te houden en als alles volgens de planning verloopt hopen we eind september/begin oktober weer nieuwe ambtsdragers te hebben. Het ‘beleidswerk‘ van de kerkenraad zal dan na de herfstvakantie weer opgestart kunnen worden. Het pastorale werk gaat intussen gewoon door.

Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk wanneer en hoe de catechisaties en het jeugdwerk weer wordt opgepakt. Meteen na de zomervakantie hopen we daar meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Zomervakantie

In de zomervakantie zijn meerdere ambtsdragers op vakantie. Mocht u uw eigen ambtsdrager niet kunnen bereiken dan is br. E. Jongsma het aanspreekpunt van de kerkenraad tot 23 juli. Daarna is dat br. J. Sikkema.

Uit het BM/de Regiegroep

Vorige week hebben we opnieuw vergaderd. De laatste ontwikkelingen rond de pandemie zijn besproken en de reacties op ons vorig bericht met name met betrekking tot de erediensten.

De conclusie is dat we ons besluit handhaven. Dat betekent dat we – als de situatie het toelaat- na de zomervakantie weer erediensten gaan beleggen. De argumenten die we daarvoor hadden blijven staan. Alles in aanmerking nemend is dat de veiligste optie. Dat betekent dat we in augustus de voorbereidingen opstarten. De eerste erediensten zullen dan eind augustus/begin september georganiseerd worden. Per zondag is er één dienst die door ca 60 a 70 gemeenteleden bijgewoond kan worden. De overige gemeenteleden kunnen de dienst dan digitaal bijwonen.

In juni is er geen Avondmaal gevierd. Dat hebben we overgeslagen. In september, als de diensten tenminste weer kunnen starten willen we het Avondmaal weer samen vieren. En dan in fysieke vorm, zo nodig meerdere zondagen achter elkaar. Als er gemeenteleden zijn die dat thuis digitaal willen meevieren, dan is dat mogelijk.

Als BM hebben we de jaarstukken vastgesteld. We bespreken hoe we die beschikbaar stellen aan de kerkenraad en gemeente. Ze komen in elk geval op de website.

We bespreken de werkwijze van de kerkenraad. Welke afspraken maken we, welke roosters hanteren we en hoe verdelen we de taken. Er worden aanpassingen besproken en vastgesteld voor komend jaar. Als in het najaar de kerkenraad in nieuwe samenstelling weer compleet is bespreken we het daar.

In de vakantieperiode zullen er ook digitale diensten worden gehouden. Als ds. Pomp afwezig is, zullen preeklezers die taken overnemen.

Uit de Regiegroep

Maatregelen rond corona

Vorige week donderdagavond hebben we als regiegroep weer een overleg gehad. Onder bepaalde voorwaarden zijn kerkdiensten weer mogelijk vanaf 1 juli a.s. Er mogen maximaal 100  mensen aanwezig zijn en moet onderling een afstand van 1,5 m gerealiseerd worden. Daarnaast zijn er nog allerlei aanvullende maatregelen nodig om de dienst ordelijk en zonder risico’s te laten verlopen. U moet denken aan looproutes, afspraken bij in- en uitgaan, aangepaste schoonmaalregels enzovoort. Zoals het er nu uitziet zullen we ook niet samen kunnen zingen, omdat een aanwezig virus zich dan optimaal kan verspreiden.

Gezien de mogelijkheden kunnen er circa 70 mensen in de kerk als we de anderhalve meter onderlinge afstand willen vasthouden. Dat betekent dat we niet allemaal tegelijk naar de kerk kunnen. We gaan voorlopig uit van één dienst per zondag – in verband met onder meer de schoonmaakregels – waarbij de halve gemeente naar de kerk kan en de andere helft digitaal de diensten kan bij wonen. Daar zullen we afspraken over moeten maken. We komen hier nog wel op terug.

Daarnaast zullen de digitale uitzendingen van de diensten via internet voorlopig gewoon blijven, zodat u de dienst virtueel kunt bijwonen als u niet naar de kerk kunt.

We denken dat het verstandig is om zo mogelijk na de zomervakantie met deze diensten te starten.

We hebben ook gesproken over de invulling van de overdenkingen zoals die nu op zondag verzorgd worden. We kiezen er niet voor om nu een volledige kerkdienst te streamen met alle onderdelen die normaal bij een dienst horen. Neem bijvoorbeeld de wetslezing en de geloofsbelijdenis. Daar gaat het om het samen horen of samen spreken. Dat zit nu niet in de liturgie omdat we er niet samen zijn. En omdat we die ervaring nu niet kunnen organiseren laten we het er nu ook uit.

Ook hebben we gesproken over het digitaal vieren van het Heilig Avondmaal. Daar hebben we geen principiële bezwaren tegen, maar we vinden het mooier om dat samen te doen als er weer diensten gehouden kunnen worden. Dus zo mogelijk na de zomervakantie.

Tenslotte hebben we gesproken over de talstelling en de wisseling van ambtsdragers. We vinden het verstandiger om de talstellingsvergadering en de verkiezing meteen na de zomervakantie te houden.

Uit de Regiegroep

Dinsdag avond 28 april hebben we als Regiegroep weer vergaderd.

We hebben de gevolgen besproken van de maatregelen zoals die door premier Rutte vorige week zijn doorgegeven. De belangrijkste conclusie is dat we nog lang niet toe zijn aan het houden van erediensten, zoals we dat gewend waren. Ook na de zomer verwachten we niet direct weer te kunnen opstarten. We wachten de richtlijnen van de overheid af. We gaan bezig met een scenario met allerlei aandachtspunten waar we over na willen denken. We vragen een drietal mensen om dit praktisch uit te werken en ons te zijner tijd daarover te adviseren. Besluiten nemen we later.

Het betekent wel dat we voorlopig nog op de digitale middelen zijn aangewezen. Wat betreft de zondagse overdenkingen, spreken we af dat we dat nog gaan variëren. Een bijpassend lied of liederen zullen  we inpassen, eventueel filmbeelden,  enz. Een en ander is wel afhankelijk van de technische mogelijkheden waar we over beschikken. Ook zal er aandacht zijn voor de kinderkring. Daar kan thuis mee gewerkt worden.

Fijn is dat we horen dat zowel de zondagse overdenkingen en de woensdagse beschouwingen van ds. Pomp erg gewaardeerd worden.

We bespreken de wijze waarop nu het pastoraat wordt ingevuld. Het lijkt erop dat ambtsdragers en kringleiders daar erg creatief mee om gaan.

We gaan nog verder nadenken over de mogelijkheid om het Heilig Avondmaal te vieren in juni. Hoe kunnen we dat via de digitale weg vormgeven? En willen we dat ook? Daar denken we nog over na.

Ook de vergaderingen van de kerkenraad en diakenen liggen stil en de gemeentevergadering ging ook niet door. Een aantal zaken schuiven we daarom maar door naar het najaar. Wel willen we nog nagaan op welke wijze we de wisseling van ambtsdragers vorm kunnen geven.  We willen ons graag inspannen om die wisseling voor het nieuwe seizoen te realiseren.

Het werk van de commissies loopt zo veel mogelijk door via de digitale weg.