za 24 okt – oud papier

Zaterdag 24 oktober a.s. wordt het oud papier weer opgehaald in het dorp. We starten de route vanaf 08:00 ’s ochtends. Wilt u het oud papier en karton zoveel mogelijk gebundeld aan de weg zetten? Hiermee doet u de verzamelaars een enorm plezier.

Meer info kunt u hier vinden.

Alvast bedankt!

Lena Cruiming
Simon Vooys
Bob Buist

Een Bijbelse plicht van de kerk om open te blijven

Een open brief aan alle kerkleiders van Nederland

Christus is de Heer van alles. Hij is het enige ware hoofd van de kerk (Efeziërs 1:22; 5:23; Colossenzen 1:18). Hij is ook de Koning der koningen – soeverein over elke aardse autoriteit (1 Timotheüs 6:15; Openbaring 17:14; 19:16). De kerk heeft altijd onveranderlijk gestaan op die Bijbelse principes. Als Zijn volk zijn we onderworpen aan Zijn wil en geboden zoals geopenbaard in de Schrift. Daarom kunnen en willen we niet instemmen met een door de overheid opgelegd verbod op onze gemeentelijke eredienst of
andere bijeenkomsten. Naleving zou ongehoorzaamheid zijn aan de duidelijke geboden van onze Heer.

Sommigen zullen denken dat een dergelijke verklaring in strijd is met het gebod om onderworpen te zijn aan de autoriteiten zoals uiteengezet in Romeinen 13 en 1 Petrus 2. De Schrift verplicht zorgvuldige, gewetensvolle gehoorzaamheid aan de overheid en hun agenten (in de woorden van Petrus: “niet alleen hen die goed en zachtaardig zijn, maar ook aan degenen die onredelijk zijn” [1 Petrus 2:18]). Zolang de overheid zich niet bemoeit met het kerkelijk gezag, en zolang ze geen bevelen uitvaardigen die in strijd zijn met onze gehoorzaamheid aan Gods wetten, moeten we hun gezag gehoorzamen, ongeacht we het met hen eens zijn of niet. M.a.w. Romeinen 13 en 1 Petrus 2 geldt nog steeds voor ons christenen. We moeten onze burgerlijke autoriteiten gehoorzamen als machten die God Zelf heeft verordend.

De overheid heeft geen gezag in de kerk

Hoewel de overheid bekleed is met goddelijk gezag om de staat te regeren, kent geen enkele Bijbeltekst de overheid gezag toe over de kerk.

Klik hier voor het hele artikel.

A. Japenga

za 26 sept – oud papier

Zaterdag 26 september a.s. wordt het oud papier weer opgehaald in het dorp. We starten de route vanaf 08:00 ’s ochtends. Wilt u het oud papier en karton zoveel mogelijk gebundeld aan de weg zetten? Hiermee doet u de verzamelaars een enorm plezier.

Meer info kunt u hier vinden.

Alvast bedankt!

Lena Cruiming
Simon Vooys
Bob Buist

Oude papier

Beste mensen,

Vanaf de vierde zaterdag in september wordt er weer oud papier opgehaald. Hierbij is één belangrijke wijziging: Er wordt met ingang van dit seizoen eerder gestart met rijden, dus graag het oud papier om 8.00 uur bij de weg klaarzetten (ipv 9.00 uur).

Binnenkort worden er weer flyers bezorgd, houdt de brievenbus in de gaten! Te zijner tijd wordt de flyer bekent gemaakt op de website van de kerk.

Met vriendelijke groet,
Lena Cruiming

Openluchtdienst zo 23 augustus 2020

Op 23 augustus is er een openluchtdienst in Aduard.

Tijd:                      10.00 uur

Locatie:                Sportveld Aduard

Thema:                “Moed Houden”

Predikanten:       Heleen Maat en Erik Pomp.

Muziek:                Christelijke Muziekvereniging Juliana uit Aduard.

Collecte:              ”Stichting Aduard helpt”.

Bij regenachtig weer gaat het niet door, dat wordt op de website gemeld op 22 augustus. Heeft u zich telefonisch opgegeven dan wordt u terug gebeld.

Grote Schoonmaak Kerkgebouw

Voordat de activiteiten in het kerkgebouw weer van start gaan willen we eerst schoonmaken! Op zaterdag 15 augustus van 13-16 uur willen we een grote schoonmaak houden. De volgende klussen liggen er op helpende handen te wachten:

  • Kozijnen/deuren/plinten afnemen (kerkzaal en bijzalen)
  • Ramen lappen (begane grond, in ieder geval binnen, eventueel ook buiten)
  • Onkruid kerkplein verwijderen
  • Keuken schoonmaken
  • Toiletten schoonmaken
  • Crèche/Soos schoonmaken

We werken niet met aanmelding: we doen wat we met de aanwezigen kunnen doen. Er is ruimte genoeg om op voldoende afstand van elkaar te kunnen werken ivm de corona maatregelen. We vragen je om je te houden aan de algemene maatregelen: vooraf handen wassen, afstand houden en bij klachten thuisblijven. Verder kun je bij aankomst in het kerkgebouw je handen ontsmetten en noteren we dat je er bent om indien nodig contactonderzoek te vergemakkelijken.

Kom je langs? Neem dan zoveel mogelijk je eigen emmer mee. Schoonmaakmiddel en doekjes zijn er voldoende in het gebouw. Wel is er behoefte aan materiaal om de ramen mee te wassen.