Uit en voor de gemeente

Allereerst een woord van welkom aan de fam. Moes. Gouke, Danielle en jullie kinderen Jaron en Rachel, we hopen, dat jullie je snel thuis zullen voelen in onze gemeente. Jullie zijn komen wonen op Aduarderdiep 7.

Dit is de tijd van verwachtingen. Welke verwachtingen heb jij? Dat is net even iets anders als: wat wens je, of waar verlang je naar? Het heeft te maken met kijken naar het nu; het overdenken van het verleden; en dan bedenken: wat gaat er komen.

Er is een nieuw kabinet. Nou ja, nieuw? Het is een voortzetting van het ‘oude’. Het bestaat in elk geval uit dezelfde partijen. De verhoudingen zullen wel anders zijn. En ze hebben gezegd het anders te willen doen. Tja er is wel meer beloofd. De toekomst zal uitwijzen, wat er van terecht komt.

Nog even en we hebben de kortste dag van het jaar gehad. Dan zal het weer langer licht zijn. Wat zal er komen?

De afgelopen weken hebben we gebladerd in het plakboek van Lucas. (kijk ook even voor dagelijkse stukjes op plakboekvanlucas.nl) De kaarsen zijn aangestoken. Licht in het duister. In het plakboek beelden van herinneringen: een tempel, een huisje, zwangerschap, familie. En daarbij een boodschapper van God. Oude beloften worden nieuw leven ingeblazen. God zal licht sturen in een donkere wereld. Daar kan je een lied over zingen: God is de heerser over alle machthebbers. Hij stuurt de geschiedenis. En die belofte nemen we mee in onze verwachtingen: bij alle heersers is God de heerser. En Hij heeft een nieuwe wereld beloofd. Een betere wereld. Een wereld zonder pijn, zonder ziekte. Een wereld zonder verdriet. Zover is het nu nog niet. We leven in een niet-perfecte wereld. De mensen om ons heen zijn niet perfect. Onze machthebbers zijn niet perfect. Zelfs in de kerk, waar de volgelingen van God zich verzamelen is het niet perfect. We maken fouten. Allemaal. Jij ook. Fouten met gevolgen. Gevolgen die pijn doen, verdriet opleveren. En nee, dat is niet alles. Er is al licht in deze wereld. Er is ook veel mooi. Niet alles is fout of gaat fout. Maar het is wel beperkt.

Blader maar eens in je eigen plakboek, dan zie je het wel.

En de verwachting, de hoop, die we met ons meedragen is: God doet er iets aan. Het wordt weer licht..  Tenminste ik hoop, dat je dat verwacht.

HJJP

Liturgie zondag 5 december

DNP 80: 1, 2 (Hoor naar ons bidden, trouwe herder)
Kaars
Lb 464: 3, 4 (Een engel spreekt een meisje aan)
Gebed
Luc 1: 26-38
Luisterlied Lb 443: 1, 2, 3, 4, 1
Preek
Lb 440: 1, 2 (Ga, stillen in den lande)
Gebed
Collecte
DNP 80: 6 (Kom aan uw volk vrede geven)

 

 

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk.’ Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.

Liturgie zondag 28 november

Morgen:

DNP 25: 1 (Heer ik wil mijn hart verheffen)
Kaars aansteken
Lb 464: 1, 2 (Een engel spreekt een priester aan)
Gebed
Luc. 1: 1-25
Lb 741: 1 (Een engel roept de oude man)
Overdenking
Lb 316: 1, 4 (Het woord dat u ten leven riep)
Wet
DNP 25: 2, 6 (Heer leer mij uw waarheid kennen)
Gebed
Collecte
Lb 51b (Create in me a clean heart)

Middag:

Opw 123 Groot is uw trouw o Heer
Gebed
2 Sam. 18: 24-19: 1
Overdenking
Opw 599 Nog voordat je bestond
Gebed
Collecte
Lb 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht

Liturgie zondag 21 november

NPB 93: 1, 2, 3 (De HEER is koning tot in eeuwigheid
Gebed
L. Kol. 2: 20-3: 10
Preek
Gez. 157: 1, 2, 3 (Eens zal het vrede zijn)
Wet
NBP 16: 2, 3 (U vult mijn beker, wat een overvloed)
Gebed
Collecte
Lb 728: 3 (Die van de aarde vrijgekocht)
Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft? ‘Raak dit niet aan, proef dat niet, blijf daarvan af’ – het zijn menselijke voorschriften en principes over zaken die door het gebruik vergaan. Dat moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar het is zelfbedachte godsdienst, zelfvernedering en verachting van het lichaam; het heeft geen enkele waarde en dient alleen maar tot eigen bevrediging. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen. Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht – hebzucht is afgoderij -, want om deze dingen treft Gods toorn degenen die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd, maar nu moet u alles wat slecht is opgeven: woede en drift, vloeken en schelden. Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.

zo 21 nov – collecte voor Stichting Gave

Zondag 21 november a.s. is de collecte bestemd voor Stichting Gave

Omdat wij de komende zondagen niet allemaal in de erediensten onze gaven kunnen geven heeft de diaconie twee mogelijkheden voor u ingericht waarop u vanuit huis uw gift kunt doen.

De GivT app
Geven vanuit huis kan net zo eenvoudig als in de eredienst met de GivT app. Kies onze kerk uit de lijst met goede doelen, of scan de onderstaande QR code om uw gift te doen.

Via overschrijving
Als u géén gebruik maakt van de GivT app kunt u de gift direct over maken naar het rekeningnummer van de diaconie.

Het rekeningnummer is: Diaconie – NL 53 RABO 0375 8507 24