Dit Koningskind: activiteiten in 2023

Webinar – Samenwerken met zorgverleners
Maandag 25 september | 20:00-21:45

Hoe kostbaar is het om te wéten dat je kind in goede handen is! Maar hoe vaak is het niet anders?  Tijdens deze online bijeenkomst bespreken we verschillende handvatten voor een goede samenwerking met zorgverleners. Dit doen we samen met Wendy Bos (trainer Driehoekskunde bij stichting sprank en ervaren begeleider). Ook is er ruimte om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Ambtsdragers conferentie – Pastoraat aan mensen met autisme
Donderdag 28 september | 19:30-21:45

Iedere predikant, pastoraal medewerker, ambtsdrager of bezoekbroeder komt in het pastoraat ooit iemand tegen die (een vorm van) autisme heeft.  In het pastoraat gaat het om verbinding met de persoon die je bezoekt, daarom is het goed om te weten wie je voor je hebt. Ontdek tijdens deze conferentie meer over autisme, de geloofsbeleving van mensen met autisme en hoe dit van invloed kan zijn op het pastorale contact, het gemeenteleven en de kerkgang.

Ontmoetingsdag – Voor vrouwen met autisme (regio Zwolle)
Zaterdag 30 september | 10:30-15:00

Tijdens deze ontmoetingsdag is er ruimte en aandacht voor jouw ervaringen en vragen als vrouw met autisme. Door het contact met andere vrouwen in dezelfde situatie ervaar je een gevoel van (h)erkenning. Op die manier helpen we elkaar verder door het geven van steun en tips. Het thema van deze dag is: ‘’Op zoek naar meer rust’’.

Seminars – Sprank en Dit Koningskind
Zwolle | Maandag 2 oktober | 19:00-22:00 | Koningskerk, Landsheerlaan 5
Haren | Donderdag 5 oktober | 19:00-22:00 | Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4
Gouda | Vrijdag 6 oktober | 19:00-22:00 | De Vaste Burcht, Lekkenburg 148

Sprank & Dit Koningskind bestaan 50 jaar. Om dat te vieren organiseren zij drie landelijke bijeenkomsten in het najaar. Er is een interactief programma met muzikale omlijsting door Ronald Koops en een verdiepend gedeelte over de hele levensreis van mensen met een beperking. Dit gedeelte wordt geleid door Prof. dr. em. Manu Keirse, klinisch psycholoog, doctor in de geneeskunde en de autoriteit in België en Nederland als het om verdriet, verlies en de laatste levensfase gaat. Het belooft een avond te worden met ruimte voor ontmoeting, aanbidding, verdieping en verbinding. Meld je aan voor een bijeenkomst bij jou in de buurt.

Thema avond – Levend verlies (regio Goes)
Donderdag 26 oktober | 20:00-22:00

Als jij of je naaste moet leven met een beperking, chronische ziekte of aandoening verandert er veel. Verwachtingen, wensen en dromen over de toekomst moeten worden bijgesteld. We noemen dit proces ook wel ”Levend verlies”. Vaak zijn er gevoelens van verdriet en rouw, zowel bij de persoon met een beperking of aandoening als bij de omgeving. Dit proces is voor een ieder herkenbaar en toch ook voor een ieder verschillend. Tijdens deze avond staat het thema ‘Levend verlies’ centraal.

Webinar – Autisme in je gezin
Maandag 13 november | 20:00-21:30

Als één van de ouders een vorm van autisme heeft kan dat lastige momenten opleveren in de opvoeding. Je wilt als ouders één lijn trekken, elkaar niet afvallen en blijven respecteren. Dat kan soms best een uitdaging zijn…herkenbaar? Dan is deze webinar voor jou!

Hester Lever (gezinstherapeut met een specialisatie in autisme) vertelt ons deze avond meer over het onderwerp en geeft praktische tips en handvaten. Ook is er voldoende ruimte om vragen te stellen.

Ontmoetingsdag – Voor ouders van dove kinderen (regio Meppel)
Zaterdag 18 november | 11:00-15:00

Het Interkerkelijk Dovenpastoraat organiseert op D.V zaterdag 18 november van 11:00-15:00 een ontmoetingsdag voor ouders van dove kinderen. Dit doen zij i.s.m. met Joke Leene (oud-medewerker bij Dit Koningskind). Tijdens deze dag is er ook een programma voor kinderen, hierbij zijn ook horende broertjes en zusjes welkom.

Vervolgavonden – Omgaan met levend verlies
Zwolle | 20 nov, 15 jan, 12 feb, 11 maart | 20:00-22:00
Haren | 30 nov, 18 jan, 15 feb, 21 maart | 20:00-22:00
Gouda | 23 nov, 25 jan, 29 feb, 14 maart | 20:00-22:00

Deze themabijeenkomsten zijn een vervolg op de seminars in oktober van Sprank & Dit Koningskind. Tijdens deze avonden gaan we dieper in op het thema levend verlies a.d.h.v. verschillende onderwerpen. Er is ruimte om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Bij de laatste avond kunnen deelnemers iemand uit hun omgeving meenemen om zo meer begrip te creëren in de directe omgeving.

Regelmatig worden online nieuwe activiteiten toegevoegd

Uitnodiging voor de leden van de PCOB – Zuidhorn e.o. en belangstellenden

Graag willen wij u uitnodigen voor onze eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen 2023/2024 op dinsdag 17 oktober 2023 om 14.30 uur in De RANK, Westergast 8 te Zuidhorn. Op deze bijeenkomst zal dhr. Koos Witteveen uit Assen een lezing houden over het militair ceremonieel rondom het Koninklijk Huis. Hij werkte 38 jaar als officier bij de Koninklijke Landmacht, waarvan de laatste 3,5 jaar bij het bureau Ceremonieel dat belast was met het ceremonieel waar militairen bij werden betrokken. Denk aan staatsbezoeken, officiële  bezoeken, aanbieden geloofsbrieven, Prinsjesdag, Nationale herdenking op De Dam, Koninklijke huwelijk zoals die van (toen) Prins Willem Alexander en Princes Maxima, en Staatsbegrafenissen, zoals die van Z.K.H. Prins Claus.

Zoals altijd is de toegang voor belangstellenden gratis.

Vooral naar die belangstellenden zijn wij op zoek en willen dan ook hierbij een poging tot ledenwerving doen en ons met name richten tot de jongere senioren in onze kerken:

Wie zijn wij (Protestants Christelijke Ouderen Bond) en waar staan we voor:
Een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen. Waarin mensen omzien naar elkaar. En waarin senioren een krachtige positie hebben. Daar maakt de PCOB zich sterk voor. Dat doen we op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau.

Wij zijn een vereniging van, voor en door leden. Bij de lokale afdelingen, zoals onze Afdeling Zuidhorn e.o. (zijnde de dorpen in de vroegere gemeente Zuidhorn), ontmoeten mensen elkaar, ondernemen ze activiteiten en worden belangen van senioren behartigd. Vrijwilligers zetten zich in om andere senioren te helpen. Leden ontvangen maandelijks het Magazine en profiteren van veel voordelen.

Maandelijks (= 3de dinsdag van de maand) organiseren wij bijeenkomsten in kerkgebouw De Rank in Zuidhorn met voor de leden interessante sprekers en onderwerpen. Daarnaast organiseert ons actieve activiteiten commissie tenminste 2 keer per jaar een mooie (dag- of middag) reis.

Hebben we hiermee uw interesse gewekt dan verwelkomen wij u graag op onze eerstvolgende bijeenkomst, zoals hierboven aangegeven. Mocht u niet in de gelegenheid zijn deze bijeenkomst bij te wonen, maar toch belangstelling in het lidmaatschap hebben, dan kunt u contact opnemen met onze secretaris (en ledenadministrateur):

Henk van der Laan ~~ gsm 06 10944565 ~~ email: henk.vanderlaan46@gmail.com

Jouw kerk ontmoet en overlegt met andere kerken

Synode van Deventer 2023 (6 oktober)

De kerk waar jij bij hoort staat niet op zichzelf, maar onderhoudt banden met andere Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK). Natuurlijk ook met kerken in binnen- en buitenland die tot een ander kerkverband behoren, maar in dit bericht gaat het specifiek over de onderlinge contacten tussen kerken die zich Nederlandse Gereformeerde Kerken noemen en tot dat kerkverband behoren.

Afgevaardigden van plaatselijke kerken ontmoeten elkaar een aantal keer per jaar in een regionale vergadering. Doel van die ontmoeting is dat kerken met elkaar meeleven, elkaar bemoedigen en waar nodig ondersteunen of corrigeren. Eens in de drie jaar wordt er ook een landelijke vergadering georganiseerd, een synode. Vanuit elke regio worden daar twee mensen naartoe afgevaardigd. Zij hebben in totaal wel een dag of tien nodig, verdeeld over een aantal maanden, om het landelijke kerkenwerk te bespreken en plannen te maken voor de komende jaren.

Op vrijdag 6 oktober a.s. start de Synode van Deventer, de eerste synode van de nieuwe NGK. Deventer is de plek waar de synode begint met een bidstond en een openingsvergadering, en daarom krijgt deze synode die naam. Alle andere bijeenkomsten van deze synode vinden plaats in Conferentiehotel Mennorode in Elspeet op de Veluwe.

Je kunt zelf op allerlei manieren volgen wat er door de Synode van Deventer gezegd en besloten wordt. De belangrijkste informatiebron is de website van de NGK, www.ngk.nl. Als je naar die website gaat, staat op het startscherm een afbeelding met daarin de tekst ‘Synode van Deventer 2023’. Je kunt op de button in die afbeelding klikken en komt dan op deze pagina: www.ngk.nl/synode-van-deventer-2023.

Elke openbare vergadering wordt live gestreamd maar kan ook achteraf teruggekeken worden, ook de bidstond en de openingsvergadering van 6 oktober a.s. De link naar de livestream vind je telkens kort voor de vergadering op deze speciale synodepagina. Je kunt op die pagina ook terecht als je wilt weten wie er vanuit jouw kerk of regio naar de synode is afgevaardigd, wat er op de agenda staat en wat er tijdens eerdere vergaderingen gezegd en besloten is. Wil je rechtstreeks geïnformeerd worden, dan kun je je abonneren op de NGK-nieuwsbrief en de verschillende sociale mediakanalen van de NGK volgen. Hoe je dat doet staat ook allemaal op de eerder genoemde synodepagina.

Wil je meeleven met wat er op de synode gebeurt, kijk dan in de lijst met afgevaardigden op de website of je de afgevaardigden vanuit jouw regio kent en vraag hun eens wat ze doen en hoe ze het ervaren. Andersom zullen de afgevaardigden als ze eraan toekomen ook hun best doen om de plaatselijke kerken over het synodewerk te informeren. Alles wat er door de Synode van Deventer gezegd en besproken wordt, gebeurt namelijk namens en in het belang van de plaatselijke kerken, ook die waar jij bij hoort. Ten slotte: draag de afgevaardigden op in je gebed; zij zullen net als alle werkers in de kerk Gods zegen nodig hebben om hun werk te kunnen doen.

EH-symposium: “Geloven doe je zo?!”

De Evangelische Hogeschool (EH) organiseert op donderdag 5 oktober een symposium, met als thema: ‘Geloven doe je zo?!’

Anne van Olst, directeur van de Evangelische Hogeschool te Amersfoort, schreef een boek over de apostolische geloofsbelijdenis. Titel van dit boek is: ‘Geloven doe je zo’. Naar aanleiding van dit boek organiseert de EH op donderdag 5 oktober een symposium. Het EH-Symposium ‘Geloven doe je zo?!’ richt zich op geloofsoverdracht aan de nieuwe generatie en is bedoeld voor jongeren, ouders, docenten, jeugdwerkers, predikanten, voorgangers, kerkenraden, en verder voor iedere belangstellende.
Het EH-Symposium ‘Geloven doe je zo?!’ is op donderdag 5 oktober van 14.30 tot 17.00 uur en vindt plaats in Het Kruispunt te Vathorst (Amersfoort). Tijdens het symposium komen verschillende vragen aan de orde als: Wat is geloven eigenlijk? Hoe kan ik tot geloof komen? Wat betekent geloven voor mijn leven? Wat moet je geloven om christen te zijn? Hoe dragen we het geloof over aan jongeren? Wat is de inhoud van het geloof dat we overdragen?

Diverse sprekers als Jurjen ten Brinke (evangelist, presentator, spreker), Suzan Sierksma (universitair docent Nieuwe Testament aan de PThU), Anne van Olst (directeur EH en auteur van ‘Geloven doe je zo’) en Paul Plug (docent EH) belichten het thema vanuit verschillende invalshoeken. Er zijn twee studentbijdragen en er is een forumbespreking met gelegenheid voor vragen uit de zaal. Na het symposium is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een hapje en drankje.

Aanmelden
Het EH-Symposium kost € 10,- en voor oud-studenten € 5,-. Aanmelden kan via de website, zie eh.nl/agenda.

Over de Evangelische Hogeschool
De EH is een unieke hogeschool waar jongeren in diverse opleidingen worden toegerust voor het leven. Op de EH leren jongeren om steviger in het leven te staan, leren ze wie ze zijn en ontdekken ze wat echt belangrijk is. Tijdens een opleiding op de EH worden studenten geholpen met het ontdekken dat Gods liefde de beste basis is voor het leven en dat Zijn liefde alle aspecten van het dagelijks leven doortrekt.

Bericht van Inlia: Ongedocumenteerd en op leeftijd

Een gang vol rollators, die had Mona van den Berg bij andere opvangvoorzieningen niet gezien. Voor haar boek ‘Ongedocumenteerd en op leeftijd’ fotografeerde ze op diverse plekken in het land oudere asielzoekers en andere vreemdelingen zonder papieren – in Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en in Groningen in het INLIA Gasthuis. Het fotoboek maakt een gemarginaliseerde, kwetsbare groep mensen zichtbaar.

Het zijn mensen die hier vaak al meer dan tien, twintig of zelfs dertig jaar zijn. Doordat ze geen (geldige) identiteitspapieren hebben, zijn ze veroordeeld tot een leven zonder rechten, zonder uitzicht. Van den Berg maakte foto’s van mensen in diverse opvangvoorzieningen en van mensen die helemaal geen toevluchtsoord hebben. Haar foto’s geven al die mensen letterlijk een gezicht. De fotoserie werd onderscheiden met de 3de prijs van de Zilveren Camera voor Nederlandse fotojournalistiek en documentaire fotografie.

Hoogbejaard en ernstig ziek

“Voor de groeiende groep ongedocumenteerden die ouder wordt, is het leven zonder rechten vaak een zware last”, vermeldt de uitgave van de Zilveren Camera, “Met het klimmen der jaren verzwakt hun gezondheid. Nu ze ouder en vaker ziek zijn wordt het leven zonder papieren steeds lastiger. Geen recht op een menswaardige oude dag, met een blijvend dak boven het hoofd, een uitkering of AOW, en goede lichamelijke en psychische zorg.”

INLIA herkent de problemen; de benedenverdieping van het Gasthuis Groningen is vrijwel alleen door (hoog)bejaarden en ernstig zieken bezet. Mona van den Berg zag het: “INLIA vangt veel echt oude mensen op, met veel medische klachten ook.” Niet voor niets is een van de foto’s die van een kastplankje vol medicijndoosjes en -potjes.

Gezien worden

Van den Berg wil de onmenselijkheid van het systeem zichtbaar maken. Laten zien hoe precair de situatie van deze groep ouderen is. En hoewel ze het systeem daarmee niet verandert, maakt wat ze doet wél verschil voor de mensen zelf: “De mensen die ik in beeld breng, voelen zich gezien. En dat is wat we allemaal willen, toch? Gezien worden? Zeker als je in zo’n situatie verkeert.”

Gezien voelen ze zich zeker. Zodra het fotoboek ter sprake komt, lichten ogen op en verschijnen er glimlachen op de gezichten. Bij Gopaal (82) en zijn vrouw Revathy (73) uit Sri Lanka bijvoorbeeld. Zij heeft onder meer hartklachten en astma, Gopaal heeft Parkinson. Hij is vaak verdrietig en onthoudt heel weinig meer. Maar begin over de fotosessie en hij weet het nog. De mooiste foto? Natuurlijk die van hem en zijn vrouw samen, allebei achter hun rollator.

Foma (76, uit Azerbeidzjan) en Rita (66, uit Armenië) hebben een waslijst aan medische klachten. De foto van het plankje vol medicijnen komt van hun kamer. Een kamer waar je allerhartelijkst welkom wordt geheten en niet kunt vertrekken zonder iets te nuttigen. Rita is, gelovig als ze is, erg blij met de biddende foto van haar. Maar de mooiste is die van haar en Foma samen, hij met zijn arm om haar schouders, beiden de ogen gesloten. Ze zitten klem, maar ze hebben elkaar.

——-

Het boek van Mona van den Berg (‘Ongedocumenteerd en op leeftijd’ ISBN: 97 894 9192 198 8) is te koop in de boekhandels en te bestellen bij de uitgeverij: info@uitgeverijjurgenmaas.nl.

10-12-2022 Groningen opvanghuis Inlia, Mona van den Berg.
Rita en Foma zijn 28 jaar ongedocumenteerd in Nederland. Rita (76) komt uit Armenië en Foma (81) uit Azerbedjan. Beiden hebben zoveel medische klachten dat ze hun kamer nauwelijks uitkomen. ze wonen in de opvang in Groningen.

do 5 okt EH-symposium ‘Geloven doe je zo?!’

De Evangelische Hogeschool (EH) organiseert op donderdag 5 oktober een symposium, met als thema: ‘Geloven doe je zo?!’

Anne van Olst, directeur van de Evangelische Hogeschool te Amersfoort, schreef een boek over de apostolische geloofsbelijdenis. Titel van dit boek is: ‘Geloven doe je zo’. Naar aanleiding van dit boek organiseert de EH op donderdag 5 oktober een symposium. Het EH-Symposium ‘Geloven doe je zo?!’ richt zich op geloofsoverdracht aan de nieuwe generatie en is bedoeld voor jongeren, ouders, docenten, jeugdwerkers, predikanten, voorgangers, kerkenraden, en verder voor iedere belangstellende.

Het EH-Symposium ‘Geloven doe je zo?!’ is op donderdag 5 oktober van 14.30 tot 17.00 uur en vindt plaats in Het Kruispunt te Vathorst (Amersfoort). Tijdens het symposium komen verschillende vragen aan de orde als: Wat is geloven eigenlijk? Hoe kan ik tot geloof komen? Wat betekent geloven voor mijn leven? Wat moet je geloven om christen te zijn? Hoe dragen we het geloof over aan jongeren? Wat is de inhoud van het geloof dat we overdragen?

Diverse sprekers als Jurjen ten Brinke (evangelist, presentator, spreker), Suzan Sierksma (universitair docent Nieuwe Testament aan de PThU), Anne van Olst (directeur EH en auteur van ‘Geloven doe je zo’) en Paul Plug (docent EH) belichten het thema vanuit verschillende invalshoeken. Er zijn twee studentbijdragen en er is een forumbespreking met gelegenheid voor vragen uit de zaal. Na het symposium is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een hapje en drankje.

Aanmelden
Het EH-Symposium kost € 10,- en voor oud-studenten € 5,-. Aanmelden kan via de website, zie eh.nl/agenda.


Over de Evangelische Hogeschool
De EH is een unieke hogeschool waar jongeren in diverse opleidingen worden toegerust voor het leven. Op de EH leren jongeren om steviger in het leven te staan, leren ze wie ze zijn en ontdekken ze wat echt belangrijk is. Tijdens een opleiding op de EH worden studenten geholpen met het ontdekken dat Gods liefde de beste basis is voor het leven en dat Zijn liefde alle aspecten van het dagelijks leven doortrekt.