‘Ik Ben’

Met de campagne ‘Ik Ben’ willen de Theologische Universiteit en Steunpunt Kerkenwerk laten zien wat de rol én toegevoegde waarde is van de predikant in deze tijd. Dat predikanten en theologen onmisbaar zijn voor onze kerken. Hun rol, bijdrage en toegevoegde waarde kent inmiddels vele vormen en juist die diversiteit laat het team graag zien in de campagne.

In oktober 2021 schreef het campagneteam een peiling uit. Het doel: beter inzicht krijgen én inzicht geven in wat de doelgroep van deze campagne, twintigers, dertigers en veertigers, belangrijk vinden in een predikant. Er werd gekozen voor deze doelgroep omdat voor hen de waarde en noodzaak van het beroep predikant minder vanzelfsprekend lijken dan voor andere generaties. En juist zij zijn nu en in de toekomst steeds vaker onze kerkenraadsleden, onze beroepingscommissies en onze begeleidingscommissies. Het team van ‘Ik Ben’ is nieuwsgierig naar hun ervaringen, bevindingen en persoonlijke verhalen.

De resultaten van deze peiling zijn vanaf nu te bekijken. Ik Ben publiceerde een samenvatting genaamd ‘Ik ben.. de onmisbare schakel.’ Ga naar www.ik-ben.nl om het rapport te lezen. Daar vindt u ook mooie portretten van predikanten, inclusief bespreekmateriaal dat gebruikt kan worden bij de bijbelkring of wijkavond.

Uitnodiging regioavond kerkorde

De Regiegroep Hereniging en de Werkgroep Toekomstige Kerkorde (WTK) beleggen dit voorjaar door het land heen vijf voorlichtingsavonden. Geïnteresseerden kunnen daar terecht met hun vragen over de kerkorde voor de herenigde kerk, zoals die in eerste lezing is vastgesteld tijdens de gezamenlijke Landelijke Vergadering en Generale Synode (LV/GS) van 13 november jl.

Deze versie van de kerkorde kent al een voorgeschiedenis waarin alle lokale kerken en hun leden de gelegenheid gehad hebben om zich erover uit te spreken en met wijzigingsvoorstellen te komen. Daar is ruimschoots gebruik van gemaakt. Nu, in deze volgende fase, is het aan de regio’s (NGK) en classes (GKv) om zich erover te buigen. Zij krijgen tot 1 juni a.s. de tijd om de LV/GS te dienen met hun commentaar. Geïnteresseerden kunnen eventuele vragen of opmerkingen via hun eigen kerkenraad aan de classis/regiovergadering doorgeven. In december 2021 is de tekst van de kerkorde met een toelichting en een begeleidende brief naar de kerken gestuurd. Alle relevante documenten kunt u hier vinden.

Tijdens de LV/GS van Zoetermeer, die D.V. in het najaar van 2022 geopend zal worden, komt de concept-kerkorde opnieuw op de agenda. Na een nieuwe besprekingsronde zal de kerkorde dan definitief vastgesteld worden als kerkorde van de Nederlandse Gereformeerde Kerken.

Onder het voorbehoud van de geldende coronamaatregelen zijn de volgende voorlichtingsavonden gepland. Als het nodig is, worden ze gewijzigd in online bijeenkomsten. Via www.onderwegnaar1kerk.nl houden we u op de hoogte van eventuele wijzigingen.

Plaats Datum Adres
Eindhoven Woensdag 2 februari Jan van der Wegestraat 2
Assen Donderdag 10 februari Scharmbarg 37
Deventer Woensdag 16 februari Marienburghstraat 4
Amstelveen 23 of 24 februari (besluit valt binnenkort) De Ruyschlaan 147
Amersfoort Donderdag 10 maart Copernicusstraat 18

Aanvangstijd is altijd 19:30 (zaal open om 19:00 u.), sluiting uiterlijk om 21:30.
We stellen het op prijs als u zich van tevoren aanmeldt. Op www.onderwegnaar1kerk.nl komt binnenkort een aanmeldformulier. Mailen mag ook: regiegroep@ngk.gkv.nl.

Bericht van de Verre Naasten

Een veelbewogen jaar: zo kunnen we 2021 het beste omschrijven. Ondanks alles kijken we als Verre Naasten terug op een mooi jaar, vol van Jezus’ licht! Op allerlei plaatsen wereldwijd, lieten broers en zussen Zijn Licht schijnen.

Dankbaar voor Jezus’ licht in 2021

In 2021 zagen we Jezus’ licht op zoveel plekken. We zijn dankbaar voor:

  • 63 studenten die gesponsord werden via het Studiefonds Kerkleiders. Een geweldige investering in de toekomst van leiders voor Gods wereldwijde kerk.
  • honderden middelbare scholieren die actie voerden voor broers en zussen wereldwijd. Op creatieve wijze haalden zij duizenden euro’s op voor het mission-werk!
  • kerken in India, Spanje, Oeganda en nog veel meer landen die voedselpakketten uitdeelden aan gezinnen die keihard geraakt werden door de coronacrisis.
  • een openbare doopdienst van 52 mannen en vrouwen in een Aziatisch land waar christenen een kwetsbare minderheid zijn. Gods kerk groeit!

Help je ons om ook in 2022 Jezus’ licht wereldwijd te laten schijnen?

Ook in het nieuwe jaar willen we zoveel mogelijk broers en zussen, dichtbij en ver weg, helpen om Jezus’ licht te laten schijnen. Daarvoor hebben we jouw steun nodig. Geef en maak het prachtige mission-werk van onze partners wereldwijd mogelijk.

Hartelijk bedankt voor je betrokkenheid in 2021! We hopen dat we ook 2022 weer op je steun mogen rekenen.

Met vriendelijke groet,
Klaas Harink
directeur Verre Naasten

Terugblik en vooruitblik – PKW

Beste ambtsdragers, predikanten en kerkleden,

Wat hadden wij, het bestuur en afgevaardigden/leden van onze aangesloten kerken binnen het Platform van Kerken Westerkwartier (PKW), elkaar graag sinds veel te lange tijd weer willen ontmoeten op de geplande reguliere platform vergadering op 16 november 2021. Het heeft helaas weer niet zo mogen zijn. Het is soms om moedeloos van te worden. Vele malen is er op de bestuursvergadering gesproken of het verantwoord was om een platform bijeenkomst te organiseren. Wij hopen van ganser harte dat wij u in het 1e kwartaal van 2022 weer voor een plenaire platform vergadering kunnen uitnodigen
.
Ondanks de problematische tijd waarin wij al geruime tijd leven kunt u er van verzekerd zijn dat wij als bestuur en haar medewerkenden moedig voorwaarts gaan met onze hulpverlening en werkzaamheden. Juist in deze tijd is het van ontzettend groot belang om te zien naar elkaar! En daar aanwezig te zijn waar hulp (in de brede zin) gevraagd wordt. Helpen waar geen helper is.

Wij leven nu al bijna 2 jaren in een onzekere, chaotische en bizarre tijd, wat het Corona Covid-19 betreft. Nu al enige tijd de Delta variant die volop om zich heen slaat en de op dit moment zeer besmettelijke en zeer verontrustende, snel opkomende, Omikron variant het nog gecompliceerder maakt is het zaak voorzichtig en oplettend te zijn in onze contacten. Het bestuur wil u en de omgeving van één ieder dan ook met klem oproepen voorzichtig te zijn en de veiligheidsmaatregelen en de dringende adviezen van de Rijksoverheid zoveel mogelijk in acht te nemen! Hoe moeilijk dat gevoelsmatig in sommige omstandigheden ook kan zijn.Laten we ons gezamenlijk inspannen om de besmettingen te verminderen.

In vertrouwen op God en biddend om zijn hulp komen wij door deze tijd heen.

Kerst 2021

Bijna aan het eind van het jaar 2021 en vlak voor dat wij de geboorte van onze Heer Jezus Christus tijdens de kerstdagen hopen te vieren en herdenken, stil staan bij het feit dat God in zijn grenzeloze liefde het Licht, Zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus naar onze aarde gezonden heeft om Zijn Licht over de aarde te doen schijnen. En ons tevens voor te leven hoe wij naar Zijn voorbeeld, ondanks al onze menselijke gebreken, tot Gods eer en welbehagen van Zijn Vader zouden moeten handelen en leven.
In vele voorbeelden en uitspraken/opdrachten heeft onze Heer Jezus Christus dit ons in de Bijbel duidelijk gemaakt. Wat hij concreet heeft verwoord in de werken van barmhartigheid Matth. 25:35-40.

Samengevat: Heb God lief boven alles en de naaste als jezelf.
Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven – Joh. 6:47.
Wat een heerlijke belofte.

Klaas Wildeboer – voorzitter PKW/SHM

Zalig Kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! – EH nieuws

De volheid van genade
Het begint altijd met genade. Let maar op!
Als Mozes voor de weergaloze opdracht staat het volk Israël verder te leiden naar het beloofde land, zegt God tegen Hem: ‘Ik ken u bij uw naam’ en: ‘u hebt genade gevonden in Mijn ogen.’

Als Maria voor een onzekere toekomst geplaatst wordt bij de aankondiging van de geboorte van Jezus, zegt de engel Gabriël: ‘Wees niet bang, Maria, want u hebt genade gevonden bij God.’

Het vervolg op genade is vervulling en ook hierin is een prachtige parallel te vinden in het verhaal van Mozes en dat van Maria. Let maar op!

Toen Mozes de tabernakel gebouwd had, was dat een leeg huis. Maar men beleefde het ontzagwekkende: De Heere daalde neer in een wolk op dat lege huis en vervulde dat. De wolk overdekte de tent van ontmoeting en de heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel. God ging er Zelf wonen.

Toen Maria aan de engel vroeg hoe het mogelijk zou zijn dat zij een kind zou baren zonder gemeenschap met een man, zei hij: ‘De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen.’ Als Gods kracht Maria overschaduwt, betekent dat dat Hij in een mens intrek neemt.

Wat de wind ons brengt
In de weg die God met mensen gaat, is Hij als de wind. Die zien we niet altijd, we weten zelfs niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat, maar we merken wel wat hij in beweging zet. Als de Geest begint te waaien, vaagt Hij angsten weg, onrust, onbegrip, onzekerheid en wat al niet meer, zodat er ruimte vrijkomt om Gods genade uit te zaaien in ons leven. Voor Jezus was geen plaats in de herberg, maar Hij bouwt voor Zichzelf een tempel in de harten van Zijn kinderen. Om daar present te zijn en daar te blijven. Hij wil voor altijd woning maken in ons diepste wezen en ons hele bestaan vervullen.

Het is mijn diepe wens voor ons als EH-gemeenschap, voor al onze studenten, en niet minder voor u in de situatie waarin u verkeert of in de dingen die op uw pad komen, dat er steeds meer ruimte komt voor Gods genade en de aanwezigheid van Christus in ons hele bestaan. Dan kan het zelfs zo zijn dat een onvervuld verlangen een vervuld leven niet in de weg hoeft te staan.

Drs. Els J. van Dijk
Directeur van de EH

Inlia: Ze gelooft het pas als ze het papiertje vast heeft

Ze heeft eindelijk een verblijfsvergunning. Elf jaar duurde het, want de Kosovaarse Dona was een slachtoffer van onrecht in het vreemdelingenrecht. We publiceerden in april ’21 haar verhaal. De Nederlandse overheid geloofde haar niet, hield rigide vast aan regeltjes en vergat de menselijke maat. Maar de advocaat en INLIA zetten door. Met resultaat.

Dona kan het zelf eigenlijk nog niet geloven. Zou het echt zo zijn? Een verblijfsvergunning? Ze heeft al vaker hoop gekregen als de rechtbank in haar voordeel besliste en kreeg dan uiteindelijk toch nul op het rekwest. Er bleken steeds nieuwe argumenten om haar een vergunning te weigeren. Nu gelooft ze het pas als ze die vergunning letterlijk in handen heeft.

Perspectiefmedewerker Marusjka van INLIA kan het zich goed voorstellen. “Als je keer op keer tegenslagen krijgt, teleurgesteld wordt, durf je goed nieuws niet zonder meer te geloven.” En Dona wacht al elf jaar. Haar verhaal begint eigenlijk nog eerder: in de oorlog in Kosovo. Serviërs verkrachten haar. Haar broers vinden haar een schande voor de familie en mishandelen Dona.

Uiteindelijk vlucht ze naar Nederland. De IND gelooft Dona tot haar ontzetting niet. Ook al acht de rechtbank haar beroep gegrond – wat niet vaak gebeurt – ze krijgt ook in tweede instantie geen asiel. De IND wijst het verzoek nu om andere redenen af. Intussen ontmoet ze Ylli. Een Kosovaar die hier woont en werkt. De liefde van haar leven. Ze trouwen.

Ylli blijkt plots kanker te hebben. Hij overlijdt nog geen 7 maanden na de bruiloft. Een verblijfsvergunning is net daarvoor gestrand op een regeltje. Dona staat op straat, zonder geld, zonder vergunning. Zo komt ze bij INLIA terecht. Een verblijfsvergunning om op humanitaire gronden te mogen blijven wordt tot twee keer toe afgewezen, maar de advocaat legt zich er niet bij neer. De vergunning is nu uiteindelijk toegekend.

En nu? Hoe gaat dat eigenlijk als iemand een verblijfsvergunning krijgt? Moet Dona de opvang onmiddellijk verlaten? Marusjka moet erom lachen: “Natuurlijk niet. Wij zorgen voor een zachte landing. De verblijfsvergunning halen is de eerste stap. Dan helpen we haar in te schrijven bij de gemeente, voorlopig op ons adres totdat ze zelf huisvesting heeft. Je hebt namelijk voor van alles een adres nodig, om te beginnen al om je in te kunnen schrijven voor een sociale huurwoning.”

Het duurt natuurlijk wel een aantal maanden voordat Dona eigen huisvesting gevonden heeft. Tot die tijd kan ze in de opvang blijven. Intussen helpt INLIA met de eerste praktische zaken zoals een DigiD, een bankrekening, uitkering & zorgverzekering aanvragen en vooral met een warme overdracht naar de instanties waar Dona nu terecht kan. Zoals Humanitas en het Wij-team in Groningen. Die pakken het dan verder op. Maar eerst naar Zwolle: dat pasje halen! En dan taart.

Klik hier om alle artikelen van Inlia te kunnen lezen.

Dit Koningskind: activiteiten in 2022

Online bijeenkomst: Voor vrouwen met autisme
Dinsdag 1 februari | 19.30 – 21.00 uur  | Aanmelden via: website

Wanneer je autisme hebt kan het moeilijk zijn om jezelf te accepteren. Het kan zo zijn dat je een laag (negatief) zelfbeeld hebt en je zelfvertrouwen mag ook wel een boost gebruiken. Daar willen we graag mee helpen, want je bent het waard! Tijdens de bijeenkomst willen we je vaardigheden meegeven die je helpen om aan te geven wat je wilt in het leven en in je relaties. Dat geeft rust en anderen weten waar je grenzen liggen. Daardoor kan je zelfvertrouwen groeien.

Themadag levend verlies: Voor (naasten van) mensen met een beperking
Zaterdag 12 februari | 10.30 – 15.30 uur | Aanmelden via: website

De bijeenkomst gaat over levend verlies, met als thema ”balans”. Op zoek naar de balans tussen geven, ontvangen en loslaten. Op deze dag vertellen we je meer over levend verlies, wat het is, hoe het zich kan uiten en over de verschillende manieren om hiermee om te gaan. Misschien heeft dit grote invloed op geloofsleven en je relatie met God. Welke vragen heb je? Daarnaast is het fijn om je verbonden te voelen en je verhaal te delen met anderen die ook te maken hebben met levend verlies. Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met Mirjam van der Vegt.

Cursus opvoeden in verbinding: Voor ouders met een zorgintensief kind
Donderdag 10 maart, 24 maart en 7 april | 19.45 – 21.45 uur | Aanmelden via: formulier
Let op: deze activiteit is verplaatst van januari naar maart

De cursus ‘Opvoeden in verbinding – voor ouders met een zorgintensief kind’ van Zorg voor Jongeren is speciaal ontwikkeld voor jou. Met elkaar staan we stil bij de dagelijkse dynamiek in een gezin met een zorgintensief kind. We geven geen pasklare antwoorden, want die zijn er niet. We willen je helpen om meer inzicht te krijgen in wie jij bent als opvoeder, wie je kind is en hoe jullie samen een gezin vormen; een uniek gezin met bepaalde waarden en een gezamenlijk doel.

Online bijeenkomst – Voor partners van mensen met autisme
Woensdag 16 maart, 30  maart en 13 april | 20.00 – 21.30 uur | Aanmelden via: website

Deelnemers bespreken met elkaar de invloed op hun dagelijks leven wanneer je partner autisme heeft. Verschillende thema’s helpen om de gesprekken vorm te geven, waarbij een consulent van Dit Koningskind de gesprekken leidt. De online bijeenkomst draagt bij aan erkenning en herkenning bij elkaars zienswijzen, waarbij levenservaringen gedeeld worden. Het delen van je ervaring is een krachtig middel om beter met de situatie om te gaan. We bespreken thema’s die de deelnemers zelf aandragen en zij bieden elkaar ondersteuning in elkaars processen.

 

Vooraankondiging: Studiedag – Leven met autisme
Georganiseerd door het platform ‘Autisme in de kerk’

Zaterdag 2 april | 9.30 – 15.45 uur | Tijd en data onder voorbehoud, meer informatie volgt

 

Online themabijeenkomst – Geloof en autisme
Woensdag 6 april | 19.30 – 21.00 uur | Aanmelden via: website

Als je autisme hebt kan het moeilijk zijn om God te kennen en in Hem te geloven. Het bezoeken van kerkdiensten en Bijbelstudiegroepen kan lastig zijn, waar hebben ze het allemaal over? Er wordt vaak beeldspraak, symboliek en abstracte begrippen gebruikt. Ook het contact met mensen na de dienst kan stress opleveren. In deze themabijeenkomst wisselen we ervaringen uit en geven tips hoe je hier anders mee om kan gaan. Na een presentatie gaan we met elkaar in gesprek over de vragen die er leven rondom dit onderwerp. De themabijeenkomst vindt online plaats.

Regelmatig worden online nieuwe activiteiten toegevoegd

3 tips voor een goed gesprek tijdens kerst

Hoe zie jij Jezus’ licht in de ander? Een mooie vraag om deze kerst eens over door te praten. Is een goed gesprek tijdens de kerstdagen ook jouw wens? Ga aan de slag met deze tips:

  • Bid. Goede gesprekken ontstaan vaak niet zomaar. Vaker dan ons lief is, blijven gesprekken oppervlakkig. Bereid je voor in gebed op het samenzijn en vraag God om open harten.
  • Luister. Dat klinkt simpel, maar we laten ons vaak snel afleiden. Terwijl iemand praat, denken we alvast na over wat we zelf willen vertellen. Of we zijn ondertussen bezig met wat er om ons heen gebeurt. Focus écht op wat je gesprekspartner vertelt.
  • Stel vragen. Hieronder staan een paar mooie vragen om gesprekken aan te gaan. Probeer open vragen te stellen (dus geen ja/nee-vragen) en door te vragen op wat iemand vertelt. Wees nieuwsgierig.

Mooie vragen om over door te praten

De vragen hieronder zijn mooi om over door te praten. Bonus-tip: schrijf deze vragen op kleine kaartjes en leg ze klaar bij het kerstdiner of de kerstbrunch. Zo heb je houvast om een gesprek te beginnen.

  • Wat betekent kerst voor jou? Hoe vier jij het feest van Licht?
  • In wie zie jij iets van Jezus’ licht? Op wat voor manier wordt dat licht zichtbaar?
  • Hoe kun jij zelf het licht van Jezus laten schijnen in je omgeving?

Bij Verre Naasten staan we in deze kerstperiode stil bij de vraag ‘in wie zie jij Jezus’ licht?’ Klik op de afbeelding hieronder en bekijk de antwoorden van Mariet, Loura en Hans.

Steun je broers en zussen wereldwijd?

Jezus’ licht straalt door onze broers en zussen in India, Brazilië, Zuid-Afrika en op zoveel meer plekken. Steun broers en zussen wereldwijd met jouw kerstgift via www.verrenaasten.nl/jezuslicht.

Ik wens je een kerstfeest vol Licht!

Met vriendelijke groet,
Klaas Harink
directeur Verre Naasten

website: www.verrenaasten.nl | e-mail: info@verrenaasten.nl

Bericht van Inlia: “De sleutel is: we zijn er voor elkaar”

De een neemt met pijn in het hart afscheid, de ander is nog maar net begonnen: maatschappelijk werkers Biella en Dewi van INLIA. Een gesprek over mooie en heftige kanten van de opvang, over de menselijke maat en doen wat werkt.

Na de eerste week schrijft ze voor zichzelf op hoe ze geraakt is door de gasten. Het is ongelooflijk om mee te maken dat gasten mij eten aanbieden, een glimlach geven, hun verhaal met me willen delen, noteert Dewi, ik hoef er niks voor te doen. Alleen maar te zitten, er te zijn, te luisteren. Ze kijkt in hun ogen en ziet de behoefte aan medemenselijkheid, aan erkenning. En soms ziet ze angst. Ze laat het aan de mensen zelf over om die met haar te delen of niet.

“Jij loopt hier als mens rond, niet als functionaris”, constateert Biella goedkeurend, “Dat past bij de methodiek hier en bij wat werkt.” Biella werkt ‘al’ sinds 2019 bij INLIA. Een veteraan vergeleken bij Dewi, die net dit najaar begonnen is in de opvang voor dakloze (veelal ongedocumenteerde) asielzoekers in Groningen. Biella staat op punt van afzwaaien.

Niet in de steek laten

Als het aan haar had gelegen was ze nog lang niet vertrokken, maar ja: de liefde. Ze had eerder een lange-afstandsrelatie, sinds september hebben zij en haar vriend een appartement. In Arnhem. Toch even te ver om in Groningen te blijven werken. Ze wilde niet abrupt weg: een maand opzegtermijn, wat is dat nou helemaal? Dus werkt ze tot de Kerstvakantie door. Om INLIA niet in de steek te laten in deze drukke periode met nieuwbouw en verhuizing.

Zo pendelt ze op en neer tussen werk hier en vriend daar. Doordeweeks blijft ze vaak in Groningen logeren. Dus als mensen aan haar vragen hoe het samenwonen bevalt, zegt ze: “Geen idee!” Dat gaat ze straks pas ervaren. “Nou maar hopen dat die jongen het waard is,” zegt Dewi met een knipoog. Want zo’n werkplek opgeven: het is nogal wat, vindt ze.

Baan door Beau

Biella moet het beamen. Funfact: ze kwam bij INLIA terecht via een tip van haar moeder. Die had op tv de aflevering van ‘Beau Five Days Inside’ gezien waar hij in INLIA’s opvang verbleef, in het oude Formule 1 Hotel. Daar moet jij stage gaan lopen, zag moeder. En gelijk had ze, vindt Biella: “Je doet ook iets dat van belang is. Als wij er niet waren, hoe hadden deze mensen het dan?”

Dewi herkent het. “Er zijn voor mensen die in een heel andere situatie zitten, geeft jou ook iets. Dat is mooi.” Haar sollicitatiegesprek met INLIA-directeur Van Tilborg was bijzonder: “Ik was verrast en verbluft door zijn passie voor de rechtsstaat, voor mensenrechten én voor deze bijna onzichtbare groep. Ik besefte: je maakt je hier hard voor mensen die dat zelf niet kunnen. Dat sprak me enorm aan.”

Inspringen waar nodig

Ze was zich er terdege van bewust dat het werk veel eist: “Het is hier niet even een spreekuurtje draaien en door.” Het werk hier is inderdaad heel breed, zegt Biella; overleg met het medische team, met juridische zaken, perspectiefmedewerkers, woonbegeleiders. “Het is echt divers en je springt in waar nodig. Om de gast te helpen en elkaar te dragen.”

De gasten hebben veel meegemaakt en zitten in een vreselijk moeilijke positie. Heftig en pittig. Sommigen zijn fysiek ziek, anderen psychisch, soms agressief. Dewi: “Je zou iedereen willen redden, maar dat kun je niet.” In die eerste week schrijft ze: Ik kan de pijn, de onmacht en het verdriet samen met de gast dragen. Ik kan het allemaal niet wegnemen of oplossen voor ze, maar ik kan hen wel laten voelen dat ze niet alleen zijn.

Een partijtje huilen

Het is een man uit Gambia die haar die eerste week treft.  Ze vraagt hem wat ze kan doen. Geef mij een verblijfsvergunning, zegt hij. In zijn ogen ziet ze de angst voor uitzetting. Er is veel gebeurd in Gambia. Ze moet antwoorden dat ze dat niet kan: een status regelen. En zelf bedenken wat ze wel kan: hem iedere dag wat aandacht geven.

“Het van je afzetten is soms ook deel van het werk”, zegt Biella, “En haalbare doelen stellen. Valt soms niet mee.” Dewi: “Het mág je ook raken, hé? Emoties zijn menselijk. Als er een heftig incident is geweest met een psychiatrisch patiënt die door het lint gaat, of een gast die in elkaar zakt, is een partijtje huilen heel gezond.”

Ze verhaalt over het eerste incident dat zij meemaakte; een gast die een hartinfarct kreeg. “Daarna belde een collega van het medische team; hoe is het met je? Het ging goed, maar het was toch fijn dat ze informeerde.” Biella glimlacht: “Dat bedoel ik. Het is hier echt niet alleen de theorie, het is ook de praktijk: we doen het samen. De sleutel is: we zijn er voor elkaar. Zoals je in het Engels zegt: we hebben elkaars rug.”