Online-collecte Leprazending

Beste broeders en zusters,

Wij hebben uw hulp nodig voor onze online collecte.

In de week van 7 juni wilden we onze huis-aan-huis-collecte houden. Door de Corona-crisis is echter alles anders geworden. We houden daarom een digitale collecte. Daarbij hebben we uw hulp nodig. Wij zoeken online collectanten.

Wilt u online collecteren voor Leprazending?

1. Maak een collectebus aan via leprazending.digicollect.nl
2. Deel deze met vrienden en bekenden (whatsapp / e-mail / social media).

Waarom juist nu?
Leprapatiënten hebben een enorm lage weerstand en zijn ontzettend kwetsbaar. Daarbovenop bemoeilijkt de lockdown zo’n beetje hun complete bestaan. Hoe komen zij zonder hulp van buitenaf aan eten, drinken en lepramedicijnen?

Zonder de juiste medische zorg leidt lepra vaak tot zichtbare handicaps en nog diepere armoede. Iedere twee minuten krijgt iemand de diagnose lepra.

Er wordt met man en macht creatief gewerkt om zorg te verlenen. Met een medische bus, geven we nu leprapatiënten wondverzorging en medische hulp aan huis. Door te collecteren geef je mensen met lepra: eten, drinken, medicijnen en bescherming.

Online collecte
Het succes van de collecteweek hangt vooral af van hoeveel collectanten er actief meedoen. Uw hulp is daarom van groot belang! Doet u mee?

Ga naar leprazending.digicollect.nl

Hartelijke groet,
Leprazending

Help jij ons dichtbij te blijven?

Geacht kerklid,

Bent u ook zo blij dat Nederland weer langzaam opengaat? Alles leek even stil te staan en was anders. Zowel voor u thuis als bij ons in het werkveld. Deze vreemde tijd is de reden waarom ik u mail met een speciale vraag.

Video-oproep voor livestream
Onze buurthuiskamers moesten dicht – dé plek waar we strijden tegen eenzaamheid en waarmee we sociaal isolement willen voorkomen. Zorg die meer dan ooit nodig is. Gelukkig ontstaan overal in het land initiatieven om kwetsbare mensen toch te blijven zien: in deze video ziet u hoe het Leger des Heils dat doet.

Helpt u mee? Alvast heel hartelijk dank en Gods zegen.

Onderweg: De kunst van het troosten.

OnderWeg jaargang 6 nummer 10

Nummer 10 van OnderWeg heeft als thema “De kunst van het troosten“.

Waarom is troosten, juist in deze coronatijd, belangrijk? Wat heeft troost te maken met wie God is? Hoe kun je anderen concreet stimuleren om te troosten? Wat zijn praktische handvatten hierbij? Hoe biedt de Bijbel ons hiervoor handreikingen en welke woorden of handelingen kunnen juist averechts werken?

Het themagedeelte opent met een beschouwing van Pieter Both over ‘Troosten in het spoor van de Trooster’. Troosten is nodig in allerlei situaties van het leven. Het gaat zeker niet alleen over ziekte en dood. Iedereen die iets verliest wat vol betekenis is in zijn leven, heeft verdriet en kan troost gebruiken. In deze tijd van corona verliezen we als samenleving veel. Daar is troost voor nodig. Hoe kunnen wij anderen tot een goed luisterend oor en tot troost zijn?

Het themagedeelte sluit af met een reportage over ‘Lijden leert troosten’. Drie ervaringsverhalen van christenen die zich inzetten voor het pastoraat in zijn of haar kerkelijke gemeente. Hoe vullen zij het pastoraat in voor gemeenteleden die in een sociaal isolement dreigen te raken? Juist in deze tijd waarin zoveel mogelijk sociaal contact moeten worden vermeden?

Het afsluitende artikel van deze OnderWeg is een opinieartikel van Moniek Mol over het eigenaarschap in de kerk. Er is de afgelopen jaren veel veranderd in de positie van leiders en gemeenteleden in de kerken. De hiërarchische cultuur bestaat niet meer. Hoewel oude structuren lijken af te brokkelen, ontstaat er nog geen nieuwe structuur om op voort te bouwen. Daarom is het zoeken naar hoe we in deze tijd het best met elkaar, als plaatselijke gemeente, op weg kunnen zijn.

Ga naar onderwegonline.nl/gratis voor een gratis en vrijblijvend proefabonnement.

Nieuwsbrief Regiegroep Hereniging – mei 2020

Achter de schermen

Het meeste kerkenwerk speelt zich momenteel achter schermen af, ook dat van de synode (GKv), de landelijke vergadering (NGK) en van diverse werkgroepen en commissies. Dat betekent dus dat het niet stilligt, maar dat het zich wel wat aan de waarneming onttrekt. In de nieuwsbrief van de Regiegroep Hereniging geven de beide moderamina en twee met het oog op de hereniging belangrijke commissies/werkgroepen een kijkje áchter de schermen.

De moderamina van de generale synode en de landelijke vergadering melden dat ze na de zomer weer met inachtneming van de dan geldende restricties het vergaderwerk hopen te kunnen oppakken. De moderamenleden overleggen in deze periode digitaal.  Dat lukt aardig, zo staat in de nieuwsbrief: ‘Samen Bijbellezen, bidden  en overleggen kan gewoon doorgaan, alleen het samen zingen schiet er zo bij in.’

Een onderwerp dat niet tot het najaar kon wachten, waren de gesprekken met de mensen van de Theologische Universiteit, omdat zij hun begroting voor 2021 moeten gaan opstellen. De afgevaardigden hebben digitaal kunnen reageren op dat dossier. Zo zoeken synode en landelijke vergadering wegen om zo goed en zo kwaad als het gaat het werk door te laten gaan.

In de nieuwsbrief staat verder iets over het werk aan de nieuwe kerkorde dat gestaag doorgaat, en over de commissie strategie en financiën, die zich bezighoudt met de praktische en financiële kant van de aanstaande hereniging. Er zijn in NGK en GKv tal van landelijke instellingen actief die zich richten op ondersteuning van de plaatselijke kerken. De commissie wil, samen met een heel aantal plaatselijke kerken, nadenken over de visie van de kerken op de nabije toekomst en over de vraag hoe de landelijke instellingen plaatselijke kerken kunnen ondersteunen.

Inmiddels zijn er al concrete initiatieven genomen om organisaties die zich met onderwijs en toerusting bezighouden steeds meer samen te laten werken en op termijn samen te laten gaan. Zo maakt de nieuwsbrief melding van een intentieverklaring van de besturen van het Praktijkcentrum (GKv), Diaconaal Steunpunt en Missionair Steunpunt (GKv/NGK) en de Nederlands Gereformeerde Toerusting (NGK) om op termijn te gaan fuseren. De commissie strategie en financiën gaat in kaart brengen welke financiële middelen daarmee gemoeid zijn en hoe haalbaar de ambities zijn. De bedoeling is dat de commissie uiterlijk op 1 september 2020 met een advies te komt.

Ten slotte meldt de nieuwsbrief dat de coronacrisis ervoor zorgt dat er nog meer dan voorheen wordt samengewerkt tussen plaatselijke vrijgemaakte en Nederlands gereformeerde kerken, al dan niet in combinatie met de CGK. Op tal van plaatsen worden gezamenlijke online samenkomsten verzorgd.

Download de nieuwsbrief regiegroep mei 2020.

Meer over de hereniging van NGK en GKv: www.onderwegnaar1kerk.nl

Meer over de landelijke vergadering en de synode: www.lv-gs2020.nl

Onderweg: Onzichtbaar aanwezig. Engelen anno 2020

OnderWeg jaargang 6 nummer 9

Nummer 9 van OnderWeg heeft als thema ‘Onzichtbaar aanwezig. Engelen anno 2020’. In deze editie gaan we op zoek naar de aanwezigheid van engelen onder christenen. Enkele van de vragen die aan bod komen: Waar zijn Gods helpers onder ons? Zijn ze er of niet? En wat zou het uitmaken als ze er wel zijn, we dat ook geloven, maar we ze niet zien?

Het themagedeelte begint met een beschouwing van Rob van Houwelingen over ‘engelen anno 2020’. Wat weten wij op basis van de Bijbel over engelen? En hoe komt het dat wij zo weinig engelen zien, vergeleken met de Bijbelse tijd? Hoogleraar Rob van Houwelingen gaat op zoek naar mogelijke antwoorden. ‘Met een gesloten wereldbeeld kijken we niet verder dan onze menselijke horizon. Dan zijn die engelen misschien wel om ons heen, maar hebben wij ze niet in de gaten.’
Daarop volgt een interview met predikant en oud-wiskunde docent Wim Markus. Het woord ‘engelen’ doet hem te veel denken aan beeldjes die je in de tuin kunt zetten. ‘Als we spreken van boodschappers, dan weten we gelijk al dat het persoonlijkheden zijn die door God worden uitgezonden. ‘Engelen zijn geen kleine zelfstandigen, geen zzp’ers, maar gezondenen van God.’ Hierop volgt een bloemlezing van quotes en korte stukjes over engelenervaringen.

Over ruim een week herdenkt Nederland de bevrijding van 75 jaar geleden. Het is goed om zoiets te doen. En om te beseffen wat vrijheid betekent. Zeker in een deze crisistijd met sociale vrijheidsbeperking. Historicus James Kennedy, Amerikaan van geboorte, gaat in op de betekenis van vrijheid. Is deze betekenis in de loop der tijd veranderd en wat betekent vrijheid nu voor ons?

Tot slot een ontmoeting met Mieke Brink-Blijdorp. Zij was de eerste vrouw die afstudeerde aan de TU in Kampen. Ze ervoer het zelf niet als erg indrukwekkend, want ze wilde ‘gewoon’ het onderwijs in. Nu, ruim dertig jaar later, is de weg vrij om alsnog de kansel op te gaan. Maar daar denkt ze niet over. Haar roeping is van een andere aard.

Ga naar onderwegonline.nl/gratis voor een gratis en vrijblijvend proefabonnement.

Bericht van Inlia – “Eerst verhuizen, dan patat”

De gasten in de opvang van INLIA in Groningen moesten afgelopen maand verhuizen in verband met de corona-maatregelen. De gemeente heeft voor drie maanden een extra slaapboot gehuurd, zodat iedereen in de opvang voldoende afstand kan houden.

Het was voor sommige gasten een vertrouwd gezicht: de Arkona lag vorig jaar ook al eens in het Eemskanaal. Toen een weekje, nu voorlopig voor drie maanden. Zo’n vijftig gasten verhuisden naar de tijdelijke extra slaapboot.

Voor sommigen was het maar een kleine stap; van de ene naar de andere boot. De Arkona ligt pal naast ‘grote broer’ Amanpuri. Voor de gasten uit het oude Formule 1 Hotel aan de Helsinkistraat had de verhuizing meer voeten in aarde: zij gingen over met een bus van Drenthe Tours. Die was speciaal aangepast zodat iedereen voldoende afstand kon houden. Daarna ging het één voor één over de loopplank, de tassen met kleding, levensmiddelen en huisraad onder de arm en in de handen geklemd.

Vorig jaar lag de Arkona hier omdat de grote slaapboot Amanpuri voor onderhoud naar het dok moest. Nu heeft de gemeente Groningen de kleinere, maar modernere slaapboot ingehuurd om te kunnen voldoen aan de richtlijnen van het RIVM tegen de verspreiding van het virus.

In de kleine kamers die mensen tot nu toe moesten delen in de opvang (officieel: de Landelijke Vreemdelingen Voorziening) was het namelijk onmogelijk om 1,5 meter afstand te houden van elkaar. In het oude hotel moesten gasten ook nog eens de douches en toiletten met tientallen delen. In die omstandigheden zou het virus zich bij een besmetting razendsnel hebben kunnen verspreiden onder de gasten, van wie er velen een kwetsbare gezondheid hebben. Daarom is iedereen nu herverdeeld over het hotel en de beide slaapboten.

De reacties waren wisselend: sommigen waren heel blij met de nieuwe hut en de toegenomen privacy, anderen lieten het verlaten van een vertrouwde plek gelaten over zich heen komen. Een enkeling schrok zo erg van de aanblik van klotsend water, zo dichtbij aan de andere kant van het raam, dat hij onmiddellijk de hut weer uitrende en aan de medewerkers van INLIA vroeg om een andere plek.

Op de Arkona is, net als op de Amanpuri, geen gelegenheid om zelf te koken. Daarom is op de wal nu een tweede mobiele keuken geplaatst, waar de gasten zelf hun potje klaarmaken. Op de dinsdag na de verhuizing bleef het echter stil in de keukens: bij het Formule 1 stond de frietkraam van ‘De Belg Waterloo’, een begrip in de stad Groningen én daarbuiten. Iedere gast kon die dag bij het wekelijks ophalen van het leefgeld ook een gratis patatje halen. Zowel de gasten als de ‘Belgen’ waren zeer enthousiast.

Nieuws van SSRO (Stichting Steun Reformatie Oostenrijk)

Kerk-zijn in Oostenrijk in Coronatijd

Hoe gaat het met de missionaire ERKWB-gemeente in Graz?

Sinds december 2019 konden we als klein gemeentestichtingsproject onze diensten houden in een klein zaaltje in Graz. Dat paste precies voor ons. Meestal waren er ongeveer 15 personen aanwezig. Daar kwam half maart abrupt een einde aan. Sindsdien zijn al onze diensten online en de Bijbelstudie doen we per Skype. Het is natuurlijk heel anders dan wanneer je echt samen kan komen, maar we vertrouwen erop dat God deze tijd ook gebruikt voor de opbouw van zijn gemeente. In ieder geval zijn er ook in deze tijd veel zegeningen te tellen. Zo kunnen nu mensen veel makkelijker een kijkje bij ons in de dienst nemen, dan ze eerst zouden doen. Onze eigen bezoekers nodigen ook hun vrienden en familieleden uit om de diensten te volgen. Ook krijgen we reacties vanuit andere ERKWB-gemeentes.

Op moment van schrijven is bekend gemaakt, dat er vanaf 15 mei in Oostenrijk weer kerkdiensten gehouden mogen worden, zij het onder strenge voorwaarden. Per 10 beschikbare vierkante meter mag er één bezoeker naar binnen. Dat betekent dat in ons zaaltje in Graz maar drie mensen zouden mogen. Dat is dus nog niet echt een optie.

Hoe het wel verder kan gaan met onze kerkdiensten zal moeten blijken. In ieder geval kunnen we online gewoon doorgaan. Maar we bidden of God mogelijkheden geeft om toch weer werkelijk samen te kunnen komen en God te kunnen loven en prijzen.

Al onze menselijke plannen zijn doorkruist. Maar God is getrouw en Zijn plannen falen niet. De Heere Christus regeert en de Heilige Geest doet aan zijn kerk Gods heilgeheimen weten. Zo bouwt Hij Christus´ kerk van land tot land, met vaste hand.

Tip: Neem eens een kijkje op het Youtubekanaal van de ERKWB Graz. Zoek op Youtube op ERKWB Graz. Behalve de preken kun je ook verschillende liederen vinden die we de afgelopen maanden hebben gezongen.

Ds. Peter Drost – missionair predikant in Graz

Online workshops van Dit Koningskind

De coronacrisis heeft impact op onze gebruikelijke ontmoetingsdagen, gespreksgroepen en andere activiteiteten. Daarom organiseert Dit Koningskind online bijeenkomsten en bieden wij een luisterend oor via onze hulplijn.

De komende weken zijn er verschillende gespreksgroepen en workshops gepland:

  • Donderdagavond 7 mei om 20.00 uur
    Workshop over vrije tijd en autisme. Deze workshop is voor mensen met autisme of van wie de partner autisme heeft. Hoe kun je goed omgaan met ‘lege’ tijd, plannen en ontspanning? (max. 14 deelnemers)
  • Donderdagmiddag 14 mei om 15.00 uur
    Online ontmoeting voor mensen met een licht verstandelijke beperking. We luisteren graag naar hoe het met je gaat en bespreken wat je kunt doen wanneer je niet je normale bezigheden hebt. (max. 10 deelnemers)
  • Donderdagavond 14 mei om 20.00 uur
    Workshop voor ouders met kinderen vanaf 16 jaar met autisme. Deze workshop helpt je om het thuis in je gezin een stukje leuker, gezelliger en makkelijker te maken. (max. 14 deelnemers)

Het aantal plaatsen is beperkt, dus wees er snel bij en geef je op via onze website!

Daarnaast biedt Dit Koningskind een luisterend oor via onze hulplijn en delen we ervaringen, verhalen en tips via social media.

Onderweg – Voltooid leven. Leven na Pasen

OnderWeg jaargang 6 nummer 8

Nummer 8 van OnderWeg heeft als thema ‘Voltooid leven. Leven na Pasen’. In deze editie zoomen we in op de discussie rond voltooid leven. Vragen die aan bod komen: hoe wordt de waarde van het leven bepaald? Wanneer is leven waardevol, wanneer voltooid? Wat zijn de achtergronden van het voltooid leven-debat en hoe duid je die in het licht van het Evangelie? Wat betekent het dat ik als christen geen zeggenschap heb over mijn leven, maar Christus?

Maarten Verkerk opent het themagedeelte met de volgende woorden: ‘Iemand schreef eens dat we in onze tijd steeds ouder worden, maar tegelijkertijd korter leven. Op het eerste gezicht is dit een tegenstrijdigheid. Maar deze tegenstrijdigheid verdwijnt als je beseft dat in onze cultuur het perspectief op de eeuwigheid is verdwenen. Pasen is geen werkelijkheid meer in onze samenleving. Met als gevolg dat de “eeuwigheid” samengebald moet worden in een kort mensenleven.’

Dan volgt een interview met Ilma van Iwaarden over ‘voltooid leven’. Ze is specialist ouderengeneeskunde en kaderarts-opleider bij Zorgverlening Het Baken in Elburg. ‘Als je erin meegaat dat iemands bestaan af is, laat je hem of haar pas echt los.’

De Prediker wond er eeuwen geleden al geen doekjes om: in het leven van een mens kunnen bij het ouder worden kwade dagen komen. Dagen waarvan je zegt: het mag wel afgelopen zijn. Roel Venderbos geeft in zijn artikel indringende voorbeelden van ervaringen vam mensen aan het eind van hun leven uit de praktijk van een verpleeghuis.

Hierop volgt een dubbelinterview met Esmé Wiegman en Margriet van der Kooi. Het debat over voltooid leven raakt hen diep. ‘Zijn we er wel echt voor de ander?’ Kunnen we ook luisteren als de mensen zeggen: ‘Ik worstel ermee?’

In de rubriek praktijklokaal komt de viering van het avondmaal in coronatijd aan de orde. De afgelopen weken kwam in kerkelijk Nederland het gesprek op gang over het vieren van het avondmaal in deze coronatijd. Vier je als gemeente het avondmaal thuis, met eigen brood en wijn terwijl je kijkt naar de online avondmaalsdienst? Of wacht je tot een fysieke avondmaalsviering weer mogelijk is?

Ga naar onderwegonline.nl/gratis voor een gratis en vrijblijvend proefabonnement.