Van de Diakonie

In de morgendienst van 16 oktober zal br. Cleopas Maseko uit Zuid Afrika vertellen over zijn werk in de bestrijding tegen HIV/Aids. Hij doet dit in nauwe samenwerking met ‘de Verre Naasten’. Hij zal ook iets vertellen over zijn werk en betrokkenheid bij Thembalethu Nkomazi, wat gelieerd is aan ‘de Verre Naasten’. Daarom heeft de Diakonie besloten dat er tijdens deze dienst een tweede collecte zal zijn. De eerste collecte is voor ‘Woord en Daad’ en de tweede collecte zal bestemd zijn voor ‘de Verre Naasten’.

Na de dienst is er koffie / thee drinken.

De Verre Naasten

Geloof delen wereldwijd, samen met en namens kerken in Nederland- dat is de missie van DVN. Om dat te bereiken, werken ze samen met lokale keren en organisaties in het buitenland die daar volop mee bezig zijn, en het geloof delen, in woord en daad.

Inmiddels ondersteunen de Nederlandse partnerkerken allerlei programma’s van vijftig kerken en lokale instanties in ruim dertig landen wereldwijd. Dat doen zij in samenwerking met Verre Naasten. Het gaat om programma’s waarmee lokale kerken, in hun directe omgeving, in woord en daad het geloof willen delen. Dit gebeurt door middel van de volgende programma’s

 • Kerkelijk opbouwwerk
 • Missionair werk
 • Diaconale projecten
 • Training
 • Noodhulp

Ze investeren vooral in mensen en zorgen er zo voor dat -in afhankelijkheid van onze Heer- het bereik, effect en de duurzaamheid van het mission-werk zo groot mogelijk is.

https://verrenaasten.nl/

Van de diaconie: ‘Geef energie! Westerkwartier’

Ieder van ons heeft te maken met hoge(re) energiekosten. Omdat een aantal huishoudens moeite zullen hebben om deze kostenverhoging te kunnen opvangen is er vanuit ‘Platform Westerkwartier’ en ‘Schuldhulpmaatje Westerkwartier’ een Noodfonds opgericht. In onderstaande bericht kunt u meer lezen over dit Noodfonds.

Wij als diaconie willen dit graag onder uw aandacht brengen.

Op de site https://www.noodfondswesterkwartier.nl/ leest u precies hoe de aanvraag voor een tegemoetkoming in z’n werk gaat.

Bij vragen kunt u zich ook richten tot uw diaken.

We willen de collecte van 20 november (regiodienst) aan dit Noodfonds geven en bevelen deze van harte bij u aan.

‘Geef energie! Westerkwartier’

De energieprijzen stijgen tot ongekende hoogte en ook de dagelijkse boodschappen worden iedere week duurder. Voor mensen met een smalle beurs is dat een dagelijkse zorg. De overheid compenseert de huishoudens met de laagste inkomens met een bedrag van € 800 en de gemeente Westerkwartier vult dit nog aan met € 200. De overheid verlaagt voor iedereen de energiebelasting. Gemiddeld betekent dat een voordeel van € 400.  Vanaf juli tot en met december wordt ook de BTW op de energie verlaagd. Dit betekent een gemiddeld voordeel van 10% op de energierekening.

Stichting Noodfonds Westerkwartier

De Stichting Noodfonds Westerkwartier is er voor alle mensen in de gemeente die door een laag inkomen dreigen vast te lopen. Er is een tegemoetkoming in de energiekosten in 2022 beschikbaar. Ze verzorgt maatwerk, omdat de verschillen groot zijn. De Stichting Noodfonds Westerkwartier bestaat uit het Platform van Kerken, SchuldHulpMaatje, Humanitas, de Voedselbank en Leergeld. Deze samenwerkende hulporganisaties hebben door jarenlange ervaring een lage drempel in de begeleiding van mensen met lage inkomens.

Om de tegemoetkoming voor al deze mensen te realiseren is geld nodig, veel geld! We doen daarom een beroep op de gemeente, kerken, bedrijven, scholen, instellingen, fondsen, serviceclubs als Lions en Rotary en op particulieren. Bij particulieren doen we waar mogelijk een beroep op uw solidariteit. Wellicht hebt u een meerjarig en gunstig energiecontract, een woning met 0 op de meter of een woning met hoge isolatiewaarde.

De € 400,- belastingvoordeel zou u geheel of gedeeltelijk kunnen schenken aan het Fonds.

De gemeente Westerkwartier heeft een substantieel bedrag toegezegd. Maar dit is niet genoeg. Daarom onze dringende oproep aan alle burgers, bedrijven en instellingen in het Westerkwartier om een bijdrage.

Bijdrage

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL55 RABO 0137 9446 08, ten name van Noodfonds Westerkwartier, met de omschrijving “Energie”

Wanneer kom je in aanmerking?

Je energienota met het maandelijkse voorschot stijgt dit jaar enorm en dan wordt rondkomen iedere maand lastig. Zelfs met de energietoeslagen van de gemeente van € 800 en € 200 erbij kom je maandelijks niet uit.

Is dit jouw situatie? Dan kun je wellicht in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

EO Metterdaad deze maand in actie voor bouw buurtcentrum Nellmapius (Zuid-Afrika)

De bouw van twee buurtcentra in Zuid-Afrika is deze maand ‘Project van de maand’ bij EO Metterdaad. Komende zaterdag (27 augustus, 18.26 uur, NPO 2) staat de eerste uitzending uit een serie van vier geprogrammeerd. Daarin vertelt zendeling George Mnisi over zijn droom om – samen met de mensen uit zijn zendingsgemeente – een buurtcentrum te bouwen voor de mensen in Nellmapius: een warme plek voor jong en oud uit de buurt. En onderdak voor de zondagse kerkdiensten.

Dominee George Mnisi werkt, ondersteund vanuit de samenwerkende kerken in Groningen en Fryslân (= Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten), als zendeling in Nellmapius, een township bij Pretoria. Al jaren droomt hij van Community Center: een buurtcentrum met allerlei activiteiten voor mensen uit Nellmapius. Eind jaren ’90 kochten Anton en Gerda Jansen daarvoor al een geschikt perceel. Het heeft vervolgens vele jaren geduurd voordat de officiële goedkeuring van de gemeenteraad kwam voor de opgestelde bouwplannen. Inmiddels is de vergunning in 2020 verleend.

Het Gerizim Community Center moet een ontmoetingsplek worden waar woorden en daden samenkomen, een plek van zegen voor de buurt, net als de gelijknamige berg in Samaria. Want veel kinderen en jongeren missen de juiste begeleiding om iets van hun leven te kunnen maken. Bovendien is er weinig perspectief, waardoor het risico om verslaafd te raken of in de criminaliteit te belanden groot is. En door hoge werkloosheid leven veel families van het kleine pensioen van de grootouders, wat voor ouderen veel stress oplevert.

EO Metterdaad volgt de komende weken in drie afleveringen ds. George Mnisi. In de eerste aflevering (zaterdag 27 augustus, 18.15 uur, NPO 2) staat de zendingsgemeente in Nellmapius centraal en zijn werk als zendeling. In de tweede aflevering (zaterdag 3 september) volg je voetbalcoach George als hij optrekt met Tisetsu, een jongen uit zijn voetbalteam. Ook zie je George als enthousiast kinderwerker. In aflevering drie (zaterdag 10 september) portretteert EO Metterdaad een andere jongen voor wie George een vaderfiguur is: Lazarus. In de vierde aflevering bezoekt EO Metterdaad een ander project in Zuid-Afrika: de bouw van een soortgelijk buurtcentrum door VPE Zending.

Meer weten? Of een gift geven voor de bouw van het buurtcentrum in Nellmapius? Kijk op www.eo.nl/programmas/eo-metterdaad/projecten/zuidafrika. Van harte aanbevolen!

Collectedoelen augustus, september en oktober

Buurthuiskamer

Sinds 2013 heeft Aduard een buurthuiskamer. Alle inwoners, maar met name de ouderen, zijn dagelijks welkom voor een kop koffie en een praatje. Of om deel te nemen aan een activiteit.

 • De buurthuiskamer is er voor iedereen, is laagdrempelig en is dichtbij. Ze ondersteunt initiatieven van inwoners die erop gericht zijn het welbevinden van inwoners te verbeteren.
 • Ruim veertig vrijwilligers zijn in de buurthuiskamer actief, op velerlei gebied. Behalve het koffie schenken verzorgen zij ook tal van activiteiten. De buurthuiskamer heeft daarmee niet alleen voor de bezoekers een belangrijke functie, maar ook voor de vrijwilligers. Zij dragen graag een steentje bij aan de leefbaarheid in het dorp.

http://www.buurthuiskameraduard.nl/


Stichting Aduard Helpt

De Stichting Aduard Helpt ondersteunt mensen uit eigen dorp bij het opzetten van humanitair werk in eigen dorp of elders in de wereld.

 • De stichting wil hulp bieden bij het beheren van financiële middelen
 • De stichting beheert al de financiën van meerdere personen die op dit moment voor een humanitair project in het buitenland zijn.
 • De stichting heeft ook expertise in huis om te helpen bij schuldsanering, of om mensen te adviseren bij het op orde brengen van de eigen financiën.

https://aduard-helpt.nl/

 

Woord en Daad

Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verandering voor mensen in armoede. Wij verbinden mensen, organisaties, bedrijven en lokale partners uit alle sectoren. Zo werken we aan een menswaardig bestaan voor iedereen, en scheppen we samen hoop en nieuwe kansen om armoede te overstijgen.

 • We willen op moeilijke plekken zijn. Waar we keuzemogelijkheden creëren voor mensen die nu nog leven in armoede, waardoor ze boven de armoede kunnen uitstijgen.
 • Thema’s waaraan we werken zijn: onderwijs, agrarische ontwikkeling, werk en opleiding, duurzaam water, noodhulp en weerbaarheid, beleidsbeïnvloeding.
 • Woord en Daad werkt wereldwijd in 22 landen, voor vele kwetsbare doelgroepen. Want we weten: door mensen in een land samen te laten groeien, gaan ze samen op weg naar een zelfstandig bestaan. We verbinden mensen, organisaties en sectoren in een land, en over landsgrenzen heen.

www.woordendaad.nl

 

Dorcas

“Wij zijn Dorcas. We geloven in de kracht van God. En daarom geloven we in de kracht van mensen.”

Dorcas werkt aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten in dertien landen in Afrika, Oost-Europa en het Midden-Oosten.

Deze hulp is nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering. Ze werken bijvoorbeeld aan het creëren van sociale vangnetten rondom kwetsbare mensen, zodat zij de zorg krijgen die zij nodig hebben. Ze trainen hen in weerbaarheid en veerkracht, zodat zij weer zelfvertrouwen hebben. En ze ondersteunen mensen in ondernemerschap, zodat zij weer genoeg inkomen hebben om goed voor zichzelf te zorgen.

Dorcas helpt jaarlijks honderdduizenden andere mannen, vrouwen en kinderen. Met uw bijdrage, klein of groot, kunt u mensen helpen tot bloei te komen.

www.dorcas.nl

Nieuwsbrief van Zuid-Afrika Mission

Met de Pinksterdagen alweer achter ons, sturen we je deze laatste nieuwsbrief van Zuid-Afrika Mission voor de zomervakantie. Met deze nieuwsbrief willen we je een paar keer per jaar informeren over de Zuid-Afrikaanse mission-projecten die we namens jouw kerk ondersteunen.

Klik op de foto om de Nieuwsbrief te openen.

Collectedoelen juni en juli

Platform kerken Westerkwartier

Het Kerkelijk Platform Westerkwartier bestaat uit 26 kerken die zich gezamenlijk, en in samenwerking met gemeente en welzijnsorganisaties, inzetten voor: 

 • Bestrijding van eenzaamheid – Werkgroep Welzijn en Zorg
  In de gemeente Westerkwartier werken 26 kerken gezamenlijk mee aan verschillende initiatieven op het gebied van bestrijding armoede, het voorkomen en verlichten van eenzaamheid (ontmoetingsmiddagen in het Cultureel Centrum en in het Zonnehuis, “Samen aan Tafel” in de Gasthorn en seniorenmiddagen in “de Rank”) en werken aan werk.
 • Financiële hulpverlening – Stichting Noodfonds Westerkwartier
  Stichting Noodfonds Westerkwartier, kan onder voorwaarden, financiële hulp verlenen aan inwoners van de gemeente Westerkwartier.
 • Financiële begeleiding – Stichting SchuldHulpMaatje Westerkwartier
  De gecertificeerde Maatjes van SchuldHulpMaatje Westerkwartier helpen bij het op orde brengen van administratie, als men het financiële overzicht kwijt is en/of betalingsachterstanden heeft. Ook zijn de maatjes een steun in de rug tijdens de periode van schuldsanering en helpenook voor langere tijd, om een budget weer onder controle te krijgen en te houden.
 • Werk en inkomen – Stichting DeWerkplaatZ
  De vrijwilligers van DeWerkplaatZ bieden hulp bij het vinden van passend werk en het vergroten van zelfvertrouwen.

https://pkwhelpt.nl/


Tearfund – In de week van de vluchteling

Tearfund helpt mensen zelf opstaan uit armoede en onrecht. Zij geloven dat het uitbannen van armoede en onrecht begint met het herstel van relaties: met God, met jezelf, met de mensen om je heen en met de wereld waarin je leeft.

 • Tearfund biedt noodhulp aan vluchtelingen wereldwijd.
 • Tearfund helpt kerken om samen met hun dorp of wijk initiatieven te ontplooien tegen armoede en hulp te verlenen bij rampen en conflicten.
 • Tearfund richt zich op de allerarmsten, zonder onderscheid te maken naar etnische afkomst, religie, geslacht of politieke overtuiging.
 • In Nederland dagen zij mensen uit om na te denken over hun levensstijl en de gevolgen daarvan voor de armen. Dat doen ze met behulp van campagnes en actiemodellen. En zij  verbinden kerken in Nederland met kerken overzee om een wederzijds proces van leren en bemoedigen te stimuleren.

https://www.tearfund.nl/


Dit Koningskind

Dit Koningskind ondersteunt christenen bij moeiten van het leven met een beperking en inspireert en motiveert tot intensieve onderlinge verbondenheid omdat ieder mens nodig is in Gods gezin.Dit Koningskind is een vereniging met leden uit diverse kerken. Hun grondslag is de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord.

 • “Iedereen is nodig”, dat geloven wij bij Dit Koningskind. Daarom ondersteunen wij mensen met een beperking en de mensen om hen heen, thuis en in de kerk.
 • Met uw financiële bijdrage kunnen wij:
 • Onvergetelijke vakanties organiseren
 • Ontmoetingen faciliteren
 • Deskundig ledenadvies geven Themabijeenkomsten organiseren
 • Zo bouwen we samen aan Gods Koninkrijk.

https://www.ditkoningskind.nl/

 

TU Kampen

 • De Theologische Universiteit is verbonden aan de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en leidt op tot predikant voor deze kerken en de Nederlands Gereformeerde kerk (NGK).
 • De Theologische Universiteit Kampen is detoonaangevende instelling voor gereformeerde theologie in hedendaagse context in West-Europa.  We zijn in Nederland de grootste speler als het gaat om nascholing en permanente educatie van predikanten.
 • Aan de universiteiten ligt altijd een aantal projecten te wachten die vanwege de kosten nu nog niet of gedeeltelijk uitgevoerd kunnen worden. Ze dragen in belangrijke mate bij aan de beoefening van gereformeerde theologie en het eigentijds vormgeven van onderwijs en onderzoek.

 https://www.tukampen.nl/

zo 6 maart – collecte voor Verre Naasten

Zondag 6 maart a.s. is de collecte bestemd voor
Verre Naasten.

De GivT app
Geven vanuit huis kan net zo eenvoudig als in de eredienst met de GivT app. Kies onze kerk uit de lijst met goede doelen, of scan de onderstaande QR code om uw gift te doen.

Via overschrijving
Als u géén gebruik maakt van de GivT app kunt u de gift direct over maken naar het rekeningnummer van de diaconie.

Het rekeningnummer is: Diaconie – NL 53 RABO 0375 8507 24

Opbrengst collecte Biddag

In Oekraïne woedt een vreselijke oorlog. Rusland heeft vanuit het noorden, oosten en zuiden een aanval gedaan op het hele land. Honderdduizenden Oekraïners zoeken een veilige plek in het westen van het land of in een van de buurlanden. Anderen kunnen vanwege armoede of ouderdom niet vluchten en hebben geen keus dan in levensgevaarlijke situaties te blijven.

Deze vreselijke situatie vraagt om gebed en steun. Steun willen we bieden door de  Biddagcollecte te besteden aan hulp voor Oekraïne. We bevelen de collecte van harte bij u aan.

zo 27 feb – collecte voor de Voedselbank Westerkwartier

Zondag 20 februari a.s. is de collecte bestemd voor de Voedselbank Westerkwartier

De GivT app
Geven vanuit huis kan net zo eenvoudig als in de eredienst met de GivT app. Kies onze kerk uit de lijst met goede doelen, of scan de onderstaande QR code om uw gift te doen.

Via overschrijving
Als u géén gebruik maakt van de GivT app kunt u de gift direct over maken naar het rekeningnummer van de diaconie.

Het rekeningnummer is: Diaconie – NL 53 RABO 0375 8507 24

Collectedoelen maart/april

De Verre Naasten

Geloof delen wereldwijd, samen met en namens kerken in Nederland- dat is de missie van DVN. Om dat te bereiken, werken ze samen met lokale keren en organisaties in het buitenland die daar volop mee bezig zijn, en het geloof delen, in woord en daad.

Inmiddels ondersteunen de Nederlandse partnerkerken allerlei programma’s van vijftig kerken en lokale instanties in ruim dertig landen wereldwijd. Dat doen zij in samenwerking met Verre Naasten. Het gaat om programma’s waarmee lokale kerken, in hun directe omgeving, in woord en daad het geloof willen delen. Dit gebeurt door middel van de volgende programma’s

 • Kerkelijk opbouwwerk
 • Missionair werk
 • Diaconale projecten
 • Training
 • Noodhulp

Ze investeren vooral in mensen en zorgen er zo voor dat -in afhankelijkheid van onze Heer- het bereik, effect en de duurzaamheid van het mission-werk zo groot mogelijk is.

https://verrenaasten.nl/

 

Evangelie en moslims

Evangelie & Moslims helpt christenen in Nederland om goede contacten met moslims op te bouwen en hen uit te nodigen Jezus Christus te leren kennen en volgen.

 • Training en toerusting Evangelie & Moslims stimuleert en ondersteunt christenen om aan moslims in ons land in woorden en daden te laten zien wie Jezus Christus is. Ze helpen kerken om moslims gastvrij uit te nodigen kennis te maken met het evangelie. Ze ondersteunen hen die tot geloof komen om Jezus te volgen.
 • Begeleiding van missionair werk: Ze ondersteunen en begeleiden christenen en kerken om moslims te ontmoeten en daarbij het licht van Christus te laten schijnen.
 • Ondersteuning van nieuwe gelovigen: Ze verbinden hen die van moslimachtergrond tot geloof komen, met een christelijke gemeente en moedigen hen aan en trainen hen om hun geloof te delen in de moslimgemeenschap.

https://evangelie-moslims.nl/

 

Leger des Heils

Het Leger des Heils doet wat het gelooft: “God dienen is mensen dienen en mensen dienen is God dienen”

Het Leger des Heils helpt mensen. Mensen met een verhaal. Mensen die meer zijn dan hun ziekte, hun verslaving, hun schulden.

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. Het Leger de Heils ondersteunt mensen die hulp nodig hebben onder andere door:

 • Ambulante begeleiding
 • Beschermd wonen
 • Buurtwerk
 • Jeugdbescherming en begeleiding
 • Opvang
 • Verslavingszorg
 • Veldwerk en soepbus

https://www.legerdesheils.nl/

 

Platform kerken Westerkwartier

Het Kerkelijk Platform Westerkwartier bestaat uit 26 kerken die zich gezamenlijk, en in samenwerking met gemeente en welzijnsorganisaties, inzetten voor: 

 • Bestrijding van eenzaamheid – Werkgroep Welzijn en Zorg
  In de gemeente Westerkwartier werken 26 kerken gezamenlijk mee aan verschillende initiatieven op het gebied van bestrijding armoede, het voorkomen en verlichten van eenzaamheid (ontmoetingsmiddagen in het Cultureel Centrum en in het Zonnehuis, “Samen aan Tafel” in de Gasthorn en seniorenmiddagen in “de Rank”) en werken aan werk.
 • Financiële hulpverlening – Stichting Noodfonds Westerkwartier
  Stichting Noodfonds Westerkwartier, kan onder voorwaarden, financiële hulp verlenen aan inwoners van de gemeente Westerkwartier.
 • Financiële begeleiding – Stichting SchuldHulpMaatje Westerkwartier
  De gecertificeerde Maatjes van SchuldHulpMaatje Westerkwartier helpen bij het op orde brengen van administratie, als men het financiële overzicht kwijt is en/of betalingsachterstanden heeft. Ook zijn de maatjes een steun in de rug tijdens de periode van schuldsanering en helpenook voor langere tijd, om een budget weer onder controle te krijgen en te houden.
 • Werk en inkomen – Stichting DeWerkplaatZ
  De vrijwilligers van DeWerkplaatZ bieden hulp bij het vinden van passend werk en het vergroten van zelfvertrouwen.

https://pkwhelpt.nl/