Erediensten

De zomervakantie komt alweer in zicht. De plannen zijn  in veel gevallen al weer gemaakt, maar ook nu zullen er gemeenteleden niet of heel kort op vakantie gaan.

Voor de erediensten is het altijd even zoeken om alles goed te kunnen regelen.

Op de vakantiezondagen van ds. Pomp (24 juli t/m 14 aug) zal er steeds een preek gelezen worden. Alleen op 31 juli is er een gastpredikant. Ds. M. van Rijswijk uit Bedum preekt dan bij ons. Deze dienst zal dan wel op de MIDDAG plaats vinden om 14.30 uur.

De overige diensten blijven staan in de morgen.

De Regiodiensten lopen nu door tot 17 juli 2022. Daarna zal er voor deze diensten een zomerpauze zijn. Op de eerste zondag van september starten de Regiodiensten weer. In elk geval tot eind van dit kalenderjaar.

Zondagmorgendienst

Zondagmorgen  a.s. gaat ds. Kanis voor in de dienst.

Deze dienst begint om 11.00 uur!!

Uit de kerkenraad

Erediensten

Ondanks de vele besmettingen lijkt het erop dat er langzamerhand weer meer mogelijk wordt. De regering heeft de meeste corona maatregelen afgeschaft met ingang van 25 februari 2022. Dat betekent dat er ook meer mogelijk is in onze erediensten.

Met ingang van komende zondag is het niet meer nodig om uw aanwezigheid aan te melden via Scipio. Er is geen beperking meer voor het aantal aanwezigen dus u bent allemaal weer hartelijk welkom.

We zijn blij dat we weer met meer mensen God en elkaar kunnen ontmoeten in de Ontmoetingskerk en zo mogen ervaren dat we als gemeente aan elkaar verbonden zijn.

De kerkzaal kan weer ‘ouderwets’ worden ingericht. Maar we houden het vak voor het orgel en naast de keuken als ‘veilige’ zone, waar mensen die dat willen nog op anderhalve meter kunnen plaats nemen.

Mondkapjes zijn niet meer verplicht en de kapstokken kunnen weer gebruikt worden.

De collecte is voorlopig nog een deurcollecte bij beide uitgangen. Eén via de collecte ‘paal’ en één fysiek via de dienstdoende diaken. Op langere termijn bekijken we wel of we dat nog kunnen aanpassen, zodat de collecte weer in de dienst plaats vindt.

De handdruk bij het begin van de dienst doen we nog even niet, dat blijft bij de knikgroet.

Tot zondag….

Dienst van Oudjaarsavond gaat niet door

Zoals elders te lezen in deze Informail is de moeder van Trudy Pomp, de schoonmoeder van onze voorganger Erik, de afgelopen week overleden. Erik kan niet voorgaan in de dienst van Oudjaarsavond en het is op deze korte termijn niet meer gelukt een preeklezer te vinden.

We verwijzen hierbij graag naar (digitale) diensten bij onze buurkerken.

Enumatil

Zuidhorn

Bedum

Grootegast

Coronamaatregelen

De cijfers die gaan over de coronabesmettingen en de cijfers vanuit de ziekenhuizen zijn al een poos aan het stijgen. Dat heeft ertoe geleid dat onze regering opnieuw een aantal maatregelen heeft meten nemen om deze pandemie te bestrijden. Als kerkenraad hebben we besproken welke gevolgen dit heeft voor de erediensten.

We hebben besloten om weer terug te gaan naar de situatie waarin we onderling anderhalve meter afstand houden. De inrichting van de kerkzaal zal weer aangepast worden naar de situatie van voor september. Dat houdt in dat we maar 60 personen welkom kunnen heten in onze erediensten. Om deel te nemen moet u zich daarom weer aanmelden via Scipio. Als er 60 mensen aangemeld zijn is het ‘vol’ en kunt u altijd nog digitaal de dienst volgen van Kerkdienst Gemist.

Daarnaast wijzen we nog op de volgende regels:

 • Bij binnenkomst moet er een mondkapje gedragen worden en dat mag af als u plaats hebt genomen. Bij vertrek mag het mondkapje weer op
 • Handen wassen/desinfecteren bij binnenkomst is gewenst.
 • Neem jassen e.d. mee naar uw zitplaats. De hal wordt niet gebruikt voor kapstokken e.d.
 • Bij het uitgaan van de kerk gaan we weer via één uitgang, waar gecollecteerd wordt

Jammer dat het weer zo moet en we hopen dat de maatregelen werken en dat dit van korte duur zal zijn.

Deze afspraken gaan in a.s. zondag.

Gemeentemaaltijd

Omdat de regels weer zijn aangescherpt hebben we ook moeten besluiten om de gemeentemaaltijd van a.s. zondag vooreerst niet door te laten gaan.

Regiodiensten

Komende zondag, 26 september, wordt de regiodienst gehouden in Oldehove. Daarna ziet de planning van de middagdiensten er als volgt uit:

Uit de kerkenraad

Versoepelingen:

Maandagavond hebben we een BM vergadering gehouden en onder meer gesproken over de erediensten in de komende tijd. Door de versoepelingen  van de corona maatregelen geldt nu het volgende:

 • De anderhalve meter regel blijft gehandhaafd. Daarom kunnen we het aantal bezoekers niet verder verhogen. Dat blijft staan op 60 plus de mensen die er moeten zijn als ambtsdragers, koster, beamer  e.d
 • De  mondkapjesplicht verdwijnt. Daar sluiten we ons bij aan. Het hoeft niet meer, maar wie dat wil mag het natuurlijk wel blijven dragen.
 • Zingen is weer toegestaan, maar er wordt verschillend mee om gegaan in het land. In de gemeente wordt daar ook verschillend over gedacht. We kiezen ervoor nog wat voorzichtig te zijn. Tot en met 22 augustus zingen we in  principe alleen het slotlied mee. De andere liederen nog even niet.
 • We volstaan voorlopig ook alleen nog met een morgendienst. Ook dat in elk geval nog t/m 22 augustus.
 • Tot de zomervakantie (t/m 4 juli) wordt de halve gemeente steeds uitgenodigd. Opgeven blijft nog nodig via Scipio. Op de vakantiezondagen van 11 juli tot 8 augustus kan iedereen zich opgeven tot de 60 bezoekers bereikt zijn. Op 15 en 22 augustus dan weer de helft van de gemeente. Zie Informail voor de kringen die aan de beurt zijn.
 • Alle diensten worden steeds digitaal uitgezonden.

 

Tentdienst:

Op 29 augustus staat de jaarlijkse  tentdienst gepland met de plaatselijke PKN. Meer informatie hierover komt later via Informail.

 

Middagdiensten:

We moeten nog afwachten hoe het verder gaat met de versoepelingen. Maar als het mogelijk is organiseren we vanaf 5 september 2021 samen met Enumatil, Grijpskerk en Oldehove ook weer gezamenlijk middagdiensten. Deze afspraak is gemaakt op het overlegvan vorige week tussen deze kerken.

Deze diensten zijn bij toerbeurt in de genoemde gemeentes. Dus eens in de vier weken inAduard. De gemeenteleden uit al die vier kerken worden dan uitgenodigd. De afspraak is dat deze diensten een ander karakter zullen hebben dan de morgendiensten.

De gezamenlijke middagdiensten houden we in eerste instantie tot eind dit jaar. Of en hoe we hier mee door gaan, hangt af van de evaluatie die we dit najaar zullen uitvoeren.

Deze middagdiensten  zullen in  alle gemeenten digitaal te volgen zijn.

 

Vakantie

Vanaf 12 juli tot 9 augustus is ds Pomp met vakantie. Tijdens de vakantie is Harriet de Haan het aanspreekpunt. Mocht er iets zijn, dan kan je contact met haar opnemen.

De kerkenraad

Uit de kerkenraad

Kerk van de toekomst

Op de kerkenraadsvergadering van afgelopen maandag hebben we uitgebreid  gesproken over één thema. Hoe ziet de kerk van de toekomst eruit?

Het hangt het er in de eerste plaats van af hoe we God zien en hoe we, in het verlengde daarvan de kerk voor ogen hebben. Je kunt God bijvoorbeeld zien als Vader. Of als Redder, als Koning, als Gastheer of als Rechter.

Als je Hem vooral ziet als Vader dan is de kerk zijn Huis. Zie je God vooral als Koning, dan wordt de kerk meer een Paleis of een Tempel. Is God voor jou vooral een Gastheer, dan is de kerk een Feestzaal. En zo zijn weer nog wel meer typeringen te maken.

Het komt er op neer dat je de kerk niet in één beeld kunt vangen.  Er zijn verschillende invalshoeken die je kunt gebruiken. En het is daarbij niet correct om meteen te denken in termen van goed of fout. Het is goed om je daarvan bewust te zijn als we nadenken over kerk zijn.

Daarnaast hebben we nagedacht over de praktijk van het kerk zijn.  We onderscheiden zes praktijken:

 • 1 Christus zien en God ontmoeten
 • 2 de kracht van genade ervaren
 • 3 heilig en toegewijd leven
 • 4 leven uit liefde gericht op de gemeenschap
 • 5 nieuwe levensstijl, als goede rentmeester
 • 6 dienstbaarheid en leiderschap

We hebben nagedacht waar dan ons zwaartepunt ligt. Wat vinden we dan vooral van belang, ook gelet op onze eigen gemeente?

We zijn het er over eens dat we bij God moeten beginnen. Het begint met: Hem zien en ontmoeten. Vandaaruit kun je dan keuzes maken en accenten leggen. Daar zullen we nog verder over doorspreken.

Het is ook van belang om als gemeente hierover in gesprek te gaan. We beraden ons nog over de vorm waarom we dit kunnen gaan doen.

Uit de kerkenraad

Voor het geval u het stembriefje nog niet hebt ingeleverd nog even de mogelijkheden: De briefjes kunnen ingeleverd worden:

 • Vrijdag 18 september tussen 19.00 en 20.00 uur in/bij de kerk.
 • Zondagmorgen 20 september voor aanvang van de dienst bij de ingang van de kerk, of bij het uitgaan na de dienst.
 • U kunt op beide momenten was- en schoonmaakartikelen inleveren voor de voedselbank.

Mocht op deze momenten niet in staat zijn uw stembriefje in te leveren dan kunt u het stembriefje ook – in een gesloten envelop- inleveren bij de kringouderling of posten in de brievenbus van de kerk. Graag op de envelop vermelden: Stembriefje. Uiteraard wel voor 20 september!

Komende zondag is er nog  een reguliere dienst. Op D.V. 27 september, 4 en 11 oktober hopen we ook het Heilig Avondmaal te vieren met de aanwezige gemeenteleden. Daarbij houden we rekening met de corona maatregelen. In deze diensten zal er ook een overdenking zijn. Volgens de richtlijnen kunnen/mogen we de viering zelf niet digitaal in beeld brengen. Tijdens de viering zal er een stilstaand beeld op de beamer te zien zijn  met muzikale omlijsting. Daarom hebben we afgesproken dat viering plaats zal vinden na de slotzegen.  Wilt u thuis het Heilig Avondmaal digitaal mee vieren dan kan dat uiteraard. Wilt dat niet dan kunt u na de slotzegen ‘afhaken’.