COLLECTEDOELEN juni, juli, augustus 2023

Stichting INLIA (in de week van de vluchteling)

INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. Wij zijn een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. Dit doen we door:

 • Bijstaan van individuele asielzoekers in nood.
 • Actief ondersteunen van lokale gemeenschappen bij het bieden van hulp aan de vreemdeling
 • Terzijde staan van burgerlijke gemeente bij het hanteren van maatschappelijke vraagstukken rondom asielzoekers in nood.
 • Een gedegen, reële lobby voor de rechtvaardige en menswaardig behandeling voor asielzoekers.

We zijn een landelijke organisatie, opgericht en gevestigd in de stad Groningen. Het aanvankelijke kleine bureau is inmiddels uitgegroeid tot vijf stichtingen met diverse activiteiten en projecten.

www.inlia.nl

 

Dit Koningskind

Dit Koningskind ondersteunt christenen bij moeiten van het leven met een beperking en inspireert en motiveert tot intensieve onderlinge verbondenheid omdat ieder mens nodig is in Gods gezin.Dit Koningskind is een vereniging met leden uit diverse kerken. Hun grondslag is de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord.

 • “Iedereen is nodig”, dat geloven wij bij Dit Koningskind. Daarom ondersteunen wij mensen met een beperking en de mensen om hen heen, thuis en in de kerk.
 • Met uw financiële bijdrage kunnen wij:
 • Onvergetelijke vakanties organiseren
 • Ontmoetingen faciliteren
 • Deskundig ledenadvies geven Themabijeenkomsten organiseren
 • Zo bouwen we samen aan Gods Koninkrijk.

https://www.ditkoningskind.nl/

 

Bibliotheekfonds TU Kampen/Utrecht

Al meer dan 75 jaar stelt het bibliotheekfonds geld beschikbaar aan de bibliotheek voor de aanschaf van boeken en tijdschriften en voor bijzondere uitgaven betreffende de bibliotheek (bijv. automatisering).

Bij de gefaseerde verhuizing van de Theologische Universiteit van Kampen naar Utrecht zal de bibliotheek pas in de laatste fase verhuizen, hopelijk direct naar een definitieve locatie. Intussen moeten uiteraard ook studenten en medewerkers in Utrecht bediend worden.

Al jaren wordt gewerkt aan het online beschikbaar stellen van publicaties door middel van licenties met uitgevers. De bibliotheek zou graag zien dat dit proces de komende jaren met kracht wordt verder gezet. Incidenteel (indien nodig en mogelijk) worden teksten gescand ten behoeve van digitale uitleen. Het digitaal beschikbaar stellen van een boek is voor de bibliotheek vaak veel duurder dan voor een particulier. Dat brengt dus extra kosten met zich mee.

Het Bibliotheekfonds, ooit kort na de Vrijmaking opgezet als Damescomité om de nieuwe bibliotheek in Kampen van boeken te voorzien, doet nu een beroep op alle kerkleden de komende jaren dit fonds extra te steunen. Zo kan de bibliotheek (digitale) boeken en publicaties beschikbaar blijven stellen aan onderzoekers, docenten, studenten en andere gebruikers van de bibliotheek.

https://tukampen.nl/bibliotheek/bibliotheekfonds/

 

Leger des Heils

Het Leger des Heils doet wat het gelooft: “God dienen is mensen dienen en mensen dienen is God dienen”

Het Leger des Heils helpt mensen. Mensen met een verhaal. Mensen die meer zijn dan hun ziekte, hun verslaving, hun schulden.

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. Het Leger de Heils ondersteunt mensen die hulp nodig hebben onder andere door:

 • Ambulante begeleiding
 • Beschermd wonen
 • Buurtwerk
 • Jeugdbescherming en begeleiding
 • Opvang
 • Verslavingszorg
 • Veldwerk en soepbus

https://www.legerdesheils.nl/