Een Bijbelse plicht van de kerk om open te blijven

Een open brief aan alle kerkleiders van Nederland

Christus is de Heer van alles. Hij is het enige ware hoofd van de kerk (Efeziërs 1:22; 5:23; Colossenzen 1:18). Hij is ook de Koning der koningen – soeverein over elke aardse autoriteit (1 Timotheüs 6:15; Openbaring 17:14; 19:16). De kerk heeft altijd onveranderlijk gestaan op die Bijbelse principes. Als Zijn volk zijn we onderworpen aan Zijn wil en geboden zoals geopenbaard in de Schrift. Daarom kunnen en willen we niet instemmen met een door de overheid opgelegd verbod op onze gemeentelijke eredienst of
andere bijeenkomsten. Naleving zou ongehoorzaamheid zijn aan de duidelijke geboden van onze Heer.

Sommigen zullen denken dat een dergelijke verklaring in strijd is met het gebod om onderworpen te zijn aan de autoriteiten zoals uiteengezet in Romeinen 13 en 1 Petrus 2. De Schrift verplicht zorgvuldige, gewetensvolle gehoorzaamheid aan de overheid en hun agenten (in de woorden van Petrus: “niet alleen hen die goed en zachtaardig zijn, maar ook aan degenen die onredelijk zijn” [1 Petrus 2:18]). Zolang de overheid zich niet bemoeit met het kerkelijk gezag, en zolang ze geen bevelen uitvaardigen die in strijd zijn met onze gehoorzaamheid aan Gods wetten, moeten we hun gezag gehoorzamen, ongeacht we het met hen eens zijn of niet. M.a.w. Romeinen 13 en 1 Petrus 2 geldt nog steeds voor ons christenen. We moeten onze burgerlijke autoriteiten gehoorzamen als machten die God Zelf heeft verordend.

De overheid heeft geen gezag in de kerk

Hoewel de overheid bekleed is met goddelijk gezag om de staat te regeren, kent geen enkele Bijbeltekst de overheid gezag toe over de kerk.

Klik hier voor het hele artikel.

A. Japenga