Eenwording NGK en GKv: wat gaat er veranderen?

Het duurt nu niet meer lang voordat de NGK en de GKv samen de Nederlandse Gereformeerde Kerken gaan vormen. Die eenwording staat gepland voor 1 mei a.s.. Je vraagt je misschien af: wat gaat er voor mij en voor onze plaatselijke kerk veranderen als het zover is? In dit artikel worden een paar praktische dingen genoemd. Niet alles komt erin aan bod. Daarom staan er onderaan dit artikel verwijzingen naar documenten die wel een volledig overzicht geven van wat er allemaal gaat veranderen en moet gebeuren.

Bij al het noodzakelijke praktische werk is het belangrijk om te beseffen dat de eenwording niet allereerst een organisatorische zaak is. Twee kerken gaan samen aan een nieuw hoofdstuk beginnen in de geschiedenis van Gods kerk. We schrijven boven dat hoofdstuk: hoopvol onderweg in Gods koninkrijk.

Nieuwe kerkorde en regelingen
Als de NGK en de GKv samen de Nederlandse Gereformeerde Kerken gaan vormen, wordt een nieuwe kerkorde van kracht. Een kerkorde is een kort document waarin is vastgelegd binnen welke kaders de kerken zich bewegen. Ze is bedoeld om vrede en recht te handhaven. Er staan bijvoorbeeld afspraken in over de binding aan belijdenisgeschriften, over de ambten, over wie er tot de gemeente behoren en over de bediening van de sacramenten. Deze hoofdlijnen zijn vervolgens uitgewerkt in allerhande concrete regelingen. De nieuwe kerkorde, die vanaf 1 mei van kracht is, biedt naast de eerder genoemde kaders aan plaatselijke kerken de ruimte om eigen keuzes te maken.

Zelfstandig blijven
Voor sommige gemeenten verandert er verder eigenlijk maar heel weinig. Als jouw kerk zelfstandig blijft, wijzigt alleen het kerkverband, het landelijke ‘netwerk’, de gemeenschap van kerken waar jullie kerk toe behoort. Alle kerken die nu nog tot het GKv-kerkverband en tot het NGK-kerkverband behoren, gaan per 1 mei aanstaande automatisch tot het verband van de Nederlandse Gereformeerde Kerken behoren, afgekort de NGK. Toch brengt ook die ogenschijnlijk kleine wijziging wel wat werkzaamheden met zich mee. Van alle kerken wordt gevraagd om (het liefst ruim) voor de eenwording een plaatselijke regeling op te stellen, waarin onder andere wordt vastgelegd hoe jullie kerk na de hereniging zal heten en wie er in jullie gemeente samen de kerkenraad vormen. Jouw kerkenraad is daar rechtstreeks over geïnformeerd.

Eén gemeente vormen
Als jouw kerk wel samengaat met een kerk of een groep kerken uit het andere kerkverband, zul je iets meer merken van de hereniging. Die heeft dan namelijk gevolgen voor onder andere het gebouw/de gebouwen die jullie gebruiken, voor de predikant(en) en kerkelijk werker(s) die aan de gemeenten verbonden is/zijn en voor de financiën. Ook kerken die eerder al samengegaan zijn en/of samenwerken met een kerk of kerken die tot een ander kerkverband behoren – denk aan de CGK of de PKN – zullen dingen moeten aanpassen als de NGK en de GKv één kerkgemeenschap gaan vormen.

Regio
Een plaatselijke kerk staat niet op zichzelf, maar werkt samen met kerken in de regio. Je merkt dat misschien doordat er geregeld een predikant die verbonden is aan een kerk uit de buurt bij jullie voorgaat, of doordat het jeugdwerk samen met een andere gemeente opgezet is. Een regionaal samenwerkingsverband gaat kortweg een regio heten. In de NGK was dat al zo, de GKv gebruikte het woord classis. De regio’s zijn opnieuw ingedeeld. Niet in alle regio’s zijn NGK-kerken aanwezig, maar vrijwel overal gaan straks de huidige NGK-kerken en GKv-kerken in nieuwe regio’s met elkaar samenwerken. Zij geven op dat niveau vorm aan de nieuwe kerkgemeenschap.

Digitale aanpassingen
Als in de naam van de website van jouw kerk nu …ngk.nl of …gkv.nl staat, en/of als jullie gebruikmaken van mailadressen met …@gkv of @ngk, moeten er op dat vlak ook dingen aangepast worden. Ogenschijnlijk blijft de afkorting voor NGK-domeinen en mailadressen gelijk; de Nederlandse Gereformeerde Kerken blijven diezelfde afkorting gebruiken. Achter de schermen moeten er echter wel instellingen worden aangepast. Deze aanpassingen worden verzorgd door LPB-media, die kerken hier rechtstreeks over informeert.

Dankbaar vieren
De praktische en organisatorische kant van de hereniging is een enorme klus. Het wérk dat de hereniging met zich meebrengt is echter niet het grote verhaal. Op een dieper niveau gebeurt er namelijk veel meer. Twee kerkgemeenschappen die in de jaren 60 van de vorige eeuw met onenigheid, soms zelfs ruziënd uit elkaar zijn gegaan – een periode die tot op de dag van vandaag bij sommige betrokkenen pijn en verdriet veroorzaakt – hebben elkaar de afgelopen jaren weer teruggevonden. Ze onderstrepen dat door daadwerkelijk de eenheid te herstellen.

Het moment van eenwording wordt dankbaar gevierd met een landelijke viering op 12 mei en in veel kerken ook op 14 mei. Voor die plaatselijke vieringen komt in maart materiaal beschikbaar, waar iedere kerk naar eigen inzicht gebruik van kan maken. Hoe die eenheid er bij jullie vervolgens uit gaat zien, wordt niet van bovenaf voorgeschreven. De kerkenraad mag daar zelf een vorm voor kiezen, en doet dat als het goed is in overleg met de gemeente en met kerken bij jullie in de buurt.

Ruim vijftig jaar lang schreven twee kerkgemeenschappen apart hun geschiedenis. Nu slaan ze beide een bladzijde om. Een nieuwe pagina verschijnt, nog leeg. Er begint er een nieuw hoofdstuk, waarin ze samen verder schrijven. Ook jouw kerk schrijft mee.

Je kunt alles lezen over de aanstaande eenwording van NGK en GKv op www.onderwegnaar1kerk.nl. Je vindt op de homepage onder andere een link naar de nieuwe kerkorde, naar de Handreiking plaatselijke uitwerking van de landelijke hereniging, en een Documentenbibliotheek waarin alle informatie bij elkaar staat die kerken rechtstreeks ontvangen of al ontvangen hebben.