Muziek

De onderstaande lijst bevat alle psalmen en gezangen die zijn vrijgegeven voor gebruik in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Toelichting

Ps 001: Welzalig wie niet volgt der bozen raad
Ps 002: Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch
Ps 003: O HEER, de tegenstand
Ps 004: Wil, als ik roep, mij antwoord geven
Ps 005: O HERE, wil mijn woorden horen
Ps 064: Behoed mij, Heer, hoor naar mijn klagen
Lb 087: Wij willen God de ere geven
Ps 006: O HERE, sla mij gade
Lb 284: O Lieve Heer, geef vrede
Ps 007: HERE mijn God, Gij hoedt mijn leven
Ps 008: HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
Lb 388
                –>Tegenstem (Ina Lohr) PDF 
                –>Tegenstem (Ina Lohr), begeleiding PDF 
                –>Voorspel met 1 instrument (Roel Sikkema) MIDI PDF 
                –>Voorspel met 1 instrument (Roel Sikkema) (Bes-versie) PDF 
Ps 009: Ik zal met heel mijn hart, o HEER
Ps 010: Waarom, o HEER, blijft U van verre staan
Ps 011: De HERE is mijn toevlucht en mijn sterkte
Ps 012: Breng redding, HEER, de vroomheid is geweken
Ps 013: Hoelang, o HEER, vergeet Gij mij
Ps 014: De dwaas zegt in zijn hart: er is geen God
Ps 053: De dwaas zegt bij zichzelf in overmoed
Ps 015: HEER, wie mag wonen in uw tent
Ps 016: Bewaar mij, HEER, mijn toeverlaat zijt Gij
Ps 017: Hoor naar een rechte zaak, o HEER
Ps 063: O God, mijn God, ik zoek uw hand
Ps 070: Haast U om mij te redden, God
Ps 018: Ik heb U lief van ganser harte, HERE
Ps 144: Gezegend zij de HEER, die t’allen tijde
Ps 019: Het ruime firmament
Ps 020: Moge de HEER u antwoord geven
Ps 021: O HEER, de koning is verblijd
Gz 101 (OK 024, Lb 229): De dag van onze vorst brak aan
Ps 022: Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij
Ps 023: De HERE wil mijn trouwe herder wezen
Ps 024: De aarde is, met al wat leeft
Ps 062: Voorwaar, ik keer mij stil tot God
Ps 095: Komt, laat ons juichen voor de HEER
Ps 111: Looft, halleluja, looft de HEER
Ps 025: ‘k Hef mijn ziel in vast vertrouwen
Lb 379
                –>Tegenstem (Jan Hildering) PDF 
                –>Tegenstem (Jan Hildering), begeleiding PDF 
Ps 026: O HERE, doe mij recht
Ps 027: God is mijn licht, mijn heil: wie zou ik vrezen
Ps 028: Ik roep tot u, mijn rots, mijn HERE
Ps 109: God die ik loof te allen tijde
Ps 029: Hemelingen, buigt u neer
Ps 030: U zal ik loven, trouwe HEER
Ps 076: Heel Juda kent Gods naam en eer
Ps 139: HEER, U doorgrondt mij van omhoog
Ps 031: Bij U, o HEER, zoek ik bescherming
Ps 071: Bij U, o HEER, berg ik mijn leven
Ps 032: Welzalig hij wiens zonde is vergeven
Ps 033: Zingt vrolijk, looft de naam des HEREN
Ps 067: De Here God zij ons genadig
Gz 100 (OK 023): De dag der kroning is gekomen
Ps 034: Ik zing voor God, de HEER
Ps 035: Twist met mijn twisters, HERE God
Ps 036: De zonde spreekt haar vleiend woord
Ps 068: De Heer staat op in majesteit
Lb 305: Waar God de Heer zijn schreden zet
Ps 037: Wees niet jaloers op hen die onrecht plegen
Ps 038: Blijf mij niet in toorn kastijden
Ps 039: Ik dacht: ik zal de rechte wegen gaan
Ps 040: Met heel mijn hart heb ik de HEER verwacht
Lb 030: Wie mat de waat’ren in zijn holle hand
Ps 041: Heil hem die den geringe helpt in nood
Ps 042: Heer, een hert in dorre streken
Ps 043: O God, kom mijn geding beslechten
Ps 044: Wij hoorden, Heer, met eigen oren
Ps 045: Hoe is mijn hart vervuld van blijde dingen
Ps 046: God is een toevlucht en een sterkte
Ps 082: God staat in ‘t midden van de goden
Ps 047: Juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt
Ps 048: De HEER is groot en hoog geëerd
Ps 049: Gij volken, overal ter wereld, hoort
Ps 050: De HEER die leeft, de God der goden spreekt
Ps 051: Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht
Ps 069: O God, verlos mij, red mij uit mijn nood
Ps 052: Waarom beroemt u zich op ‘t kwade
Lb 032: Hoe lieflijk, hoe schoon zijn de schreden
Ps 054: O God, verlos mij door uw naam
Gz 069 (OK 018): U, heilig Godslam, loven wij
Ps 055: O God, neem mijn gebed ter ore
Ps 056: Ontferm U, God, zij maken op mij jacht
Lb 095: Nu bidden wij met ootmoed en ontzag
Ps 057: Wees mij genadig, Heer, wees mij nabij
Ps 058: U die in hoogheid bent gezeten
Ps 059: Kom, Heer, mij uit de hand bevrijden
Ps 060: O God, hoe hebt U ons bedroefd
Ps 108: Mijn hart is, Heer, in U gerust
Ps 061: Wil, o God, mijn smeking horen
Ps 065: De lofzang klinkt uit Sions zalen
Ps 072: O God, wil aan de koning schenken
Ps 066: Breek, aarde, uit in jubelzangen
Ps 098: Zingt nu een nieuw lied voor de HERE
Ps 118: Laat ieder ‘s HEREN goedheid prijzen
Lb 160
Lb 166
Gz 115 (OK 037, Lb 291): Nooit kan ‘t geloof te veel verwachten
                –>Tegenstem (bron onbekend) PDF 
                –>Tegenstem (bron onbekend), begeleiding PDF 
Ps 073: Ja, God is goed voor Israël
Ps 074: Waarom, o God, verstoot U voor altijd
Ps 116: God heb ik lief, want die getrouwe HEER
                –>Tegenstem (Henk Waardenburg) PDF 
                –>Tegenstem (Henk Waardenburg), begeleiding PDF 
Ps 075: U alleen, U loven wij, ja wij loven U, o Heer
Ps 077: Roepend om gehoor te vinden
Ps 086: Hoor mij, HEER, wil antwoord zenden
Ps 078: Mijn volk, hoor toe en neem mijn leer ter ore
Ps 090: Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
Ps 079: O God, nu zijn de heidenen gekomen
Ps 080: O herder, die uw volk wilt leiden
Ps 081: Jubelt voor de Heer, juicht in uw gezangen
Ps 083: Houd U niet stil, zwijg niet, o God
Ps 084: Hoe lieflijk is uw huis, o HEER
Ps 085: Gij waart goedgunstig voor uw land, o HEER
Ps 087: Jeruzalem, de Godsstad hier beneden
Gz 073: Ik zag de hemel nieuw en nieuw de aarde
Ps 088: HEER, die mijn heil, mijn helper zijt
Ps 089: Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
Gz 139 (OK 030): Wij loven U, o God, wij prijzen uwen naam
Ps 091: Hij die op Gods bescherming wacht
Ps 092: ‘t Is goed de HEER te loven, zijn dag zij Hem gewijd
Ps 093: De HEER regeert, bekleed met majesteit
Ps 094: Verschijn in lichtglans, God der wrake
Ps 096: Zingt een nieuw lied voor God de HERE
Ps 097: De HEER alleen regeert
Ps 099: God is Koning, Hij sticht zijn heerschappij
Ps 100: Juicht, alle volken, prijst de HEER
Ps 131: O HEER, er is geen trots in mij
Ps 142: Tot God, de HERE, roep ik luid
Gz 131 (OK 038): Morgengebed: Barmhartig Vader op uw troon
                –>Tegenstem (bron onbekend) PDF 
                –>Tegenstem (bron onbekend), begeleiding PDF 
Ps 101: Ik wil, HEER, in mijn lied de zegeningen
Lb 039: Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde
Ps 102: HEER, hoor mijn gebed, laat blijken
Ps 103: Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN
Ps 104: Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht
                –>Bes-instr. partij (Jambe de Fer/Verschoor) PDF 
                –>Orgel en viool (Jambe de Fer/Verschoor) MIDI PDF 
                –>Vioolpartij (Jambe de Fer/Verschoor) PDF 
Ps 105: Looft, looft verheugd de HEER der heren
Ps 106: Looft nu den HEER, want Hij is goed
Ps 107: Looft, looft de HEER gestadig
Lb 093: Bij ‘t steken der bazuinen
Ps 110: Zo heeft de HERE tot mijn Heer gesproken
Lb 043: Die dag zal komen, brandend als een oven
Lb 119: Richt op uw macht, o Here der heirscharen
Lb 123
Ps 112: God zij geloofd en hoog geprezen
Ps 113: Prijst, halleluja, prijst den HEER
Lb 007: Het woord dat u ten leven riep
Ps 114: Toen Israël uit Egypteland ging
Ps 115: Niet ons, o HEER, maar uw naam geef de eer
Ps 117: Looft, alle volken, looft den HEER
Ps 127: Wanneer de HEER het huis niet bouwt
Ps 119: Welzalig wie de rechte wegen gaan
                –>Zetting orgel + 1 instrument (Roel Sikkema) MIDI PDF 
Ps 120: Ik riep tot God in bange dagen
Ps 121: Ik sla mijn ogen op en zie
Lb 367: Wij bidden u Gods zegen toe
                –>Tegenstem (Jan Hildering) PDF 
                –>Tegenstem (Jan Hildering), begeleiding PDF 
Ps 122: Ik was verheugd, toen men mij zei
Ps 123: Tot U, die zetelt in de hemel hoog
Ps 124: Heel Israël getuige, blij van geest
Ps 125: Wie op den HERE God vertrouwen
Ps 126: Toen God ons weer naar Sion bracht
Ps 128: Welzalig zullen wezen wie in Gods wegen gaan
Ps 129: Zij hebben immer van mijn jeugd af aan
Ps 130: Uit diepten van ellende
Ps 132: O HEER, gedenk aan Davids leed
Ps 133: Komt, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is ‘t als zonen
Ps 134: Komt allen, dienaars van de HEER
Lb 150
Lb 472
Gz 144 (NG 073): Heer God, wij allen loven U
                –>Voorspel met 1 instrument (Roel Sikkema) MIDI PDF 
                –>Voorspel met 1 instrument (Roel Sikkema) (Bes-versie) PDF 
Ps 135: Looft de HERE, prijst zijn naam
Ps 136: Looft de HEER, want Hij is goed
Ps 137: Aan Babels stromen zaten wij gevangen
Ps 138: Ik zal met heel mijn hart uw eer
Ps 140: HEER, red mij van de boze mensen
Gz 176a (OK 001): De Tien Woorden: Gedenk o volk, met heilig beven
Ps 141: U, HEER, roep ik, U geldt mijn smeken
Ps 143: O HERE, hoor naar mijn gebeden
Ps 145: Mijn God en Koning, aller vorsten Heer
Ps 146: Ik wil zingen al mijn dagen
Ps 147: Lof zij den HEER, goed is het leven
Ps 148: Looft, halleluja, looft de HEER
Ps 149: Halleluja! Gij, volk des HEREN
Ps 150: Looft de HEER uw God alom
Lb 001: God heeft het eerste woord
                –>Tienerkoor Groot Hallel en Rejoice / Edwin Velvis / Sietze de Vries
Lb 003
Lb 235
Gz 079 (OK 013): Hoe zal ik Hem bezingen
                –>Tempo Tactus minor langzaam MIDI 
Lb 006: Ik zing voor de Heer en ik prijs zijn gezag
Lb 008: Gij hemel en aarde, doet open uw oor
Lb 009: Mijn hart verheugt zich zeer
Gz 047 (OK 007, Lb 066): De lofzang van Maria: Mijn ziel verheft Gods eer
                –>Tempo Tactus minor MIDI 
Lb 010
Lb 269
Lb 013a: D’Almachtige is mijn Herder en Geleide
Lb 013b: D’Almachtige is mijn Herder en Geleide
Lb 114: Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen
                –>LvK 114 Samenzang Amersfoort / Peter Sneep
Lb 014: De Heer is mijn Herder
Lb 015: Loof nu, mijn ziel, de Here
                –>LvK 15 Samenzang Berkel en Rodenrijs / Jaap Zwart jr.
                –>Tempo snelle Tactus proportionatus MIDI 
Lb 016
Lb 210
Lb 019: Uit angst en nood stijgt mijn gebed
Lb 020: Laat ons nu vrolijk zingen!
                –>LvK 20 Samenzang Zuidhorn / Sietze de Vries
Lb 021: Alles wat adem heeft love de Here
                –>LvK 21 Geref. Drachtster Mannenkoor / Bert Duijst / Sietze de Vries
Lb 023: Het zal zijn in het laatste der tijden
                –>LvK 23 Samenzang Hasselt / David de Jong
Lb 026: Daar is uit ‘s werelds duistre wolken
Lb 027: De Heer richt op zijn berg een tafel aan
Lb 028: Wij hebben een sterke stad
                –>Tienerkoor Groot Hallel en Rejoice / Edwin Velvis / Sietze de Vries
Lb 034: Om Sions wil zwijg ik niet stil
                –>LvK 34 Kleinkoor “Magnificus” Hasselt / Henk Veenstra / David de Jong
Lb 042: Verheug u, gij dochter van Sion
Lb 249
Gz 141 (OK 035, Lb 044): Dankt, dankt nu allen God
                –>Tegenstem (Jan Hildering) PDF 
                –>Tegenstem (Jan Hildering), begeleiding PDF 
Lb 048: O onze Vader, trouwe Heer
Lb 050
Lb 321
Gz 036 (OK 005): Het gebed des Heren: O allerhoogste Majesteit
Gz 037: Hoor, onze Vader, hoor ons aan
                –>Tempo Tactus major MIDI 
Lb 058: De schapen alle honderd
                –>LvK 58 Young Voices Putten / Gerri de Glint / David de Jong
Lb 063: De Heer verschijnt te middernacht
Lb 218
Lb 319: Looft God, die zegent al wat leeft
                –>Collegium Vocale Reformatum / Noordn. Voc. Ens. / Jan Pranger / Sietze de Vries
                –>LvK 319 Geref. Gem. Koor Bunschoten-Sp. / Geert Westerhof / Peter Sneep
Lb 067
Lb 187
Gz 048 (OK 008): De lofzang van Zacharias: Lof aan de God van Israël
                –>Tempo snelle Tactus major MIDI 
Gz 052 (OK 009, Lb 068): De lofzang van Simeon: Zo laat Gij, Heer, uw knecht
Lb 070: De laatsten worden de eersten
Lb 072
Lb 386
Gz 134 (OK 039): Avondgebed: O grote Christus, eeuwig licht
Lb 075: U kennen, uit en tot U leven
Lb 078: Laat me in U blijven, groeien, bloeien
Lb 429: Wie maar de goede God laat zorgen
                –>Orgel en viool (Leen Verschoor) PDF 
                –>Tegenstem (Georg Neuman) PDF 
                –>Tempo Tactus proportionatus MIDI 
                –>Vioolpartij (Leen Verschoor) PDF 
Lb 076: Zie hoe de mensen heengaan
Lb 077: De Trooster komt
Lb 090: Is God de Heer maar voor mij
Lb 341: Gij hebt uw woord gegeven
                –>LvK 090 Geref. Kamerkoor “Cantiamo” Rotterdam / Luuk Ensing / Jaap Zwart jr.
Lb 091: Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen
Lb 092: Al kon ik alle talen spreken
                –>LvK 92 Gemeentekoor Rotterdam-Centrum / Dirk Zwart / Jaap Zwart jr.
Lb 096: Wordt krachtig in de Heer
Lb 098: Verblijdt u in de Heer te allen tijd
Lb 102: God heeft vanouds gesproken
Lb 103: De heiligen ons voorgegaan
                –>Collegium Vocale Reformatum / Noordn. Voc. Ens. / Jan Pranger / Sietze de Vries
Lb 106: Het einde aller dingen is nabij
                –>LvK 106 Samenzang Amersfoort / Peter Sneep
Lb 107: Wie zich hovaardig heffen
Lb 126: Verwacht de komst des Heren
Gz 169: Van God nooit losgekomen
                –>LvK 107 Samenzang Zuidhorn / Sietze de Vries
Lb 109: Hoor een heilig koor van stemmen
Lb 110: Het Lam, voor ons op aard’ geslacht
Lb 115: Die op de troon zat zeide
Lb 288: Eens komt de grote zomer
                –>Tempo Tactus minor langzaam MIDI 
Lb 117
Lb 234: Al heeft Hij ons verlaten
                –>Samenzang Bedum / Sietze de Vries
Lb 120: Heft op uw hoofden, poorten wijd
Lb 122: Kom tot ons, de wereld wacht
                –>LvK 122 Geref. Kamerkoor Amersfoort / Jannes Munneke / Peter Sneep
Lb 124: Nu daagt het in het oosten
Lb 423: Ach, blijf met uw genade
                –>LvK 423 Jongerenkoor “Dox” / Nellie Bolhuis
                –>Tempo Tactus minor langzaam MIDI 
Lb 125: O kom, o kom, Immanuël
                –>LvK 125 Div. mannenkoren + Young Voices / David de Jong
Lb 127: Gaat stillen in den lande
                –>LvK 127 Geref. Kamerkoor “Cantiamo” Rotterdam / Luuk Ensing / Jaap Zwart jr.
Lb 128
Gz 030: Ik breng een rechter aan het licht
Gz 080 (NG 044): O Heiland, open wijd de poort
Lb 130: De nacht is haast ten einde
Gz 066 (NG 038): Het zaad zal vruchten dragen
                –>Melodie (eenstemmig) MIDI 
Lb 131
Lb 263
Lb 132: Er is een roos ontloken
Lb 133
Gz 081 (OK 012, Lb 146): Dit is de dag, die God ons schenkt
                –>Tegenstem (Jan Hildering) PDF 
                –>Tegenstem (Jan Hildering), begeleiding PDF 
Lb 134: Eer zij God in onze dagen
Lb 135: Hoor, de englen zingen de eer
Lb 136: Hoort gij de eng’len zingen
Lb 138: Komt allen tezamen
Lb 139: Komt, verwondert u hier, mensen
Lb 140: Prijs de Heer die herders prijzen
                –>Tempo snelle Tactus proportionatus MIDI 
                –>Tienerkoor Groot Hallel en Rejoice / Edwin Velvis / Sietze de Vries
Lb 142: U Jezus Christus loven wij
Lb 145
Gz 085 (NG 048): Weet jij waarom Jezus hier op aarde kwam
Lb 148: Wees wellekom, Immanuël
Lb 157
Lb 152: Een Kind geboren te Bethlehem
                –>Noordned. Vocaal Ensemble / Jan Pranger / Sietze de Vries
                –>Tempo snelle Tactus proportionatus MIDI 
Lb 168
Lb 437: Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht
Lb 169: Zingt nu de Heer, stemt allen in
Lb 402: Verheugt u, christenen, tesaam
                –>LvK 169 Kleinkoor “Magnificus” Hasselt / Henk Veenstra / David de Jong
Lb 173
Gz 125 (NG 065): Alles in allen zult Gij voor ons zijn
                –>Gemeentekoor Rotterdam-Centrum / Dirk Zwart / Gerben Mourik
Lb 174
Lb 285: Geef vrede, Heer, geef vrede
Lb 363
                –>Noordned. Vocaal Ensemble / Jan Pranger / Sietze de Vries
Lb 175: O wij arme zondaars
                –>LvK 175 Jongenskoor Dalfsen / Henk Ophoff / David de Jong
                –>Tempo Tactus major MIDI 
Lb 177: Leer mij, O Heer, uw lijden recht betrachten
Lb 180
Lb 181: Noem de overtreding mij, die Gij begaan hebt
Lb 178: Jezus, om uw lijden groot
                –>LvK 178 Young Voices Putten / Gerri de Glint / David de Jong
Lb 179: Wie heeft op aard de prediking gehoord
Lb 182
Lb 360: Heer, wij komen vol verlangen
Gz 089 (OK 014): Jezus, leven van mijn leven
                –>Tegenstem (Jan Hildering) PDF 
                –>Tegenstem (Jan Hildering), begeleiding PDF 
Lb 183: O hoofd vol bloed en wonden
Lb 188: O Lam van God, onschuldig
Lb 189: Mijn Verlosser hangt aan ‘t kruis
                –>Noordned. Vocaal Ensemble / Jan Pranger / Sietze de Vries
Lb 195
Lb 366
Lb 200
Lb 209: Nu moet gij allen vrolijk zijn
                –>Tempo snelle Tactus proportionatus MIDI 
Lb 201: O dag van de verrijzenis
Lb 203: Die in den dood gebonden lag
Lb 205
Gz 092 (OK 021): Nu triomfeert de Zoon van God
                –>Praetorius MIDI PDF 
                –>Tempo Tactus proportionatus MIDI 
Lb 207: Hoort aan, gij die Gods kindren zijt
                –>LvK 207 Samenzang Hasselt / David de Jong
Lb 208: De Heer is waarlijk opgestaan
Gz 096 (NG 053): Echt waar, de Heer is opgestaan
                –>LvK 208 Samenzang Amersfoort / Harry van Wijk
                –>Noordned. Vocaal Ensemble / Jan Pranger / Sietze de Vries
                –>Tempo snelle Tactus proportionatus MIDI 
Lb 213: Lof zij God in de hoogste troon
                –>Collegium Vocale Reformatum / Noordn. Voc. Ens. / Jan Pranger / Sietze de Vries
                –>LvK 213 Gemeentekoor Rotterdam-Centrum / Dirk Zwart / Jaap Zwart jr.
                –>Tempo Tactus proportionatus MIDI 
Lb 214: O morgen van verblijden
Lb 215: Christus, onze Heer, verrees
                –>LvK 215 Jongerenkoor “Coram Deo” Rotterdam / Renate Algera / Jaap Zwart jr.
Lb 217: Jezus leeft en ik met Hem
Lb 436: Jezus neemt de zondaars aan
Gz 094 (OK 020): In het vroege morgenlicht
Lb 221: Wees gegroet, gij eersteling der dagen
Lb 476: Eeuwig Woord, U willen wij bezingen
Gz 108 (OK 041, Lb 257): Halleluja, eeuwig dank en ere
Lb 222: Jezus is ons licht en leven
Lb 225: Zingt voor de Heer een nieuw gezang
                –>Tienerkoor Groot Hallel en Rejoice / Edwin Velvis / Sietze de Vries
Lb 228: Ten hemel opgevaren is
                –>Noordned. Vocaal Ensemble / Jan Pranger / Sietze de Vries
Lb 231
Gz 068 (OK 025): Wij knielen voor uw zetel neer
Lb 239
Lb 318
Lb 337
Gz 103 (OK 027): O, Schepper, Geest, woon in uw kerk
                –>Tempo Tactus major MIDI 
Lb 240: Kom, Heilige Geest, Here God!
Lb 241: Nu bidden wij de Heilige Geest
                –>LvK 241 Samenzang Berkel en Rodenrijs / Jaap Zwart jr.
Lb 244
Lb 262: ‘Op, waakt op!’, zo klinkt het luide
Lb 267: Zalig, die in Christus sterven
                –>Samenzang Bedum / Sietze de Vries
                –>Tempo Tactus minor langzaam MIDI 
Lb 245: Geest uit de Hemel neergedaald
Lb 247
Lb 369
Lb 252: Wat zijn de goede vruchten
                –>Tempo Tactus minor langzaam MIDI 
Lb 253: O zalig licht, Drievuldigheid
Lb 298
Lb 466
Gz 106 (OK 028, Lb 254): God in den hoog’ alleen zij eer
Gz 107 (OK 029, Lb 255): Ere zij aan God, de Vader
                –>Tegenstem (Henry Smart) PDF 
Lb 259
Gz 109 (OK 019): Halleluja, lof zij het Lam
Lb 260: Stad Jeruzalem verheven
Lb 270: Eenmaal, wanneer mijn uur zal slaan
Lb 271: Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig
                –>LvK 271 Proj.koor Krimpen a/d IJssel / Francisca van Vlught / Jaap Zwart jr.
Lb 272: Midden in het leven zijn wij
Lb 279: Het duurt niet lang meer tot de tijd
Lb 281: Jezus zal heersen waar de zon
Gz 105: In vuur en vlam zet ons de Geest
                –>LvK 281 Meisjeskoor Greydanus College Zwolle / Bert Duijst / David de Jong
Lb 287: Waartoe geploegd, als ‘t zaad
Lb 289: Morgenglans der eeuwigheid
Lb 290: Er is een land van louter licht
                –>LvK 290 Meisjeskoor Greydanus College Zwolle / Bert Duijst / David de Jong
Lb 293: Wat de toekomst brengen moge
Gz 162 (NG 083): ‘k Heb geloofd en daarom zing ik
Lb 294: Laat komen, Heer, uw rijk
                –>LvK 294 Samenzang Amersfoort / Peter Sneep
Lb 295
Gz 154 (NG 078): Ach, wat moet ik toch beginnen
Lb 296: Ik kom met haast, roept Jezus’ stem
Lb 432: Wat God doet, dat is welgedaan
                –>Collegium Vocale Reformatum / Jan Pranger / Sietze de Vries
Lb 297: Toch overwint eens de genade
Lb 314:
Lb 440: Ik heb de vaste grond gevonden
Lb 299: Voor alle heilgen in de heerlijkheid
                –>LvK 299 Jongenskoor Dalfsen / Henk Ophoff / David de Jong
Lb 300: Eens, als de bazuinen klinken
                –>LvK 300 Geref. Drachtster Mannenkoor / Bert Duijst / Sietze de Vries
Lb 302
Lb 425
Lb 303
Gz 119 (OK 032): De kerk van alle tijden
Lb 304
Gz 118 (OK 031): God is getrouw, zijn plannen falen niet
                –>Tegenstem (Bert Duijst) PDF 
Lb 310: Bewaar ons Here, bij uw woord
Lb 313
Gz 121 (NG 062): God, die was en is en komt
Lb 316: Blijf bij ons, Jezus, onze Heer
Lb 317
Lb 426
Lb 451
Gz 102a (OK 026a): Ja, de Trooster is gekomen (ritmisch)
                –>Tempo Tactus proportionatus MIDI 
Lb 320: Zingt een nieuw lied voor God de Here
Lb 415
Gz 129: Lof zij de Heer, Hij noemt bij name
                –>Tempo Tactus major (iets langzamer vanwege zingbaarheid) MIDI 
Lb 322
Lb 335: Heer van uw kerk
                –>LvK 335 Gemeentekoor Rotterdam-Centrum / Dirk Zwart / Jaap Zwart jr.
                –>Orgel en fluit of viool (Leen Verschoor) PDF 
                –>Viool of fluit (Leen Verschoor) PDF 
Lb 324: Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here
Lb 327: Heer Jezus, o Gij dageraad
                –>LvK 327 “Frau Musica” A’foort / Anton Pauw / Harry van Wijk
Lb 328: Here Jezus, om uw woord
Lb 334
                –>LvK 328 Schoolkoor Greydanus College Zwolle / Bert Duijst / David de Jong
Lb 332: Heer Jezus, Gij die als een kind
Lb 336: Zie hier de kindren tot U komen
Lb 338: O God, die naar uw strenge wet
Lb 350: God, die leven hebt gegeven
                –>Tienerkoor Groot Hallel en Rejoice / Edwin Velvis / Sietze de Vries
Lb 354: God zij gezegend! Laat ons dank bewijzen
Lb 356: O leid mijn blindheid bij de hand
Lb 358: Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet
Lb 392: Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt
                –>Tegenstem (William Henry Monk) PDF 
Lb 365: De zonden zijn vergeven
Lb 389
Lb 368: Als God ons huis zijn gunst onthoudt
Lb 371
Lb 372
Lb 374: De zon gaat op in gouden schijn
                –>LvK 374 Young Voices Putten / Gerri de Glint / David de Jong
Lb 380: Ontwaak, o mens, de dag breekt aan
Lb 381: Het nieuwe daglicht staat ons borg
                –>LvK 380 Geref. Gem. koor Grootegast / Menno Kooistra / Sietze de Vries
Lb 382: God die het al geschapen heeft
Lb 384: Verzonken is het licht der zon
Lb 387: O Heer mijn God, ook deze nacht
                –>Collegium Vocale Reformatum / Jan Pranger / Sietze de Vries
Lb 393: De dag, door uwe gunst ontvangen
                –>LvK 393 Collegium Vocale Reformatum / Jan Pranger / Sietze de Vries
Lb 396: Het oude jaar is nu voorbij
Lb 397: O God, die droeg ons voorgeslacht
                –>LvK 397 Div. mannenkoren + Young Voices / David de Jong
Lb 401
Gz 142 (OK 033): Een vaste burcht is onze God (ritmisch)
                –>Tempo Tactus major MIDI 
Lb 403: Wat mijn God wil geschied’ altijd
Lb 404: U Here Jezus roep ik aan
Lb 407: Christus mijn Heer, op U alleen
Lb 408: Nu laat ons God de Here
Lb 409: Laat ons de Heer lofzingen
                –>LvK 409 Cantorij TU Kampen / Bert Duijst / David de Jong
Lb 424: Loof overal, loof al wat adem heeft
Lb 427: Beveel gerust uw wegen
Lb 434: Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
Lb 435: O verbreker aller banden
                –>LvK 435 Samenzang Zuidhorn / Sietze de Vries
Lb 442: Jezus, ga ons voor
Lb 444: Grote God wij loven u
Lb 448: Soms groet een licht van vreugde
Lb 449
Gz 155 (OK 017): God enkel licht
Lb 456: Zegen ons, Algoede
Lb 457: Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
Lb 459: Door de nacht van strijd en zorgen
                –>LvK 459 Geref. Kamerkoor “Cantiamo” Rotterdam / Luuk Ensing / Jaap Zwart jr.
Lb 460: Looft de Koning, heel mijn wezen
                –>LvK 460 Cantorij TU Kampen / Bert Duijst / David de Jong
Lb 465: Van U zijn alle dingen
Lb 470: Wat vlied’ of bezwijk’, getrouw is mijn God
                –>LvK 470 Jongerenkoor “Dox” / Nellie Bolhuis / Sietze de Vries
Lb 473: Neem mijn leven, laat het, Heer
Lb 477: Geest van hierboven
                –>LvK 477 Geref. Vocaal Ensemble / Henk Valk / Sietze de Vries
                –>Tempo snelle Tactus proportionatus MIDI 
Lb 479: Aan U behoort, o Heer der heren
                –>LvK 479 Collegium Vocale Reformatum / Jan Pranger / Sietze de Vries
Lb 481: O Grote God die liefde zijt
                –>LvK 481 Schoolkoor Greydanus College Zwolle / Bert Duijst / David de Jong
                –>Tempo Tactus proportionatus MIDI 
Lb 487
Gz 174 (NG 090): Zo vriendelijk en veilig als het licht
                –>Gemeentekoor Rotterdam-Centrum / Dirk Zwart / Gerben Mourik
                –>Sietze de Vries PDF 
Gz 001 (NG 001): In het begin lag de aarde verloren
                –>Zangklassen “Toonkunst” / kweekschool “de Klokkenberg” Nijmegen / Wim ter Burg
Gz 002 (NG 002): Het water steeg wel hoog
                –>Zangklassen “Toonkunst” / kweekschool “de Klokkenberg” Nijmegen / Wim ter Burg
Gz 003 (NG 003): Abraham, Abraham
                –>Zangklassen “Toonkunst” / kweekschool “de Klokkenberg” Nijmegen / Wim ter Burg
Gz 004 (NG 004): Jozef zoekt zijn grote broers
                –>Zangklassen “Toonkunst” / kweekschool “de Klokkenberg” Nijmegen / Wim ter Burg
Gz 005 (NG 005): Klein, klein kindje
                –>Zangklassen “Toonkunst” / kweekschool “de Klokkenberg” Nijmegen / Wim ter Burg
Gz 006 (NG 006): Met Mozes zijn wij meegegaan
                –>Zangklassen “Toonkunst” / kweekschool “de Klokkenberg” Nijmegen / Wim ter Burg
Gz 007 (NG 007): De koning van Egypteland
                –>Jan Spijker PDF 
                –>Zangklassen “Toonkunst” / kweekschool “de Klokkenberg” Nijmegen / Wim ter Burg
Gz 008 (NG 008): Zomaar te gaan met een stok in je hand
                –>Zangklassen “Toonkunst” / kweekschool “de Klokkenberg” Nijmegen / Wim ter Burg
Gz 009: Wees eerlijk, doe de mensen recht
Gz 010: De HEER zegene u
Gz 011: Hoor Israël, de Here
Gz 012 (NG 009): Jericho
                –>Zangklassen “Toonkunst” / kweekschool “de Klokkenberg” Nijmegen / Wim ter Burg
Gz 013 (NG 010): Ik zing u van een herderszoon
Gz 014 (NG 011): De grote mensen durven niet
Gz 015: Geloofd zijt Gij, God onze Heer
Gz 016: Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam
Gz 017 (NG 012): Wie is God behalve onze Heer
                –>Gemeentekoor Rotterdam-Centrum / Dirk Zwart / Gerben Mourik
                –>Melodie (eenstemmig) MIDI 
Gz 018: Naar U gaat mijn verlangen, Heer
Gz 019 (NG 013): Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte
                –>Gemeentekoor Rotterdam-Centrum / Dirk Zwart / Gerben Mourik
                –>Melodie (eenstemmig) MIDI 
Gz 020: Alle einden der aarde aanschouwen
Gz 021: Mijn God zijt Gij, U wil ik danken
Gz 022: Uw woord omvat mijn leven
Gz 023: Uw Woord is een lamp voor mijn voet
Gz 024: Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap
Gz 025: Vol tranen zien wij hoe de tijd
Gz 026: Alles wat adem heeft love de Heer
Gz 027 (NG 014): De mensen die gaan in het duister
Gz 028 (NG 015): Eens zal er vrede zijn
Gz 029: Troost, troost mijn volk! Zo zegt uw God
Gz 031 (NG 016): Daar komt een man uit Anatot
                –>Sietze de Vries PDF 
                –>Zangklassen “Toonkunst” / kweekschool “de Klokkenberg” Nijmegen / Wim ter Burg
Gz 032: Het is Gods goedheid en geduld
Gz 033 (NG 017): Jona heeft God wel verstaan
                –>Zangklassen “Toonkunst” / kweekschool “de Klokkenberg” Nijmegen / Wim ter Burg
Gz 034 (NG 018): Al zou de vijgeboom niet bloeien
                –>Melodie (eenstemmig) MIDI 
Gz 035 (NG 019): De wijzen, de wijzen
Gz 038 (NG 020): Zoek eerst het koninkrijk van God
Gz 039: Als je bidt zal Hij je geven
Gz 040 (NG 021): Welkom, welkom, koning Jezus
                –>onbekend? PDF 
                –>Willem Vogel PDF 
Gz 041 (NG 022): Buiten de poort heeft Jezus geleden
                –>Henk Ophoff PDF 
Gz 042 (NG 023): De Koning zond zijn knechten
Gz 043 (NG 024): Met lampen voor het feest gereed
                –>Gemeentekoor Rotterdam-Centrum / Dirk Zwart / Gerben Mourik
Gz 044 (NG 025): De Heer is waarlijk opgestaan
                –>Zangklassen “Toonkunst” / kweekschool “de Klokkenberg” Nijmegen / Wim ter Burg
Gz 045 (NG 026): Laat de kind’ren tot Mij komen
                –>1 Bes-instrument (Leen Verschoor) PDF 
                –>Begeleiding met 1 Bes-instrument (Leen Verschoor) PDF 
                –>Zangklassen “Toonkunst” / kweekschool “de Klokkenberg” Nijmegen / Wim ter Burg
Gz 046 (NG 027): Maria heeft aan Jezus
                –>Gemeentekoor Rotterdam-Centrum / Dirk Zwart / Gerben Mourik
                –>Henk Ophoff PDF 
                –>Melodie (eenstemmig) MIDI 
Gz 049 (NG 028): Glorie aan God in de hoogste hemel
                –>Melodie (eenstemmig) MIDI 
Gz 050 (OK 011): Ere zij God
Gz 051: O hemels licht dat mijn bestaan doorschijnt
Gz 053 (NG 029): In de lente van mijn leven
                –>Melodie (eenstemmig) MIDI 
Gz 054 (NG 030): Door de poort van Naïn gaat
Gz 055 (NG 031): Er is geen plaats, er is geen plaats
                –>Zangklassen “Toonkunst” / kweekschool “de Klokkenberg” Nijmegen / Wim ter Burg
Gz 056: Bij de Jakobsbron
Gz 057 (NG 032): Ik ben het levensbrood
                –>Dirk Zwart PDF 
                –>Gemeentekoor Rotterdam-Centrum / Dirk Zwart / Gerben Mourik
Gz 058 (NG 033): Jezus zegt: blijf niet alleen
                –>Gemeentekoor Rotterdam-Centrum / Dirk Zwart / Gerben Mourik
Gz 059 (NG 034): Ik ben de goede herder
Gz 060 (NG 035): Lazarus van Betanië
                –>Gemeentekoor Rotterdam-Centrum / Dirk Zwart / Gerben Mourik
                –>Sietze de Vries PDF 
Gz 061: Nu legt Gij in de paaszaal
Gz 062 (NG 036): Ik ben de weg, zo zegt de Heer
                –>Dirk Zwart PDF 
Gz 063: Ik ben de wijnstok
Gz 064 (NG 037): Vrede zij u
Gz 065: Wij weten dat God alles keert
Gz 067 (NG 039): Jezus heeft het hemelleven
                –>Gemeentekoor Rotterdam-Centrum / Dirk Zwart / Gerben Mourik
                –>Jan Spijker PDF 
                –>Jannes Munneke PDF 
                –>Melodie (eenstemmig) MIDI 
Gz 070: Gij dienaars van Hem, die alles regeert
Gz 071 (NG 040): De lof en de heerlijkheid
Gz 072 (NG 041): Jeruzalem is hemels
                –>Melodie (eenstemmig) MIDI 
Gz 074 (NG 042): Als een bruid op haar mooist
                –>Jan Spijker PDF 
Gz 075 (NG 043): Nu gaan de bloemen nog dood
                –>Gemeentekoor Rotterdam-Centrum / Dirk Zwart / Gerben Mourik
                –>Zangklassen “Toonkunst” / kweekschool “de Klokkenberg” Nijmegen / Wim ter Burg
Gz 076: En de Geest en de bruid zeggen: Kom!
Gz 077: Een engel zegt Maria aan
Gz 078 (OK 010): Hoe zal ik U ontvangen
Gz 082 (NG 045): Blaas de bazuin en sla de trom
Gz 083 (NG 046): Vrolijk zingen wij ons lied
Gz 084 (NG 047): Wees stil en kom wat dichterbij
                –>?? MIDI 
Gz 086 (NG 049): Wij trekken in een lange stoet
                –>?? MIDI 
Gz 087 (NG 050): Waar is een rustpunt in de nacht
Gz 088 (NG 051): Uw opgang naar Jeruzalem
                –>Dirk Zwart MIDI PDF 
Gz 090 (OK 015): Ontsluit, o Heer, voor U ons hart
Gz 091 (OK 016): In het kruis zal ‘k eeuwig roemen
Gz 093: Christus in het graf geborgen
Gz 095 (NG 052): Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
                –>Begeleiding met 1 Bes-instrument (Leen Verschoor) PDF 
                –>Begeleiding met 1 instrument (Leen Verschoor) PDF 
                –>Gemeentekoor Rotterdam-Centrum / Dirk Zwart / Gerben Mourik
Gz 097 (NG 054): In alle vroegte
                –>Dirk Zwart MIDI PDF 
Gz 098 (NG 055): Nu graf en steen getuigen
Gz 099 (NG 056): U zij de glorie, opgestane Heer
                –>Gemeentekoor Rotterdam-Centrum / Dirk Zwart / Gerben Mourik
Gz 102b (OK 026b): Ja, de Trooster is gekomen (hele noten)
Gz 140 (OK 036): Alle roem is uitgesloten
Gz 104: Dit is de dag, dit is het uur
Gz 110 (NG 057): Alles, alles is gelegen
                –>Henk Ophoff PDF 
Gz 111 (NG 058): Jezus leeft in eeuwigheid
Gz 112 (NG 059): O God die ons uit stof formeerde
                –>Gemeentekoor Rotterdam-Centrum / Dirk Zwart / Gerben Mourik
                –>Luuk Sikkema PDF 
Gz 113: Alle mensen moeten sterven
Gz 114 (OK 022): Jezus is mijn toeverlaat
Gz 116 (NG 060): O koning, hoor uw onderdaan
                –>Henk Ophoff PDF 
Gz 117 (NG 061): Woord van de schepping, kom terug op aarde
                –>Gemeentekoor Rotterdam-Centrum / Dirk Zwart / Gerben Mourik
                –>Henk Ophoff PDF 
Gz 120: Dat uw ogen nacht en dag
Gz 122: Kom uit de hemel tot ons neer
Gz 123 (OK 002): De Apost. Geloofsbel.: ‘k Geloof in God de Vader, die uit niets
                –>Tempo halve noot = 80 mm MIDI 
Gz 124 (NG 064): Jouw leven staat aan het begin
Gz 126 (NG 066): Kom, wenkt de bruidegom
                –>Henk Ophoff PDF 
Gz 127: Heer, wij gedenken hier uw dood
Gz 128 (NG 067): Als het lam wordt gegeten
                –>Dirk Zwart (Paasoratorium) MIDI PDF 
Gz 130 (NG 068): Toen God de wereld gemaakt had
Gz 132 (NG 069): Dank u voor deze nieuwe morgen
Gz 133 (NG 070): De dag gaat open voor het Woord des Heren
                –>Gemeentekoor Rotterdam-Centrum / Dirk Zwart / Gerben Mourik
                –>Jan Spijker PDF 
Gz 135 (NG 071): Stilte over alle landen
Gz 136: Wees bij ons, wees ons een geleide
Gz 137 (OK 040): ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen
Gz 138 (NG 072): Heer, laat het licht zijn om ons heen
                –>Sietze de Vries PDF 
Gz 143 (OK 034): Een vaste burcht is onze God (hele noten)
Gz 145 (NG 074): Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam
                –>Gemeentekoor Rotterdam-Centrum / Dirk Zwart / Gerben Mourik
Gz 146 (NG 075): Komt, laat ons vrolijk zingen
Gz 147 (NG 076): Maak muziek voor God de Vader
Gz 148: Zie de zon, zie de maan
Gz 149 (NG 077): Zie ik sterren aan de hemel staan
Gz 150: Heer Jezus, duizend vragen
Gz 151: Wanneer ik zoek naar woorden
Gz 152: Wat brengt een mens het zwoegen op
Gz 153: Zoals een arm, vertroostend om mij heen
Gz 156 (NG 079): Heer, ik kom tot U
                –>Gemeentekoor Rotterdam-Centrum / Dirk Zwart / Gerben Mourik
Gz 157 (NG 080): Vader, vol van vrees en schaamte
Gz 158: Als een hert dat verlangt naar water
Gz 159: God die alles maakte
Gz 160 (NG 081): Groot is uw trouw o Heer
Gz 161 (NG 082): Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta
                –>Gemeentekoor Rotterdam-Centrum / Dirk Zwart / Gerben Mourik
Gz 163 (NG 084): Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser
Gz 164: Jezus vol liefde
Gz 165 (NG 085): Machtig God, sterke Rots
                –>Gemeentekoor Rotterdam-Centrum / Dirk Zwart / Gerben Mourik
Gz 166 (NG 086): Op bergen en in dalen
Gz 167 (NG 087): Samen in de naam van Jezus
Gz 168 (NG 088): ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Gz 170 (NG 089): Vaste rots van mijn behoud
Gz 171: Wees stil voor het aangezicht van God
Gz 172: Wij zingen God ter ere
Gz 173: Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon
Gz 175/182p: Amen (Pieter Deddens)
                –>Pieter Deddens (gemeente) PDF 
                –>Pieter Deddens (orgelbegeleiding) MIDI PDF 
Gz 175a-e: Votum en vrede-/zegengroet
Gz 176b: De Tien Woorden: Wij kiezen voor de vrijheid
Gz 177 (OK 006): Gebed voor de prediking: Hoor, trouwe Vader, ons gebed
Gz 178 (NG 063): U, Vader van het licht, U prijzen wij
                –>Frederikus G. aan het Rot PDF 
Gz 179a (OK 003): De Ap. Geloofsbel.: Ik Geloof in God de Vader (van Westering)
                –>Tempo Tactus minor langzaam MIDI 
Gz 179b (OK 004): De Ap. Geloofsbel.: Ik Geloof in God de Vader (Straatsburg)
                –>Tempo Tactus major MIDI 
Gz 180a: De geloofsbel. van Nicea: Ik geloof in één God
Gz 180b: De geloofsbel. van Nicea: Ik geloof in één God
Gz 181a: Onze Vader (Paul Schollaert)
Gz 181b: Onze Vader (Willem Vogel)
Gz 181c: Onze Vader (Paul Chr. van Westering)
Gz 181d: Onze Vader (Dirk Zwart)
                –>Dirk Zwart MIDI PDF 
Gz 182a-e: Amen

Toelichting

Gebruik

De lijst is op verschillende manieren te gebruiken:

  1. Om te zien welke gezangen en/of psalmen dezelfde melodie hebben; de lijst is gesorteerd op “melodie” d.w.z. de bundel waarin deze als “eerste” voorkomt (de volgorde is psalmen, liedboek en dan geref. kerkboek); tussen de melodieën staat een blanco regel, waardoor alle liederen met dezelfde melodie gegroepeerd worden weergegeven. Als zowel de melodie als de tekst overeenkomen (dan is het dus hetzelfde lied), dan wordt de bundel tussen haakjes weergegeven.
  2. Om te zien welke gezangen zijn vrijgegeven voor gebruik in de eredienst; komt een lied niet voor in de lijst, dan is deze niet vrijgegeven; ook als er wel een code staat, maar geen beginregel is weergegeven, is deze niet vrijgegeven. De code is dan alleen opgenomen om muzikale redenen (bv. om een begeleiding of voorspel op te zoeken).
  3. Om “om te nummeren” tussen de bundel Negentig Gezangen (NG) en het Nieuwe Kerkboek (Gz) of tussen de 41 gezangen in het oude kerkboek (OK) en het Nieuwe Kerkboek (Gz). Je kunt omnummeren door te zoeken in de lijst (zie hieronder).

Zoeken

Zoeken in de lijst kan d.m.v. de zoekfunctie van de browser (zowel in Internet Explorer als in Firefox kun je hiervoor de toetscombinatie <ctrl> f gebruiken). Zoek je op liednummer, dan moet je dit als volgt doen:
code spatie nummer.

De code kan zijn:
Ps = Psalm
Lb = Liedboek
Gz = Nieuw Kerkboek (Geref. Kerkboek 2006)
OK = Oud Kerkboek (de 41 gezangen uit het oude Geref. Kerkboek)
NG = Negentig Gezangen (de tijdelijke bundel)
In de zoekfunctie maakt het niet uit of je grote of kleine letters gebruikt.

Bij het nummer moet je altijd 3 cijfers gebruiken, dus ook als het nummer kleiner is dan 100.

Bv. zoek je het oude gezang 12, dan toets je als zoekterm in: ok 012. Zoek je psalm 3, toets dan in: ps 003. Zoeken op lb 383 zal geen resultaat opleveren, omdat dit lied niet is vrijgegeven.

Bestanden

Achter sommige liederen staan (ingesprongen en met een pijltje –>) bestanden. Dit zijn soms geluidsbestanden (midi) en soms documenten met een zetting of bovenstem. Bij sommigen is ook een zgn. tempo-aanduiding opgenomen. Dit is een midi-bestandje waarin de melodie wordt gespeeld in een richtlijn-tempo. Hieronder volgt een uitleg wat je met deze verschillende typen bestanden kunt doen:

MID
Dit zijn zgn. MIDI-files. Het zijn geluidsbestanden die je op de PC kunt afspelen.
Sommige zijn eenstemmig (bv. NG13), maar er zijn ook vierstemmige bij, zoals bv. NG51.
Bij deze 4-stemmige liederen kun je eigen partij oefenen door op de juiste midi-file te klikken.
Dus als je alt bent, klik dan op “alt”, ben je tenor dan moet je “ten” hebben.

Vervolgens kun je (als je twee luidsprekers hebt) je eigen partij oefenen door met de “balans” te schuiven.
Dit gaat als volgt:

  • helemaal rechts onder in je scherm zie je een luidsprekertje, klik hier (terwijl het midi-bestand speelt) met de RECHTER muisknop op.
  • Kies voor ‘Volumeregeling openen’; je krijgt nu een scherm met een aantal schuifjes.
  • Schuif de balansknop van de meest linker volumeregeling naar rechts. Als het goed is, hoor je nu alleen je eigen partij.
  • Schuif iets meer terug om ook de rest van de partijen te horen. – Wil je alleen de andere partijen horen, schuif dan de balans helemaal naar links.
  • Om alles even sterk te horen, zet je de balansknop weer in het midden.

Klik je op de titel zelf, dan krijg je de ‘gewone’ 4-stemmige versie (dus zonder verdeling over linker en rechter luidspreker).

PDF
Dit zijn documenten die je kunt afdrukken (Portable Document Format). Klik op de naam van het bestand om het te openen.
Als het goed is, start nu de ‘Acrobat Reader’. Dit is een programmaatje waarmee je een pdf-betand kunt lezen (en afdrukken).
Lukt dit niet, dan moet je waarschijnlijk de (gratis) Acrobat Reader eerst downloaden en installeren.

Om het bestand af te drukken klik je op het ‘printer’-icoontje.