Kort Verslag classis Grootegast 19 dec 2019

Classis Grootegast

Kort verslag van de vergadering van 19 december 2019, samengeroepen door de kerk van Zuidhorn. Nadat is gebleken dat er van alle classiskerken een wettige afvaardiging aanwezig is wordt de vergadering ingesteld en beginnen we met de agenda. De volgende punten wil de classis graag met de lezers van de Kerkbode en de plaatselijke kerkbulletins delen:

1. Het archief van de classis is gevestigd in de kerk van Zuidhorn en tijdens de vergadering komt de archivaris: zr. A. Huisman uitleg en inzage geven hoe de stukken zijn gearchiveerd. Dit naar aanleiding van het rapport van de controleur die zich zorgen maakte over de brandveiligheid van het archief. De archivaris heeft nu alle stukken opgeborgen in een brandwerende kast zodat het voor dit moment voor de classis aanvaardbaar is. Omdat de meeste stukken tegenwoordig digitaal worden aangeleverd is er voorlopig ook weer voldoende ruimte.

2. In de meeste kerken is de vervulling van de vacatures een terugkerende zorg en een wijk van Zuidhorn dreigt volledig ‘ouderling-loos’ te worden. Om dit te voorkomen wordt er over diverse oplossingen gebrainstormd. De kerk van Marum gaat verder op de ingeslagen weg die de interim predikant ds. G. Zomer met hen begonnen is. Na een jaar is er afscheid genomen van ds. G. Zomer. De begeleidingscommissie wordt onder dank decharge verleend. Iedere classiskerk is bezig met de voorbereidingen voor Kerst. Er staan mooie dingen te gebeuren zoals kerstwandelingen wel of niet in samenwerking met de plaatselijke PKN Kerken.

3. We bespreken de voorstellen die het college van kerkvisitatoren heeft ingestuurd voor de komende kerkvisitatie. Het is de bedoeling dat elke kerkenraad in de voorbereiding voor de visitatie één punt ter bespreking noemt waar vaak tegenaan gelopen wordt. Daarnaast willen de visitatoren de volgende vragen, die alles met regelgeving te maken hebben bespreken. Dat gaat over de notulering en de manier waarop over gemeenteleden wordt gesproken in vergaderingen en andere vormen van overleg. De beveiliging en archivering van kerkelijke stukken en hoe de vergaderstukken beschikbaar worden gesteld. Hoe is de controle van de diverse boekhoudingen en functionarissen geregeld. Voor wat betreft het pastoraat: wat noteren ambtsdragers over kerkelijke contacten en via welke media communiceren zij en wat wordt daarin gedeeld. Is bijvoorbeeld een Whatsapp-groep wenselijk voor pastorale en diaconale situaties? Ook willen de visitatoren ter voorbereiding graag een jaarverslag van kerkenraden en diakenen ontvangen.
Voor de vacature in het college, ontstaan door het vertrek van ds. H.D. Bondt wordt ds. P.K. van de Kamp verkozen en benoemd.

4. Vanwege zijn vertrek naar de kerk van Heemse-Marslanden wordt aan Ds. H.D. Bondt (Leek) eervol ontslag verleend. Het is een afsluiting van een mooie periode in gereformeerd Westerkwartier waarin ds. Bondt trouw, origineel, betrokken en met kennis van zaken zijn werk mocht verrichten.

5. Vertrek en verschuivingen maken hier en daar open plekken en zo wordt voor de kerk van Marum ds. H.J.J. Pomp (Aduard) als consulent aangewezen. Als naburige kerk voor de kerk van Leek functioneert nu Grootegast i.p.v. Kornhorn welke vorig jaar is opgeheven.

6. De volgende classisvergadering wordt samengeroepen door de kerk van Aduard maar is in Zuidhorn op D.V. 27 februari 2020.

Voor de classis: Elly van der Krieke (deputaat administratieve ondersteuning).