Kort verslag Classis Grootegast 22 september 2022

De classis Grootegast heeft vergaderd op 22 september 2022 met Aduard als samenroepende kerk. Gelezen wordt uit de Bijbel 1. Timoteüs 2:1-8. God regeert boven alles en houdt alles in Zijn hand en werkt door aan de opbouw van Zijn koninkrijk. Dit in het licht van Prinsjesdag en het kabinet dat de plannen ontvouwt voor het komende jaar. Hooggeplaatsten zijn druk met van alles maar de naam van Jezus Christus wordt niet genoemd. In tegenstelling tot de begrafenis van Queen Elisabeth II waar juist veel over Jezus Christus werd gesproken.

In gebed wordt om een zegen voor de vergadering gevraagd.

Na het doornemen van de presentielijst wordt de vergadering ingesteld. Dit seizoen is voor een vast moderamen gekozen: ds. R. Prins, preses; ds. R. Tigelaar, scriba en ds. P.K. van de Kamp, assessor.

Het is het laatste seizoen dat we als classis vergaderen. Per 1 mei houdt de classis op te bestaan. Dan gaan de kerken samen met de kerken van Groningen, GKv en NGK de Regio Groningen vormen. Vanuit de plaatselijke kerken hopen we een of twee personen bereid te vinden zitting te nemen in de voorbereidingsgroep om de overgang van Classis naar Regio soepel te laten verlopen. Hierin heeft de classis geen taak.

De septembervergadering staat traditiegetrouw in het teken van de visitatierapporten. De visitatoren zijn bijna voltallig aanwezig om de rapporten te bespreken.
In hun gesprekken hebben de visitatoren trouwe bestuurders en leidinggevenden ontmoet. Mannen en vrouwen die hun schouders zetten onder de taken die ze ontvangen hebben. Ze hebben aandacht voor de onderlinge verbondenheid vanuit de Bron: Christus. Daar spreken ze samen over in kerkenraad, diaconie, gemeente, kringen en verenigingen. Er is bezorgdheid over het vervullen van vacatures in ambten en commissies. Opvallend is wel dat er werkgroepen/commissie zijn ingesteld die aan de gang gaan met het onderwerp: hoe kerk-zijn in deze tijd. Hoe geef je daar vorm aan. In alle kerken wordt de noodzaak gevoeld om de jeugd bij de kerk te houden.
De classis besluit dat er het komende seizoen geen visitaties meer zullen worden gebracht. Omdat er i.v.m. de nieuw te vormen Regio geen ruimte meer is voor de uitwerking van de visitaties. Het streven is om in januari 2023 een afsluitend congres te organiseren. Dit is in handen van het College van Kerkvisitatoren. Eveneens wordt het college, met waardering voor hun goede werk bedankt voor de gebrachte visitaties.

Het leven in de gemeenten kent mooie dingen zoals het vieren van de Sacramenten, het doen van openbare geloofsbelijdenis. Ook de samenwerking met plaatselijke kerken wordt als waardevol ervaren. Daarnaast worden er ook zorgen gedeeld. Om zieken, ernstig en veelal relatief jong. We spreken elkaar bemoedigende woorden toe en leren graag van elkaar door te vragen hoe de een de zaken oppakt m.n. op het gebied van jeugdbeleid en organisatie.

De kerk van Enumatil wordt aangewezen als samenroeper voor de classis op Deo Volente 15 december 2022. Agendastukken kunnen worden aangeleverd voor 1 december 2022 bij de DAO: classisgrootegast@gkv.nl

Met dankgebed wordt de vergadering, die in goede harmonie en onder goede leiding is gehouden, gesloten.

Voor de classis Grootegast, Elly van der Krieke