Kort Verslag classisvergadering 17 september 2020

Classis Grootegast

We zijn te gast bij de samenroepende kerk in Enumatil. Er is genoeg capaciteit om op anderhalve meter afstand van elkaar te vergaderen. Van elke classiskerk is een wettelijke vertegenwoordiging aanwezig.

* In de maand juni is er vanwege de beperkende maatregelen door de corona-crisis  geen classisvergadering geweest. Van de kerken is een verslag ontvangen over de periode van maart tot en met juni over het wel en wee in de gemeenten. In deze verwarrende corona tijd hebben de kerken diverse activiteiten ontplooid. Op pastoraal gebied en hulplijnen zijn opgezet met inzet van gemeenteleden. Allerlei initiatieven om elkaar in deze tijd tot steun te zijn. In de bespreking luisteren we naar elkaar over wat er leeft en speelt in de gemeenten. Alle gemeenten verzorgen online diensten zolang er nog beperkende maatregelen zijn. Daarnaast worden er ook weer fysieke diensten gehouden. De leden van de kerken worden hiervoor groepsgewijs uitgenodigd.

We bespreken welke impact deze manier van diensten houden heeft op de leden van de kerk. Wordt de betrokkenheid afgevlakt door het gemak van online meekijken en hoe houden we contact met de jongeren? Bij alle kerken is er zorg over het afnemend aantal van eerst de fysieke- en nu ook de onlinediensten. Het aanmeld systeem is misschien een te hoge drempel. De meeste gemeenten hebben weer het sacrament van Doop en Heilig Avondmaal mogen en kunnen vieren. Het Avondmaal in de fysieke dienst en thuis.

De gedachte om deze tijd als bezinningstijd te gebruiken over de toekomst van de kerk leeft bij alle kerkenraden. De classis heeft een verkenningscommissie samengesteld en de opdracht gegeven, te zoeken naar mogelijkheden tot grensoverschrijdende samenwerking. Hierbij inbegrepen zijn eventuele gezamenlijke classicale middagdiensten.

* Deze avond presenteert ds. Jt. Janssen het onderwerp ‘randkerkelijkheid’.  Hij heeft hiervoor een praatstuk geschreven en dit wordt besproken.

Wat wordt verstaan onder het begrip randkerkelijkheid?
Randkerkelijkheid is een levensstijl en een gedragspatroon waarin een aantal verschijnselen opvallen:

verhoudingsgewijs geringe aanwezigheid bij gemeentelijke activiteiten;
verhoudingsgewijs zwakkere christelijke oriëntatie in het algemeen;
verhoudingsgewijs minder expliciete keuzes in het leven;
geen merkbaar verlangen naar groei in het christen-zijn;
terughoudend in het contact met andere gemeenteleden en/of ambtsdragers.

Er moet bezinning komen op wat we willen in de kerk en waar het werkelijk om gaat, namelijk het leven vanuit de verlossing. De kerk moet het gesprek met randkerkelijken over het leven met God, blijven (proberen te) voeren.

* Van de Regiegroep NGK en GKv is een brief binnengekomen met een voorstel voor de nieuwe regio-indeling. Deze nieuwe indeling heeft gevolgen voor de classis Grootegast. De kerken van Aduard, Enumatil, Grijpskerk-Niezijl, Oldehove en Zuidhorn zijn ingedeeld bij de Regio Groningen. De kerken van Grootegast, Leek en Marum bij de Regio Drachten. Met deze indeling maakt de classis zich zorgen over de voortgang van de bestaande, verregaande samenwerking tussen de kerken binnen en buiten de classis. Er wordt door het moderamen een reactie naar de Regiegroep gestuurd.

* Afscheid en emeritaat
Per 1 augustus 2020 is ds. T. Dijkema officieel met emeritaat. De classis wordt door hem bedankt voor de goede samenwerking en de  fijne momenten van overleg met de classispredikanten. De afscheidsdienst is op D.V. 20 september 2020.  Een afvaardiging namens de classis zal er zijn door Aduard als naburige kerk. Ds. P.K. van de Kamp wordt op verzoek van de kerk van Enumatil aangewezen als hun consulent.

Door de kerk van Zuidhorn is emeritaat aangevraagd (per 15 januari 2021)  voor hun predikant ds. Jt. Janssen. De vereiste documenten zijn aanwezig en de preses leest de acte van emeritaat voor waarin de classis verklaart dat ds. Jt. Janssen in de classis goed bekend staat en zijn werk voor de classis ruim 15 jaar met trouw en toewijding heeft gedaan.

Beide predikanten ontvangen een kaart en bloemen, begeleidt door hartelijke woorden van de preses.

* De volgende classis is zo de Here wil en wij leven, op 10 december 2020. Voor de samenroeping wordt de kerk van Grijpskerk-Niezijl aangewezen.

Voor de classis: Elly van der Krieke (DAO). classisgrootegast@gkv.nl