Kort verslag van de classisvergadering gehouden op 23 juni 2022

We openen met het lezen van psalm 75 en gebed, dit wordt verzorgd door de samenroepende kerk van Zuidhorn, waar we deze avond te gast zijn.
Psalm 75 beschrijft een situatie waarin het minder goed gaat met Israël. Er is geestelijke achteruitgang. In onze tijd is er in de kerk ook een zekere onrust te bespeuren. Allerlei ontwikkelingen die zorgen geven. De vraag kan dan opkomen: waar is God in alle moeite. Weet dan dat God ingrijpt op Zijn, en een door Hem bepaalde tijd, om recht te spreken. Dat is de verwachting van de kerk en alle gelovigen. Wees daarom waakzaam!

De concept agenda wordt vastgesteld en we beginnen vanavond met een presentatie van Steunpunt Kerkén Werk. (SKW). Aan de kerken zal de vierjaarlijkse enquête worden uitgezet. Deze enquête is bedoeld voor de werkers in de kerk. Hier zullen de scribae verder uitgebreid over worden geïnformeerd door SKW.
Na de vaststelling van de notulen van 24 maart jl. volgt het rondje waarin de kerken elkaars wel en wee delen. In alle kerken zijn er zorgen om de jeugd die nauwelijks de erediensten bezoeken. Er is vaak moeilijk contact met hen te maken. Toch mochten er in een aantal kerken jongeren openbare geloofsbelijdenis afleggen. Of hopen dat te doen. Verdere mooie feiten zijn dat er in de afgelopen periode doopdiensten gehouden zijn en ook kon het Heilig Avondmaal weer fysiek worden gevierd. Punt van zorg is ook de vervulling van de ambten. In niet alle gemeente kon hierin volledig worden voorzien.

Van de Particulier Synode (PS Noord) is bericht gekomen dat naar de Synode van Zoetermeer (najaar 2022) een afvaardiging is samengesteld.
Het college van kerkvisitatoren heeft plezierige visitaties aan de kerken afgelegd en het verslag daarvan komt op de vergadering in september aan de orde.
De deputaten binnen de classis zijn volledig in hun bemensing en worden voor een jaar herbenoemd. Daarvan wordt een schriftelijke bevestiging gestuurd.
Volgend voorjaar (mei 2023) gaat de classis Grootegast op in de nieuw te vormen Regio Groningen. Hiervoor zal een voorbereidingscommissie worden samengesteld.
De volgende reguliere classisvergadering zal D.V. door de kerk van Aduard worden samengeroepen op 22 september 2022.
Na een vergadering in volledige harmonie sluit de preses af met dankzegging en gebed.

Voor de classis Grootegast,
Elly van der Krieke