Kort verslag vergadering Classis Grootegast 19 september 2019

We worden door ds. J.Th. Rozemuller welkom geheten namens de samenroepende kerk van Oldehove. Van elke classiskerk zijn twee afgevaardigden aanwezig. Wanneer de vergadering is geconstitueerd wordt de agenda vastgesteld. Deze is voor de verandering niet heel vol en aan het einde van de vergadering blijkt dat we de zaken op een vroeg tijdstip hebben kunnen afronden.

  • Gememoreerd wordt de geboorte van een zoon met de naam Rijk in het gezin van ds. P.K. van de Kamp en hij neemt de felicitaties en een beer in ontvangst.

Ook zijn er felicitaties voor ds. H.D. Bondt die een beroep naar de kerk van Heemse-Marslanden heeft aangenomen en binnenkort de classis gaat verlaten. Dit is met name voor de kerk van Leek erg jammer.

  • Bij de uitwisseling over het leven van de gemeenten blijkt dat in de meeste kerken het verenigingsseizoen is opgestart na de vakantieperiode. Vaak met een startzondag, een dienst met aansluitend een maaltijd. In veel gemeenten wordt gewerkt met jaarthema’s.

De ambten waren over het algemeen vervuld maar door ontheffingen zijn er weer vacatures ontstaan. Deze vacatures zijn niet zelden het gevolg van de veranderingen die zich voordoen in de Gereformeerd vrijgemaakte kerk. Verdrietig is te constateren dat verontruste broeders en zusters, bij andere kerken onderdak zoeken of een nieuwe gemeente stichten.

  • De vervulling van vacatures in deputaatschappen gaat moeizaam. Voor de vacature van secundus Appelzaken zal een oproep aan de kerkenraden uitgaan om personen voor deze functie voor te dragen.
  • Uitwisseling over de samenwerking en contact met andere kerken is een terugkerend onderdeel op de classis agenda en er is vaak niet veel nieuws te vertellen. Daarom hebben twee predikanten een korte inventarisatie ontworpen over de contacten die classiskerken hebben met bijvoorbeeld een plaatselijke PKN. Afhankelijk van de invulling door de classiskerken en de bespreking van de resultaten besluit de classis of deze inventarisatie wordt uitgebreid of dat er op een andere manier iets met de resultaten gedaan gaat worden.
  • Reguliere vergadering op D.V. 19 december 2019 met als samenroeper de kerk van Zuidhorn.
    Voor de classis: Elly van der Krieke (deputaat administratieve ondersteuning).