Kort verslag vergadering Classis Grootegast – 28 februari 2019

  1. Namens de samenroepende kerk van Leek opent ds. R. Prins de vergadering. Alle classiskerken zijn wettig vertegenwoordigd en nadat de vergadering is geconstitueerd worden de lopende zaken van de agenda afgewerkt.
  2. In deze vergadering houdt ds. J.Th. Rozemuller een presentatie over het onderwerp: zorg voor jongeren. Dit is een door de classis gekozen onderwerp uit het visitatierapport 2018. Er is grote ongerustheid over het massaal wegblijven van de jeugd in de kerkdiensten en ds. Rozemuller neemt als uitgangspunt voor zijn referaat het boek: Growing Young. Hierin worden een zestal kernelementen uitgewerkt wat kerken kunnen doen om jongeren bij de kerk te betrekken. Alle classisgemeenten zijn op hun eigen manier bezig om de jeugd te enthousiasmeren voor kerk en geloof maar de grondlegging voor een levend geloofsleven ligt in de onderwijzing door de ouders thuis in de gezinnen.
  3. Sinds enkele maanden is ds. G. Zomer als interim predikant actief in de GKv van Marum. Kerkenraad en gemeente zijn blij met de praktische en pastorale steun die zij hiermee ontvangt.
  4. De volgende reguliere classisvergadering is op D.V. donderdag 20 juni 2019. Samenroeper is dan de kerk van Marum.
    Voor de classis: Elly van der Krieke (deputaat administratieve ondersteuning).