On-line liturgie

We hebben nu een paar maanden ervaring met on-line diensten. Thuis kijken is heel anders dan zelf een dienst bijwonen. Je bent sneller afgeleid en de zogenaamde spanningsboog is kleiner. Je hoeft niet direct te kijken, maar je kunt ook later kijken en dan vooruit spoelen.

We gaan nu vieringen met publiek combineren met on-line diensten. We weten van tevoren dat niet iedereen aanwezig kan zijn bij de diensten. Er is maar een beperkt aantal mensen, die de diensten kunnen bezoeken. De anderen zijn aangewezen op de on-line dienst. Je bent niet vrij in je keuze of je aanwezig kunt zijn. Per dienst wordt / worden een aantal kringen uitgenodigd.

De combinatie van publieke diensten met on-line diensten heeft gevolgen voor de liturgie. Als voorganger wil je de kern snel duidelijk maken. Wil je de aandacht vasthouden, dan zal het kort moeten. Het is in de kerk niet mogelijk om te zingen. Dat heeft gevolgen voor de lied-keuze.

Herkenbaarheid is belangrijk. Je wilt je betrokken voelen. Die betrokkenheid is er vooral met de eigen gemeente. Wat de eigen gemeente doen kan, laat dat de eigen gemeente doen.

De liturgie van een dienst ziet er nu als volgt uit:

  • Voor de dienst een gespeelde psalm op het orgel.
  • Belijdenis van afhankelijkheid en groet
  • (Gebed)
  • Lezing van het Woord
  • Lied
  • Verkondiging
  • Lied
  • Gebed met voorbeden
  • Lied
  • Zegen

Bij de on-line diensten werd het orgelspel vooraf opgenomen. Nu is het weer mogelijk om live te spelen. Er zijn meerdere liederen opgenomen door gemeenteleden. Sommige liederen zijn tijdens de diensten al meerdere keren gebruikt. Coupletten van psalmen zijn op het internet nauwelijks te vinden. En als ze te vinden zijn, dan is het oude berijming en gezongen op een manier, die wij niet gewend zijn. Daarom zijn er meer opwekkingsliederen gebruikt, of liederen van Psalm-Project en Psalmen voor Nu. Die liederen zijn al gauw meer dan 5 minuten.

Er zijn elementen uit de liturgie, die weggelaten worden of soms gebruikt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de voorlezing van de wet en de geloofsbelijdenis. Niet gebruiken betekent niet, dat ze niet belangrijk zijn of niet belangrijk worden gevonden. God dienen met alles wat in je is en je naaste liefhebben als jezelf, daar gaat het om in het leven. Dat zal het doel van de verkondiging zijn.

Al langer waren er opmerkingen over actief meedoen tijdens een dienst. Een kerkganger kon dat heel beperkt vinden. Daarbij was lange tijd alleen de voorganger aan het woord. Het werd wel getypeerd als een one-men show. Om daar iets in te veranderen werden gemeenteleden ingeschakeld. Zij deden de wetslezing en de schriftlezing. Op dit moment kan dat weer niet. Dan ben je weer terug bij de eerste opmerking. En nu nog meer, omdat het zingen niet mogelijk is. Een dienst is op dit moment vooral luisteren en kijken. De spanningsboog zal kort zijn.

De nadruk in de diensten zal vooral liggen op verkondiging en voorbede. Dat zijn keuzes. Je kunt ook anders kiezen. En daarbij willen we vooral gemeenteleden inschakelen. Er zullen dus liederen worden opgenomen en dan afgespeeld. We denken dat de gemeente hiermee het meest gediend is op dit moment.

HJJP