Nieuws van de Regiegroep Hereniging

De Regiegroep Hereniging stuurt het proces van samengaan van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde kerken aan. Maandelijks verschijnt er een nieuwsbrief van de Regiegroep. In de nieuwsbrief van juli staat een bericht over een voorstel voor een nieuwe regio-indeling, en een bericht over de doorstart van synode en landelijke vergadering in september.

Regio-indeling
De Regiegroep heeft in de eerste week van juni een voorstel voor een nieuwe regio-indeling naar de kerkenraden gestuurd. De GKv kent nu 28 classes, de NGK acht regio’s. Een classis of regio is in dit verband een groep van acht tot twaalf kerken die geografisch gezien redelijk dicht bij elkaar liggen. Afvaardigingen uit die kerken en predikanten zoeken elkaar met enige regelmaat op om met elkaar mee te leven, elkaar te bemoedigen en waar nodig te helpen. Ook hebben classes en regio’s een aantal formele taken rond de preekbevoegdheid en beroepbaarstelling van (aankomende) predikanten.

Bij het voorstel voor de indeling van classes en regio’s na de hereniging is een aantal vuistregels gehanteerd: een regio moet niet te groot zijn, zodat er aandacht kan zijn voor elke kerk afzonderlijk en gesprekken van hart tot hart mogelijk zijn. Een regio moet ook niet te klein zijn, om te voorkomen dat te veel taken op te weinig schouders komen te rusten en dat er te veel regio’s ontstaan. Op grond van deze twee uitgangspunten kwam de Regiegroep tot de richtlijn van maximaal vijftien gemeenten per regio en maximaal 35 regio’s in totaal. Op de homepage van de website van de Regiegroep, www.onderwegnaar1kerk.nl, staat een uitgebreider bericht over de voorgestelde regio-indeling, met een link naar het voorstel.

Synode/landelijke vergadering
Verder meldt de nieuwsbrief dat D.V. vanaf 19 september synode en landelijke vergadering hun gezamenlijke werk weer gaan oppakken. Naast bespreking van en besluitvorming rondom gezamenlijke rapporten van diverse deputaatschappen/commissies staan er dit najaar een paar stevige dossiers op de agenda. De nieuwsbrief besteedt aandacht aan het rapport van de commissie strategie en financiën en aan de volgende versie van de conceptkerkorde.

Livestream
Openbare bijeenkomsten van synode en landelijke vergadering zullen via een livestream te volgen zijn. Agenda en informatie over de livestream zullen tijdig geplaatst worden op www.lv-gs2020.nl.