Nieuws

za 25 jan – OPA

Aanstaande zaterdag 25 januari wordt het oud papier weer gehaald; zet u het weer tijdig bij de weg? Deze keer is ook het buitengebied weer aan de beurt, dat betekent, dat er ook weer een container op de parkeerplaats bij ‘De Meeden’ staat.

Mocht u om wat voor reden ook te laat zijn met het papier bij de weg zetten, dan kan u het zo mogelijk ook daar brengen.

Met vriendelijke groet,
Lena Cruiming
050-4031702

Verslag van de Tafel van Hoop in Aduard d.d. 18 december 2019

Op woensdag 18 december 2019 werden in ’t Hoge Hof in Aduard, de tafels gedeeld met ongeveer 75 personen. Gelovigen, niet gelovigen, jongeren, ouderen en nieuwe medelanders uit diverse
culturen. Het is verrassend genoeg een volle zaal geworden en er was eten te over. Iedereen had gekookt en zijn/haar traditionele of favoriete gerecht meegenomen en gedeeld.

Er waren overheerlijke gerechten uit diverse landen en tradities. Onder andere: Oeigoerse kip, Laham Adjuna gemaakt van Halal vlees, Groningse poffert gemaakt van boekweitmeel, Hollandse stamppotje, Groningse mosterdsoep. Te veel om op te noemen.

De gerechten zullen worden gebundeld tot een mini-kookboekje. Saskia Treu opende de avond met een korte toespraak waarin zij het belang van de verbinding voor en met elkaar benadrukte via een gedicht over ‘Licht zijn voor de ander’.

Karl Jungheim, van het dienstencentrum Utrecht is speciaal voor deze avond afgereisd naar Aduard. Hij gaf een korte uiteenzetting van de Tafel van Hoop in den lande. De boodschap over Hoop werd kracht bij gezet middels een kerstpakket van Hoop voor een Syrisch gezin uit Aduard waarvan de twee jongste kinderen moeten vechten voor hun leven.

Hoop kun je in verschillende dingen terugvinden. Het begint bij jezelf, zegt Saskia. Zij deed een oproep aan de aanwezigen om een knuffel te breien voor de zieke kinderen uit het gezin, zodat ze mogen ervaren dat dorpsbewoners uit Aduard aan hen denken en hen een warm hart toedragen. Het kerst pakket met de knuffels werd rond kerst aan het gezin overhandigd. Het is daarmee echter nog niet klaar. Er mogen nog meer knuffels gebreid en gedeeld worden.

Uit de reacties van de aanwezigen bleek dat het een avond was die zeer de moeite waard was en voor herhaling vatbaar. De werkgroep, bestaande uit 10 personen, zal zich buigen over een vervolg
voor de toekomst. Al met al kan gesteld worden dat deze Tafel van Hoop zeer geslaagd was en heeft geleid tot nieuwe inspiratie.

Namens de werkgroep,
Saskia, Willeke, Margreeth, Simonet, Gerrie, Mohamed, Alex , Jan, Chamah, Theo

Klik hier voor een verslag van de landelijke actie waarin ook de Tafel van Hoop van Aduard is opgenomen:

Kort Verslag classis Grootegast 19 dec 2019

Classis Grootegast

Kort verslag van de vergadering van 19 december 2019, samengeroepen door de kerk van Zuidhorn. Nadat is gebleken dat er van alle classiskerken een wettige afvaardiging aanwezig is wordt de vergadering ingesteld en beginnen we met de agenda. De volgende punten wil de classis graag met de lezers van de Kerkbode en de plaatselijke kerkbulletins delen:

1. Het archief van de classis is gevestigd in de kerk van Zuidhorn en tijdens de vergadering komt de archivaris: zr. A. Huisman uitleg en inzage geven hoe de stukken zijn gearchiveerd. Dit naar aanleiding van het rapport van de controleur die zich zorgen maakte over de brandveiligheid van het archief. De archivaris heeft nu alle stukken opgeborgen in een brandwerende kast zodat het voor dit moment voor de classis aanvaardbaar is. Omdat de meeste stukken tegenwoordig digitaal worden aangeleverd is er voorlopig ook weer voldoende ruimte.

2. In de meeste kerken is de vervulling van de vacatures een terugkerende zorg en een wijk van Zuidhorn dreigt volledig ‘ouderling-loos’ te worden. Om dit te voorkomen wordt er over diverse oplossingen gebrainstormd. De kerk van Marum gaat verder op de ingeslagen weg die de interim predikant ds. G. Zomer met hen begonnen is. Na een jaar is er afscheid genomen van ds. G. Zomer. De begeleidingscommissie wordt onder dank decharge verleend. Iedere classiskerk is bezig met de voorbereidingen voor Kerst. Er staan mooie dingen te gebeuren zoals kerstwandelingen wel of niet in samenwerking met de plaatselijke PKN Kerken.

3. We bespreken de voorstellen die het college van kerkvisitatoren heeft ingestuurd voor de komende kerkvisitatie. Het is de bedoeling dat elke kerkenraad in de voorbereiding voor de visitatie één punt ter bespreking noemt waar vaak tegenaan gelopen wordt. Daarnaast willen de visitatoren de volgende vragen, die alles met regelgeving te maken hebben bespreken. Dat gaat over de notulering en de manier waarop over gemeenteleden wordt gesproken in vergaderingen en andere vormen van overleg. De beveiliging en archivering van kerkelijke stukken en hoe de vergaderstukken beschikbaar worden gesteld. Hoe is de controle van de diverse boekhoudingen en functionarissen geregeld. Voor wat betreft het pastoraat: wat noteren ambtsdragers over kerkelijke contacten en via welke media communiceren zij en wat wordt daarin gedeeld. Is bijvoorbeeld een Whatsapp-groep wenselijk voor pastorale en diaconale situaties? Ook willen de visitatoren ter voorbereiding graag een jaarverslag van kerkenraden en diakenen ontvangen.
Voor de vacature in het college, ontstaan door het vertrek van ds. H.D. Bondt wordt ds. P.K. van de Kamp verkozen en benoemd.

4. Vanwege zijn vertrek naar de kerk van Heemse-Marslanden wordt aan Ds. H.D. Bondt (Leek) eervol ontslag verleend. Het is een afsluiting van een mooie periode in gereformeerd Westerkwartier waarin ds. Bondt trouw, origineel, betrokken en met kennis van zaken zijn werk mocht verrichten.

5. Vertrek en verschuivingen maken hier en daar open plekken en zo wordt voor de kerk van Marum ds. H.J.J. Pomp (Aduard) als consulent aangewezen. Als naburige kerk voor de kerk van Leek functioneert nu Grootegast i.p.v. Kornhorn welke vorig jaar is opgeheven.

6. De volgende classisvergadering wordt samengeroepen door de kerk van Aduard maar is in Zuidhorn op D.V. 27 februari 2020.

Voor de classis: Elly van der Krieke (deputaat administratieve ondersteuning).

Synode van Goes: thematische folder

Thematische folder Synode van Goes – ‘Bouwen aan de kerk van Christus’

Man/vrouw en ambt, contacten met buitenlandse kerken, hereniging met de NGK: op de synode van Goes gaan heel wat besluiten vallen die impact hebben op de plaatselijke kerken. Om de kerkleden te informeren over de synode is een folder gemaakt over een aantal belangrijke onderwerpen.

Deze folder kunt u vinden in uw postvakje. Hebt u de folder gemist? Dan kunt u deze ook online lezen. Klik HIER of op de afbeelding om naar de digitale folder te gaan.

Synode van Goes: buitenlanddagen

Contacten met buitenlandse kerken

Buitenlanddagen tijdens de synode van Goes

Een combinatie van mooie en moeilijke momenten, dat typeert de zogeheten buitenlanddagen, de week waarin vertegenwoordigers van buitenlandse kerken te gast zijn op de synode. Het deputaatschap (commissie) betrekkingen buitenlandse kerken onderhoudt namens onze kerken contact met kerken in het buitenland. Van 9 tot en met 11 januari trokken de 32 synodeafgevaardigden op met zo’n 25 gasten uit veertien verschillende landen.

Een aantal buitenlandse kerken uit Canada, Zuid-Afrika en Australië heeft grote moeite met de koers van de vrijgemaakte kerken. Zij waren nog wel naar de synode gekomen, maar om afscheid te nemen als zusterkerk (dat wil zeggen, een kerk waarmee de GKv officiële banden onderhoudt). Dat afscheid deed pijn en hun verwijten kwamen hard aan. Dr. Karlo Janssen (Canadian Reformed Churches) zei onder andere: ‘U bent veranderd, wij niet.’ Ds. Dean Anderson (Free Reformed Church of Australia) noemde dat er geen vertrouwensbasis meer is. Ds. Sieds de Jong beantwoordde het verwijt van dr. Janssen: ‘We zaten ooit in een kerk waarin slavernij met Bijbelteksten gelegitimeerd werd, waarin voorgangers zeiden dat de vrouw slechts in afgeleide zin beeld van God was. Ja, we zijn veranderd. Ik ben er blij om.’

Verheugend was het om een nieuwe zusterkerk te begroeten, de Gereja Kristus Tuhan in Indonesië. Hun vertegenwoordigers, de predikanten Dominggus en Winarto, waren op de synode aanwezig. De GKT is een kerkverband met 12.000 leden, voornamelijk in Oost-Java. De kerk is aan het eind van de 19e eeuw ontstaan uit immigranten uit China. In 1909 werd de kerk opgericht en in 1985 omgevormd tot een gereformeerde kerk. Negen jaar geleden werden de eerste contacten met de GKv gelegd.

Na afloop van de buitenlanddagen is een synodejournaal gemaakt, een filmpje van ongeveer vijf minuten, waarin ds. Dinand Krol vertelt over de ontmoetingen met buitenlandse gasten en wat hem daarin geraakt heeft. U vindt het hier:  https://vimeo.com/384202011, maar ook op de speciale synodewebsite www.lv-gs2020.nl onder GKv à Journaals en flyers. Over een aantal belangrijke onderwerpen die op de agenda van de synode van Goes staan, is een digitale folder gemaakt, die onder hetzelfde kopje te vinden is.

Compleet verslag van de buitenlanddagen.

zo 2 feb – Ontdekzondag 2020

Thema: Genade voor iedereen

De Ontdekzondag is een jaarlijkse themazondag over samen gemeente zijn. Samen, of je nou een beperking hebt of niet. In 2020 staat de zondag gepland op 2 februari. Maar je kunt hem natuurlijk ook op een ander moment vieren.

Ds. P. Boonstra uit Bussum- Huizen schreef een preek over de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard (Mattheüs 20) onder het thema ‘Genade voor iedereen’. De ene arbeider werkt veel langer dan de andere. Toch krijgen ze (rechtvaardig) hetzelfde uitbetaald. “Zo zal het gaan in de nieuwe wereld. Mensen die nu het laatst komen, zullen dan vooropgaan. En mensen die nu het eerst komen, komen dan achteraan”.

za 8 feb – Gespreksgroep dit Koningskind

Uitnodiging: ontmoetingsdag voor mannen met autisme

De communicatie tussen mensen gaat niet altijd vanzelf, het is tweerichtingsverkeer. En wat als je autisme hebt? Wat is de invloed van je autisme op je communicatie met anderen? Hoe kun je je communicatie verbeteren en wat kun je daarbij van anderen verwachten?  

Dit Koningskind organiseert speciaal voor mannen met autisme een ontmoetingsdag op zaterdag 8 februari. Wij willen mannen ondersteuning bieden en ruimte geven voor ontmoeting en het delen van ervaringen rondom het thema ‘communicatie’. Regioconsulenten Ad Waardenburg en Joke Leene begeleiden deze dag. Zij zullen het thema inleiden, maar er zal ook veel ruimte zijn voor gesprek. De ontmoetingsdag is geschikt voor mannen die eerder hebben deelgenomen aan gespreksgroepen of ontmoetingsdagen, maar ook voor nieuwe deelnemers.

Van harte welkom!

Voor wie:           Mannen met autisme
Datum:               Zaterdag 8 februari 2020 van 10:30 tot 15:00 uur (inclusief lunch)
Plaats:                Het Noorderlicht, Scharmbarg 37, 9407 EA, Assen
Aanmelden:      www.ditkoningskind.nl > agenda
Informatie:        a.waardenburg@ditkoningskind.nl / 06 -13494377 of: j.leene@ditkoningskind.nl /  06-13766764.

Wij vragen aan de deelnemers aan deze dag een tegemoetkoming in de kosten in de vorm van een gift. Als richtbedrag voor deze activiteit vragen we van niet-leden € 25,00 en leden € 20,00. Voor de betaling kun je op de dag zelf een machtigingsformulier invullen.

zo 9 feb – Songs of praise

Songs of Praise in de Refajahkerk op 9 februari 2020 om 16.00 uur.

Het is weer zover! Op zondag 09-02-2020 is er de jaarlijkse Songs of Praise in de Refajahkerk, Galenuslaan 1 te Groningen. Deze keer in de middag om 16.00 uur zodat ook de kinderen mee kunnen komen.

Voor de negende keer alweer kunt u/kun jij meezingen met de prachtige en vaak bekende hymns die nog steeds elke zondag op de BBC te zien en te horen zijn. Het is een heerlijke ervaring zelf samen met vele andere, trouwe bezoekers te mogen zingen. We zingen onder begeleiding van een ensemble van de Gereformeerde Brassband te Groningen en met Harmen Trimp op het orgel. Verdere medewerking wordt verleend door het Gereformeerd Groninger Mannenkoor o.l.v. Jaap de Kok.

De toegang is gratis. Wel is er een collecte voor de onkosten. Na afloop is er koffie.

You are all very welcome.

za 29 feb – expertmeeting

Expertmeeting t.b.v. publicatie over LHBT-jongeren

LHBT staat voor lesbisch, homo, biseksueel en transgender. Al ruim tien jaar zetten de LCC Plus Projecten, in samenwerking met (christelijke) LHBTI-organisaties zich in voor de bevordering van de sociale acceptatie van LHBTI’ers in christelijke kringen. Op 1 januari 2019 is de vierde projectperiode van start gegaan die zich richt op christelijke LHBTI-jongeren en hun directe omgeving, ouders van LHBTI’ers, en LHBTI’ers die later uit de kast komen.

In het kader van het jongerenproject van de LCC Plus Projecten willen we een jongerenpublicatie ontwikkelen waarin geloof en LHBTI-zijn op een toegankelijke manier wordt besproken voor jongeren tot ongeveer 18 jaar. Om te komen tot een mooie publicatie worden er door het hele land diverse expertmeetings georganiseerd waarin men met elkaar kan brainstormen over de inhoud.

Een van deze expertmeetings wordt georganiseerd op zaterdag 29 februari in het Gomarus College te Groningen (Vondelpad 3). De bijeenkomst duurt van 11.00-13.00 uur waarna er de mogelijkheid is voor lunch (13.00-14.00 uur). Jij bent van harte uitgenodigd om deze ochtend mee te denken en input te geven voor deze jongerenpublicatie. Hoe moet de publicatie eruit komen te zien en wat mag absoluut niet ontbreken? Jongeren, ouders, leraren, kerkleiders, je bent welkom om je ervaring of kennis te delen. Ben je enthousiast geworden? Geef je dan snel op via: jad.desmit@lccprojecten.nl.

De expertmeeting in Groningen is een gezamenlijke activiteit van drie christelijke LHBT-organisaties: LCC Plus Projecten, Jonge Vlinders en ‘IK ken je’ (www.ikkenje.nl).

Zo’n vakantie

We zitten in een moeilijke periode op dit ogenblik en het is fijn dat we met vakantie konden. Heel hartelijk dank. Alles was verder prima in orde. Fijne caravan en camping.”

Lekker op vakantie…, maar als je dat niet kunt betalen?
Met ons bent u er uit!
Zo’n vakantie wil mensen, met name uit de christelijke kerken, die door financiële omstandigheden niet op vakantie kunnen, een kosteloze vakantie bezorgen.

Vakantie is thuiskomen bij jezelf. Het is voor iedereen goed om er even helemaal uit te zijn, maar vakantie is wel een dure en ingewikkelde manier om op adem te komen…

Zo’n vakantie kan helpen doordat ze een aantal caravans op campings in Nederland heeft staan. Ook wordt gebruik gemaakt van vakantiehuisjes en caravans die door particulieren worden aangeboden. Wanneer u steeds de eindjes aan elkaar moet knopen en uw inkomen bestaat uit een minimumloon of -uitkering, en ook wanneer uw kosten (ziekte, schoolgaande kinderen, bedrijf etc.) zodanig zijn dat u na aftrek van deze extra kosten feitelijk een minimum inkomen overhoudt…kan Zo’n vakantie u met gesloten beurs een vakantie aanbieden!

De caravans zijn ingericht voor ongeveer 4-6 personen. Als u een vakantie krijgt aangeboden, laat Zo’n vakantie weten wat u zelf eventueel moet meenemen.

Ook heeft Zo’n vakantie op elke camping een aanspreekpunt/contactpersoon. U wordt aan het begin van de week bezocht door deze contactpersoon en kunt voor allerlei vragen bij hem/haar terecht.

Het is ook mogelijk om een kampeerplek voor u reserveren, zodat u uw eigen, of geleende, tent mee kunt nemen.

Voor meer informatie:

Zo’n vakantie
Postbus 499
8000 AL  Zwolle
e-mail:     info@stichtingzonvakantie.nl
website:   www.stichtingzonvakantie.nl
tel.:         0529 466 659

Giften zijn van harte welkom op: NL68 ABNA 0474 1558 03 t.n.v. Zo’n vakantie te Zwolle.

Kent u iemand waarvoor Zo’n vakantie kan bemiddelen of heeft u een eigen (sta)caravan of vakantiehuis en wilt u die beschikbaar stellen? Dan kunt u natuurlijk ook contact opnemen met Zo’n vakantie.