Nieuws

Uit en voor de gemeente

We hebben nu drie zondagen achter de rug, waarop gemeenteleden naar de kerk konden gaan. Tegelijk was het mogelijk om de dienst thuis te volgen. Alles is deze zondagen ordelijk en goed verlopen. Daar kunnen we blij om zijn. Het blijft een vreemde gewaarwording om wel naar gezang te luisteren, maar niet zelf te kunnen zingen. Als voorganger is het fijn, dat er weer mensen voor je zitten. Maar het is duidelijk niet heel de gemeente. En dat went dan weer niet, zoals in deze tijd wel meer niet went.

Afgelopen donderdag was er de classisvergadering. We hoorden dezelfde soort verhalen met hier en daar wat variatie. Dan gaat het bijvoorbeeld om de verkiezing van ambtsdragers en de viering van het avondmaal.

Komende zondag worden de leden van de kringen 1, 2, 3, 4 weer in de kerk verwacht.

Voor de stemming voor ambtsdragers kunnen de rondgebrachte stembriefjes zondag nog in de kerk worden ingeleverd. Er zal in de hal van de kerk een doos staan, waarin de briefjes gedeponeerd kunnen worden.

HJJP

Uit de kerkenraad

Voor het geval u het stembriefje nog niet hebt ingeleverd nog even de mogelijkheden: De briefjes kunnen ingeleverd worden:

 • Vrijdag 18 september tussen 19.00 en 20.00 uur in/bij de kerk.
 • Zondagmorgen 20 september voor aanvang van de dienst bij de ingang van de kerk, of bij het uitgaan na de dienst.
 • U kunt op beide momenten was- en schoonmaakartikelen inleveren voor de voedselbank.

Mocht op deze momenten niet in staat zijn uw stembriefje in te leveren dan kunt u het stembriefje ook – in een gesloten envelop- inleveren bij de kringouderling of posten in de brievenbus van de kerk. Graag op de envelop vermelden: Stembriefje. Uiteraard wel voor 20 september!

Komende zondag is er nog  een reguliere dienst. Op D.V. 27 september, 4 en 11 oktober hopen we ook het Heilig Avondmaal te vieren met de aanwezige gemeenteleden. Daarbij houden we rekening met de corona maatregelen. In deze diensten zal er ook een overdenking zijn. Volgens de richtlijnen kunnen/mogen we de viering zelf niet digitaal in beeld brengen. Tijdens de viering zal er een stilstaand beeld op de beamer te zien zijn  met muzikale omlijsting. Daarom hebben we afgesproken dat viering plaats zal vinden na de slotzegen.  Wilt u thuis het Heilig Avondmaal digitaal mee vieren dan kan dat uiteraard. Wilt dat niet dan kunt u na de slotzegen ‘afhaken’.

zo 20 september – collecte voor de Kerk

Zondag 20 september a.s. is de collecte bestemd voor de Kerk. 

Omdat wij de komende zondagen niet in de erediensten onze gaven kunnen geven heeft de diaconie  twee mogelijkheden voor u ingericht waarop u vanuit huis uw gift kunt doen.

De GivT app
Geven vanuit huis kan net zo eenvoudig als in de eredienst met de GivT app. Kies onze kerk uit de lijst met goede doelen, of scan de onderstaande QR code om uw gift te doen.

Via overschrijving
Als u géén gebruik maakt van de GivT app kunt u de gift direct over maken naar het rekeningnummer van de diaconie.

Het rekeningnummer is: Diaconie – NL 53 RABO 0375 8507 24

Overzicht activiteiten najaar Dit koningskind

 • Gespreksgroep voor ouders van kinderen met een beperking
  Hoe intensief is je leven als je 24/7 klaar moet staan voor je kind? Raak je weleens teleurgesteld door onbegrip uit je omgeving? En hoe zorg je voor jezelf en andere kinderen in het gezin? Ouders van een kind met een verstandelijke, sociale of meervoudige beperking zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze interactieve gespreksgroep van 3 dinsdagavonden.
  Datum: start dinsdagavond 6 oktober van 20.00 tot 22.00 uur in Heerenveen
  Aanmelden: via de website van Dit Koningskind
 • Webinar: de betekenis van de Wet zorg en dwang 
  Draag je zorg voor iemand met een beperking? Dan kun je te maken krijgen met de Wet zorg en dwang. Daarin staat bijvoorbeeld dat het beperken van vrijheid of verlenen van onvrijwillige zorg niet is toegestaan. Het is handig om te weten wat deze wet precies betekent. Volg daarom het online webinar op woensdagavond 7 oktober van Gerike Nagel. Zij is Beleidsmedewerker Zorg bij de Rozelaar en kan je er alles over vertellen. Dit webinar organiseert Dit Koningskind in samenwerking met Sien.
  Datum: woensdag 7 oktober van 20.00 tot 22.00 uur online
  Aanmelden: via de website van Dit Koningskind
 • Gespreksgroep voor partners van mensen met autisme
  Deze gespreksgroep van 5 dinsdagavonden biedt jou en je partner meer inzicht in het samen leven met autisme. We besteden aandacht aan de worsteling en gevoelens van beide partners. Want wat betekent het om te leven met autisme? En hoe is het voor de ander? Welke impact heeft het op jullie relatie en gezinsleven?
  Datum: start woensdag 21 oktober van 20.00 tot 22.00 uur in Hoogeveen 
  Aanmelden: via de website van Dit Koningskind
 • Ontmoetingsdag voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking
  Het thema van de ontmoetingsdag is: coronatijd. Hoe hebben je deze tijd ervaren? Wat vond je lastig in deze periode en wat was juist fijn? Wat zegt dit over de toekomst voor jou? Natuurlijk zijn er ook leuke activiteiten, we doen spelletjes of gaan creatief aan de slag!
  Datum: zaterdag 24 oktober van 10.30 tot 16.00 uur in Hardenberg
  Aanmelden: via de website van Dit Koningskind
 • Ontmoetingsdag voor vrouwen met autisme
  Het thema van deze ontmoetingsdag is: grenzen aangeven. We geven je hiervoor handvatten, je mag ervaringen delen met anderen en natuurlijk is er volop ruimte voor ontmoeting.
  Datum: zaterdag 31 oktober van 10.15 tot 15.00 uur in Zwolle
  Aanmelden: via de website van Dit Koningskind

‘Klaar om het werk weer op te pakken’


Synode en lv gaan weer het bos in – letterlijk, in dit geval. Na maanden van relatieve rust en wat online vergaderwerk in de marge zijn de afgevaardigden naar de twee kerkelijke vergaderingen op 19 september voor het eerst weer bij elkaar in conferentiehotel Mennorode in Elspeet.

In de nieuwsbrief die de Regiegroep Hereniging op 10 september verstuurd heeft, vertellen zes afgevaardigden hoe ze de afgelopen periode beleefd hebben en hoe ze aankijken tegen de doorstart van het vergaderwerk. De algemene teneur is: we zien ernaar uit om het werk weer op te pakken.

Sobere kerkorde
Eén van de grote onderwerpen die later dit jaar door de synode en lv behandeld zal worden is de volgende versie van de kerkorde voor het nieuw te vormen kerkverband. Op het eerste concept, dat vorig jaar ter beoordeling aan de kerken is voorgelegd, zijn veel reacties binnengekomen. Met die reacties heeft de werkgroep toekomstige kerkorde (WTK) haar winst gedaan. De nieuwe versie is soberder geworden dan de vorige. Werkgroeplid ds. Kornelis Harmannij zegt in de nieuwsbrief: ‘Als werkgroep beseften we: we moeten terug naar de kern: waar draait het nu echt om, bijvoorbeeld in de taak van ambtsdragers? Dat moeten we vastleggen, meer niet.’

Verankering aan de leer van de Bijbel
Een ander belangrijk bericht in de nieuwsbrief van september betreft een aanbeveling die de Regiegroep doet in een brief aan de synode en de landelijke vergadering. Ze doet daarin het voorstel om een commissie te benoemen die gaat verkennen op welke wijze de kerken hun geloof met het oog op deze en de toekomende tijd kunnen belijden en hoe de verankering van de kerken aan de leer van de Bijbel opnieuw vorm kan krijgen.
Regiegroepvoorzitter Ad de Boer zegt daarover: ‘We moeten eerlijk onder ogen zien dat die binding in veel gemeenten in beide kerkverbanden steeds minder functioneert. Daarbij speelt groeiende onbekendheid met de confessies een rol, maar ook dat kerkleden, inclusief ambtsdragers, zich steeds vaker vervreemd voelen van de taal en van delen van de inhoud van die eeuwenoude en contextbepaalde belijdenisgeschriften.’

Download hier de tweede versie van de kerkorde. De nieuwsbrief van de Regiegroep kunt u hier lezen. Of ga naar www.onderwegnaar1kerk.nl voor deze en andere nieuwsberichten.

Kom-op-adem midweek – Leven met verlies

Het verlies van iemand die je dierbaar is, grijpt diep in. En niet alleen raakt het jou, maar ook bijvoorbeeld je gezin en familie. Rouwen is hard werken op veel terreinen van het leven en vaak een ingewikkeld proces. Wat kun je er dan naar verlangen om er eens in alle rust mee bezig te zijn. Dat is mogelijk tijdens een korte midweek in Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.

Met een kleine groep lotgenoten kom je samen. Er is ruimte voor je verhaal, herkenning en erkenning, en bemoediging vanuit de Bijbel. Dit alles onder deskundige leiding van de gastenbegeleiders. Je hoeft een paar dagen niet te zorgen, maar er wordt voor je gezorgd.  Maaltijden en verschillende activiteiten vinden plaats in groepsverband, maar er is ook vrije tijd om te ontspannen en te genieten van de natuur.

Datum: 18 – 20 november 2020
Leiding: Jansje Spaan
Informatie: www.pdcdeherberg.nl/wat-bieden-wij/kom op adem-leven-met-verlies.

Overdenking zondag 13 september

Votum groet
Psalm 103: 1, 7
Gebed
Matt. 18: 21-35
It is well with my soul     https://www.youtube.com/watch?v=28H44dbwHig
Overdenking
Gebed
Heer U bent mijn leven     https://www.youtube.com/watch?v=XneIY3536nI
Zegen

 

Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.” Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem honderd denarie schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: “Betaal me alles wat je me schuldig bent!” Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal je betalen.” Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan, en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: “Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?” En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.’

 

Twintig jaar is het programma nu op de televisie. Het familiediner. En het heeft een aantal herkenbare ingrediënten. Ergens is er tussen familieleden een ruzie ontstaan. Sindsdien is er geen contact meer. Nu nog een laatste poging om de partijen weer bij elkaar te brengen. Ieder doet zijn kant van het verhaal. En dan gaat de limo op weg. En steeds is het spannend: stapt er iemand uit of niet. Lukt het om ze weer bij elkaar te brengen. Bij de eerste ontmoeting dan de ongemakkelijke woorden. En vervolgens gaan de camera’s uit.

Zomaar een ruzie om wat? Maar toen was het heel belangrijk. En dat is herkenbaar. Je voelde je niet gezien, je voelde je gekwetst, niet gewaardeerd. Je kwam op voor jezelf, voor een ander. En toen sloeg de vlam in de pan en niemand heeft het vuurtje ooit gedoofd.

Het komt binnen families voor, maar ook binnen een gemeente. Dan ga je elkaar uit de weg, je ontwijkt elkaar. Je spreekt niet met elkaar. En je groeit bij elkaar vandaan. Terwijl dat niet de bedoeling is. Hoe goed als mensen die familie zijn, de vrede onderling kunnen bewaren. Binnen een familie deel je tijd, ruimte, maak je gebruik van elkaars kwaliteiten. Daar ben je familie voor. En dat is precies wat een gemeente ook is.

Wie is de grootste in het koninkrijk? Daar is het allemaal mee begonnen. En Jezus wijst op een kind. Dat is de grootste: een klein kind. Nog niet uitontwikkeld, een geweldige toekomst voor zich, onbevangen, vol onschuld. De groten kunnen er druk mee zijn: wat is mijn positie, waar sta ik. Dat is voor een kind minder belangrijk. En daar wijst Jezus op. Het gaat er niet om wat je gepresteerd hebt, wat je voor elkaar gekregen hebt, waar je bij bent geweest of getuige van bent geweest. Binnen het koninkrijk van God gelden andere regels.

Maar breng die kleinen dan niet ten val. Breng ze niet op een dwaalspoor. Spreek daar elkaar op aan. Wat past er wel binnen het koninkrijk en wat hoort er niet. Wat kan God waarderen en waar is God kwaad om. Bedenk dat. Juist ook binnen de gemeente. Daar hoor je elkaar op aan te spreken. Met liefde maar tegelijk ook beslist. Want het gaat ergens om, als anderen door jouw gedrag, woorden aan het dwalen raken.

Binnen de gemeente delen we tijd en ruimte. Je maakt gebruik van elkaars kwaliteiten. Oud neemt jong bij de hand. En jong stelt oud indringende vragen. Wie is God, wie is Jezus, waarom is de Geest zo belangrijk. Het zal je om het koninkrijk en de regels van het koninkrijk moeten gaan. Niet vanwege die regels, maar vanwege God de Vader die erachter staat.

In dit leven met God, gericht zijn op Jezus, je laten leiden door de Geest moet je jezelf oefenen. En dat kan je nu precies met elkaar doen. Met z’n tweeën, of met z’n drieën of met nog meer. Luisteren naar de woorden van Jezus, daarover nadenken. En het dan in de praktijk brengen.

En als je tijd en ruimte met elkaar deelt, dan loop je ook de kans, dat er iets mis gaat. Juist om wie we zijn als mensen. Niet automatisch gericht op het koninkrijk. We kunnen niet leven op de cruise-control. Daar hebben we in het leven allemaal ervaring mee.

Maar als ik iemand binnen de gemeente aanspreek, hoe vaak moet ik dan vergeven? Nu zijn we bij de vraag van Petrus. Die vraag naar vergeving is namelijk geen algemene vraag. Het is niet bedoeld om alles maar met de mantel van de liefde te bedekken. Alsof binnen het koninkrijk alles geoorloofd is. Juist niet. Maar als je iemand hebt aangesproken en die heeft geluisterd en hij of zij zegt: je hebt gelijk, ik moet het anders doen. Dan is er de plicht om te vergeven.

De plicht, omdat je zelf ook van vergeving moet leven. Dat is de lucht, die jezelf ingeademd hebt. Niet om voor jezelf te houden, maar juist ook weer uit te delen. Het is net als met de liefde en de gaven die je van God gekregen hebt. Die heb je niet voor jezelf, die heb je gekregen om van te delen. En zo is het met vergeving ook. Gekregen om te delen.

Daar gaat het Jezus om. Binnen het hemelse gezin moet het regel zijn om elkaar aan te spreken, aanspreekbaar te zijn en elkaar dan te vergeven en zo weer samen verder te kunnen. Omdat je samen op weg bent naar het koninkrijk.

Het is gevaarlijk om het stuk los te knippen. Dan krijg je vragen als: moet je alles willen vergeven? En als de ander dan niet toegeeft, dat hij of zij het fout heeft gedaan, moet je dan vergeven? En als vergeven de regel is, zelfs plicht, is dat niet het recept om veel zo niet alles in de doofpot te stoppen of onder het tapijt te vegen. Als je het leest in het verband, waarin Petrus deze vraag stelt, dan vallen deze zaken weg. Dan ben je eerst de weg van het aanspreken gegaan, dan heb je zelfs misschien al iemand buiten de gemeente geplaatst. Dan is er dus geen sprake van doofpot of tapijt. Dat kan niet.

Maar hoe moeilijk is dit.

Volgens mij ontwijkt zij mij. Ze moet niets van me hebben. Laatst nog. Ik kwam eraan lopen en opeens liep ze aan de andere kant van de straat. Kijkend naar de vensters. Alsof die zo interessant zijn. En is het je opgevallen? Ze zal nooit zwaaien. Er kan nooit een lach af, als ik er ook ben. Wat denk je, zou ze over mij kletsen met haar vriendinnen? Denk het wel. Hoe belachelijk dat niet is, en dat dit stom is. Dan gaat het over wat ik in mijn vrije tijd doe of juist niet doe. Maar moet je horen wat ze zelf laatst deed. Het was op Insta of op Snap. Nou het sloeg echt helemaal nergens op. Heb je het ook gezien? En wat ze zei, dat sloeg ook echt helemaal nergens op. Dat vind jij toch ook?

Ik denk dat het zo vaak gaat. Ik merk het bij mezelf. Gedachten over een ander, checken bij vrienden. En daar blijft het vaak bij. Niet elkaar meenemen. Niet met elkaar delen. En dat is wat Jezus tegen ons zegt. Als je het leven met elkaar deelt, dan deel je ook de vergeving met elkaar. Niet door over elkaar te spreken, maar juist met elkaar. Laten we daar een begin mee maken.

zo 13 september – collecte voor de Diaconie

Zondag 6 september a.s. is de collecte bestemd voor de Diaconie. 

Omdat wij de komende zondagen niet in de erediensten onze gaven kunnen geven heeft de diaconie  twee mogelijkheden voor u ingericht waarop u vanuit huis uw gift kunt doen.

De GivT app
Geven vanuit huis kan net zo eenvoudig als in de eredienst met de GivT app. Kies onze kerk uit de lijst met goede doelen, of scan de onderstaande QR code om uw gift te doen.

Via overschrijving
Als u géén gebruik maakt van de GivT app kunt u de gift direct over maken naar het rekeningnummer van de diaconie.

Het rekeningnummer is: Diaconie – NL 53 RABO 0375 8507 24