Nieuwsbrief Regiegroep Hereniging


Nieuwsbrief regiegroep hereniging: veel gestelde vragen

Gaat het niet opeens heel snel met de eenwording van de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)? Moet de landelijke hereniging van beide kerken per se ook plaatselijk tot eenwording leiden? Wordt de kleine NGK niet gemakkelijk overvleugeld door de grote GKv? De onlangs verschenen nieuwsbrief van de regiegroep hereniging besteedt aandacht aan deze en een paar andere ‘FAQ’, oftewel veel gestelde vragen.

Die eerste vraag, over het tempo van hereniging, wordt hieronder beantwoord. Voor antwoorden op de andere vragen en meer nieuwsitems kunt u terecht op de website www.onderwegnaar1kerk.nl.  U kunt zich via die website abonneren op de maandelijkse nieuwsbrief.

Tempo

Gaat het snel met de eenwording? Ja en nee. Sinds 2017, toen beide kerken gezamenlijk het verlangen uitspraken om één kerkgemeenschap te gaan vormen, gaat het inderdaad snel: plaatselijk zoeken steeds meer gemeenten contact met elkaar en commissies en deputaatschappen werken op veel terreinen samen.

Maar dit is niet de eerste fase van het proces. Ook voor 2017 was Gods Geest daarin al aan het werk en groeiden GKv en NGK steeds meer naar elkaar toe. Vanaf 2000, dus al twintig jaar geleden, is de herkenning van de eenheid in Jezus Christus doorgebroken. Daarna zijn de verschillen tussen GKv en NGK steeds kleiner geworden en is in intensieve gesprekken de ene na de andere barrière voor kerkelijke eenheid geslecht. Plaatselijke kerken zijn daar steeds over ingelicht en op synodes en landelijke vergaderingen is er veel over gesproken.

Hoogtepunt was het besluit van de landelijke vergadering van de NGK in 2014 om aan de GKv een ‘huwelijksaanzoek’ te doen: ‘Wij willen op termijn één kerk met jullie vormen.’ In 2017 zei de GKv-synode ja op dat aanzoek.

Koersbesluit

De nieuwsbrief van de regiegroep van januari besteedt ook aandacht aan andere zaken. Afgevaardigden uit NGK en GKv vergaderen tussen februari en mei van dit jaar op landelijk niveau, gedeeltelijk apart over zaken die het eigen kerkverband betreffen, maar voor een behoorlijk deel gezamenlijk. De voorgenomen hereniging zal in hun vergaderingen veel aandacht vragen. De bedoeling is dat er in het weekend van 7 en 8 februari een zogeheten koersbesluit besproken wordt. In dat koersbesluit stelt de regiegroep voor om als GKv en NGK verder te gaan op de weg naar de vorming van één kerkgemeenschap. Dat koersbesluit is het uitgangspunt voor alle overige besluiten van generale synode (GS) en de landelijke vergadering (LV).

Alles over synode en landelijke vergadering kunt u volgen op www.lv-gs2020.nl.