Nieuwsbrief Regiegroep Hereniging – maart 2020


Het werk gaat door

Ook voor de generale synode (GKv) en de landelijke vergadering (NGK) ziet de komende periode er vanwege de coronacrisis ineens heel anders uit. De gezamenlijke vergaderingen die gepland stonden voor 21 maart en 4 april zijn sowieso afgelast. Hoe het daarna verder gaat, is nog onzeker, maar duidelijk is wel dat synode en landelijke vergadering door deze omstandigheden op zijn vroegst eind oktober afgesloten kunnen worden.

Voor 21 maart, 4 en 18 april stonden zogeheten clusterbesprekingen gepland. Alle afgevaardigden (GKv en NGK) zijn verdeeld over drie clusters (A, B en C) van ongeveer 25 personen. Elk cluster gaat een aantal onderwerpen bespreken aan de hand van rapporten van deputaatschappen en commissies. Er is nu gekozen voor een vorm van digitaal vergaderen. De afgevaardigden leveren hun bijdrage over de rapporten en voorstellen in de eerste ‘besprekingsronde’ per cluster en per thema digitaal aan. In dezelfde digitale omgeving kunnen de deputaatschappen en commissies vervolgens op een vergelijkbare manier reageren.

Verder besteedt de nieuwsbrief van maart uitgebreid aandacht aan de synode- en lv-zittingen die begin maart hebben plaatsgevonden. Bijzonder op de weg naar hereniging is de spijtbetuiging door de synode en de aanvaarding daarvan door de landelijke vergadering. Door de synode werd uitgesproken dat wat in 1967 door de synode van Amersfoort-West gedaan en besloten is, nooit had mogen gebeuren; twee TU-docenten die ten gevolge daarvan ontslagen werden, hadden nooit ontslagen mogen worden. De besluiten van de synode van Amersfoort-West (1967) veroorzaakten mede de scheuring die leidde tot het ontstaan van de NGK.

Tijdens een liturgisch moment op 7 maart bestempelde voorzitter Frans Schippers van de landelijke vergadering van de NGK de spijtbetuiging als ‘een onverwacht cadeau, een Godsgeschenk: niet te bevatten, maar echt waar.’ Hij noemde het moedig dat een kerkverband op grond van gedegen onderzoek recht wil doen. Tijdens diezelfde bijeenkomst werd postuum aan twee lectoren van de TU (H.M. Mulder en D.J. Buwalda) eerherstel verleend. Hun schorsing en ontslag in 1969 waren achteraf gezien onrechtmatig. De voorzitter van de synode en de rector van de TU betuigden spijt over deze gang van zaken in het bijzijn van twee kinderen van een van beide lectoren. Eén van beide zoons sprak namens de familie zijn dankbaarheid uit over deze gang van zaken.

De nieuwsbrief van maart bevat verder informatie over het financiële perspectief van de nieuw te vormen kerkgemeenschap van NGK en GKv, en een verslag van een verzoeningsdienst die op 2 februari jl. plaatsgevonden heeft in Oegstgeest.

Download de nieuwsbrief regiegroep maart 2020.

Meer over de hereniging van NGK en GKv: www.onderwegnaar1kerk.nl

Meer over de landelijke vergadering en de synode: www.lv-gs2020.nl