Nieuwsbrief Regiegroep Hereniging – mei 2020

Achter de schermen

Het meeste kerkenwerk speelt zich momenteel achter schermen af, ook dat van de synode (GKv), de landelijke vergadering (NGK) en van diverse werkgroepen en commissies. Dat betekent dus dat het niet stilligt, maar dat het zich wel wat aan de waarneming onttrekt. In de nieuwsbrief van de Regiegroep Hereniging geven de beide moderamina en twee met het oog op de hereniging belangrijke commissies/werkgroepen een kijkje áchter de schermen.

De moderamina van de generale synode en de landelijke vergadering melden dat ze na de zomer weer met inachtneming van de dan geldende restricties het vergaderwerk hopen te kunnen oppakken. De moderamenleden overleggen in deze periode digitaal.  Dat lukt aardig, zo staat in de nieuwsbrief: ‘Samen Bijbellezen, bidden  en overleggen kan gewoon doorgaan, alleen het samen zingen schiet er zo bij in.’

Een onderwerp dat niet tot het najaar kon wachten, waren de gesprekken met de mensen van de Theologische Universiteit, omdat zij hun begroting voor 2021 moeten gaan opstellen. De afgevaardigden hebben digitaal kunnen reageren op dat dossier. Zo zoeken synode en landelijke vergadering wegen om zo goed en zo kwaad als het gaat het werk door te laten gaan.

In de nieuwsbrief staat verder iets over het werk aan de nieuwe kerkorde dat gestaag doorgaat, en over de commissie strategie en financiën, die zich bezighoudt met de praktische en financiële kant van de aanstaande hereniging. Er zijn in NGK en GKv tal van landelijke instellingen actief die zich richten op ondersteuning van de plaatselijke kerken. De commissie wil, samen met een heel aantal plaatselijke kerken, nadenken over de visie van de kerken op de nabije toekomst en over de vraag hoe de landelijke instellingen plaatselijke kerken kunnen ondersteunen.

Inmiddels zijn er al concrete initiatieven genomen om organisaties die zich met onderwijs en toerusting bezighouden steeds meer samen te laten werken en op termijn samen te laten gaan. Zo maakt de nieuwsbrief melding van een intentieverklaring van de besturen van het Praktijkcentrum (GKv), Diaconaal Steunpunt en Missionair Steunpunt (GKv/NGK) en de Nederlands Gereformeerde Toerusting (NGK) om op termijn te gaan fuseren. De commissie strategie en financiën gaat in kaart brengen welke financiële middelen daarmee gemoeid zijn en hoe haalbaar de ambities zijn. De bedoeling is dat de commissie uiterlijk op 1 september 2020 met een advies te komt.

Ten slotte meldt de nieuwsbrief dat de coronacrisis ervoor zorgt dat er nog meer dan voorheen wordt samengewerkt tussen plaatselijke vrijgemaakte en Nederlands gereformeerde kerken, al dan niet in combinatie met de CGK. Op tal van plaatsen worden gezamenlijke online samenkomsten verzorgd.

Download de nieuwsbrief regiegroep mei 2020.

Meer over de hereniging van NGK en GKv: www.onderwegnaar1kerk.nl

Meer over de landelijke vergadering en de synode: www.lv-gs2020.nl