Ondertussen op de synode/landelijke vergadering…

Impressie van de vergadering van 31 oktober jl.

Na een maand van accounts aanmaken, inloggen en een paar stevige oefensessies waren de afgevaardigden naar de landelijke vergadering (NGK) en generale synode (GKv) er klaar voor. Met behulp van Microsoft Teams is een doorstart gemaakt met het vergaderwerk.

Dat het wat oefening en geregel kostte, heeft te maken met het totale aantal van 70 afgevaardigden. De eerste online bijeenkomst verliep technisch vrijwel probleemloos. Overigens vergaderen de afgevaardigden niet altijd voltallig. Een behoorlijk deel van de dossiers wordt in clusters voorbereid.

Contacten met CGK
Op zaterdag 31 oktober spraken gasten van verwante Nederlandse kerken de synode/landelijke vergadering toe. Br. Martin den Heijer (CGK) draaide er niet omheen: de band tussen zijn kerkgenootschap en de GKv en NGK is er de laatste jaren niet warmer op geworden. In het verleden waren er toenadering en vertrouwen, maar een aantal omstandigheden werken nu belemmerend. ‘We zijn achterop geraakt,’ aldus Den Heijer, ‘en dat doet pijn.’ Tegelijk is er de realiteit dat ongeveer 1/3 van de CG-kerken onderdeel is van een samenwerkingsgemeente met NGK en/of GKv.

Contacten met vGKN
Ds. Kersten Bijleveld sprak namens de vGKN, een klein kerkverband van voorheen gereformeerd-synodale kerken die bij het ontstaan van de PKN als zelfstandig kerkverband verdergegaan zijn. Hij noemde de eenheid van het lichaam van Christus van het allergrootste belang. Ook de omvang van het kleine kerkverband, dat nu uit vijf plaatselijke kerken bestaat, noopt tot samenwerking met andere kerken. Met de NGK is inmiddels een oecumenisch akkoord gesloten. Zo’n band ook met de GKv aangaan ligt in de lijn der verwachting. Voorzitter Frans Schippers nodigde de vGKN later die dag van harte uit om op hun eigen tijd en wijze aan te sluiten bij het herenigingsproces van NGK en GKv.

Contacten met PKN
Namens de PKN sprak ds. Marco Batenburg de afgevaardigden toe. Hij is blij met de zoektocht naar eenheid. De PKN heeft de nodige ervaring met hereniging, ook dat er daardoor ruimte ontstond voor inhoudelijke verdieping en een missionaire focus. Hij refereerde aan een gezamenlijke roeping en riep op om te investeren in ontmoetingen tussen christenen. ‘Het is hoog tijd om elkaar de hand te reiken. Wie bij Christus hoort, hoort bij elkaar.’ Bijleveld wenste de GKv en NGK op weg naar hereniging wijsheid, vreugde en volharding toe.

Predikantszaken
Behalve over binnenlandse kerkelijke contacten werd er op 31 oktober ook gesproken over predikantszaken. Er bestaat een veelheid aan organisaties die zich inzetten voor de ondersteuning en doorstroming van predikanten. Een commissie heeft zich in dit speelveld verdiept en stelt voor om in de komende tijd te gaan werken aan een vereenvoudiging en reorganisatie daarvan. Predikanten hoeven voortaan niet per se meer voor het leven en voltijds aan hun ambt gebonden te zijn. Een ander besluit betreft een screening van theologiestudenten die met de predikantsmaster willen beginnen op geschiktheid voor het ambt van predikant.

Een volledig verslag van de bijeenkomst van 31 oktober en de besluiten die toen zijn voorbereid, vindt u hier. Alles over de landelijke vergadering/synode vindt u op www.lv-gs2020.nl