Overdenking Hemelvaartsdag 2021

NPB  Ps 47: 1, 2
Gebed
Opw 375: De Heer regeert
Hand. 1: 4-12
Preek
In de hemel is de Heer
Gebed
Collecte
Lichtstad met paarlen poorten

 

En terwijl Hij met hen aanzat, gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij (zeide Hij) van Mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft, maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg, genaamd de Olijfberg, die dicht bij Jeruzalem is, een sabbatsreis daarvandaan.

 

Als kerk staan we tegenwoordig vaak stil bij de 40 dagen voor Pasen. Dat doet de kerk al langer, carnaval is er niet zomaar. Dat heeft alles met het vasten voor Pasen te maken. Maar de 40 dagen na Pasen gaan veel stiller voorbij. Nee dan is de zeven maal zeven weken na Pasen meer in trek. Dan kom je op dag vijftig: dan vieren we als kerk Pinksteren.

Ik wil even op een rijtje zetten, wat deze feesten voor je betekenen.

Pasen is Gods overwinning op het kwaad en op de dood. De macht van de zonde is gebroken de dood verslagen. Dat betekent niet, dat er in ons leven geen zonde en geen dood meer is. Zeker wel. Er is kwaad, dat anderen ons aandoen. Er is kwaad wat wij anderen aandoen en ook het sterven hangt als een donkere schaduw over ieders leven. Dat is niet om angst aan te praten: het zijn de feiten. Je zult er lang niet elke dag bij stil staan. Maar wat is het geweldig om te weten: Jezus is als eersteling opgestaan uit het graf. En dat betekent, dat wij eens zullen volgen. En je kunt je nauwelijks een wereld zonder zonde voorstellen, zo is het in onze wereld verweven. Maar het kan je blij maken, als je al die donkere, pijnlijke zaken wegdenkt.

Pinksteren is het feest, dat God echt bij je wil zijn. Zijn Geest uitgestort over mensen. Zijn Geest die gaven geeft aan de mensen. Zijn Geest die vruchten laat groeien. Zijn Geest die levens wil veranderen. Die je in vuur en vlam voor God wil zetten. Je enthousiast voor Hem wil maken. Je zult er lang niet elke dag bij stil staan. Maar wat is het geweldig: ontdekken wat je kunt. En dat het niet alleen voor jou geweldig is, maar dat je het ook in kunt zetten voor anderen. Te merken, dat je kunt groeien in liefhebben, in goedheid, in geloof, in geduld, in vrede, vriendelijkheid, vreugde, in zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Je moet er misschien wat moeite voor doen – en voor de één zal het meer moeite kosten dan voor de ander – maar zowel bij Pasen als bij Pinksteren is de verbinding met het allerdagelijkste leven wel te leggen. Niet dat je er elke dag bij stil staat, dat hoeft ook niet. Maar het kan wel.

Maar bij het feest dat 40 dagen na Pasen valt is dat lastiger. Hemelvaart.

Net als bij Pasen en Pinksteren is datgene wat er gebeurt gemakkelijk na te vertellen. Bij Pasen is er een open graf en de doeken die als stille getuigen nog in het graf liggen. Bij Pinksteren is er de windvlaag, de tongen van vuur en de mensen, die opeens in vreemde talen spreken. Bij Hemelvaart neemt Jezus zijn leerlingen mee. Ze gaan naar de Olijfberg. Even buiten Jeruzalem. En als ze daar aangekomen zijn, zien ze Jezus omhoog gaan. Met zegenende armen. Tot een wolk Hem aan hun zicht onttrekt. Dan komen er nog engelen, die zeggen: je moet niet naar de hemel blijven kijken. Jezus komt op dezelfde manier terug. Dit keer hebben ze de laatste woorden van Jezus wel goed onthouden: in Jeruzalem blijven wachten en als de Geest gekomen is, dan getuigen over wat je gezien en gehoord hebt. Zo keren ze terug naar Jeruzalem. Niet uit het veld geslagen. Niet radeloos, niet verdrietig. Maar juist opgetogen en met vreugde. Ze waren er getuigen van, dat Jezus naar de hemel is gegaan. En dat maakt hen blij.

Voor de leerlingen was het duidelijk: hun leerschool zat er bijna op. Het was bijna tijd om aan het werk te gaan. Ze waren getuige geweest van de vernedering van Jezus. Ze hadden misschien toen nog niet alles begrepen, ze waren er wel bij geweest. Tot de kruisdood aan toe. En ze waren getuige geweest van de verhoging van Jezus. Na zijn opstanding was Jezus veranderd. Hij ontmoette hen nog wel, maar was niet altijd bij hen. Zijn lichaam droeg nog de sporen van zijn dood, maar Hij kon ook door gesloten deuren heen gaan. Jezus ging terug naar waar zijn thuis was: de hemel. En die dag was aangebroken. Als koning zou Hij heersen. Zoals er in de Schriften al over geschreven was: zet je aan mijn rechterhand. De ereplaats naast God was voor hun Heer. Daar kan je als volgeling van Jezus dus ontzettend blij mee zijn. Zoals je blij kunt zijn, als een medeleerling uit je klas een prijs wint. Een medewerker op je bedrijf een speciale waardering ontvangt. Als een Nederlander een belangrijke wedstrijd wint.

En nu de leerschool er bijna op zat, was het bijna tijd om erop uit te trekken. Om te gaan getuigen. Te vertellen over Jezus en wat Hij heeft gedaan. Hoe dat je leven positief verandert. Dat het je nederig maakt en klein, maar ook trots en groot. Nederig en klein, omdat je heel goed beseft, dat je het op eigen kracht allemaal niet redt. Dat je de hulp van God nodig hebt, dat je de Geest nodig hebt om Jezus te volgen. Trots en groot, omdat je ziet, dat er daadwerkelijk iets in je leven verandert. Dat het lukt om het licht van God te ontvangen en te weerspiegelen. Genade verandert daadwerkelijk mensen. Wie leeft van vergeving, kan niet zonder bekering. Je draait je naar God en daar word je een ander mens van.

Als je dit beseft, dan wordt Hemelvaart ook duidelijk. Het is de noodzakelijke stap bij de verhoging van je Heer. En wat Hij wil geven aan de mensen, kan Hij vanuit de hemel ook geven. Zijn zegen, zijn nabijheid. Zoals Hij beloofd heeft. En de belofte van God is dus waar. Dat zie je ook aan Hemelvaart. Jezus wordt in de hemel ontvangen. Zijn toegang wordt niet geweigerd. Hij krijgt alle macht in hemel en op aarde. Hij wordt dus niet verbannen naar een hoekje achteraf.

Voor jou is dat belangrijk, omdat het een garantie is. Het werk van Jezus, zijn dood en opstanding doen er werkelijk toe. Dat verandert werkelijk de geschiedenis. De zonde en de dood is echt overwonnen. En jij kunt in die overwinning delen. In je dagelijkse leven, door achter Jezus aan te gaan. Zijn voorbeeld te volgen.

Ja maar lang niet alle volgelingen van Jezus worden “betere” mensen. Dat klopt. En ook als mensen geen volgeling van Jezus zijn, kunnen ze heus hele goede dingen doen. Ook dat klopt. Dus blijkbaar hoef je geen volgeling van Jezus te zijn, om toch goede dingen te doen. En als je volgeling van Jezus bent, doe je niet automatisch het goede. En toch zendt Jezus zijn leerlingen de wereld in, om ieder van Hem te vertellen. Om volgelingen te maken. Zodat als ze over Jezus en zijn werk gehoord hebben, hun leven willen veranderen. Omdat het goed is.

Het is goed om te weten, dat Jezus koning is. Dat Hij regeert. Ook over je dagelijkse leven. En dat Hij graag ziet, dat je ontzag hebt voor God. En dat je dan in je leven trouw bent en recht doet. Kort gezegd: dat je God liefhebt en je naaste als jezelf. En de Geest wil je daarbij helpen. En Jezus wil je vanuit de hemel terzijde staan. Zodat jij kunt getuigen van Hem in woord en daad.

Zegenend gaat Jezus naar de hemel, zodat wij op onze eigen dagelijkse plek, als leerling van Hem tot zegen kunnen zijn.