Overdenking zondag 2 augustus

Votum en zegengroet
Opwekking 640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen (Ps 121)
https://www.youtube.com/watch?v=mAqOWF3v5JA
wet
GK Ps 51:5 Schep in mij, God, een hart dat leeft in ‘t licht
https://www.youtube.com/watch?v=hqOnsfVY5lc
gebed
Lezen: Jesaja 55
Opwekking 281 Als een hert dat verlangt naar water…
https://www.youtube.com/watch?v=PTk-PV6dSSY
Tekst: Jesaja 55: 1-3
Preek
GK Ps 16a = Opwekking 727  Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig
https://www.youtube.com/watch?v=wtmFelxuLoI
gebed
LB nw 425 Vervuld van uw zegen
https://www.youtube.com/watch?v=TSri-mxLCUc

zegen

Jesaja 55.

Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling. Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, je loon besteden aan wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, en je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Leen mij je oor en kom bij mij, luister, en je zult leven. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, als bevestiging van mijn liefde voor David. Hem heb ik aangesteld als vorst en heerser over de naties, als getuige voor de volken. Ook jij zult een volk ontbieden dat je nog niet kende, en een volk dat jou nog niet kende zal zich haasten om bij je te zijn, omwille van de HEER, je God, de Heilige van Israël, die je deze luister heeft verleend. Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de HEER, die zich over hem zal ontfermen; laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven. Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen. Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied. Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten, en alle bomen zullen in de handen klappen. Doornstruiken maken plaats voor cipressen, distels voor mirtestruiken. Zo zal de HEER zich roem verwerven, het is een eeuwig en onvergankelijk teken.

Hierheen! Hier is water voor ieder die dorst heeft
Lijkt alsof een oosterse waterverkoper roept, zoals vandaag nog gebeurt, bv in Marokko.
De waterverkoper loopt over de markt en biedt water aan
(in een warm en droog klimaat).
De tekst lijkt op de sfeer van de markt
Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet.
Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling.
Alsof marktkoopman zijn waren aanprijst.
Maar dan lijkt het wel vreemde marktkoopman:
Hij biedt zijn waren gratis aan.
Dat maakt je nieuwsgierig en argwanend: gratis? Zit daar een addertje onder gras?

Wie roept daar als een waterverkoper
Wie nodigt ons uit om gratis eten te halen?
In Jesaja 55 gaat het over dorst naar God.
Zoals een hinde smacht naar stromend water,
zo smacht mijn ziel naar u, o God. Psalm 42
Je verlangt naar God, omdat je verdrietig bent of pijn lijdt, omdat je onrustig bent
Zoekt veiligheid, houvast, geborgenheid, je zoekt God.
En dan zegt God: kom maar, Ik ben er voor je, hier is water voor je dorstige ziel
Leen mij je oor en kom bij mij, luister, en je zult leven.
Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond,
als bevestiging van mijn liefde voor David. Jesaja 55:3
3 dingen:
1. God biedt leven aan: = echt leven, volle leven, eeuwig leven
2. Verbond = verbinding – vaste relatie
3. Liefde .
Ook Psalm 36 gaat daarover:
Hoe kostbaar is uw liefde, God!
In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen
zij laven zich aan de overvloed van uw huis,
u lest hun dorst met een stroom van vreugden,
want bij u is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht. Psalm 36: 8-10
God geeft houvast, maar ook zin aan ons leven.
Hij geeft rust in een gejaagd leven:
Jezus nodigt ons uit:
Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan,
dan zal ik jullie rust geven. Matteüs 11:28
Maar – is dat een bijzondere boodschap?

Er is een markt voor boodschappen
Maar ook ‘markt voor welzijn en geluk’
Veel mensen zoeken geluk, en zin in hun leven
Je kunt een groot aanbod vinden op markt van welzijn en geluk.
Cursussen, seminars, trainingen, persoonlijke coaches, enz
Zen, yoga, mindfulness, zen en reiki,
Wat is de plek van het christelijk geloof op markt van welzijn en geluk?
Wat biedt kerk wat anderen niet bieden?
Rust, vrede en rechtvaardigheid, liefde, saamhorigheid?
Is die boodschap uniek? Komen anderen ook niet met die boodschap?
Bovendien: wat brengen christenen er zelf van terecht?
Voor veel mensen is bijbel juist tegendeel van liefde en vrede, maar gaat het over een God die je opjaagt – het is toch nooit goed!
Een God voor Wie je bang moet zijn – die alleen maar dreigt met hel en verdoemenis
O wee als je een stap verkeerd doet!
Een God op afstand – en die houd je maar liefst op afstand!
Maar lees dan Jesaja 55: God nodigt je uit: Kom, koop, eet, luister,
God is niet ver weg. Hij nodigt je uit – hartelijk welkom
Hij ontvangt je met open armen: Ik wil met je omgaan!
Daarvoor heeft Hij mensen gemaakt – om met de levende God om te gaan!
Daarom staat in vers 6 de oproep: Zoek de HEER nu hij zich laat vinden,
roep hem terwijl hij nabij is.
Zoek – dat is geen speurtocht in doolhof met onbekende afloop.
Maar Hij staat met open armen – klaar om je te ontvangen.
Zoek Hem – lees de bijbel – leer God kennen zoals Hij is, zoals Hij zichzelf bekend maakt!
En spreek Hem aan in je gebed
…dan zul je leven = eeuwig leven
Want: Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond,
als bevestiging van mijn liefde voor David.
Raadselachtige woorden?
Het wordt duidelijk als je Jesaja 55 leest in het verband: het bijbelboek Jesaja.
Wat betekent dat allemaal:
Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, als bevestiging van mijn liefde voor David.
– jullie = ? Wie zijn eerste hoorders / lezers
– Verbond – wat sluit God dan?
– Bevestiging van Gods liefde voor David = ?
Verbond geeft een vaste relatie aan, geen vluchtige ontmoeting maar eeuwigdurend band: eeuwig leven.
God zegt: Ik wil met jou omgaan, je mag bij Mij horen
Dat is het wonder als je bijbel leest: God nodigt jou uit
Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, als bevestiging van mijn liefde voor David.
Liefde is de kern van Gods omgang met ons.
Liefde is: goed zijn voor de ander, het goede doen. God doet niet anders want God is liefde.
Dat is geen lievigheid, het betekent ook: opkomen voor recht en eerlijkheid; en onrecht en oneerlijkheid en zonde wegdoen
Verderop in Jesaja 55 lees je Gods oproep tot bekering – juist om mensen te richten op het leven in vrede en gerechtigheid, naastenliefde en betrouwbaarheid
– Liefde voor David:

David was koning over Israel (1000 v C)
Na de chaotische tijd van rechters, maakte hij (na koning Saul) volk Israel tot sterke eenheid.
Jeruzalem werd de hoofdstad. David diende Heer; God noemde hem: een man naar mijn hart.
David leefde ongeveer 1000 voor Christus. Na hem kwam de koningentijd, tot ruwweg 500, toen werd Israel in ballingschap gevoerd naar Babel.
Na de terugkeer hadden ze geen eigen koning meer.
Jesaja was een profeet die leefde in tijd van koningen (koning Hizkia). Je kunt zijn boek verdelen:
1-39: tijd van koningen
40-55 tijd van ballingschap
56-66 tijd erna: toekomst
In Jesaja 1-39 lees je veel waarschuwingen aan het volk Israël:
jullie lappen het verbond aan je laars en proberen een loopje met God te nemen;
bekeer je, anders verlies je leven, het goede leven in het goede land.
Maar het was vergeefs: Israel werd veroverd door Nebukadnessar, de koning van Babel,
En Jeruzalem werd verwoest, het volk in ballingschap en de tempel geplunderd en verbrand.
Het volk leefde in Babel in diepe ellende: Waar is God?
Speelt God nog een rol? Of is Hij zijn volk vergeten?
Jesaja 40-55 is bestemd voor het volk in ballingschap
Jesaja 40 begint met:
Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan…
Israël mag weer terugkeren uit ballingschap naar beloofde, zie Jesaja 55:12
Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren.
‘Jullie’ zijn mensen in nood, die het gevoel hebben: God laat ons in de steek.
Mensen met dorst naar God: waar bent U, ik heb u nodig!
Zoals een hert verlangt naar water, ik heb dorst naar U!
En dan zegt God: Hierheen, hier is water voor ieder die dorst heeft!
Hef je hoofd op, kom tot leven, kom koop eten en drinken
Geniet van Gods goedheid – het is gratis.
Gratis? Als een verkoper zegt dat het gratis is krijg je argwaan: zit er een addertje onder het gras?
Gratis betekent: uit genade
Dat is Gods liefde. Die is onverwacht: als je alles verprutst hebt door zonde houdt God van je, en is Hij goed voor je
Gratis? Hoe weet je of het klopt?
Jesaja 55 moet je in het verband lezen:
Jesaja 53 gaat over de Dienaar van de Heer (of: de Knecht des Heren).
Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken.
Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. (vers 5)
Dat is een profetie over Christus’ lijden: honderden jaren later
Wij mensen zijn vaak vol onrecht, egoïsme, zonde. En dat brengt de dood (biologisch, maar ook geestelijk: breuk met God)
Jezus geeft ons het leven weer, Hij heeft de dood ondergaan aan kruis.
Hij regeert, als zijn voorvader David destijds.
Gods liefde voor David is niet verdwenen in de ballingschap.
In Jezus is dat duidelijk: Hij regeert vanuit hemel (zijn eeuwige troon) – het rijk van recht, vrede en liefde.
Jesaja 54: God geeft leven aan Israël en de volken:
…mijn liefde zal nooit meer van jou wijken en mijn vredesverbond is onwankelbaar –
zegt de HEER, die zich over je ontfermt. vers 10
Jesaja 55 vervolgt met: kom, Ik geef je leven, het is gratis, genade:
de prijs is betaald: Jezus heeft dat voor jou gedaan. Heb je dorst, kom naar Mij

Waar word je gelukkig van?
Je kunt de markt van welzijn en geluk afstruinen.
Je kunt je geluk zoeken in een mooi huis, nieuwe computer, luxe vakantie.
Maar gevoel van onbehagen en onvrede is niet op te lossen met luxe.
Je kunt markt van zingeving en zelfverwerkelijking afstruinen.
Dat kost je veel geld! Wat is resultaat?
Vers 2: Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is,
je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?
De kerk heeft een unieke boodschap omdat het Gods boodschap is!
Oppervlakkig gezien kun je zeggen: vrede, naastenliefde, gerechtigheid overal verkrijgbaar.
Maar het zijn bijbelse waarden, die vaak los van God aangeboden worden.
En veel mensen stellen hun eigen zingeving ermee samen: een beetje van dit, een beetje van dat.
God zegt: Kom bij Mij, eet niet beetje van dit en beetje van dat; Ik geef je een overvloedige maaltijd. Ik ga met je aan tafel =Ik ga met je om (zoals je samen met familie of vrienden eet).
God spreek jou aan: Kom bij Mij
Als je bij Hem komt dan besef je pas wat je gemist hebt
Dat komt uit in Psalm 16:
Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig….
Ik heb U nodig, Heer de rest is overbodig
De mensen hebben andere idolen (=afgoden)
En wringen zich voor hen in honderd bochten…
(= geld uitgeven voor iets wat niet verzadigen kan)
Maar zoek je geluk bij God:
U wilt mij leren waar ik u moet zoeken;
Heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn

Diapresentatie bij de preek:
Jes550103.2020-1

Jes550103.2020-2