Overdenking zondag 20 september

Jezus: Dezelfde

Liturgie:

* Zegengroet

* Als openingslied: Opw. 616 Houd mij dicht bij U

* Gebed

* Schriftlezing: Hebr. 13:1-16

* Lied: Heer U bent altijd bij mij.

* Tekst Heb. 13: 8  “Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

* Preek

* Na de preek: Opw. 672 Heerser over alle dingen

* Gebed,

* Slotlied: Ga met God en Hij zal met je gaan.

* Zegen

 

Hebreeën 13 vs 1-16.

131Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. 3Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangenzat, en om de mishandelden als om mensen die net zo’n lichaam hebben als u.4Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en houd het echtelijk bed zuiver, want overspeligen en echtbrekers zal God veroordelen. 5Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten,’ 6zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’

7Denk aan uw leiders, die het woord van God aan u hebben verkondigd, neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt. 8Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

9Laat u niet misleiden door allerlei vreemdsoortige leerstellingen; we doen er goed aan ons te laten sterken door genade, niet door spijzen waar de aanhangers van die stellingen in het geheel geen baat bij hadden. 10Wij hebben een altaar waarvan zij die in de tent dienstdoen niet mogen eten. 11
Het bloed dat bestemd is voor het reinigingsoffer wordt door de hogepriester het heiligdom binnengedragen, de kadavers van de offerdieren worden buiten het kamp verbrand. 12Daarom heeft ook Jezus, om met zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de stadspoort geleden. 13Laten we dus het kamp verlaten, ons bij hem voegen en delen in zijn vernedering. 14
Onze stad is immers niet blijvend, wij kijken juist verlangend uit naar de stad die komt. 15 Laten we met Jezus’ tussenkomst een dankoffer brengen aan God: het huldebetoon van lippen die zijn naam prijzen, ononderbroken. 16 En houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept.

 

De bijbeltekst van vanmorgen is zo’n tekst waarbij ik in de kerkzaal om me heen ga kijken ….
Is er nog ergens plek? Op één van de wanden misschien?
Is er nog ergens ruimte voor Hebr. 13:8 in grote letters op de muur?
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.
Ik vind dat een geweldige uitroep. Zo mooi kort en krachtig.
Als wij een optocht voor Jezus zouden houden, zette ik deze tekst op mijn spandoek.
Dit is waar we voor staan als kerk. Dat willen we uitdragen!
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.

En tegelijk, hoe kort en krachtig deze woorden ook zijn, ze roepen ook vragen op, ze maken nieuwsgierig. Ook daarom vind ik dit mooie woorden.
Jezus blijft Dezelfde.
Maar hoe is hij dan? En hoe zo is het goed nieuws dat Hij niet verandert?
Jezus blijft Dezelfde, gisteren … gisteren?
Waarom heeft de schrijver van de Hebreeënbrief het over een Jezus van gisteren,
terwijl Jezus, toen hij dat schreef, al tientallen jaren geleden naar de hemel was gegaan?

Ik sta stil bij deze bijzondere bijbelwoorden mbv. drie vragen:

  1. Wat zeggen deze woorden over Jezus?
  2. Hoe past dat bij onze ervaring?
  3. Wat heeft het te maken met de Bijbelse oproep dat wij juist wel moeten veranderen, dat wij juist niet dezelfde moeten blijven?

Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid

Wat zeggen deze woorden over Jezus?

Als je in Jezus’ tijd aan een jood vroeg: ‘Wie blijft altijd dezelfde?’,
dan hoefde hij of zij geen seconde over het antwoord na te denken:
God natuurlijk!
God is van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde. En dus is hij betrouwbaar.
Hij is niet wispelturig. Hij verandert niet van karakter en komt zijn beloften na.
God is dezelfde.

En nu doet de schrijver van de Hebreeënbrief dus iets bijzonders.
Hij past woorden die altijd over God gingen vrijmoedig toe op Jezus.
Op de mens Jezus. En wat is er nou veranderlijker dan een mens?
Een mens is toch wel het laatste schepsel waarvan je zou zeggen: Die blijft altijd dezelfde!

Zo komen we ook met deze krachtige woorden uit Hebr. 13:8 terecht in het hart van het christelijke geloof. God werd mens in Jezus Christus.
Door Jezus kwam God zelf onder ons wonen, leefde ons leven, droeg ons lijden en onze schuld.
God werd mens …. Dat was Hij niet van eeuwigheid.
Jezus is niet van eeuwigheid al de mensgeworden zoon van God.
En daarom past de schrijver de goddelijke belijdenis over Jezus aan:
Jezus Christus blijft dezelfde, ……
en dan niet: van eeuwigheid, vandaag en tot in eeuwigheid,
maar: gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.
Als de Hebreeënbrief geschreven wordt is de geboorte van Jezus alweer tientallen jaren geleden. Dus zeker niet ‘gisteren’ in de letterlijke betekenis.
Maar in het licht van de eeuwigheid stellen die jaren natuurlijk niets voor.
Het is alsof Jezus gisteren nog op aarde rondwandelde.

Ondertussen heeft God met Jezus wel iets heel bijzonders gedaan met zichzelf …
Hij is veranderd om Dezelfde te blijven ….. !
God is van eeuwigheid dezelfde: liefde, trouw, toewijding, redder.
God is niet van eeuwigheid mens in Christus.
God werd mens. Er veranderde iets bij God.
En dat deed God om zijn liefde, trouw, toewijding en redder zijn
heel heel dichtbij ons te brengen, onder ons, tussen ons, een mens van vlees en bloed. Zie je het? God is veranderd om dezelfde te blijven.

Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.
Wat zeggen deze woorden dus over Jezus?
Hij is God, en Hij is het levende bewijs hoe ver God gaat in zijn plannen om zijn doel te bereiken: Hoe creatief is God om jouw God te kunnen zijn.

Jezus Christus blijft dezelfde.
Als iets altijd hetzelfde blijft, dan is het blijkbaar af. Als je nu naar de Nachtwacht gaat kijken, zie je precies hetzelfde schilderij als 300 jaar geleden.
En als iets altijd hetzelfde blijft, dan is er blijkbaar ook geen gevaar meer dat iemand anders er iets aan verandert.
Het wordt goed beschermd. Daarom staan er suppoosten naast de Nachtwacht in Amsterdam, en gaat ’s nachts de deur van het Rijksmuseum goed op slot en voorzien van een deugdelijk alarm.

Jezus Christus blijft dezelfde.
Hij is blijkbaar “af”, loopt geen gevaar meer en is goed beschermd.
Precies!
Om het in meer bijbelse woorden te zeggen, met woorden uit de brief aan de Hebreeën:
Hij is af, heeft zijn doel bereikt: Hij is onze pleitbezorger en helper voor altijd.
Hij loopt geen gevaar meer: Jezus overwon de dood en leeft dus voor altijd.
Hij is goed beschermd: Hij zit voor altijd aan de rechterhand van God.

De Bijbel nodigt je uit in geloof tot Jezus Christus te gaan.
Hem aan te spreken, Hem lief te hebben, Hem na te volgen.
Kan dat wel? En bij wie kom je terecht? Jezus is al bijna 2000 jaar uit beeld!
Ja, dat kan, in geloof tot Jezus gaan, en je komt terecht bij de Jezus zoals je hem leert kennen tijdens zijn leven op aarde.
Want hij blijft dezelfde. Vleesgeworden goddelijke kracht en goddelijke liefde.
Hij blijft dezelfde, ook in zijn veelzijdigheid. Hij blijft de unieke Jezus,
die zoveel verschillende titels heeft, zoveel verschillende dingen voor je kan betekenen.
Hij is God, jouw redder, jouw Heer, jouw bevrijder, jouw koning, jouw vriend, jouw voorbeeld, zender van de Geest, bewoner van je hart. Hij is de barmhartige, de strijder tegen onrecht.
Juist omdat Jezus dezelfde blijft, dezelfde in zijn veelzijdigheid, is hij altijd precies wie jij nodig hebt.
En dat hoeft niet hetzelfde te blijven, dat kan veranderen, soms van dag tot dag,
soms van levensfase tot levensfase.
– Zit jij erg met je zonden die je gedaan hebt?
Hij is je verlosser, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!
– Merk je dat je verslaafd bent aan geld, gamen, roken, seks?
Hij is je bevrijder, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid..
– Leef je eigenlijk alleen voor jezelf, zonder oog voor de wereld om je heen?
Hij is jouw koning, en wil jouw aan het werk zetten in zijn wereld voor de komst van zijn koninkrijk.
– Kunnen kinderarbeid, vluchtelingen of vervolgde christenen jou weinig schelen?
Jezus is de vurige strijder tegen onrecht en uitbuiting, één en al waarschuwing tegen rijken die hun geld niet gebruiken om armen te helpen.
Hij wil een medestrijder van je maken.
– Ben je helemaal op, gebutst, moe van het leven, van teleurstelling, door pijn?
Jezus is nog steeds, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid de Goede Herder, die een lam als het moet op de schouder neemt om het thuis te brengen.

Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.

En dus is hij altijd precies wie jij nodig hebt.
Ga naar hem toe, geef je leven aan hem, als je het gisteren nog niet gedaan hebt, doe het vandaag, het zal je vreugde geven tot in eeuwigheid!

Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid

Wat betekent dit voor jou in een wereld die altijd verandert?

Jezus Christus is dezelfde. Altijd.
Dat betekent niet dat wij altijd dezelfde kijk op hem hebben.
Jezus is zo veelzijdig. En hij gaat zo alles wat wij kunnen bedenken te boven.
Als vanzelf hebben wij een eenzijdig beeld van hem. Een beeld dat ook kan veranderen door de tijd heen. In de Middeleeuwen was Jezus vooral de Rechter op de Jongste Dag.
Kijk maar hoe hij meestal afgebeeld wordt op schilderijen uit die tijd.
In onze tijd hoor je dat accent veel minder en gaat het eerder over Jezus als Metgezel of Vriend.
Het beeld van Jezus kan ook verschillen van kerkgenootschap tot kerkgenootschap.
In onze Gereformeerde kerken ligt sterk het accent op Jezus als Redder.
In de Oosters Orthodoxe kerken wordt Jezus vooral als Koning beleden.
In evangelische kerken hoor je dan weer vaker over Jezus als Bevrijder.
Wij verschillen, wij hebben onze eenzijdigheden, maar met al onze verschillen en eenzijdigheden veranderen wij Jezus niet!

Ik moet de laatste tijd vaak aan deze woorden uit Hebreeën denken.Over één ding is geloof ik iedereen het wel eens:
Nederland maakt grote veranderingen door. En de kerken net zo goed. Zeker nu inde tijd van corona. Hoe zijn we nu kerk? En hoe zijn we dat straks? Op dezelfde manier als een paar jaar geleden? Of zijn er ook in de kerk veranderingen wenselijk, en welke dan? Geloof is minder vanzelfsprekend geworden. Allerlei onderwerpen zijn in discussie, onderwerpen waar we niet eens zo lang geleden het over eens waren.
Steeds minder jongeren doen belijdenis van hun geloof, en kerkverbanden zeggen hen weinig meer. Gereformeerde kerken krijgen een steeds meer evangelische liturgie. Enzovoort! Heel veel veranderingen.

En veranderingen doen iets met je. Je kunt er bang of onzeker van worden.
Je kunt er ook enthousiast en sterker door worden. Hoe dan ook maken veranderingen je leven intensiever, want je zult er over na moeten denken. Wat vind ik hiervan?
Niet alleen onze kerken veranderen. Ook de cultuur waar wij deel van uit maken verandert. En dan ook nog eens de positie die we als kerk in de samenleving innemen.
Dat zijn wel erg veel veranderingen boven op elkaar. Kunnen we dat aan? Hoe houden we dat vol?
Wie kan de kracht, moed en wijsheid geven om met overtuiging christen te blijven
te midden van al deze veranderingen?
Gemeente dat is Jezus Christus, die niet verandert. Jezus Dezelfde. En wat er zich dan ook als verandering aandient:
Zijn macht, zijn liefde, zijn aanwezigheid, zijn goddelijkheid, het werk dat hij voor ons heeft volbracht: het is er ook vandaag allemaal voor ons. Hij blijft dezelfde.
En morgen zal het er nog steeds zijn. Zal hij er nog steeds zijn.

Hij is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.
Daar zit een grote belofte in. Jezus is ook het grote tegoed van de kerk.
Waar de kerk tekort schiet, ook in het kennen van Christus, daar belooft hij: ik blijf dezelfde, en door mijn Geest laat ik jullie dat ook weer ontdekken.
Zo zie je de hele kerkgeschiedenis door dat de heilige Geest de kerk bijstuurt.

Ik geef drie voorbeelden.
– Raakte tijdens de Middeleeuwen uit beeld dat Jezus de Verlosser is,
die eens en voor altijd voor de zonde gestorven is?
God zorgde voor de Reformatie, met de nadruk op leven uit genade.
Wij hoeven niet ons best te doen voor God, God deed zijn best voor ons!
– Raakte door moderne theologie in de 20e eeuw uit beeld dat Jezus de unieke zoon van God is, God die mens werd?
God zorgt op dit moment wereldwijd in vele grote kerken voor een afname van vrijzinnigheid en een terugkeer naar de geloofsbelijdenis van de kerk van alle eeuwen.
– Raakte uit beeld dat Jezus opkwam voor de armen, de verschoppelingen,de mensen zonder rechten?
God begeesterde een nieuwe paus die in heel korte tijd de kerk als een huis van barmhartigheid weer positief in het nieuws bracht.

  • En vandaag: Hoe gaat het met de kerk als de coronapandemie voorbij is?

Komen mensen dan wel weer naar de erediensten? Hoe vullen we het gemeente zijn dan weer in? En raken we de jeugd niet kwijt?
God blijft Dezelfde. Hij zorgt voor de kerk ook na deze pandemie.

Jezus Christus is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.

Een kerk die verandert, omdat Jezus dezelfde blijft, is een kerk met toekomst.

Jezus Christus is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid

Wat betekent dit voor de Bijbelse opdracht dat jij juist niet ‘dezelfde’ blijft?

Toen ik al een tijdje over Hebr. 13:8 nagedacht had ging ik heel hf. 13 weer eens lezen.
Toen zag ik wat me bij eerste lezing niet was opgevallen.
Hoofdstuk 13 staat boordevol opdrachten, aansporingen, geboden.
Als je die leest met ‘Jezus is dezelfde’ in je achterhoofd, gaan al die geboden meeklinken,
maar dan precies andersom: ‘Jullie moeten niet hetzelfde blijven.’
Jullie moeten anders worden: jullie moeten groeien in liefde en gastvrijheid;
Groeien in zorg voor gevangenen en mensen die mishandeld zijn.
Jullie moeten niet hetzelfde blijven in je omgang met huwelijk, ontucht, geld en dwaalleer; maar daarin juist steeds meer gaan leven naar hoe God het bedoeld heeft.

Jezus is dezelfde, Hij is al ‘af’, heeft zijn einddoel bereikt en loopt geen gevaar meer.
Wij zitten in een heel andere situatie.
We zijn nog lang niet af, wij jagen nog naar het einddoel, om het met Paulus te zeggen, en daarbij lopen we juist heel veel gevaar.
Ons eigenwijze ik, de duivel en de wereld om ons heen brengen ons in beproeving,
ze fluisteren, roepen en schreeuwen ons toe: leef toch lekker voor jezelf en trek je van God niks aan.

Jezus weet van de beproevingen die je door maakt, want hij heeft jouw leven geleefd. Hij legt zich niet neer bij het tekort in je leven als het gaat om liefde voor God en mensen. Je bent welkom zoals je bent, maar Jezus wil niet dat je blijft zoals je bent. Hij wil jou zo graag veranderen ten goede. Door de kracht van zijn Geest.

Hoe kun je veranderen? Hoe kun je toegroeien naar de mens zoals God die bedoeld heeft? Door te koersen op een vast punt.
Stel dat je op een groot meer vaart. En je wilt een rechte koers varen.
Dat lukt je niet door naar de golven te kijken, want die veranderen voortdurend.
Het lukt ook niet door zoveel mogelijk recht vooruit over het water te kijken,
want het water biedt je helemaal geen aanknopingspunten.
Wat je nodig hebt is een vast punt aan de horizon. Een kerktoren bijvoorbeeld.
Omdat die kerktoren ‘dezelfde’ blijft, en op dezelfde plek, kun jij een rechte lijn varen.
Jouw leven is ook één grote tocht. Met heel wat golven. Stormachtig soms.
Als je op koers wilt blijven heb je een vast punt nodig. God geeft je die: Jezus Dezelfde.
Jezus wijzigt niet van koers. En Hij blijft op dezelfde plek, op zijn dubbele post: aan de rechterhand van God en in je hart.
Als je de blik gericht houdt op hem, op zijn liefde, zijn genade, zijn Geest,
dan kun jij ook koers houden. Dan kun jij veranderen omdat Jezus dezelfde blijft.

En wat nou als je merkt dat veranderen zo moeilijk gaat, en zo langzaam,
en zo met vallen en opstaan? Dat volmaaktheid totaal onbereikbaar is?
Wat nou als je merkt dat sommige zonden in je leven zo hardnekkig zijn
dat de strijd ertegen tot aan je dood zal blijven?
Kijk opnieuw naar Jezus en vestig je hoop op hem.
God aanvaardt jou niet omdat je zo goed je best doet en zo goed verandert.
Hij aanvaardt jou omdat je vertrouwt op Jezus, zijn sterven, zijn opstanding.
En Jezus, Hij is al volmaakt, en dat blijft hij ook, want …. nog één keer …..
Jezus Christus is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.

Amen