Overdenking zondag 31 mei

Vooraf:

Psalm 87:     https://www.youtube.com/watch?v=BgJlCqyqyN8

votum groet

Kijkdoos

Nu bidden wij met ootmoed en ontzag

Gebed

Groeten uit de gemeente     https://youtu.be/4Nkw7FDpYH0

Overdenking

We geven het licht door   https://vimeo.com/user21828330/review/420703183/188ff131d7

Samen in de naam van Jezus

gebed

Wat de toekomst brenge moge

Zegen

U geeft rust (door alles heen)  https://www.youtube.com/watch?v=HEqe9KUPKK0

 

We vieren Pinksteren vandaag. Oogstfeest. Vijftig dagen geleden vierden we het begin van de oogst. Nu na zeven weken van zeven dagen vieren we dat de oogst is binnengehaald. Vijftig dagen geleden ging het om de eersteling. Nu gaat het om de overvloed. Vijftig dagen geleden vierden we Pesach: het herinnert aan de verkregen vrijheid. God bevrijdde zijn volk uit Egypte. Hij verloste het van slavernij. En op dat feest stond Jezus uit de dood weer op. Daarvoor was Hij gekruisigd. Gestorven en in een graf gelegd. Met Pesach vieren we de overwinning op de dood. Jezus is de eersteling, die uit de dood is opgestaan. Toen het volk bevrijd was, begon het aan de reis door de woestijn. En na vijftig dagen stond het bij de berg. Een berg gehuld in vuur en wind. En God sprak. Hij sprak al de woorden, die nodig zijn om het volk bij de verkregen vrijheid te bewaren. God bevrijdde en Hij gaf.

Vijftig dagen na het feest van de bevrijding is het nu het feest om ons bij die vrijheid te bewaren. God laat ons niet alleen. Hij stort zijn Geest over ons uit. Om ons bij te staan, om ons de weg te wijzen, om ons te inspireren, om te zuchten, om ons te troosten, om ons woorden te geven, zodat wij kunnen spreken. Zijn tekens zijn vuur en wind. Adem. Van levensbelang. Je kunt geen dag zonder. En vuur. Dat je verwarmt, dat veiligheid betekent. Vuur dat zuivert.

Het is mogelijk om met je adem een kaarsje uit te blazen. Maar het is onmogelijk om met je adem een vuur te doven. Als de wind het vuur aanwakkert, wordt het alleen maar groter. Vuur kan lang ondergronds blijven branden. Maar het wil weer naar de oppervlakte.

Wij hebben de Geest gekregen om getuigen te zijn. Om woorden te geven aan vrijheid. Gekregen vrijheid. Begrensde vrijheid. Want ons leven is niet van onszelf. Wij leven in afhankelijkheid van God.

 

Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Genade en vrede van God, Onze Vader door onze Heer Jezus Christus.

 

We vieren vandaag feest. En bij feest passen slingers en ballonnen. Vorige week ging het daar al over. En er moesten dus slingers komen voor de kijkdoos.

En deze week gaat het over de Geest. De Geest die ervoor zorgde, dat gewone mannen door iedereen in hun eigen taal te verstaan waren. De Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Daarom komt er deze zondag naast de slingers ook een tong van vuur erbij. En je moet er God in een andere taal op schrijven.

En dan is de kijkdoos af. We hebben een hele reis gemaakt. Van Pasen tot Pinksteren. Elke week kwam er iets bij. En nu is het klaar.

Nu bidden wij met ootmoed en ontzag

Gebed

Groeten uit de gemeente

Lezen Handelingen 2: 1-13

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’

We geven het licht door

Want de Geest doorbreekt de grenzen, die door mensen zijn gemaakt. De Geest breekt muren af. En het doel is dan om mensen bij Jezus te brengen. Hij trekt mensen aan. Dat zie je die eerste Pinksterdag al gebeuren. De mensen komen af op het geluid van de wind, en ze zien de tongen van vuur. Als ze willen weten wat er hier aan de hand is, dan geef het Petrus de gelegenheid om over Jezus te vertellen. Jezus is de Redder van de mensen. En de vraag is dan: wat moeten wij doen? En het antwoord is: keer je naar God. Laat je huidige leven achter je. Laat je redden door Jezus. Laat je dopen in zijn Naam. Dan zullen je zonden je vergeven worden. En krijg ook jij de Heilige Geest.

Dat is Pinksteren: heel de wereld moet horen van Jezus. Met de oproep om Hem te volgen. En zo de Geest te ontvangen. En vertel dan zelf over Jezus. Over de gekregen vrijheid. Over de hulp van de Geest. Waarom je blij bent met een God die zo overvloedig geeft.

Zo brengt de Geest ons samen in de naam van Jezus.