Overdenking zondag 8 augustus

Votum en zegengroet
The psalm project: Credo Dank U voor het leven
Gebed
Lucas 4 vers 1-12
Lucas 8 vers 11 – 15
Hebr. 4 vers 14 – 5 vers 14
The psalm project: psalm 119
Overdenking
The psalm project: God van liefde
Gebed
Collecte aankondiging
Psalm 46 (de nieuwe psalmberijming)
Zegenbede

 

Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en geleid door de Geest zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at hij niets, en toen de veertig dagen verstreken waren, had hij grote honger. De duivel zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen.’ Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen.”‘ Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in een en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. De duivel zei tegen hem: ‘Ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil; als u in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van u zijn.’ Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”‘ De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste punt van de tempel, en hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken.” En ook: “Op hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”‘ Maar Jezus antwoordde: ‘Er is gezegd: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”‘

Dit is de betekenis van de gelijkenis: Het zaad is het woord van God. Het zaad op de weg, dat zijn zij die geluisterd hebben, maar daarna komt de duivel en graait het woord weg uit hun hart, om te voorkomen dat ze worden gered door te geloven. Het zaad op de rotsachtige bodem, dat zijn zij die het woord vol vreugde aannemen wanneer ze het horen, maar het schiet geen wortel; ze geloven zolang het hun goed uitkomt, maar als ze op de proef worden gesteld, worden ze afvallig. Het zaad dat tussen de distels valt, dat zijn zij die wel geluisterd hebben, maar door zorgen en rijkdom en de genoegens van het leven worden ze gaandeweg verstikt, zodat ze geen vrucht dragen. Het zaad in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd, het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen.

Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.

Wie uit het volk tot hogepriester wordt gekozen, wordt aangesteld om tussen God en de mensen te bemiddelen, om gaven en offers te brengen voor de zonden. Doordat hij zelf aan zwakheden ten prooi kan vallen, is hij bij machte begrip op te brengen voor hen die uit onwetendheid dwalen, en daarom moet hij niet alleen offers opdragen voor de zonden van het volk maar ook voor zijn eigen zonden. Niemand kan zich die waardigheid toe-eigenen, men wordt daartoe door God geroepen, zoals ook met Aäron gebeurde. Christus heeft zich de eer hogepriester te worden evenmin zelf verleend, dat deed degene die tegen hem zei: ‘Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt.’ Ergens anders zegt hij iets vergelijkbaars: ‘Jij zult voor eeuwig priester zijn, zoals ook Melchisedek dat was.’ Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. Hoewel hij zijn Zoon was, heeft hij moeten lijden, en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding, omdat God hem heeft uitgeroepen tot hogepriester zoals Melchisedek dat was. Hierover valt nog veel te zeggen, maar het is moeilijk aan u uit te leggen, omdat u traag van begrip bent geworden. Werkelijk, u had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn! In plaats daarvan hebt u er zelf een nodig om u opnieuw de grondslagen van het woord van God bij te brengen; het is met u zo ver gekomen dat u weer aangewezen bent op melk in plaats van op vast voedsel. Wie melk drinkt is nog een klein kind en heeft geen weet van de draagwijdte van de verkondigde gerechtigheid. Vast voedsel is voor volwassenen; hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Wie uit het volk tot hogepriester wordt gekozen, wordt aangesteld om tussen God en de mensen te bemiddelen, om gaven en offers te brengen voor de zonden. Doordat hij zelf aan zwakheden ten prooi kan vallen, is hij bij machte begrip op te brengen voor hen die uit onwetendheid dwalen, en daarom moet hij niet alleen offers opdragen voor de zonden van het volk maar ook voor zijn eigen zonden. Niemand kan zich die waardigheid toe-eigenen, men wordt daartoe door God geroepen, zoals ook met Aäron gebeurde. Christus heeft zich de eer hogepriester te worden evenmin zelf verleend, dat deed degene die tegen hem zei: ‘Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt.’ Ergens anders zegt hij iets vergelijkbaars: ‘Jij zult voor eeuwig priester zijn, zoals ook Melchisedek dat was.’ Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. Hoewel hij zijn Zoon was, heeft hij moeten lijden, en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding, omdat God hem heeft uitgeroepen tot hogepriester zoals Melchisedek dat was. Hierover valt nog veel te zeggen, maar het is moeilijk aan u uit te leggen, omdat u traag van begrip bent geworden. Werkelijk, u had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn! In plaats daarvan hebt u er zelf een nodig om u opnieuw de grondslagen van het woord van God bij te brengen; het is met u zo ver gekomen dat u weer aangewezen bent op melk in plaats van op vast voedsel. Wie melk drinkt is nog een klein kind en heeft geen weet van de draagwijdte van de verkondigde gerechtigheid. Vast voedsel is voor volwassenen; hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad.

 

De gelijkenis van het zaad

De uitleg die Jezus geeft van de gelijkenis van het zaad is overbekend. Er is maar één categorie zaad dat goed terecht komt en dat is het zaad dat vrucht draagt. Als we maar zorgen dat we vrucht dragen dan komt alles goed. En dat vrucht dragen is dat we allemaal ons best doen in Gods koninkrijk; dat we leven voor Hem.

Toch is dat een beetje kort door de bocht. Jezus zegt niet voor niets dat het zaad het Woord van God is. Het zaad is dus goed. Het gaat dus om de conditie van de grond waarin het zaad komt.

Als er van het zaad dat langs de weg terecht komt, gezegd wordt dat de duivel het weg graait om te voorkomen dat mensen gaan geloven en gered worden, dan betekent dat, dat er een situatie in je leven kan zijn waarin de duivel zodanig toegang heeft tot je hart dat je niet kunt gaan geloven. Dat past in het verlengde van de uitleg die Jezus geeft. Nu is bekend dat de duivel vooral actief wordt als mensen tot bekering komen. Dat klinkt misschien vreemd, maar toch is het zo. Zodra hij terrein verliest wil hij zijn slachtoffer terug. Dat zie je ook als Jezus boze geesten ontmoet. Ze kennen hem; Hij is de Zoon van God en ze hebben een hekel aan Hem. Dat is omdat God goed is en de duivel en zijn trawanten slecht. De duivel liegt altijd; God kan niet liegen. Wanneer kom je in de greep van de duivel? Meestal als je op plaatsen komt waar God niet is. Hoe kom je op die plaatsen? Dat is meestal het gevolg van verkeerde keuzes. We kennen bijvoorbeeld allemaal mensen die verslaafd zijn. Dat heeft geen goede klank en terecht. Door verkeerde keuzes is zo’n persoon verslaafd geworden. Zo iemand kan alleen maar denken aan het bevredigen van zijn
verslaving; alles is daarop gericht. Maar je kunt ook egoïstisch zijn, of zelfzuchtig of trots. Het zijn omstandigheden waarin je vooral op jezelf gericht bent, of alleen maar op jezelf gericht kunt zijn. Jij komt op de eerste plaats. In feite zijn het omstandigheden waarover in het boek Genesis wordt verteld als de duivel, de slang, Eva verleid. Hij brengt een leugen zodanig dat het waarheid lijkt. En dan trap je erin!
Zo benaderde de duivel Jezus ook toen deze Jezus probeerde te verleiden in de woestijn. Heeft God niet gezegd……en dan komt er een Bijbeltekst. Ja hij is een wolf in schaapskleren.

Het zaad dat in de grond komt waar veel stenen zitten komt wel op maar verdort snel als de zon een dag goed schijnt. Het heeft geen diepte en krijgt onvoldoende voeding en water. Jezus zegt dat het gaat om mensen die geloven als het hun goed uitkomt. Maar zodra dat geloof wordt beproefd dan haken ze af. Je bent dan geneigd te denken aan mensen die om hun geloof worden vervolgd en door de martelingen hun geloof opgeven. Voor die mensen bidden wij en dat is goed! Maar daar gaat het misschien wel niet over. Het gaat evengoed om de situatie dat je het bijvoorbeeld gezellig hebt met vrienden, maar op een gegeven moment verandert de sfeer en worden er andere mensen belachelijk gemaakt, of wordt de ene schuine mop na de ander vertelt, of wordt er geroddeld. Ja en dan wil je geen spelbreker zijn. Je lacht mee en doet mee. Je wilt jouw plaats i de groep niet verliezen. Ook daar zit de duivel achter. Hij doet er alles aan om jou los te weken van God en daar gebruikt hij van alles voor; zelf je vrienden. Het komt er dus op aan dat je goede vrienden kiest, maar ook dat je situaties leert herkennen. Maar je kunt ook een situatie hebben dat jij je zin niet krijgt en anderen gaat manipuleren. Jij wilt je zin krijgen. M.a.w. het draait al weer om jou. Jij wilt de belangrijkste zijn. Ja de duivel weet wel hoe hij ons moet aanpakken.

Dan is er zaad dat tussen het onkruid valt. Iedereen met een tuin weet dat ongewenst kruid altijd sneller groeit dan de gewenste kruiden en planten. In het leven is het hetzelfde: verkeerde dingen leer je sneller dan dan de goede. De Bijbel zegt niet voor niets dat het kwaad zich aan je wil vastklampen. Het is net een soort kleefkruid zeg maar, of klitten. Ja dat onkruid zegt Jezus, dat zijn de zorgen om het bestaan en de welvaart. Nu is welvaart op zich niet slecht. Alles waarvoor je God kunt danken is goed. En bovendien al het goede komt van God. Maar zoals zo vaak het geval is, zijn wij mensen er goed in om de goede dingen die God geeft, los te maken van God zelf. Dan vinden we de dingen die God gegeven heeft belangrijker dan God zelf. De wereld is er vol van. De economie bijvoorbeeld; gezondheid en vrijde tijd; seksualiteit moet vrij genoten worden. Alcohol en drugs: ja kom maar op. En bijna alles wat mogelijk is, moet maar
kunnen. En let erop: ook hier zit de duivel achter. Als wij dat, wat God gemaakt heeft belangrijker vinden dan God zelf, dan vereren we dus afgoden en niet God. Dan krijgt de duivel zijn zin: we geloven niet en worden niet gered. Dat is zijn criterium.

In een andere gelijkenis waarschuwt Jezus ons voor rijkdom. Je weet wel die man die te weinig ruimte had voor zijn goederen en die daarom nog grotere schuren ging bouwen. God bepaalde dat zijn einde gekomen was. Zo vergaat iemand die schatten verzamelt voor zichzelf en niet rijk is in God. (Lucas 12 vers 21) En dan zegt Jezus: “ om deze reden zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten en drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Want het leven is meer dan voedsel en het lichaam meer dan de kleding”. God weet echt wel wat je nodig bent. Vertrouw er maar op. En hij noemt de vogels als voorbeeld. Die leven zoals God ze bedoeld heeft. God heeft jou je leven ook gegeven met een bedoeling en Hij zal voor je zorgen. Wees maar afhankelijk van Hem en vertrouw niet op jezelf. Dit is een weerkerend motief in de gesprekken van Jezus met zijn discipelen. Ja blijkbaar heeft Hij daar een
punt dat in onze westerse wereld wel heel actueel is. Onze welvaart, onze manier van leven sloopt de aarde en maakt mensen en samenlevingen kapot worden en we mensen die daardoor in nood verkeren vervolgens aan hun lot over. M.a.w. misschien is het tijd om wakker te worden!

In de gelijkenis van het zaad gaat het dus over situaties die zich in je leven kunnen voordoen ten gevolge van de keuzes die je maakt in je leven. De bedoeling van God met jouw leven is dat je niet in die situaties verzeilt raakt maar voor Hem leeft.

Oei, maar hoe veranderen we de wereld; hoe veranderen we ons leven. Dit is toch voor ieder mens een onmogelijke opgave! Er is zoveel onherstelbaar fout gegaan; wie wordt er dan behouden. Ja als Jezus zelf niet ingegrepen had, dan zou ook niemand behouden worden. Dan had de duivel toch gewonnen. Jezus was de enige die in staat was om ons te bevrijden; maar het was ook voor Hem een bijna onmogelijke opgave. In de brief aan de Hebreeën staat ook duidelijk hoe dat gegaan is. Hebr. 5 vers 7: “ Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot Hem die Hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diepe ontzag voor God”.
En om het nog duidelijker te maken: “Hoewel Hij Gods Zoon was, heeft Hij moeten lijden, en zo heeft Hij gehoorzaamheid geleerd”. Christus zag er als een berg tegen op om te moeten lijden en sterven. Hij is tijdens zijn leven vaak op de proef gesteld. Zijn ouders begrepen Hem niet; de duivel probeerde Hem te laten struikelen; zijn eigen volksgenoten moesten Hem niet; de kerkelijke leiders maakten Hem uit voor zoon van de duivel (Beëlzebul) en uiteindelijk is Hij onschuldig veroordeeld, gemarteld en onterecht ter dood gebracht. Dat is dan ook de reden dat waarom in Hebreeën 4 vers 15 staat “ dat wij in Christus een hoge priester hebben die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld”. Dat is voor ons geen doekje voor het bloeden, maar een regelrechte aanmoediging om, wanneer je het moeilijk hebt om de juiste keuze te maken, of, wanneer je voor de zoveelste keer gefaald hebt, dat je naar Christus moet met je verhaal. Dat je bij Hem je schuld belijdt en vergeving ontvangt en…..Hij zal je niet afwijzen. Want in Hebr. 4 vers 15 staat: “ Laten we dus zonder schroom (twijfel, terughoudendheid, het zal wel niet voor mij besdoeld zijn) naderen tot de troon van de Genade (God dus), waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden”.

Man, wat een evangelie, wat een bemoediging! Er is perspectief, voor ieder die een hart van steen heeft, die gefaald heeft in zijn relatie met God, die zich uitgeleefd heeft ten koste van anderen. Maar bekeer je: draai je om naar God toe. Breek met de duivel en het duivelse in je leven. En dan komen we bij de vierde groep mensen: degene die vrucht dragen. Ja hoe moet ik dat zien; hoe draag ik vrucht. Moet ik dan toch weer van alles. Dan gaat het weer op de vervulling van de wet lijken en dat is toch een onbegaanbare weg?

Misschien helpt het vervolg van Hebr. 5 ons een beetje op weg. De schrijver heeft uitgelegd wat Christus gedaan heeft. De weg naar God is weer open voor iedereen die zich bekeert. In vers 11 van hoofdstuk 5 staat: “ hierover is nog veel te zeggen, maar het is moeilijk aan u uit te leggen omdat u traag van begrip bent geworden. Werkelijk U had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn. In plaats daarvan hebt u er zelf een nodig om u opnieuw de grondslagen van het Woord
van God bij te brengen. Het is met u zover gekomen dat u weer aangewezen bent op melk in plaats van vast voedsel. Wie melkt drinkt is nog een klein kind en heeft geen weet van de draagwijdte van de verkondigde gerechtigheid”.
M.a.w. het is al zo vaak verteld en nog steeds dringt het niet tot je door en handel je er niet naar. En dan vers 14: “ vast voedsel is voor volwassenen: hun zintuigen zijin door ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad”.

Christus is gekomen en heeft betaald; de dood is overwonnen; Gods Geest is beschikbaar voor iedereen die zijn leven aan Hem geeft. God heeft het beloofd. Hij kan niet liegen. En dus kan jouw leven met Gods hulp vrucht dragen. Dan zoek je de verkeerde dingen niet op. Je weet goed en kwaad in je eigen leven te onderscheiden en je hebt de moed het kwade weg te doen. Als jij een volwassen Christen bent kunt je zelf over God verhalen en getuigen; desnoods met woorden. Maar laat zien dat je een toekomst hebt. Laat zien als christen dat die toekomst hier niet is. Ga dus niet op in deze wereld, want die gaat eraan en redt wie er nog te redden valt. Ja en maak je geen zorgen over de consequenties: God weet wat je nodig hebt. Je krijgt genoeg om voor Hem te leven. Ga die extra mijl mee, ook al is het met je vijand. Neem die vluchteling op, ook al gaat dat ten koste van je welvaart, of een deel er van. Neem genoegen met minder. Zoveel hebben wij nog niet geleden. Dat is volwassen gedrag: een leven dat een stootje kan hebben. God is je garantie. Het komt goed. Houdt vol en geloof, vertrouw God!

Je kunt ondanks corona, het vluchtelingenprobleem en de klimaat veranderingen toch vol goede moed zijn en dat delen met alle mensen die God op je pad brengt. Dat voorkomt dat je als Christen verzuurt; dat maakt dat je de strijd over punten en komma’s opgeeft; dat maakt dat je de eenheid in Christus zoekt en niet de verschillen die alleen maar verwijdering geven. Dat maakt dat je rustig in gesprek kunt zijn; van mening kunt verschillen me je kind, met je broer of zus in de gemeente; met je dorpsgenoot, zonder zouteloos te worden, zonder te worden als Farizeeën die wel de kennis hadden maat niet de geestelijke volwassenheid. Die geestelijke volwassenheid begint met het versteld staan van Gods liefde voor zondaars en zijn drang om het met die zondaars goed te hebben; dank zij Jezus.

Dan draag je vrucht, soms sta je er zelf versteld van. Soms is een eenvoudig getuigenis genoeg. Soms hebben mensen alleen maar even een luisterend oor nodig. Je hoeft niet zoveel te doen om er voor de ander te zijn. God vraagt nooit het onmogelijke. Ook niet als Hij ons oproept om recht te doen ook aan de vluchtelingen voor de poorten van Europa en ook niet als onze bewegingsvrijheid iets minder wordt om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen of om het milieu te sparen. Het lijkt allemaal een maatje te groot voor ons, maar vertrouw maar op God en ga ervoor. En als je faalt ga dan naar Jezus om vergeving te ontvangen; misschien wordt wel tijd dat je volwassen wordt!