Synode Goes van start gegaan.

‘Samen met alle heiligen Gods heil doorgronden’

In de komende maanden komen afgevaardigden uit de kerken regelmatig bij elkaar om samen door te praten over wat er op landelijk niveau speelt in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Dat gebeurt op de zogenaamde ‘Synode van Goes’, genoemd naar de kerk die de vergadering officieel samenroept. Deputaatschappen (commissies) die door de vorige synode (landelijke vergadering van kerken) zijn ingesteld, zullen rapporteren over de voortgang van hun werk en adviseren over eventuele voortzetting ervan. De synode zal zich ook opnieuw buigen over ingrijpende besluiten die eerder genomen zijn – denk aan het besluit om ruimte te geven aan vrouwelijke ambtsdragers en om toe te werken naar hereniging met de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Op 16 november jl. is de synode van start gegaan. Ds. Melle Oosterhuis heeft in de bidstond die voorafging aan de officiële opening benadrukt dat we elkaar als gelovigen, verschillend als we zijn, nodig hebben om Gods heil te doorgronden. De band van de liefde, gevoed door de Geest, bindt ons samen.

Wat zich op de synode afspeelt en besluiten die er genomen worden, hebben, misschien wel zonder dat u er heel erg bij stilstaat, betrekking op wat er in uw eigen kerk gebeurt, juist omdat we samen met alle heiligen kerk van Christus zijn. Graag houden we u daarom op de hoogte van het reilen en zeilen van de synode. Op internet en via social media kunt u volgen wat er op de synode gebeurt. Er zijn drie kanalen: de speciale synodewebsite www.lv-gs-2020.nl, het Twitteraccount @synodegkv en de Facebookgroep Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Binnenkort verschijnt er een digitale folder waarin een aantal onderwerpen die op de agenda van de synode staan nader worden toegelicht. Verder zullen we u via uw kerkblad regelmatig informeren over wat er op de synode is gebeurd.

Namens het moderamen (bestuur) van de synode,
Heleen Sytsma-van Loo, communicatieadviseur.