Synode van Goes: Ruimte voor vrouwelijke ambtsdragers blijft

Unaniem hebben op 5 september jl. de 32 afgevaardigden naar de synode de besluiten van de vorige synode (Meppel 2017) om de ambten voor vrouwen open te stellen gehandhaafd. Een aantal kerken had aangegeven het niet met die besluiten eens te zijn of vragen te hebben bij de onderbouwing ervan. De synode sprak uit dat voor beide overtuigingen en praktijken een volwaardige plaats in de kerken behoort te zijn en te blijven.

Door de synode was een commissie ingesteld om zich te verdiepen in de vragen over en bezwaren tegen de besluiten van de synode van Meppel, en om de beantwoording daarvan voor te bereiden. Ook kreeg die commissie de taak om voor een betere onderbouwing van die besluiten te zorgen.

‘Elkaar van harte dienen’
De commissieleden zijn allereerst met alle kerken die moeite hebben met de besluiten van Meppel het gesprek aangegaan. Ze hebben daarna hun bevindingen gebundeld in twee rapporten: een inhoudelijk rapport met uitvoerige argumentatie waarom het Bijbels gezien verantwoord is om vrouwelijke ambtsdragers aan te stellen, en een wat meer procedureel rapport waarin concreet op vragen en bezwaren ingegaan wordt en besluitteksten worden voorgesteld.
Deze twee rapporten stonden centraal tijdens de synodevergadering van 4 en 5 september. Er was veel waardering voor het werk van de commissie en voor de inhoud van de twee rapporten, die grondig tegen het licht werden gehouden. Dat leidde op een aantal punten tot kleine aanpassingen. Toen aan het einde van de bespreking tot stemming werd overgegaan, bleken alle afgevaardigden van harte in te stemmen met de voorgestelde besluiten.

Hoe nu verder?
De synode heeft er nadrukkelijk oog voor dat ruimte bepleiten voor twee overtuigingen die tot een verschillende kerkelijke praktijk leiden bij sommige kerken/kerkleden wellicht vragen oproept. Daarom kreeg het moderamen als opdracht om kerken die dat op prijs stellen in het traject na deze besluitvorming op wat voor manier dan ook van dienst te zijn.
De precieze besluiten zullen te zijner tijd met een begeleidende brief naar alle kerken gestuurd worden. In die brief zal de oproep klinken om elkaar bij blijvend verschil van inzicht te aanvaarden vanuit de liefde van Christus.

Meer lezen
De twee commissierapporten zijn te vinden op de speciale synodewebsite www.lv-gs2020.nl (zoek onder GKv à rapporten à beleidsrapporten, nr. 22). De conceptbesluitteksten, die ter vergadering op een enkel punt nog zijn aangepast, staan in het Aanbiedingsrapport als hoofdstuk 10.
Op dezelfde website vindt u onder ‘Actueel GKv’ uitgebreide verslagen van de vergadering van 4 en 5 september. Ook staat onder het menu ‘Journaals en folder à synodejournaals’ een kort filmpje waarin dagvoorzitter ds. Dinand Krol in een paar zinnen uitlegt wat er besloten is en wat die besluiten betekenen. Ten slotte, omdat het vanwege de coronamaatregelen voor belangstellenden onmogelijk was om bij deze vergaderingen aanwezig te zijn, heeft LPB-media voor een livestream gezorgd. Die is, ook via de synodewebsite, nog steeds te bekijken. Er staat een link op de homepage en in de twee verslagen.