Synodeverslag 4e vergaderweek 20-21 april 2017

Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU) mag er komen

Tijdens de vierde vergaderzitting van de Generale Synode, op 20 en 21 april gehouden in het Conferentieoord Mennorode te Elspeet, was het belangrijkste besluit de unanieme instemming met de voorstellen om te komen tot de oprichting van de Gereformeerde Theologische Universiteit.

Het was een ontroerend en bijzonder moment toen de GS instemde met de komst van de GTU, die naar het zich laat aanzien Utrecht als vestigingsplaats krijgt. Er zijn nog een reeks van onderwerpen, die nadere bestudering en overleg behoeven. De belangrijkste daarvan zijn de statuten en reglementen, die door de GS’en moeten worden goedgekeurd. Ook viel het besluit, dat de harmonisering van de quota van de drie in de oprichting participerende kerken een periode van zes jaar zal beslaan. GS-voorzitter Melle Oosterhuis sprak daarna de aanwezige broeders uit de Christelijke Gereformeerde Kerken toe en deed een klemmend beroep. Hun synode vergadert op 1 juni 2017 weer over dit onderwerp.

Kerkelijke lasten: een lastig dilemma?
Naar aanleiding van eerder gehouden overleg heeft de GS opnieuw van gedachten gewisseld over de negatieve effecten van het dalende ledental binnen de GKv voor de kerkelijke financiën. In het commissierapport werd het streven om te komen tot een efficiëntere werkwijze van de deputaatschappen en de werkwijze van de Generale Synode in een aantal verandermogelijkheden verwoord. Een suggestie vanuit de vergadering om dit lopende de synode in samenwerking met de synodecommissie verder uit te werken werd door deputatenvoorzitter overgenomen. Gehoord de vergadering bezinnen deputaten en commissie zich nader over de nog te formuleren voorstellen en de mogelijkheid tot een permanent aanspreekpunt voor synodale en strategische kerkelijke zaken.

Bemiddeling bij en begeleiding van predikanten
In het besloten deel van de synodezitting werd gesproken over de ervaringen van het deputaatschap van de laatste jaren en werd daarover van gedachten gewisseld. In de publieke vergadering zorgden de besluitteksten voor een levendige bespreking en de nodige amendementen, die deels door deputaten werden overgenomen. De bespreking had onder andere tot gevolg, dat het moderamen een brief aan de kerkenraden en de classes zal sturen om deze er op te wijzen dat elke kerkenraad verplicht is een begeleidingscommissie voor de predikant aan te stellen. De GS besloot de mobiliteit van predikanten verder te stimuleren en daarbij onconventionele oplossingen niet te schuwen. Een amendement om tot een integraal plan te komen, waarin ook de rol van kerkenraden ten opzichte van hun predikant duidelijk omschreven wordt, werd door deputaten overgenomen.

Praktijkcentrum houdt het bestaande budget
De GS uitte grote waardering voor het werk van het Praktijkcentrum, dat een meerjarenplan onder de titel ‘Dienstbaar aan priesters’ had aangeboden. Dat plan kreeg groen licht en de opdracht mee waar mogelijk samen te werken met de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Er was kritiek op het voorstel om een loketfunctie kerkrecht en kerkorde in te stellen. Vanuit de vergadering werd geattendeerd op de aanwezigheid van vrijwillige adviseurs op het gebied van kerkrecht en de opdracht de kerkelijke budgetten niet te verhogen. Na waarderende woorden van de preses volgde applaus van de GS, die de overige besluiten vervolgens unaniem nam.

Vervolg
De GS komt D.V. op 18 t/m 20 mei 2017 weer bijeen. In de tussenliggende periode vergaderen synodecommissies en bereiden de afgevaardigden zich voor op de nog te nemen besluiten.

Klik hier voor het lange verslag van de synodevergaderingen.