Synodeverslag 5e vergaderweek 18-20 mei 2017

Door Andries van den Berg (synodeverslaggever en afgevaardigde voor de GS)

De vijfde vergaderweek van de GS Meppel 2017 stond in het teken van kerkelijke eenheid, de eerste publieke bespreking van het rapport M/V en ambt, de omgang met homoseksuelen en lesbiennes in de kerken en de ondersteuning van kleine kerken, classes en missionaire projecten.

CGK en GKv halen banden aan
De Gereformeerde Kerken (vrijg.) en de Christelijke Gereformeerde Kerken hebben de banden aangehaald. CGK-predikant Willem van ’t Spijker was gastspreker tijdens de vergadering en sprak de hoop op hereniging van de kerkverbanden uit. Dat bij de CGK wat aarzeling bestaat, wijt hij aan zorgen om de prediking, een zeker wantrouwen en vrees en angst vanwege snel veranderende omstandigheden in kerk en maatschappij. Van ’t Spijker: “Laat u niet ontmoedigen door een aarzelende CGK, maar houd het verlangen levend binnen uw en onze kerken”. De GS besloot unaniem de contacten voort te zetten.

GKv gaat bijzondere betrekkingen aan met PKN
Het voorstel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) om bijzondere betrekkingen aan te gaan met de CGK, NGK, vGKN en de GKv is door de GS positief ontvangen. De GS beschouwde het verlangen naar eenheid dat uit het voorstel spreekt, als een hartelijke uitnodiging voor nadere kennismaking en gesprekken. De Deputaten Kerkelijke Eenheid kregen drie gespreksopdrachten mee. Ook werd aan hen opgedragen om aan de volgende synode een voorstel te doen voor eenzelfde regeling als op dit moment geldt bij de CGK met betrekking tot het voorgaan van PKN-predikanten.

‘Tijd dat de kerken een koers kiezen in m/v vraagstuk’
De GS heeft in een eerste publieke besprekingsronde gesproken over de voorstellen, gedaan door Deputaten M/V en ambt; 25 van de 32 afgevaardigden voerden het woord en de meesten van hen gaven een duiding hoe zij in het proces van besluitvorming staan. De deputaten reageerden daarop. De voorzitter van het deputaatschap, Avelien Haan-Kamminga, was dankbaar voor het open gesprek dat plaatsvond en de wil om elkaar vast te houden. “Het is echt tijd, dat de kerken een koers kiezen”, zo stelde zij. Na afronding van de bespreking gingen alle synodeleden, deputaten en toehoorders in groepen van zes uiteen om dit onderwerp in kringgebed aan de Here op te dragen. Op 2 juni zal de GS over dit onderwerp doorspreken.

Onderwerp homoseksualiteit roept discussie op
Door de classis Hardenberg werd een zogenaamde ‘quaestio’ (vraagstelling) op de tafel van de GS gelegd inzake de plaats van de homoseksueel geaarde broeder en zuster in de gemeente. In de bespreking kwam veel aan de orde: wel of geen studiedeputaatschap, pleidooien voor pastoraal maatwerk in de plaatselijke gemeenten en een ordevoorstel om besluitvorming op te schorten, tijd van studie en overleg te nemen en er na de zomer op terug te komen. Het ordevoorstel werd aangenomen. Een synodecommissie buigt zich over een pastorale handreiking, die later in het jaar aan de GS zal worden voorgelegd.

De ondersteuning van classes, kleine kerken en missionaire projecten krijgt nieuwe opzet
Binnen de GKv functioneren drie deputaatschappen op het gebied van de ondersteuning van classes, plaatselijke kerken en missionaire projecten: de deputaten Generale Steunverlening Kerken (GSK), de deputaten Aanvullende Steun Missionaire Projecten (ASMP) en het Studiedeputaatschap Heroriëntatie Ondersteuning Classes en Kerken (SHOCK). De GS boog zich over de rapporten en plannen van deze deputaatschappen in hun onderlinge samenhang. Besloten is dat de ondersteuning van kleine (krimpende) kerken en van missionaire projecten nu in één hand komt. De classis is nauw betrokken bij de aanvraag en de uitvoering van de ondersteuning. Het belangrijkste document, dat een en ander moet regelen, is de Generale Regeling Ondersteuning Classes, Kerken en Missionaire Projecten.

Meer informatie: www.gkv.nl/synode

Klik hier voor het lange verslag van de synodevergaderingen.