Synodeverslag 6e vergaderweek 1-3 juni 2017


Door Andries van den Berg (synodeverslaggever en afgevaardigde voor de GS)

M/V en ambt: op weg naar besluitvorming

Tijdens de zesde vergaderweek van de GS stond de vervolgbespreking over het rapport ‘Samen dienen’ (m/v en ambt) centraal. Op zaterdag stond het dovenpastoraat op de agenda. Op donderdag werden vijf zaken in hoger beroep behandeld.

Deputaatschap M/V in de Kerk (MViK) opgeheven
Op vrijdag 2 juni 2017 besprak de GS het rapport van het Deputaatschap M/V in de Kerk, dat een onderzoek deed naar de huidige positie van de vrouwen binnen de GKv en in gesprek ging met de kerken. Dit deputaatschap had dus een andere opdracht dan het studiedeputaatschap M/V en ambt. Namens het deputaatschap MViK sprak Berdien Wijnalda over wat het meest opvallend was tijdens hun werkzaamheden. Ze sprak over de besprekingen in het land die in goede sfeer verliepen, uiteenlopende emoties opriepen en mensen meenamen in het proces. Een heel belangrijke constatering was ook dat voor- en tegenstanders vrijwel altijd willen teruggrijpen op Gods Woord. Tot slot wees zij op de noodzaak van het maken van een keuze. Zowel deputaten als synodeleden benadrukten het belang van een goede voorlichting aan de kerken, hoe de besluitvorming ook uitpakt.

Derde besprekingsronde over M/V-rapport ‘Samen dienen’
De GS heeft zich tijdens een derde en naar het zich laat aanzien voorlaatste besprekingsronde weer diepgaand beraden over het M/V-rapport ‘Samen dienen’ en de verder beschikbaar gekomen informatie zoals een uitgebreide beantwoording van de door synodeleden gestelde vragen aan deputaten. Om de nog levende vragen te kanaliseren en te benoemen werden groepsbesprekingen van synodeleden en deputaten gehouden waarbij belangstellende broeders en zusters en de aanwezige persvertegenwoordigers zich als toehoorders mochten voegen.

Aan het einde van de dag waren de volgende voorzichtige conclusies te trekken: 1. Vrijwel alle synodeleden geven er de voorkeur aan dat we op 15 juni 2017 tot besluitvorming over zullen gaan en besluitvorming dus niet uitstellen tot een volgende synode. 2. Er dient na besluitvorming veel aandacht besteed te worden aan de voorlichting van de kerken. 3. Alle GS-leden zijn ervan overtuigd, dat elk van hun medebroeders op een correcte manier omgaat met de Bijbel. Wel is het jammer en verdrietig, dat er verschil van mening lijkt te blijven bestaan. 4. De besluitvorming zal helder en goed onderbouwd moeten zijn. Verschillen mogen worden benoemd. 5. Het instellen van een eigen ambt voor vrouwen wordt unaniem afgewezen. 6. Het instellen van een kernkerkenraad ondervindt steun. De vraag is wel: wat houdt dat precies in? 7. Het openstellen van een deel van de ambten voor vrouwen ondervindt geringe steun. 8. Het meer dan drie tot nu toe bekende als bijzondere ambten te erkennen en een aantal daarvoor open te stellen voor vrouwen, heeft enige steun. 9.De openstelling van de bestaande ambten voor vrouwen lijkt op een meerderheid te kunnen rekenen.

GS besluit dovenpastoraat onder te brengen bij Interkerkelijk Doven Pastoraat (IDP)
Door allerlei omstandigheden en het ontslag van dovenpastor ds. Tjerk van Dijk was het dovenpastoraat in de GKv komen stil te liggen. De synode heeft erkend dat er fouten zijn gemaakt en heeft besloten daarvoor excuses aan te bieden aan ds. Van Dijk. Daarna werd doorgesproken over de pastorale zorg. De GS kreeg informatie over het werk van het Interkerkelijk Doven Pastoraat (IDP) waarin de PKN, NGK en CGK samenwerken. Het IDP organiseert vanuit de kerken activiteiten op een voor doven en slechthorenden toegankelijke manier. Persoonlijk pastoraat, kerkdiensten, Bijbelgespreksgroepen, onderlinge ontmoeting maar vooral ook de gerichtheid op mensen van buiten de kerk vormen daarbij kernactiviteiten; met gebruikmaking van de taal en de cultuur van de dove mensen. Na bespreking besloot de GS tot aansluiting en personele inbreng bij het IDP. Ook werd besloten dat de GS oprechte excuses aanbiedt voor het ontbreken van de toegezegde zorg in de afgelopen jaren. Een GS-commissie werd gemachtigd om deze excuses in persoon over te brengen en de plannen voor de toekomst toe te lichten.

GS oordeelt in hoger beroepzaken
In de kerkelijke rechtspraakstructuur is de GS het hoogste beroepsorgaan. Met de komst van de nieuwe Kerkorde in 2014 veranderde de wijze van behandeling ter synode. De GS behandelde een vijftal beroepszaken dat door de Deputaten Hoger Beroep was voorbereid, door onder andere het houden van hoorzittingen, waarna deputaten tot oordeelsvorming kwamen en de GS dienden met een voorstel voor een uitspraak. De betrokken personen kregen publiek de mogelijkheid te reageren op het voorstel van deputaten waarna de GS-leden de mogelijkheid hadden informatieve vragen te stellen om tot een goede oordeelsvorming te komen. Daarna werd in besloten vergadering (buiten afwezigheid van betrokkene en synodeleden die eerder bij het proces betrokken waren, bijvoorbeeld omdat ze lid van de classis waren waar de zaak diende) tot een definitieve uitspraak gekomen. Zo werd gewerkt aan vrede in de kerk door recht te spreken.

Meer informatie: www.gkv.nl/synode

Klik hier voor het lange verslag van de synodevergaderingen.