Synodeverslag 8e vergaderweek 29-30 juni 2017

Door Andries van den Berg (synodeverslaggever en afgevaardigde voor de GS)

Generale Synode sluit voorlopig

De GS heeft tijdens de laatste twee vergaderdagen in de dossiers M/V en Ambt en de relatie GKv/NGK belangrijke besluiten kunnen nemen. Na de zomerperiode zal de synode D.V. weer vergaderen om nog enkele dossiers af te ronden. Ook voor de gezamenlijke vergadering van de GS en de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken in het kader van de kerkelijke eenwording zullen de broeders bijeenkomen.

Synode rondt bespreking M/V en Ambt af
De bespreking van het onderwerp ‘Man/Vrouw en Ambt’ werd afgesloten. De synode besloot een nieuw deputaatschap in het leven te roepen dat plaatselijke kerken en classes -zo zij dat wensen- gaat informeren en adviseren. Ook het verzamelen en ontwikkelen van een samenhangend informatiepakket ten dienste van het bezinningsproces in de gemeenten behoort tot de taken.
Het laatste besluit betrof het sturen van een brief aan de kerken. Daarin informeert het moderamen de kerken over de voorgeschiedenis die tot deze besluitvorming leidde, de achtergronden ervan en hoe de GS daarmee omging. De brief sluit af met een verzoek en bede aan de kerken om samen de weg te vinden in de thans ontstane situatie. De brief kunt u lezen via www.gkv.nl/synode.

GS overtuigend op weg naar kerkelijke eenheid met NGK
Medio juni 2017 zette de GS een grote stap naar kerkelijke eenheid met de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) toen het dit besluit nam om naar volledige kerkelijke eenheid in de nabije toekomst toe te werken. Deputaten kregen de opdracht alles te doen wat nodig is om een zo spoedig mogelijke hereniging van de kerkverbanden voor te bereiden en om het proces van herstel en verzoening op plaatselijk niveau te stimuleren en te ondersteunen. Ook besloot de synode de uitnodiging van de NGK voor een gezamenlijke vergadering van deze synode met de Landelijke Vereniging, gericht op hereniging, te aanvaarden.
De preses sprak een dankwoord voor dit historische besluit en benadrukte, dat de dank vooral uitgaat naar onze hemelse Vader. Onder Zijn zegen zal de breuk van 50 jaar geleden worden geheeld.

Bovenstaand besluit houdt ook in dat vanaf nu GKv-kerken in principe alle NGK-predikanten kunnen uitnodigen om voor te gaan in de diensten (mits zij zich gebonden hebben aan de belijdenis).

GKv staan er financieel goed voor
“Het gaat goed met de financiën binnen ons kerkverband. Hier staat een dankbare en tevreden voorzitter,” aldus deputatenvoorzitter Financiën en Beheer Rudy de Graaf. In een helder betoog onderbouwde hij zijn woorden. Goed nieuws voor de kerken, want de komende drie jaren wordt uit de algemene reserve elk jaar 300.000 euro aan de kerken teruggegeven in de vorm van een lager quotum. In de bespreking bleek dat sommige kerken een aantal kerkleden (m.n. asielzoekers) niet opgeven als om hun ledental gevraagd wordt. Verschillende sprekers drongen aan op eerlijkheid bij de kerken in het doen van de opgaven en zich daarbij te houden aan de Generale Regeling voor het kerklidmaatschap. Kerken die daardoor in financiële problemen komen, kunnen dit inbrengen bij de classis. De voorgestelde besluiten werden met algemene stemmen aanvaard.

Meer informatie: www.gkv.nl/synode

Klik hier voor het lange verslag van de synodevergaderingen