Synodeverslag vergadering 24 november 2017

Afsluitende vergadering Synode Meppel 2017

Op vrijdag 24 november kwam de generale synode Meppel 2017 voor het laatst bijeen. Tijdens deze slotvergadering werden de laatste onderwerpen afgerond. In 2020 vindt de volgende synode plaats.

Handreiking m/v in de kerk

Het deputaatschap M/V in de kerk heeft een handreiking gemaakt voor de plaatselijke gemeenten. Deze handreiking helpt de gemeenten om de bezinning vorm te geven op het synodebesluit om alle ambten open te stellen voor vrouwen. Dit meldt ds. Gerhard Messelink namens het deputaatschap aan de synode. Verder geeft hij aan dat inmiddels 26 kerken en een classis zich bij het deputaatschap hebben gemeld met vragen voor ondersteuning.

De handreiking kunt u downloaden via: https://www.gkv.nl/organisatie/deputaatschappen/mvindekerk/

TU Kampen trekt eigen plan na debacle GTU

De synodevergadering van vrijdag 24 november begint met een update van de ontwikkelingen rondom de GTU. In oktober besloot de synode van de CGK om niet meer deel te nemen aan het traject om te komen tot een gezamenlijke theologische universiteit met de GKv en NGK.

Roel Kuiper, rector van de Theologische Universiteit Kampen, geeft aan dat ondanks de teleurstellingen over de beëindiging van het proces, hij wel de samenwerking zal blijven zoeken daar waar het mogelijk is. “We doen de deur niet dicht, maar trekken wel ons eigen plan.”

Aan de universiteit is het nu om na te denken over de te volgen strategie. De Raad van Toezicht (RvT), het College van Bestuur (CvB) en het curatorium komen binnenkort bijeen om met elkaar te spreken over hoe verder. Dan gaat het over strategie, maar ook over waar staan we nu en met wie kunnen we eventueel nog samenwerking zoeken?

Studiedeputaatschap kerkelijke benadering homoseksualiteit

Er komt een studiedeputaatschap dat zich gaat buigen over de vraag of er reden is om de klassieke kerkelijke benadering van homoseksualiteit bij te stellen. Aanleiding voor dit synodebesluit was de vraag die de classis Hardenberg indiende bij de synode.

Zij stelden de vraag of er voor de homoseksueel levende broeder en zuster een volwaardige plaats is in de gemeente van Christus met volle rechten en plichten. In hun quaestio constateerde de classis dat bij bestudering van Bijbelse gegevens duidelijk wordt dat de Here homoseksuele intimiteit verbiedt. De moeite van Hardenberg is echter gelegen in het feit dat noch in het Oude, noch in het Nieuwe Testament de homoseksueel georiënteerde mens die God liefheeft lijkt voor te komen,  terwijl de realiteit is dat we homoseksuele broeders en zusters die de Here oprecht liefhebben wel in de kerk tegen komen. Het studiedeputaatschap gaat zich bezighouden met zoeken naar een antwoord op deze vraag en zal op de volgende synode daarover rapporteren.

Meer informatie: www.gkv.nl/synode