Uit de regiegroep

Maandag hebben we als regiegroep opnieuw een overleg gehad. We hebben nog eens overwogen wanneer we weer op een verantwoorde manier met kerkdiensten kunnen beginnen. We hebben besloten om dat nog niet op 16, maar op 30 augustus te doen. Dat heeft een aantal redenen. In de eerste plaats zijn veel gemeenteleden net terug van vakantie. En het is verstandig om even twee weken af te wachten of iemand niet onverhoopt het coronavirus heeft opgelopen. Na twee weken wordt dat wel duidelijk. Ook speelt een rol dat het nog best ingewikkeld is om het kerkgebouw en de afspraken zo te maken dat alles volgens de geldende regels wordt uitgevoerd. Niet alles is daar nog klaar voor. Dat heeft er ook toe geleid dat we besloten hebben om het Heilig Avondmaal niet meteen te vieren. We willen eerst nagaan hoe de afspraken en regels functioneren bij een reguliere eredienst. Het is de bedoeling dan we na drie zondagen, als iedereen die dat wenst een keer een dienst heeft bijgewoond, de viering van het Heilig Avondmaal alsnog te doen.

We begrijpen dat het voor een aantal gemeenteleden een teleurstelling is om nog een paar weken te moeten wachten met de komst naar de kerk en de viering van het Avondmaal, maar we willen geen overhaaste maatregelen nemen. We vertrouwen erop dat u daar begrip voor heeft.

Dat betekent dat er op DV 16 augustus alleen een digitale dienst zal zijn, op DV 23 augustus is er de tentdienst in samenwerking met de PKN en op DV 30 augustus dan onze eerste eigen eredienst. Waarschijnlijk zullen de leden van een viertal kringen daarvoor worden uitgenodigd en kunnen de andere leden die dienst weer digitaal bijwonen. Als de tentdienst op 23 augustus vanwege slecht weer geen doorgang kan vinden, is er een digitale dienst vanuit ons eigen kerkgebouw.

Nu we de komende periode diensten hopen te houden die deels fysiek zijn bij te wonen en deels digitaal, is het van belang om na te denken over de liturgie in deze diensten. Dat hebben we gedaan en we zullen u daar inhoudelijk later verder over informeren.

De kerkenraad is van mening dat het goed is om ook te starten met een bezinning over kerk zijn. In deze coronatijd zijn allerlei activiteiten niet doorgegaan. Er zijn alternatieven gezocht en gevonden. En we vinden het verstandig om nu na te denken met elkaar hoe we de afgelopen periode hebben beleefd. Wat hebben we erg gemist? Welke alternatieven zijn goed bevallen en moeten we blijven gebruiken. Hoe gaan we verder met onze jeugd? En dan hebben we het niet alleen over de erediensten, maar over heel ons gemeenteleven.  Als start van deze bezinning willen we binnenkort een vragenlijst rondsturen. We inventariseren dan wat er in de gemeente leeft. Vanuit die inventarisatie kunnen we dan als kerkenraad en gemeente ons verder bezinnen.

Tenslotte hebben we besloten dat we wel a.s. maandag 17 augustus DV als kerkenraad en diakenen gaan vergaderen om de talstellingsprocedure te beginnen. Als dit volgens verwachting verloopt, hebben we eind oktober weer een complete kerkenraad.