Uit en voor de gemeente

Preken over de ambten

De vier samen-werkende en samen-prekende classispredikanten (Tiemen Dijkema, Jan Rozemuller, Pieter Kars van de Kamp en ikzelf) hebben in het najaar van 2019 gepreekt over het onderwerp ‘de gaven van de Heilige Geest’. Daarbij hebben we toegezegd dat in het voorjaar van 2020 een serie zou volgen over ‘de ambten in de kerk’. Als inleiding daarop nu de volgende informatie vooraf en het rooster.

Het bekende drietal

Over de ambten in de kerk is veel nagedacht en geschreven. Ook onze belijdenis zegt er heel wat over, met name in de artikelen 30, 31 en 32 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vooral de reformatietijd van de 16e eeuw is een rijke bron van inzichten over de gereformeerde kijk op de ambten. Mensen als Johannes Calvijn en Martin Bucer (een tijdgenoot van Calvijn, hij was reformator in Straatsburg) hebben veel over dit onderwerp nagedacht. Uit deze tijd stamt de nog altijd bekende driedeling: predikant, ouderling en diaken.

Het beeld dat de Bijbel – vooral het Nieuwe Testament – tekent van de taken en functies in de kerk is wel veel kleurrijker dan dit drietal. We ontmoeten daar evangelisten, herders, leraren, oudsten, opzieners, helpers en helpsters, profeten en profetessen. Wel kun je zeggen dat er drie centrale ‘werkterreinen’ zijn: verkondiging, toezicht en zorg. Deze drie terreinen vind je terug in het ons bekende drietal van predikant, ouderling en diaken. Maar waar zijn de andere taken en bezigheden gebleven? Zijn die ondergesneeuwd, zijn ze misschien opgegaan in de grote drie?

Eerst waren er de gaven

En eigenlijk kun je nog een voorafgaande stap zetten: vóór de ‘ambten’ er waren was er de gemeente, de gemeenschap van gelovigen. Aan die gemeente heeft de Heilige Geest de vele gaven gegeven waar het in de vorige prekenserie over ging: wijsheid, genezing, leiding, klanktaal en de uitleg daarvan, profetie, dienst, barmhartigheid, de gaven van spreken en dienen. Als wij nu gaan nadenken over de ambten in de kerk moeten we op onze hoede zijn voor een te smalle blik: dat we alleen naar de drie bekende ambten kijken en daardoor aan de veelkleurige gaven en diensten en het bonte geestelijke leven binnen de gemeente voorbij zien. Juist daarom ging aan de komende reeks preken over de ambten de prekenserie over de gaven vooraf – dat was een bewuste keus van ons drieën en aan dat basisinzicht willen we vasthouden. Altijd eerst de gemeente en het leven van de gelovigen – en daarna, daarop gericht, daarbinnen functionerend, de ambten.

Overzicht

We hebben het volgende rooster gemaakt:

Datum Onderwerp Wie?
12 januari De gemeente, het lichaam van Christus Dijkema
26 januari De oudsten Dijkema
2 februari Het drievoudig ambt van Jezus (Catechismus zondag 12) Rozemuller
9 februari Verkondiging, profetie, leren Rozemuller
8 maart Gemeenteleven in 1 Korintiërs 14 Pomp
15 maart De evangelist en de missionaire gemeente Pomp
5 april Diakenen en andere dienaren Van de Kamp
19 april Toezicht en tucht Van de Kamp

 

HJJP