Uit het BM/de Regiegroep

Vorige week hebben we opnieuw vergaderd. De laatste ontwikkelingen rond de pandemie zijn besproken en de reacties op ons vorig bericht met name met betrekking tot de erediensten.

De conclusie is dat we ons besluit handhaven. Dat betekent dat we – als de situatie het toelaat- na de zomervakantie weer erediensten gaan beleggen. De argumenten die we daarvoor hadden blijven staan. Alles in aanmerking nemend is dat de veiligste optie. Dat betekent dat we in augustus de voorbereidingen opstarten. De eerste erediensten zullen dan eind augustus/begin september georganiseerd worden. Per zondag is er één dienst die door ca 60 a 70 gemeenteleden bijgewoond kan worden. De overige gemeenteleden kunnen de dienst dan digitaal bijwonen.

In juni is er geen Avondmaal gevierd. Dat hebben we overgeslagen. In september, als de diensten tenminste weer kunnen starten willen we het Avondmaal weer samen vieren. En dan in fysieke vorm, zo nodig meerdere zondagen achter elkaar. Als er gemeenteleden zijn die dat thuis digitaal willen meevieren, dan is dat mogelijk.

Als BM hebben we de jaarstukken vastgesteld. We bespreken hoe we die beschikbaar stellen aan de kerkenraad en gemeente. Ze komen in elk geval op de website.

We bespreken de werkwijze van de kerkenraad. Welke afspraken maken we, welke roosters hanteren we en hoe verdelen we de taken. Er worden aanpassingen besproken en vastgesteld voor komend jaar. Als in het najaar de kerkenraad in nieuwe samenstelling weer compleet is bespreken we het daar.

In de vakantieperiode zullen er ook digitale diensten worden gehouden. Als ds. Pomp afwezig is, zullen preeklezers die taken overnemen.